respublika.lt
 

Negalia Lietuvoje ir Anglijoje kitokia (1)

2012 balandžio mėn. 06 d. 15:35:28
Rita ŽADEIKYTĖ

„Ko­dėl Lie­tu­va to­kia ne­tei­sin­ga neį­ga­lie­siems?“, – klau­sia ne­val­dan­tis ran­kos 40 me­tų rad­vi­liš­kie­tis. Vy­ras ga­li pa­ts už­si­dirb­ti, bet dirb­ti tai, ką jis su­ge­ba, jam ne­lei­džia­ma. Ta­pęs vals­ty­bės iš­lai­ky­ti­niu, vy­ras su šei­ma gal­vo­ja apie emig­ra­ci­ją į ki­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bę. Nu­va­žia­vęs į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją įsi­ti­ki­no, kad ten gy­ven­tų oriai.

Dar­bin­gas vie­na ran­ka

Rad­vi­liš­kie­tis Ro­mual­das (var­das pa­keis­tas) po ava­ri­jos prieš 20 me­tų vi­siš­kai ne­be­val­do kai­rės ran­kos. Iki šiol jam bu­vo nu­sta­ti­nė­ja­mas 40 pro­cen­tų dar­bin­gu­mas, ati­tin­kan­tis anks­čiau ga­lio­ju­sią ant­rą­ją neį­ga­lu­mo gru­pę.

Šį pa­va­sa­rį me­di­kų ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad vy­ras jau yra dar­bin­gas 45 pro­cen­tais.

„Ran­kos kaip ne­val­džiau, taip ir ne­val­dau, pri­si­dė­jo dar ki­ta li­ga, bet me­di­kų aki­mis ta­pau svei­kes­nis“, – ro­dy­da­mas pa­riš­tą ir pirš­ti­ne ap­mau­tą vi­siš­kai ne­val­do­mą ran­ką ste­bė­jo­si Ro­mual­das.

Toks me­di­kų spren­di­mas reiš­kia, kad vy­ras tu­rės iš­gy­ven­ti iš 330 li­tų neį­ga­lio­jo pa­šal­pos. Su­ma­žė­jęs neį­ga­lu­mo pro­cen­tas reiš­kia, kad vy­ras ga­li dirb­ti.

„Esu dar­bin­gas, bet vie­na ran­ka“, – iro­ni­za­vo neį­ga­lu­sis.

Per­ka­mas neį­ga­lu­mas?

Ro­mual­das pa­sa­ko­jo, kad jo kai­my­nas nuo vai­kys­tės ne­val­do kai­rės ran­kos, bet dar­bin­gu­mo ly­gis yra ma­žes­nis, nei Ro­mual­do, ir pa­šal­pa ati­tin­ka­mai di­des­nė.

Ki­tas kai­my­nas taip pat tu­ri di­des­nį neį­ga­lu­mo laips­nį, nei Ro­mual­das, nors ser­ga dia­be­tu. Ši li­ga sun­ki, bet kai­my­nas ga­li dirb­ti ir už­si­dirb­ti. Jis įval­dęs sta­ty­bi­nin­ko ama­tą, vi­są dar­bo die­ną re­mon­tuo­ja bu­tus ir per mė­ne­sį prie 700 li­tų neį­ga­lu­mo pa­šal­pos dar už­si­dir­ba apie 2000 li­tų.

Ro­mual­das taip pat iš­ma­no me­cha­ni­ką, mū­ri­ji­mo, san­tech­ni­kos dar­bus, bet dirb­ti jų vie­na ran­ka nei­šei­na.

„Ko­dėl mū­sų vals­ty­bė to­kia ne­tei­sin­ga? At­vi­rai pa­sa­kius, ži­nau ir kur, ir kam pa­duo­ti ky­šį, kad gau­čiau že­mes­nę ne­dar­bin­gu­mo gru­pę ir di­des­nę pa­šal­pą. Bet ne­gi tik per ky­šius mū­sų vals­ty­bė­je ga­li pa­siek­ti tei­sy­bę?“, – re­to­riš­kai klau­sė Ro­mual­das.

Ga­lė­tų už­si­dirb­ti, bet ne­lei­džia

Ro­mual­das sa­ko pa­ty­ręs ab­sur­dą, į ku­rį vals­ty­bė klam­pi­na neį­ga­liuo­sius: „Nus­ta­to, kad esu dar­bin­gas, bet dirb­ti tai, ką iš tik­rų­jų ga­liu, ne­lei­džia.“

Ro­mual­das ti­ki­na, kad pui­kiai vai­ruo­ja au­to­mo­bi­lį, mik­roau­to­bu­są su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že. Nė­ra pa­da­ręs jo­kios ava­ri­jos. Va­ži­nė­ja ne tik po Lie­tu­vą, ne kar­tą leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį bu­vo nu­vai­ra­vęs ir į Ru­si­jos Šiau­rę pas gi­mi­nes.

Iki šiol Ro­mual­das dir­bo vie­no­je įmo­nė­je vai­ruo­to­ju – ve­žio­da­vo miš­ko dar­bi­nin­kų bri­ga­dą mik­roau­to­bu­sus. Dar­bas se­kė­si, ti­ko ir pa­ti­ko. Bet bri­ga­dai iš­si­skirs­čius, Ro­mual­das ne­te­ko dar­bo.

Tu­ri pa­siū­ly­mą dirb­ti su sunk­ve­ži­miu. Pa­ban­dė jį vai­ruo­ti, vis­kas pui­kiai išei­na. Bet gy­dy­to­jų ko­mi­si­ja jam už­drau­dė siek­ti vai­ruo­to­jo C ka­te­go­ri­jos.

„Kur lo­gi­ka? Žmo­nes ve­žio­ti ga­liu vie­na ran­ka, o kro­vi­nių – ne?“ – klau­sė Ro­mual­das.

„Į au­to­mo­bi­lį įli­pi – vai­ruok!“

Vy­ras do­mė­jo­si, kaip yra ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se. Ar­ti­mas gi­mi­nai­tis, dir­ban­tis Ai­ri­jo­je vai­ruo­to­ju, Ro­mual­dui pa­sa­ko­jo, kad ten neį­ga­lų­jį la­bai daž­nai ga­li su­tik­ti už sunk­ve­ži­mio vai­ro.

„Įli­pi į au­to­mo­bi­lį ir vai­ruok“, – pa­sa­ko­jo Ro­mual­das.

Jis tu­ri ir dau­giau pa­vyz­džių: vie­na pa­žįs­ta­ma, gy­ve­nu­si Ang­li­jo­je, ten iš­si­lai­kė vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nus, nors ne­tu­ri kai­rės ran­kos plaš­ta­kos. Grį­žu­si į Lie­tu­vą mo­te­ris pa­ty­rė šo­ką, kai jai čia bu­vo už­draus­ta vai­ruo­ti.

„Ar Lie­tu­vo­je neį­ga­lie­ji taip daž­nai pa­kliū­na į ava­ri­jas? Ko­dėl toks bu­ku­mas mū­sų vals­ty­bė­je to­le­ruo­ja­mas? Stu­mia į pa­šal­pas, o už­siim­ti mėgs­ta­mu dar­bu ne­lei­džia?“, – ste­bė­jo­si Ro­mual­das.

Pa­ty­čios

Ro­mual­das, su­pra­tęs, kad iš 330 li­tų nie­kaip neiš­gy­vens, nuė­jo už­si­re­gist­ruo­ti į Dar­bo bir­žą. Ga­vo dar­bo pa­siū­ly­mų.

„Nu­siun­tė į par­duo­tu­vę kro­vi­ku. Pa­ma­tė, kad vie­na ran­ka – kas priims? Juk aš dė­žės ne­pa­kel­siu ant len­ty­nos“, – pa­sa­ko­jo Ro­mual­das.

Ta­da nu­siun­tė įsi­dar­bin­ti sar­gu.

„Pa­ma­tė darb­da­vys – vie­na ran­ka, sa­ko, kad ma­ne pa­tį rei­kės sau­go­ti ir ne­priė­mė. Vi­siems aiš­ku, kad aš ne bet ko­kį dar­bą ga­liu dirb­ti, bet dar­bo bir­ža siun­čia. Kam ty­čio­tis iš žmo­gaus?“, – pyks­ta Ro­mual­das.

Lie­tu­va – už Eu­ro­pos ri­bų

Ko­vo pra­džio­je Ro­mual­das lan­kė­si pas gi­mi­nes Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Gi­mi­nai­čio pil­na­me­tė duk­ra yra neį­ga­li.

Ro­mual­das var­di­ja, kaip ten vals­ty­bė rū­pi­na­si neį­ga­liai­siais: šei­mai su­teik­tas ke­tu­rių kam­ba­rių dvie­jų aukš­tų na­mas, vals­ty­bė su­mo­ka vi­sus ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius.

Kas tre­jus me­tus vals­ty­bė neį­ga­lia­jai, ku­ri tu­ri ir ju­dė­ji­mo ne­ga­lią, ski­ria ne­pra­ban­gų, bet nau­ją au­to­mo­bi­lį. Po tre­jų me­tų au­to­mo­bi­lį vals­ty­bė par­duo­da auk­cio­ne, o neį­ga­lia­jam ski­ria nau­ją.

Neį­ga­lio­ji ir jos slau­gy­to­ja – ma­ma – gau­na dau­giau, nei po 700 eu­rų pa­šal­pas. Ka­dan­gi ne­rei­kia mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, vi­si pi­ni­gai yra ski­ria­mi pra­gy­ve­ni­mui.

Ro­mual­dui vie­šint to­je šei­mo­je, kaip tik atė­jo laiš­kas, kad 100 sva­rų di­di­na­ma neį­ga­lio­sios pa­šal­pa.

„Ar Lie­tu­va – Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė?“ – re­to­riš­kai klau­sė Ro­mual­das, įsi­ti­ki­nęs, kad ki­to­se vals­ty­bė­se neį­ga­lu­sis ga­li gy­ven­ti oriai.

At­si­ra­do min­čių apie emig­ra­ci­ją

Ro­mual­das su šei­ma po ke­lio­nės pra­dė­jo svars­ty­ti apie emig­ra­ci­ją.

Jis iš­siauš­ki­no, kad po pu­sės me­tų le­ga­laus gy­ve­ni­mo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į neį­ga­lio­jo sta­tu­są ten. Kad jis, ne­val­dy­da­mas ran­kos, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je bū­tų pri­pa­žin­tas neį­ga­liu, nea­be­jo­ja.

Jo šei­mo­je au­ga ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­ti duk­ra. Va­di­na­si, neį­ga­lie­ji šei­mo­je bū­tų du.

Vy­ras ži­no, kad ten ne­sun­kiai gau­tų ir pa­pil­do­mo dar­bo, to­dėl ti­ki­si ir pa­ts už­si­dirb­ti pra­gy­ve­ni­mui.

„Ti­kiuo­si, kad iš­gy­ven­tu­me žy­miai pa­pras­čiau Ang­li­jo­je ir be pa­že­mi­ni­mų, ku­riuos ten­ka pa­tir­ti Lie­tu­vo­je. Tik gai­la pa­lik­ti na­mus. Jei­gu ir ap­si­spręs­tu­me iš­va­žiuo­ti, tai tik dėl to, kad Lie­tu­vo­je per daug ne­tei­sy­bės“, – sa­kė Ro­mual­das.

Parengta pagal dienraštį "Šiaulių kraštas"

×
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (1)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar dėl koronaviruso grėsmės pasikeitė jūsų planai?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar „trikojai“ keliuose daro įtaką jūsų vairavimui?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

0 +1 C

0 +1 C

 

 -1 -2 C

+2 +3 C

+3 +4 C

 

+4 +5 C

0-6 m/s

0-5 m/s

 

0-4 m/s

Valiutų kursai

USD - 1.0875 PLN - 4.3094
RUB - 71.2368 CHF - 1.0606
GBP - 0.8415 NOK - 10.2113

Nuorodos