Negalia Lietuvoje ir Anglijoje kitokia (1)

2012 balandžio mėn. 06 d. 15:35:28 Perskaitė 4028

„Ko­dėl Lie­tu­va to­kia ne­tei­sin­ga neį­ga­lie­siems?“, – klau­sia ne­val­dan­tis ran­kos 40 me­tų rad­vi­liš­kie­tis. Vy­ras ga­li pa­ts už­si­dirb­ti, bet dirb­ti tai, ką jis su­ge­ba, jam ne­lei­džia­ma. Ta­pęs vals­ty­bės iš­lai­ky­ti­niu, vy­ras su šei­ma gal­vo­ja apie emig­ra­ci­ją į ki­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bę. Nu­va­žia­vęs į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją įsi­ti­ki­no, kad ten gy­ven­tų oriai.

Dar­bin­gas vie­na ran­ka

Rad­vi­liš­kie­tis Ro­mual­das (var­das pa­keis­tas) po ava­ri­jos prieš 20 me­tų vi­siš­kai ne­be­val­do kai­rės ran­kos. Iki šiol jam bu­vo nu­sta­ti­nė­ja­mas 40 pro­cen­tų dar­bin­gu­mas, ati­tin­kan­tis anks­čiau ga­lio­ju­sią ant­rą­ją neį­ga­lu­mo gru­pę.

Šį pa­va­sa­rį me­di­kų ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad vy­ras jau yra dar­bin­gas 45 pro­cen­tais.

„Ran­kos kaip ne­val­džiau, taip ir ne­val­dau, pri­si­dė­jo dar ki­ta li­ga, bet me­di­kų aki­mis ta­pau svei­kes­nis“, – ro­dy­da­mas pa­riš­tą ir pirš­ti­ne ap­mau­tą vi­siš­kai ne­val­do­mą ran­ką ste­bė­jo­si Ro­mual­das.

Toks me­di­kų spren­di­mas reiš­kia, kad vy­ras tu­rės iš­gy­ven­ti iš 330 li­tų neį­ga­lio­jo pa­šal­pos. Su­ma­žė­jęs neį­ga­lu­mo pro­cen­tas reiš­kia, kad vy­ras ga­li dirb­ti.

„Esu dar­bin­gas, bet vie­na ran­ka“, – iro­ni­za­vo neį­ga­lu­sis.

Per­ka­mas neį­ga­lu­mas?

Ro­mual­das pa­sa­ko­jo, kad jo kai­my­nas nuo vai­kys­tės ne­val­do kai­rės ran­kos, bet dar­bin­gu­mo ly­gis yra ma­žes­nis, nei Ro­mual­do, ir pa­šal­pa ati­tin­ka­mai di­des­nė.

Ki­tas kai­my­nas taip pat tu­ri di­des­nį neį­ga­lu­mo laips­nį, nei Ro­mual­das, nors ser­ga dia­be­tu. Ši li­ga sun­ki, bet kai­my­nas ga­li dirb­ti ir už­si­dirb­ti. Jis įval­dęs sta­ty­bi­nin­ko ama­tą, vi­są dar­bo die­ną re­mon­tuo­ja bu­tus ir per mė­ne­sį prie 700 li­tų neį­ga­lu­mo pa­šal­pos dar už­si­dir­ba apie 2000 li­tų.

Ro­mual­das taip pat iš­ma­no me­cha­ni­ką, mū­ri­ji­mo, san­tech­ni­kos dar­bus, bet dirb­ti jų vie­na ran­ka nei­šei­na.

„Ko­dėl mū­sų vals­ty­bė to­kia ne­tei­sin­ga? At­vi­rai pa­sa­kius, ži­nau ir kur, ir kam pa­duo­ti ky­šį, kad gau­čiau že­mes­nę ne­dar­bin­gu­mo gru­pę ir di­des­nę pa­šal­pą. Bet ne­gi tik per ky­šius mū­sų vals­ty­bė­je ga­li pa­siek­ti tei­sy­bę?“, – re­to­riš­kai klau­sė Ro­mual­das.

Ga­lė­tų už­si­dirb­ti, bet ne­lei­džia

Ro­mual­das sa­ko pa­ty­ręs ab­sur­dą, į ku­rį vals­ty­bė klam­pi­na neį­ga­liuo­sius: „Nus­ta­to, kad esu dar­bin­gas, bet dirb­ti tai, ką iš tik­rų­jų ga­liu, ne­lei­džia.“

Ro­mual­das ti­ki­na, kad pui­kiai vai­ruo­ja au­to­mo­bi­lį, mik­roau­to­bu­są su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že. Nė­ra pa­da­ręs jo­kios ava­ri­jos. Va­ži­nė­ja ne tik po Lie­tu­vą, ne kar­tą leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį bu­vo nu­vai­ra­vęs ir į Ru­si­jos Šiau­rę pas gi­mi­nes.

Iki šiol Ro­mual­das dir­bo vie­no­je įmo­nė­je vai­ruo­to­ju – ve­žio­da­vo miš­ko dar­bi­nin­kų bri­ga­dą mik­roau­to­bu­sus. Dar­bas se­kė­si, ti­ko ir pa­ti­ko. Bet bri­ga­dai iš­si­skirs­čius, Ro­mual­das ne­te­ko dar­bo.

Tu­ri pa­siū­ly­mą dirb­ti su sunk­ve­ži­miu. Pa­ban­dė jį vai­ruo­ti, vis­kas pui­kiai išei­na. Bet gy­dy­to­jų ko­mi­si­ja jam už­drau­dė siek­ti vai­ruo­to­jo C ka­te­go­ri­jos.

„Kur lo­gi­ka? Žmo­nes ve­žio­ti ga­liu vie­na ran­ka, o kro­vi­nių – ne?“ – klau­sė Ro­mual­das.

„Į au­to­mo­bi­lį įli­pi – vai­ruok!“

Vy­ras do­mė­jo­si, kaip yra ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se. Ar­ti­mas gi­mi­nai­tis, dir­ban­tis Ai­ri­jo­je vai­ruo­to­ju, Ro­mual­dui pa­sa­ko­jo, kad ten neį­ga­lų­jį la­bai daž­nai ga­li su­tik­ti už sunk­ve­ži­mio vai­ro.

„Įli­pi į au­to­mo­bi­lį ir vai­ruok“, – pa­sa­ko­jo Ro­mual­das.

Jis tu­ri ir dau­giau pa­vyz­džių: vie­na pa­žįs­ta­ma, gy­ve­nu­si Ang­li­jo­je, ten iš­si­lai­kė vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nus, nors ne­tu­ri kai­rės ran­kos plaš­ta­kos. Grį­žu­si į Lie­tu­vą mo­te­ris pa­ty­rė šo­ką, kai jai čia bu­vo už­draus­ta vai­ruo­ti.

„Ar Lie­tu­vo­je neį­ga­lie­ji taip daž­nai pa­kliū­na į ava­ri­jas? Ko­dėl toks bu­ku­mas mū­sų vals­ty­bė­je to­le­ruo­ja­mas? Stu­mia į pa­šal­pas, o už­siim­ti mėgs­ta­mu dar­bu ne­lei­džia?“, – ste­bė­jo­si Ro­mual­das.

Pa­ty­čios

Ro­mual­das, su­pra­tęs, kad iš 330 li­tų nie­kaip neiš­gy­vens, nuė­jo už­si­re­gist­ruo­ti į Dar­bo bir­žą. Ga­vo dar­bo pa­siū­ly­mų.

„Nu­siun­tė į par­duo­tu­vę kro­vi­ku. Pa­ma­tė, kad vie­na ran­ka – kas priims? Juk aš dė­žės ne­pa­kel­siu ant len­ty­nos“, – pa­sa­ko­jo Ro­mual­das.

Ta­da nu­siun­tė įsi­dar­bin­ti sar­gu.

„Pa­ma­tė darb­da­vys – vie­na ran­ka, sa­ko, kad ma­ne pa­tį rei­kės sau­go­ti ir ne­priė­mė. Vi­siems aiš­ku, kad aš ne bet ko­kį dar­bą ga­liu dirb­ti, bet dar­bo bir­ža siun­čia. Kam ty­čio­tis iš žmo­gaus?“, – pyks­ta Ro­mual­das.

Lie­tu­va – už Eu­ro­pos ri­bų

Ko­vo pra­džio­je Ro­mual­das lan­kė­si pas gi­mi­nes Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Gi­mi­nai­čio pil­na­me­tė duk­ra yra neį­ga­li.

Ro­mual­das var­di­ja, kaip ten vals­ty­bė rū­pi­na­si neį­ga­liai­siais: šei­mai su­teik­tas ke­tu­rių kam­ba­rių dvie­jų aukš­tų na­mas, vals­ty­bė su­mo­ka vi­sus ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius.

Kas tre­jus me­tus vals­ty­bė neį­ga­lia­jai, ku­ri tu­ri ir ju­dė­ji­mo ne­ga­lią, ski­ria ne­pra­ban­gų, bet nau­ją au­to­mo­bi­lį. Po tre­jų me­tų au­to­mo­bi­lį vals­ty­bė par­duo­da auk­cio­ne, o neį­ga­lia­jam ski­ria nau­ją.

Neį­ga­lio­ji ir jos slau­gy­to­ja – ma­ma – gau­na dau­giau, nei po 700 eu­rų pa­šal­pas. Ka­dan­gi ne­rei­kia mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, vi­si pi­ni­gai yra ski­ria­mi pra­gy­ve­ni­mui.

Ro­mual­dui vie­šint to­je šei­mo­je, kaip tik atė­jo laiš­kas, kad 100 sva­rų di­di­na­ma neį­ga­lio­sios pa­šal­pa.

„Ar Lie­tu­va – Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė?“ – re­to­riš­kai klau­sė Ro­mual­das, įsi­ti­ki­nęs, kad ki­to­se vals­ty­bė­se neį­ga­lu­sis ga­li gy­ven­ti oriai.

At­si­ra­do min­čių apie emig­ra­ci­ją

Ro­mual­das su šei­ma po ke­lio­nės pra­dė­jo svars­ty­ti apie emig­ra­ci­ją.

Jis iš­siauš­ki­no, kad po pu­sės me­tų le­ga­laus gy­ve­ni­mo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į neį­ga­lio­jo sta­tu­są ten. Kad jis, ne­val­dy­da­mas ran­kos, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je bū­tų pri­pa­žin­tas neį­ga­liu, nea­be­jo­ja.

Jo šei­mo­je au­ga ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­ti duk­ra. Va­di­na­si, neį­ga­lie­ji šei­mo­je bū­tų du.

Vy­ras ži­no, kad ten ne­sun­kiai gau­tų ir pa­pil­do­mo dar­bo, to­dėl ti­ki­si ir pa­ts už­si­dirb­ti pra­gy­ve­ni­mui.

„Ti­kiuo­si, kad iš­gy­ven­tu­me žy­miai pa­pras­čiau Ang­li­jo­je ir be pa­že­mi­ni­mų, ku­riuos ten­ka pa­tir­ti Lie­tu­vo­je. Tik gai­la pa­lik­ti na­mus. Jei­gu ir ap­si­spręs­tu­me iš­va­žiuo­ti, tai tik dėl to, kad Lie­tu­vo­je per daug ne­tei­sy­bės“, – sa­kė Ro­mual­das.

Parengta pagal dienraštį "Šiaulių kraštas"

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net