respublika.lt
 

Futbolą žaidžia ir tėvas, ir sūnus (0)

2019 birželio mėn. 10 d. 13:18:43
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ, „Šiaulių krašto“ žurnalistė

Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­go­je vie­nas re­zul­ta­ty­viau­sių – šiau­lie­tis Do­na­tas Ko­ni­kas, at­sto­vau­jan­tis FA "Šiau­liai" ko­man­dai. Aist­rą fut­bo­lui Do­na­tas pa­vel­dė­jo iš tė­čio Via­čes­la­vo Ko­ni­ko, ku­ris taip pat žai­džia fut­bo­lą. Tė­vas ir sū­nus sten­gia­si ne­pra­leis­ti vie­nas ki­to rung­ty­nių, džiau­gia­si per­ga­lė­mis ir liū­di dėl ne­sėk­mių. Vy­rai ti­ki, kad Šiau­lių fut­bo­las, iš­gy­ve­nęs ir šlo­vin­gus, ir nuo­po­lio lai­kus, iš­liks ir džiu­gins ger­bė­jus.

×
nuotr. 1 nuotr.
Do­na­tas ir Via­čes­la­vas Ko­ni­kai – aist­rin­gi fut­bo­li­nin­kai ir vie­nas ki­to ger­bė­jai. Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

 

Su fut­bo­lo ka­muo­liu drau­gau­ja nuo vai­kys­tės

"Esa­me spor­tiš­ka šei­ma, – sa­ko Via­čes­la­vas. – Mes su sū­nu­mi fut­bo­li­nin­kai, abu puo­lė­jai, žmo­na Da­lia – žo­lės rie­du­li­nin­kė, taip pat puo­lė­ja, tik duk­ra ne­spor­tuo­ja, ją la­biau me­nai trau­kia."

V. Ko­ni­kas fut­bo­lą pra­dė­jo žais­ti de­vy­ne­rių, tre­ni­ra­vo­si pas Vis­val­dą Su­da­rį, vė­liau – pas Ri­man­tą Vik­to­ra­vi­čių. Pas­ta­ra­sis at­si­ve­dė Via­čes­la­vą į Šiau­lių "Tau­ro" ko­man­dą, tuo me­tu rung­ty­nia­vu­sią Lie­tu­vos fut­bo­lo aukš­čiau­sio­je ly­go­je.

Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad 1990 me­tais, at­sto­vau­da­mas "Tau­rui", V. Ko­ni­kas (tuo­met jam bu­vo 18 me­tų) pel­nė 13 įvar­čių. Pats Via­čes­la­vas sa­ko sa­vo įvar­čių ne­skai­čiuo­da­vęs. "Lyg ir ma­žo­ka, at­ro­do, dau­giau tu­rė­tų bū­ti", – šyp­te­li.

1991 me­tais "Tau­ras" LFF Tau­rės var­žy­bo­se nu­ke­lia­vo iki fi­na­lo, ku­ria­me žai­dė su Vil­niaus "Žal­gi­riu" ir tik po pra­tę­si­mo nu­si­lei­do 0:1. Šia­me tur­ny­re V. Ko­ni­kas iš vi­so pel­nė 2 įvar­čius.

Vė­liau du se­zo­nus (1993–1995 m.) V. Ko­ni­kas at­sto­va­vo Šiau­lių "Ka­re­dai", 1995–2002 me­tais – "Šiau­liams". 2003–2009 me­tais at­sto­va­vo LFF II ly­go­je žai­du­siai "Ju­ven­tai-99", ku­ri 2003 me­tais ta­po ly­gos vi­ce­čem­pio­ne, 2005 me­tais pel­nė tre­čią­ją vie­tą, o 2007–2008 me­tų se­zo­ne ta­po čem­pio­ne.

"Gal ir ki­taip kar­je­ra bū­tų su­si­klos­čiu­si, bet jau­nas ve­džiau, rei­kė­jo šei­mą iš­lai­ky­ti", – sa­ko Via­čes­la­vas.

Fut­bo­lą 47-erių V. Ko­ni­kas žai­džia ir šian­dien, at­sto­vau­ja "Šiau­lių" fut­bo­lo ve­te­ra­nų klu­bui. Tik ne vi­sa­da ga­li skir­ti tam lai­ko. Via­čes­la­vas dir­ba to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­ju, va­ži­nė­ja po vi­są Eu­ro­pą, ke­lio­nė­se pra­lei­džia po 6 sa­vai­tes.

Grį­žęs na­mo po­rai sa­vai­čių sten­gia­si ap­si­lan­ky­ti sū­naus rung­ty­nė­se, su­si­ti­kęs su drau­gais – pa­žais­ti fut­bo­lą, su­da­ly­vau­ti rung­ty­nė­se.

Pak­laus­tas, ar šian­dien yra tarp re­zul­ta­ty­viau­sių žai­dė­jų, Via­čes­la­vas šyp­so­si: "Ne, džiau­giuo­si, kai po rung­ty­nių išei­nu svei­kas."

Ir sū­nus, ir tė­vas ne­bu­vo fut­bo­lo iš­kei­tę į jo­kią ki­tą spor­to ša­ką.

"Vie­ną kar­tą bu­vau nuė­jęs į im­ty­nių tre­ni­ruo­tę. Kai pra­dė­jo mė­ty­ti ant ta­ta­mio, bai­gė­si ma­no tre­ni­ruo­tės", – pri­si­mi­nęs juo­kia­si Via­čes­la­vas.

Do­na­tas sa­ko, kad vai­kys­tė­je su drau­gais mėg­da­vo kie­me pa­žais­ti krep­ši­nį, ir vi­sai ne­blo­gai sek­da­vo­si, bet rim­čiau už­siim­ti ki­ta spor­to ša­ka nei fut­bo­las, min­čių ne­bu­vo.

Vie­toj pie­tų mie­go – fut­bo­las

Via­čes­la­vas pa­sa­ko­ja, kad Do­na­tas bu­vo la­bai ener­gin­gas, jud­rus vai­kas. Dar­že­ly­je nei pa­ts no­rė­da­vo mie­go­ti pie­tų, nei ki­tiems leis­da­vo. Via­čes­la­vas pa­si­ta­rė su bi­čiu­liu Dei­viu Kan­čels­kiu, ar ne­ga­lė­tų per pie­tus at­ves­ti Do­na­to į fut­bo­lo tre­ni­ruo­tę. Tre­ne­ris su­ti­ko, tė­čio idė­jai ne­prieš­ta­ra­vo ir Do­na­tas – kad tik ne­rei­kė­tų mie­go­ti pie­tų.

Taip bū­da­mas še­še­rių Do­na­tas pra­dė­jo lan­ky­ti fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes su dviem me­tais už sa­ve vy­res­niais vai­kais. Am­žiaus skir­tu­mas ne­truk­dė, nes Do­na­tas ūgiu neat­si­li­ko nuo aš­tuon­me­čių, tik dė­me­sį bū­da­vo sun­ku su­kaup­ti vi­sai va­lan­dai, kant­ry­bės už­tek­da­vo vos pus­va­lan­džiui.

Pats Do­na­tas sa­ko ma­žai pri­si­me­nan­tis sa­vo anks­ty­vą­sias tre­ni­ruo­tes. Rim­tai pra­dė­jo tre­ni­ruo­tis ir da­ly­vau­ti var­žy­bo­se bū­da­mas ant­ro­kas. Iki 5 kla­sės Do­na­tą tre­ni­ra­vo D. Kan­čels­kis, vė­liau jo tre­ne­riu ta­po Re­na­tas Ves­tar­tas. Sa­vo sū­nų tre­ni­ruo­da­vo ir tė­tis.

2015 me­tais D. Ko­ni­kas, at­sto­vau­da­mas Lie­tu­vos vai­ki­nų U-19 rink­ti­nei, pel­nė auk­si­nės ver­tės įvar­tį rung­ty­nė­se su suo­miais ir kar­tu su ko­man­da iš­ko­vo­jo Bal­ti­jos tau­rės tro­fė­jų.

Bū­da­mas 16 me­tų Do­na­tas de­biu­ta­vo Lie­tu­vos A ly­go­je vil­kė­da­mas FC "Šiau­lių" marš­ki­nė­lius. Sa­ko ge­rai pri­si­me­nan­tis de­biu­tą su Vil­niaus "Žal­gi­riu". Nors šiau­lie­čiai ta­da ir pra­lai­mė­jo, bet at­mos­fe­ra bu­vo nuo­sta­bi.

Be­si­mo­ky­da­mas 11 kla­sė­je D. Ko­ni­kas iš­vy­ko į Ita­li­ją at­sto­vau­ti "Cro­to­ne" klu­bui, jau­ni­mo ko­man­dai.

Do­na­tas sa­ko, kad me­tai pra­leis­ti Ita­li­jo­je da­vė pa­tir­ties, lei­do pa­ma­ty­ti ki­to­kį fut­bo­lą, ta­čiau dėl to, kad bu­vo ne­pil­na­me­tis sve­tim­ša­lis ne­ga­lė­jo at­sto­vau­ti "Cro­to­ne" ko­man­dai vie­tos pir­me­ny­bė­se. Ga­lė­jo žais­ti tik drau­giš­kuo­se su­si­ti­ki­muo­se ir tau­rės tur­ny­re.

"Ste­bė­da­vau sa­vait­ga­liais, kaip žai­džia ma­no ko­man­da, ir bū­da­vo la­bai sun­ku, kad ne­ga­liu bū­ti kar­tu su vi­sais aikš­tė­je. Me­tai be var­žy­bų fut­bo­li­nin­kui yra tra­ge­di­ja, ypač kai ga­li žais­ti, kai ne­tu­ri trau­mų", – pa­sa­ko­ja Do­na­tas.

Gy­ven­da­mas Ita­li­jo­je D. Ko­ni­kas pu­sę me­tų kar­tu su ki­tais sve­tim­ša­liais mo­kė­si ita­lų kal­bos, o nuo­to­li­niu bū­du – Šiau­lių "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­jo­je.

Grį­žus į Lie­tu­vą vėl pri­si­tai­ky­ti prie įpras­to rit­mo bu­vo ne­leng­va, jau­tė­si ir moks­lo spra­gos, ta­čiau vi­du­ri­nę Do­na­tui pa­vy­ko baig­ti. Da­bar vai­ki­nas sa­va­ran­kiš­kai stu­di­juo­ja elekt­ro­ni­nę rin­ko­da­rą. Tai – ant­ra Do­na­to aist­ra po fut­bo­lo.

2016 me­tais D. Ko­ni­kas pa­si­ra­šė su­tar­tį su Kau­no "Stumb­ro" klu­bu. Jau de­biu­ti­nė­se rung­ty­nė­se pa­si­žy­mė­jo įvar­čiu, o iš vi­so per pen­kis ma­čus A ly­go­je var­žo­vų var­ti­nin­kus nu­gink­la­vo du kar­tus.

2017 me­tais bu­vo pir­mą kar­tą pa­kvies­tas į Lie­tu­vos U-21 rink­ti­nę, kur de­biu­ta­vo itin sėk­min­gai ir jau ant­ro­se rung­ty­nė­se pa­si­žy­mė­jo įvar­čiu.

Per­nai Do­na­tas at­sto­va­vo A ly­go­je žai­du­siam "Pa­lan­gos" fut­bo­lo klu­bui, o šie­met grį­žo į gim­tuo­sius Šiau­lius ir at­sto­vau­ja FA "Šiau­liams".

Pak­laus­tas, kaip ver­ti­na šio se­zo­no pra­džią, D. Ko­ni­kas sa­ko, kad po­zi­ty­viai, lai­mė­tos ket­ve­rios rung­ty­nės, tre­jos su­žais­tos ly­gio­sio­mis, tiek pat pra­lai­mė­ta. FA "Šiau­liai" tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je šiuo me­tu yra penk­ti tarp 16 ko­man­dų.

"Gal da­bar šiek tiek nu­si­su­ko sėk­mė, bet steng­si­mės vėl su­grįž­ti į per­ga­lių ke­lią. Kol kas vis­kas ge­rai, taš­kų tu­ri­me, esam pir­mo­je len­te­lės pu­sė­je. Ti­kiuo­si, kad atei­ty­je bus dar ge­riau", – sa­ko D. Ko­ni­kas.

Trau­mos

Ba­lan­džio mė­ne­sį D. Ko­ni­kas bu­vo pri­pa­žin­tas nau­din­giau­siu LFF I ly­gos žai­dė­ju. Ga­na il­gai su aš­tuo­niais įvar­čiai jis bu­vo pa­ts re­zul­ta­ty­viau­sias I ly­gos žai­dė­jas ir tik vi­sai ne­se­niai su 10 įvar­čių jį ap­len­kė "Ne­vė­žio" žai­dė­jas Eval­das Ku­gys.

Do­na­tas sa­ko, kad to­kį re­zul­ta­ty­vu­mą lė­mė ir ge­ra spor­ti­nė for­ma, ir at­kak­lus dar­bas, ir ge­ra tre­ne­rio stra­te­gi­ja. Gal puo­lė­jas ir to­liau bū­tų tarp re­zul­ta­ty­viau­sių, bet te­ko pra­leis­ti ke­le­tą rung­ty­nių dėl pe­ties trau­mos, ku­rią te­be­si­gy­do.

"Do­na­tas nuo ma­žens yra trau­mų rin­kė­jas. Jam rei­kia daug va­lios, ki­tas jau se­niai bū­tų me­tęs tą spor­tą, o Do­na­tas – iš­tver­min­gas", – sa­ko Via­čes­la­vas.

Trau­mos su­truk­do su­da­ly­vau­ti ir at­ran­ko­je į Lie­tu­vos rink­ti­nę. Šie­met bu­vo du kvie­ti­mai. Vie­ną te­ko pra­leis­ti dėl rau­mens pa­tem­pi­mo, ki­tą – dėl pe­ties trau­mos.

Prieš ku­rį lai­ką Do­na­tą ka­ma­vo nu­ga­ros skaus­mai. Via­čes­la­vas sa­ko, kad ne­ma­žai te­ko pa­varg­ti, kol ra­do jų prie­žas­tį. Paaiš­kė­jo, kad nu­si­lpę nu­ga­ros rau­me­nys, rei­ka­lin­gi spe­cia­lūs pra­ti­mai.

"Jei ne trau­mos, gal vi­sai ki­taip kar­je­ra klos­ty­tų­si. Jos daug ką su­truk­dė pa­da­ry­ti. Kai iš­si­gy­dai trau­mą, vėl vis­ką nuo pra­džių tu­ri įro­di­nė­ti, praei­na lai­ko, kol įgau­ni for­mą, kol žai­dy­bi­nį rit­mą pa­gau­ni", – sa­ko D. Ko­ni­kas.

Do­na­tas svars­to, kad trau­mas, ko ge­ro, le­mia jo žai­dy­bi­nė po­zi­ci­ja – puo­lė­jas.

"Ša­lia ma­nęs nuo­lat yra du gy­nė­jai, rei­kia ko­vo­ti dėl ka­muo­lio, daž­nai bū­na kon­tak­tas. Gy­nė­jas ir ko­ja ga­li ta­ve kliu­dy­ti, ga­li ne­sėk­min­gai nu­kris­ti, kaip bu­vo pa­sku­ti­nį kar­tą", – pa­sa­ko­ja žai­dė­jas.

Ti­ki Šiau­lių fut­bo­lo atei­ti­mi

Pak­laus­ti, ko­kią ma­to Šiau­lių fut­bo­lo atei­tį, tė­vas ir sū­nus ti­ki, kad vis­kas bus ge­rai.

"Ti­kiu, kad su Sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba Šiau­lių fut­bo­las pa­kils. Ma­nau, kad be mies­to pa­gal­bos, ne­bū­tų nei krep­ši­nio, nei fut­bo­lo ko­man­dų eg­zis­ta­vi­mo. Kai pri­si­de­da mies­tas, ta­da ir vers­las pa­si­jun­gia. Svar­bu, kad jau­ni­mui bū­tų sti­mu­las spor­tuo­ti. Gal po dve­jų tre­jų me­tų, kai jau­ni­mas su­bręs, bus ga­li­ma pa­gal­vo­ti ir apie A ly­gą. Rei­kia žiū­rė­ti op­ti­mis­tiš­kai. Ma­nau, kad ir su fut­bo­lu, ir su krep­ši­niu Šiau­liuo­se vis­kas bus ge­rai", – sa­ko V. Ko­ni­kas.

Tė­čiui pri­ta­ria ir Do­na­tas: "Net nea­be­jo­ju, kad at­si­gaus Šiau­lių fut­bo­las. Mū­sų fut­bo­lo aka­de­mi­ja yra vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je, są­ly­gos žais­ti fut­bo­lą – taip pat la­bai ge­ros: pui­kus cent­ri­nis sta­dio­nas, ne­se­niai at­nau­jin­tas dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­nas Gy­ta­riuo­se. Šiau­liuo­se dir­ba aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos tre­ne­riai, yra daug vai­kų, no­rin­čių žais­ti fut­bo­lą. Svar­bu, kad bū­tų rė­mė­jų, kad ta­len­tai, ku­rie užau­ga Šiau­liuo­se, no­rė­tų čia pa­si­lik­ti."

Naujausios žinios

Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Kokių apsaugos priemonių žadate imtis po žinios apie pirmąjį koronaviruso atvejį Lietuvoje?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar „trikojai“ keliuose daro įtaką jūsų vairavimui?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-1  0 C

-1  0 C

 

 +1 +2 C

+3 +4 C

+3 +4 C

 

+5 +7 C

0-4 m/s

0-4 m/s

 

0-4 m/s

Nuorodos