respublika.lt

Vladas VAICEKAUSKAS: Ar Vilija Blinkevičiūtė būtų gera prezidentė

(162)
Publikuota: 2023 gruodžio 05 13:40:56, Vladas Vaicekauskas, apžvalgininkas
×
nuotr. 2 nuotr.
Savo žodžio dėl prezidento rinkimų dar netarė Vilija Blinkevičiūtė. Eltos nuotr.

Kad iškili moteris, Socialdemokratų partijos vadovė taptų savarankiška prezidente, būtinos keturios sąlygos.

 

A. Gitanas Nausėda, sukaupęs solidžią 5 metų šalies vadovo, tarpvalstybinio bendradarbiavimo patirtį, išlaikydamas prezidento regalijas ir privilegijas, atsideda rimtiems mokslo darbams, kam ir yra Dievulio sutvertas. Galėtume turėti solidžia politine patirtimi ir rimtu mokslu šviežiai grįstą XXI a. pirmos pusės mažos valstybės buvimo ir išlikimo ES pasaulyje paveikslą. Antroji kadencija nieko esmingai naujo nepridės, o it Palangos smėlis byrantis laikas bus su-gaiš-tas.

B. Vilija Blinkevičiūtė dalyvauja prezidento rinkimuose ir laimi.

C. Socialdemokratai laimi Seimo rinkimus ir formuoja valdančiąją daugumą.

D. Seimo dauguma išsirenka socialdemokratinės krypties vyriausybę su savu ministru pirmininku galustalėje.

Raino katino svajonėms - palubėje kabantis grobis ima ir nukrenta - išsipildžius, V.Blinkevičiūtė su savuoju Seimu, sava vyriausybe, sava, svetimų neprikimšta prezidentūra, kiek įmanoma glaudžiau paritetiniais pagrindais bendradarbiaudama su ES ir pasaulio valstybėmis, pirmų pirmiausia pasišvenčia nacionalinės valstybės ekonominio, finansinio, gynybinės galios, švietimo, kultūros, socialinės rūpybos stiprinimo ir lengvapėdiškai išbarstytos tautos atkūrimo darbams - už langų pasiutusiu greičiu lekia 33-ieji nepriklausomybės metai, o Tėvynė Lietuva didžia dalimi gyvena pašalpinės (galite vadinti kitaip) valstybės sąlygomis.

Graudu regėti, kaip dėl kokių dešimčių milijonų ES fondų terbikės (na, gerai, krepšelio; kas tikrai pasisekė, tai krepšelizuoti visas šalies pakampes, net iš lovų nepakylančius senelius ir ką tik į nuodėmingą pasaulį atėjusius kūdikėlius) vyriausybės rūmuose it patvorių nabagėliai tarpusavyje pešasi premjerė ir ūkio (galite vadinti kitaip) ministrė, o Seimo rūmuose vieni kitiems antausius skaldo tautos išrinktieji. Tuo pat metu didžiuliuose Briuselio rūmuose frakuoti galingųjų valstybių garvežių mašinistai ir viena ypatinga moteriškaitė derina naujas, dar griežtesnes apmokamų pašalpų (galite vadinti paramų) skyrimo, naudojimo ir grąžinimo instrukcijas: jei ne pagal grafiką ir ne pagal nurodymą euriukus naudosite, jie linksmai pasišokinėdami suriedės atgal į ES fondus!

Labai atsargiai paklausiu: ar ir Tamstos, skolindami bičiuliams (ES - visi bičiuliai) pinigėlį, taipogi nurodote, kada, kam su procentais skolintus pinigėlius jie privalo panaudoti?

Kiek pamenu, su savo pažais ir tikrais komikais žaidė mano vaikystės pasakų karaliai: kuo aukščiau peršoksi, gražų kūlverstį padarysi, didesnį saldainį pelnysi.

Tik biedna valstybė ir biednas žmogus gali iškęsti tokius pažeminimus.

Nedrumsk proto - skolinasi visas pasaulis

Visi iki vieno nepriklausomybę iškovoję seniai, močiutės ir bobutės įsi-dė-mė-ki-te naująją tiesą: skęsti skolose, vaizduoti turtingą ir laimingą yra šiuolaikinio modernaus pasaulio di-men-si-ja!

Ak, Tu, Dieve, visko pilnas, kur padėjai ožkos (galite sakyti Mortos) vilnas! Dar vakar mano žavusis riestaūsis kaimynas džiaugėsi, kad iškeliaudamas pas šventą Petrą savo artimiesiems nepaliks nė mažiausio cento skolų. Atsi-li-kė-lis!

Skolintis turtingai valstybei ir turčiui, kad taptų dar turtingesni, ir skolintis biednai valstybei ir biedniokui, kad išgyventų, sočiau pavalgytų, mano galva, yra du nepalyginami dalykai. Turtingos valstybės savo šimtamilijonines skolas ridena pasišokinėdamos, Lietuva veik 40 milijardų skolų vežimą velka vaitodama.

Nežliumbk - pasiekta daug

Daug, labai daug - iškovota LAISVĖ. Didžioji visų laikų žmonijos svajonė pravėrė kiekvienam tautiečiui duris.

Stebuklų stebuklas: LAISVĖS akys ir skurde žiba, kviečia nepasiduoti, atkakliai siekti laimės žiburio ar bent įkopti į G.Nausėdos suprojektuotą, bet nesupiltą gerovės kalnelį.

LAISVĖ šaukia: svajok ir Dangun žengdamas. Tokia didi yra LAISVĖS galia.

Tik politiškai ar svaiginančių skysčių parūkęs gali to nesuprasti ir deramai neįvertinti. Aš šitam būreliui nepriklausau.

Smarkiai vėluojanti gerovė

Pirmaisiais atkovotos nepriklausomybės metais, kai mūsų buvo daugiau kaip pusketvirto milijono, kai džiaugsmo ir šviesių vilčių turėjome pilnas rieškučias, staiga popieriniuose bankuose ėmė degti mūsų varganos santaupos. Mieste ir provincijoje ėmė siausti reketininkai ir galvažudžiai, o namuose juodai dienai priglaustus rubliukus 100 kartų nuvertino Gedimino „vagnorkos", žlegant išvaromiems svetimiems tankams, prie gailestingų labdaros lėkščių sėdo daugiau kaip 600 tūkst. už laisvę kovojusių ir ją iškovojusių piliečių.

2022 m. sausio 1 dieną, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje registruoti 2 794 961 pilietis. Kone 900 tūkst. mažiau! O „Maisto bankas" skelbia, kad 2023 metais prie labdaros lėkščių sodina 545 tūkst. varguolių.

Valstybės kontrolė, atlikusi skurdo mažinimo auditą, konstatavo, kad Lietuva yra atsidūrusi tarp valstybių, kur pastarąjį dešimtmetį skurstančių skaičiai esmingai ne-si-kei-čia.

Pateikiu Statistikos departamento šviežiausias suvestines: vienas iš penkių tautiečių gyvena ant, ar žemiau skurdo rizikos ribos. Didžiausias skurdo lygis:

a) tarp vienišų asmenų - 46,8 proc.

b) tarp vienišų, vaikelius auginančių - 45,2 proc.

c) tarp pensininkų - 39,6 proc.

d) tarp turinčių negalią - 32 proc.

e) įsidėmėkite: tarp vaikų iki 18 metų - 19,6 proc.

Kol skurde gyvena bent vienas vaikas, o skurde gyvena tūkstančiai vaikų, padori valstybė negalėtų savęs priskirti modernių, toli pažengusių, laimingų valstybių grupei.

Bet vienas įkyrus švedų bankui ištikimai tarnaujantis ekonomistas (pavardės neminėsiu) iki užkimimo visuos pašaliuos porina, kad Lietuva taip gerai, kaip dabar, negyveno nuo Vytauto Didžiojo laikų.

Nuo gero bankinio gyvenimo galima ir apžlibti.

Didysis nepriklausomybės paradoksas: dėl prasto valstybės valdymo bėdų, sunkaus tautiečių gyvenimo atsakomybės Seimo politikai, vykdomoji valdžia ir prezidentas teisėtai, pagal įstatymus ne-pri-si-ima.

Už savo gyvenimą atsako kiekvienas žmogus. Už valstybės ir tautos gyvenimą ir likimą vykdomoji valdžia, Seimas, prezidentas ne-at-sa- ko.

Plačiau atmerkę akis, iš stereotipų išlaisvinę protus praregėtume ir suvoktume, kad tebegyvename anų laikų sistemoje, kuri yra susiurbusi ir išsaugojusi tarybmečio valingo, ad-mi-nis-tra-ci-nio valdymo stilių, metodus, šiek tiek tautiškai padažytas ideologinio spaudimo dogmas.

Centralizuoto valdymo sistema per 33 nepriklausomybės metus ne-iš-si-va-lė (ir neketina išsivalyti) nuo visą ūkį aprėpusios korupcijos, blato, politinės švogerystės - visoje valdymo sistemoje čežėte čeža valstybinių biudžetinių partijų švonderiai, užtat visiškai švariai, susikūrę įstatymus, išsivalė nuo administracinės, teisinės, politinės atsakomybės dėl prasto valstybės valdymo pasekmių.

Paveldėta lopyta perlopyta, dažyta perdažyta grubaus, valingo valdymo sistema visas prasto valdymo ir prasto gyvenimo pasekmes nekaltybe spindinčiom akim perkėlė ir kas ketveri metai iš naujo perkelia ant niekuo dėtų piliečių pečių!

Ko bėdavojat? Jūs mus išsirinkot, jūs ir atsakot!

Didžiuojamės savo ištverme

Neapsikentę pabruzdam prie vyriausybės, Seimo rūmų patrepsim, būgnus pamušam... Mes - ne karšto kraujo prancūzai, valdžiai langų nedaužom, - kartą pamėginom, cypėn pasodino. Mes - šaltabambiai, prezidento iškamšos ant šakių nepamaunam. Mes esame įpratinti kentėti! Pripratimas yra kiekvieno nuolankaus tautiečio pri-gi-mi-mas.

Mes nesvietiška savo ištverme di- džiuo-ja- mės!

Klausaus, žiūriu akis išpūtęs ir svajoju: jei Dangaus palaima tapčiau visagaliu, tai prieš kiekvienus rinkimus visus aliai vieno rinkėjus su šeimomis 2- 3 savaitėms išleisčiau dvigubai trigubai apmokamų atostogų, kad iki soties pasiganytų pilnų gėrybių IŠMINTIES pievose.

V.Blinkevičiūtė prezidento rinkimuose nedalyvaus

Per dešimtmečius vyriausybėje, Seime, Europarlamente įgyta plataus spektro politinė - organizacinė (gerai gerai- vadybinė) patirtis, užmegztos pažintys su ES valstybių parlamentarais, vadovais V.Blinkevičiūtei su visus rinkimus laimėjusiais partiečiais leistų kur kas sklandžiau tvarkytis savo šalyje, kur kas profesionaliau nei G.L. orientuotis ir manevruoti vis labiau karų drumsčiamuose tarpvalstybiniuose reikaluose.

Ilgas tylėjimas rodo, kad V.Blinkevičiūtė yra lemtingo apsisprendimo kelyje. Kiek pažįstu, Vilija - ne iš tų, kurie į prezidento rinkimų istoriją bevelytų įsirašyti su minuso ženklu. Vien dėl garbės ir amžino titulo.

Vilija yra laisvo polėkio paukštė, kuri nė už ką nesutiktų 5 metams apsigyventi auksiniame prezidento rūmų narvelyje. Visi matėme, kaip auksiniame narvelyje blaškėsi konservatorių uždarytas Algirdas Brazauskas.

O štai Ingrida Šimonytė - visai kitokio sukirpimo moteris. Skaudžiai pralaimėjusi prezidento rinkimus G.Nausėdai ( už jį balsavo du kartus daugiau rinkėjų), rimtuolės veidu pareiškė, kad prezidento rinkimuose dalyvaus ir sieks pergalės. Visai nepaisydama, kad 2023 m. spalio 12-21 d. gyventojų apklausą atlikusi „Vilmorus" agentūra paskelbė stulbinančius skaičius: vyriausybės darbą ne-pa-lan-kiai įvertino 44,6 proc. respondentų, o pačią premjerę 54,1 proc. apklaustųjų. Premjerė visai tautai aiškiai pasakė, kad ji nebijo patirti ir antrojo rinkiminio nokdauno. Ir slunkiui aišku, kad ji sąmoningai to siekia.

Skaudus pralaimėjimas jai atvertų duris į ES parlamentą - patys sumuštos prezidentės rinkėjai dievaž jos pasigailėtų ir įteiktų ES parlamentarės mandatą.

Tik į ES patekusi aikštingoji ir seniai pervertinusi savo gabumus Ingrida galėtų pradėti naują, aukštesnio lygio politinės karjeros etapą. Lietuvoje po prezidentinio pralaimėjimo šios perdėm susireikšminusios ir gan juokingai atrodančios moteriškės politinė korta bus mušta.

Apsukrumas, gudrybė, gerai iš anksto apskaičiuoti savirealizacijos manevrai yra prigimtinė Ingridos savybė.

V.Blinkevičiūtei, nors jodvi nesipeša, Ingridos gudravimai netinka, - Vilija yra kitokio, lietuviškai krikščioniško, ne šlėktiško auklėjimo moteris.

Kodėl V.Blinkevičiūtė prezidento rinkimuose nedalyvaus

Net laiku ir protingai pasitraukus ir rimtiems mokslams pasišventus dabartiniam prezidentui (drįstu manyti, kad G.Nausėda kaip mokslininkas išgarsėtų plačiau nei mažutės valstybėlės vadovas), laimėti rinkimus V.Blinkevičiūtei gali ir nenuskilti.

A.Ingridos Šimonytės trijų mergelių prastai valdoma valstybė kone iki ausų sukompromitavo moterišką giminę. Prie valstybės vartų dundant karo mašinai, trupant valstybėms, Europon plūstant alkanoms, nelaimingoms pabėgėlių minioms, menkstant vidaus ekonomikai, prastėjant švietimo, sveikatos, finansiniams reikalams, ko gero rinkėjai bus linkę kliautis kietesne vyriška drąsa ir jėga, kuri tvirtai delne suspaustų valstybės ir tautos išlikimo vadžias. Kilni moteriška širdis, švelni globojanti ranka tokio spaudimo gali ir neatlaikyti.

B.Bene iš agentūrų traukiate, kad Seimo rinkimus laimės socialdemokratai. Socialdemokratai geriausiu atveju laimės 17-20 mandatų.

Anądien ėmiausi matematikos: spalio 12-21 dienomis „Vilmorus" agentūra respondentų paklausė: „Kurie Lietuvos visuomenės veikėjai geriausiai atstovauja jūsų interesams?" Iš 1000 su trupučiu apklaustųjų 14 proc. nurodė G.Nausėdą, 10 proc. -
V.Blinkevičiūtę. Kad būtų visiems aišku, tarkim, buvo apklausta 1400 respondentų. 14 proc. apklaustųjų skaičiais tėra 196 respondentai, 10 proc. - 140. Ar Tamstos rimtai manote, kad 336 piliečių prognozes verta priimti už grynos tiesos pinigą?

Visos reitingų agentūros net nesapnavo, kad 2016 metų Seimo rinkimus laimės Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. O laimėjo su vėjeliu!

Agentūros džiugiai skelbė, kad po laimėto pirmojo prezidento rinkimų turo Ingrida ir jos komanda pergalę švęs ir po antrojo. Tikėjo ir Šimonytė: su artimų palaikytojų komanda gėrė šampaną, šoko ir šaukė, o liko ant ledo...

Agentūros pranašavo, kad 2023 metų visuotinius savivaldos rinkimus triuškinamai laimės socialdemokratai. Didžiausia savo gretose 16000 narių turinti partija viso labo iš 60 merų postų laimėjo tik 17, ir visus juos - provincijos lankose. Penkių didžiausių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų, kur, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2022 m. sausio 1 dieną buvo registruoti 1231689 gyventojai, valdymui socialdemokratai jokios įtakos neturi. Puoselėti viltį, kad 2024 metų Seimo rinkimuose socdemus gausiai palaikys miestiečiai, - bemaž tas pat, kad seną ir biedną per neapsižiūrėjimą imtų ir įsimylėtų jauna, turtinga ir graži panelė.

Nežeminu. Nemenkinu nei agentūrų, nei vienasparnių- dešiniasparnių, aukštai nepakylančių ir dėl to giliai nepanyrančių komentatorių. Man įdomiau kliautis išmintingomis ir linksmomis Lietuvos raganų raganos mielosios Lobačiuvienės pranašystėmis: girdėti, kaip priešaušrio tyloje, tautos dugne auga, bręsta, tvinksta šviežios tautiškos jėgos. Šviežių, nesusitepusių jėgų santalka ir laimės visus rinkimus! Net ant mano peties sėdintis kipšas šnibžda, kad moters pranašavimai gali būti labai arti tiesos.

Manote, kad įžvalgi politikė V.Blinkevičiūtė to nejaučia? Socialdemokratų partijoje netrūksta protingų, politikoje ir valdyme patyrusių vyrų, kurie profesionaliai įstengtų pasivaržyti prezidento rinkimų ringe.

V.Blinkevičiūtė Europarlamente užsirekomendavo kaip gabi, aukšto europinio rango politikė, vaisingai pasidarbavusi socialinės atskirties tarp ES valstybių gyventojų mažinimo baruose.

Šių dienų realijos rodo, kad karo ir rinkų plyšinėjimo sąlygomis ekonominė, finansinė ir, kas graudžiausia, socialinė tarpvalstybinė atskirtis pasiekė didžiulį mastą. Nesuvaldžius, neapmalšinus tarpvalstybinės atskirties, kalbėti apie lygias ES valstybių galimybes būtų daugiau nei šventvagiška.

Ten Vilijos Blinkevičiūtės politinė patirtis labiau praverstų.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
67
F
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (162)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Kur dažniausiai perkate maisto produktus?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar galvojate emigruoti iš Lietuvos?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

-2 +4 C

-3 +1 C

-3 +2 C

+2 +8 C

+2 +6 C

+4 +6 C

0-5 m/s

0-5 m/s

0-8 m/s