respublika.lt

Ukrainos ambasadorių Šiaulių meras paliko už durųnuotraukos (8)

2019 birželio mėn. 19 d. 12:05:49
Živilė KAVALIAUSKAITĖ, Šiaulių kraštas

Šeš­ta­die­nį į Šiau­lius, į uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­jos "Kar­pa­tai" kul­tū­ri­nį ren­gi­nį at­vy­kęs Uk­rai­nos ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Vo­lo­dy­myr Ja­cen­kivs­kis su­si­ti­ko su Šiau­lių ra­jo­no me­ru An­ta­nu Be­za­ru. Pa­sak uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­jos "Kar­pa­tai" va­do­vo Ju­ri­jaus Jan­či­juk, Šiau­lių mies­to me­ras sve­čio priim­ti ne­pa­no­ro. A. Vi­soc­ko po­zi­ci­ja: ne­bu­vo gau­ta jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, kad mies­te lan­ky­sis Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rius.

×
nuotr. 7 nuotr.
Kokios šalies interesams atstovauja Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, vis atrandantis priežasčių nepriimti Ukrainos ambasadoriaus? Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

 

Ne pir­mas kar­tas

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je skam­bė­jo uk­rai­nie­čių kal­ba ir dai­nos, kve­pė­jo uk­rai­nie­tiš­kais pa­tie­ka­lais – vy­ko uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­jos "Kar­pa­tai" kul­tū­ri­nis ren­gi­nys.

Šven­tės pro­ga mies­te ap­si­lan­kė Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je V. Ja­cen­kivs­kis su žmo­na ir am­ba­sa­dos dar­buo­to­jais.

Į Šiau­lius at­vy­ku­sį Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rių priė­mė ne Šiau­lių mies­to me­ras A. Vi­soc­kas, o Šiau­lių ra­jo­no me­ras A. Be­za­ras.

"Mū­sų mies­to me­ras ne­priė­mė, sa­ko, rei­kia ofi­cia­laus pra­šy­mo nuo am­ba­sa­do­riaus. Kad at­blo­kuo­tų Sa­vi­val­dy­bę (vi­zi­tas bu­vo šeš­ta­die­nį – red. past.), kad jis ne­tu­ri lė­šų vai­šin­ti", – me­ro iš­dės­ty­tas prie­žas­tis per­pa­sa­ko­ja J. Jan­či­juk.

Uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­jos "Kar­pa­tai" va­do­vas tei­gia į Šiau­lių mies­to me­rą krei­pę­sis prieš dvi sa­vai­tes.

"Sa­kė, kad ren­gi­ny­je ga­li da­ly­vau­ti kaip sve­čias. Mes no­rė­jo­me pa­ra­mos – nė­ra lė­šų. Uk­rai­nos ne­ger­bia – per prie­var­tą jo ne­pri­ver­si."

J. Jan­či­juk nuo­sta­bą ke­lia, kad me­ras ne­priė­mė am­ba­sa­do­riaus – vals­ty­bės at­sto­vo: "Ne iš lau­ko atė­jęs žmo­gus."

Uk­rai­nie­tis pa­si­džiau­gė, kad ra­jo­no me­ras A. Be­za­ras su­kvie­tė vers­li­nin­kus, žem­dir­bius – no­rin­čius bend­ra­dar­biau­ti su Uk­rai­na. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas.

"Šeš­ta­die­nis – ne sek­ma­die­nis, to­dėl pa­dir­bė­jo­me iš pe­ties. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je Šiau­lių uk­rai­nie­čių bend­ri­jos ir "Kar­pa­tų" aso­cia­ci­jos va­do­vo Ju­ri­jaus (Yu­ry) Ja­n­či­juk (Yan­chiyuk) ini­cia­ty­va pas me­rą An­ta­ną Be­za­rą priė­mė­me Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rių Lie­tu­vo­je Vo­lo­dy­myr Yat­sen­kivs­kyi su žmo­na ir am­ba­sa­dos dar­buo­to­jus. Am­ba­sa­do­rių do­mi­no vers­lo par­tne­rys­tės ga­li­my­bės, to­dėl su­si­ti­ki­me apie tai kal­bė­jo Šiau­lių PPAR va­do­vas Vid­man­tas Ja­per­tas, Šiau­lių ra­jo­no vers­li­nin­kai. Sve­čią su­do­mi­no ir ga­li­my­bės at­vy­ku­siems stu­den­tams stu­di­juo­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­te", – feis­bu­ko pa­sky­ro­je pra­ne­šė Sei­mo na­rys S. Tu­mė­nas.

"Ir me­ras pa­ten­kin­tas, ir vers­li­nin­kai pa­ten­kin­ti. Sa­kė, su­si­tik­si­me dar", – tei­gia J. Jan­či­juk.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vi­ta­lis Le­be­dis "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo, kad mies­to Sa­vi­val­dy­bė ir me­ras ne­bu­vo ga­vę jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, kad mies­te lan­ky­sis Uk­rai­nos am­ba­sa­do­rius.

"Ne­bu­vo gau­ta ne­tgi kvie­ti­mo į ren­gi­nį, ku­ria­me lan­ky­sis am­ba­sa­do­rius. To­kių at­ve­jų, kai už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­do­riai at­vyks­ta į mies­te or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius pa­si­tai­ko ga­na daž­nai. Sa­vi­val­dy­bė apie tai gau­na in­for­ma­ci­ją iš or­ga­ni­za­to­rių ar­ba iš am­ba­sa­dų. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai su am­ba­sa­dų dar­buo­to­jais su­de­ri­na vi­zi­to lai­ką, vie­tą ir ki­tas de­ta­les", – paaiš­ki­no V. Le­be­dis.

Pa­na­ši si­tua­ci­ja bu­vo su­si­klos­čiu­si ir 2015 me­tais, kai A. Vi­soc­kas su tuo­me­ti­niu Uk­rai­nos am­ba­sa­do­riu­mi Va­le­ri­ju­mi Žov­ten­ka su­si­ti­ko ne Sa­vi­val­dy­bė­je, o ka­vi­nė­je prie Kry­žių kal­no.

J. Jan­či­juk tą­kart pik­ti­no­si, kad me­ras am­ba­sa­do­riaus priim­ti Sa­vi­val­dy­bė­je ne­su­ti­ko. "Pra­šė­me. Ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad to­kios ga­li­my­bės nė­ra. Neat­si­ra­do am­ba­sa­do­riui vie­tos Sa­vi­val­dy­bė­je. Pa­tys sa­vo lė­šo­mis suor­ga­ni­za­vo­me su­si­ti­ki­mą. Už me­ro ka­vą mo­kė­jo­me", – prieš ket­ve­rius me­tus pa­sa­ko­jo "Šiau­lių kraš­tui" aso­cia­ci­jos va­do­vas.

Skan­da­lui nu­skam­bė­jus ži­niask­lai­do­je, A. Vi­soc­kas tei­gė su Uk­rai­nos am­ba­sa­do­riu­mi su­si­ti­kę kaip į ren­gi­nį kvies­ti sve­čiai, o pa­gei­da­vi­mo, kad su­si­ti­ki­mas bū­ti­nai vyk­tų Sa­vi­val­dy­bė­je, ne­bu­vę.

"Prieš ofi­cia­lius am­ba­sa­do­rių vi­zi­tus, am­ba­sa­dų dar­buo­to­jai apie juos in­for­muo­ja Sa­vi­val­dy­bę, kar­tu su­de­rin­da­mi vi­zi­to dar­bot­var­kę. Iš Uk­rai­nos am­ba­sa­dos apie am­ba­sa­do­riaus vi­zi­tą Šiau­liuo­se Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­vo jo­kios in­for­ma­ci­jos", – to­kia bu­vo me­ro po­zi­ci­ja 2015 me­tais.

Uk­rai­nie­tiš­ka die­na

Po su­si­ti­ki­mo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je Uk­rai­nos am­ba­sa­dos de­le­ga­ci­ja da­ly­va­vo uk­rai­nie­čių aso­cia­ci­jos "Kar­pa­tai" kul­tū­ri­nia­me ren­gi­ny­je – "Vir­ti­nu­kų die­no­je" – Ža­liū­kių ma­lū­no so­dy­bo­je.

"Or­ga­ni­za­ci­jai su­ka­ko pen­ke­ri me­tai. Nusp­ren­dė­me pa­da­ry­ti uk­rai­nie­čių kul­tū­ros die­ną, pa­ro­dy­ti pa­pro­čius", – sa­ko J. Jan­či­juk.

Prie ma­lū­no kve­pė­jo uk­rai­nie­tiš­ka vir­tu­ve: bu­vo ver­da­mi še­šių rū­šių vir­ti­nu­kai su įvai­riais įda­rais: vyš­nių, ko­pūs­tų, troškintų bul­vių, brin­zos, varš­kės... Ga­ra­vo ir uk­rai­nie­tiš­ki barš­čiai. Vi­rė­jos ne tik vi­rė, bet ir vai­ši­no šven­tės da­ly­vius.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Šiau­lių uk­rai­nie­čių bend­ri­jos an­samb­lis "Ve­sel­ka", Klai­pė­dos uk­rai­nie­čių vo­ka­li­nis an­samb­lis "Ruš­ni­čiok", Jel­ga­vos uk­rai­nie­čių an­samb­lis "Sme­rič­ka", Kau­no uk­rai­nie­čių šo­kių an­samb­lis, Šiau­lių mies­to neįgalių  žmo­nių  klu­bo an­samb­lis "Na­dež­da", bal­ta­ru­sių folk­lo­ri­nis an­samb­lis, Šiau­lių šo­kių an­samb­lis "Ka­la­ti­nis", liau­diš­kų šo­kių gru­pė "Va­jau­nas", Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gi­mna­zi­jos akor­deo­nis­tai.

Pa­sak J. Jan­či­juk, tu­rė­jo at­va­žiuo­ti ir uk­rai­nie­čių iš Vo­kie­ti­jos, bet pa­ke­liui su­ge­do trans­por­tas.

"Vi­siems no­riu per­duo­ti "ačiū", – pa­vy­ku­sia šven­te džiau­gė­si aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas.

Ar ge­rai jau­čia­si uk­rai­nie­čiai Šiau­liuo­se? "Nor­ma­liai. Tie, ku­rie vie­ti­niai, bė­dos ne­tu­ri. Tik dar­buo­to­jai krei­pia­si pa­dė­ti. Kuo ga­li­me, tuo pa­de­da­me", – sa­ko J. Jan­či­juk.

Aso­cia­ci­jos są­ra­še, pa­sak va­do­vo, yra 43 žmo­nės. O uk­rai­nie­čių, dir­ban­čių ofi­cia­liai Šiau­liuo­se – apie 6 000.

Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (8)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • AVARIJA: Vilkaviškio rajone šeštadienį traktorius susidūrė su dviem jį lenkusiais motociklais.
  • KORONAVIRUSAS: Brazilijoje mirčių nuo koronaviruso infekcijos (Covid-19) skaičius šeštadienį viršijo 100 000, o patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius peržengė 3 mln. ribą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Kaip manote, ar reikėtų ilginti atostogas?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar buvote grybauti, uogauti?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+16 +18 C

+17 +19 C

 

+16 +17 C

 +28 +30 C

+28+30 C

 

+22 +24 C

0-2 m/s

0-3 m/s

 

0-4 m/s

       

Valiutų kursai

USD - 1.1817 PLN - 4.4081
RUB - 86.9753 CHF - 1.0804
GBP - 0.9037 NOK - 10.6433

Nuorodos