respublika.lt

Sesučių krikštynos: be mamos, bet su meilenuotraukos (0)

2019 rugpjūčio mėn. 26 d. 11:53:13
Jūratė RAUDUVIENĖ, Šiaulių kraštas

Po Kur­šė­nų šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios skliautais stab­te­lė­jo dvi ma­žos mer­gai­tės. Ple­ven­da­mos bal­to­mis šven­ti­nė­mis su­kny­tė­mis jos pri­mi­nė an­ge­lus. Prie jų priė­jo dvi jau­nos mo­te­rys ir se­su­tės pa­tik­liai įspau­dė sa­vo del­niu­kus į jų ran­kas. Ku­ni­gas Vy­tau­tas Ka­dys pra­dė­jo krikš­to su­tei­ki­mo apei­gas – Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų glo­bo­ti­nėms da­vė So­fi­jos ir Ma­ri­jos krikš­to var­dus.

×
nuotr. 4 nuotr.
Se­sės jau­čia­si sau­gios gre­ta sa­vo krikš­ta­mo­čių ir vis sten­gia­si bū­ti ša­lia. Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

 

Pak­rikš­ty­tas mer­gai­tes svei­ki­no ir kai­my­nai

Se­su­čių krikš­ta­mo­tė­mis ta­po Šiau­lių ra­jo­no jau­nų tė­vų bend­ri­jos na­rės Ra­sa Sa­ly­gie­nė ir Ri­ta Mi­siu­lie­nė.

Še­še­rių ir pus­penk­tų me­tų se­sy­čių krikš­ty­nas ste­bė­jo ir se­su­čių bro­liu­kai –vienuolikos, de­šim­ties ir aš­tuo­ne­rių me­tų, vy­riš­kai pa­si­puo­šę bal­tais marš­ki­niais ir lie­me­nė­mis. Ste­bin­čių­jų ce­re­mo­ni­ją ran­ko­se – do­va­nos, ba­lio­nai.

Šven­ti­nių ba­lio­nų puokš­tė ne­ty­čia Ma­ri­jai iš­sprū­do iš ran­kų ir pa­ki­lo prie baž­ny­čios skliau­tų. Mer­gai­tė li­ko ap­stul­bu­si ir įsmei­gu­si akis į vir­šų.

"Čia bus an­ge­liu­kams", – nu­ra­mi­no mo­te­rys ką tik pa­krikš­ty­tą vai­ką.

Šio­je gra­žio­je šven­tė­je ne­da­ly­va­vo pen­ke­tu­ko ma­ma. Iš­kil­mėms di­ri­ga­vo Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Li­na Gar­bin­čiu­vie­nė.

Pak­rikš­ty­tos mer­gai­tės kar­tu su sve­čiais mik­roau­to­bu­su grį­žo ne į Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mus, bet į bu­tą Dau­gė­lių mik­ro­ra­jo­ne. Čia įsi­kū­rė šios įstai­gos pa­da­li­nys – pir­mie­ji bend­ruo­me­ni­niai vai­kų na­mai, ku­riuo­se ir ap­si­gy­ve­no pen­ki vie­nos šei­mos vai­kai. To­kių na­mų sie­kis, kad vai­kai gy­ven­tų kuo ar­ti­mes­nė­mis šei­mai są­ly­go­mis, tap­tų bend­ruo­me­nės da­li­mi.

Krikš­ty­nų da­ly­viai su­si­bū­rė na­mo kie­me. Čia jau lau­kė iš­kas­ta duo­bė ir krikš­ta­mo­tės šiam džiu­giam įvy­kiui pri­si­min­ti pa­so­di­no obe­lai­tę.

"Obe­lis aso­ci­juo­ja­si su gė­riu, drau­gys­te, šei­ma, bend­ruo­me­ne", – aiš­ki­no Li­na, ko­dėl pa­si­rink­tas bū­tent toks me­dis ir pa­ti­ki­no, jog na­mo bend­ruo­me­nės su­ti­ki­mas to­kiam žings­niui gau­tas.

Tar­si pa­tvir­tin­da­mi, per dau­gia­bu­čio na­mo at­vi­rus lan­gus dai­rė­si kai­my­nai. O Ire­na Ka­daus­kie­nė, ne­ši­na kar­de­liais ir šo­ko­la­du, išė­jo į kie­mą pa­svei­kin­ti ką tik pa­krikš­ty­tų se­su­čių.

Pa­kal­bin­ta mo­te­ris ne­slė­pė, kad prieš ge­rą pus­me­tį su­ži­no­jus, jog jų laip­ti­nė­je kur­sis bend­ruo­me­ni­niai vai­kų na­mai, iš pra­džių bu­vo bai­su.

"O da­bar esa­me pa­ten­kin­ti. Vai­kai la­bai ge­ri – svei­ki­na­si, šluos­to­si ko­jy­tes laip­ti­nė­je. Ir ma­no vy­ras pa­sto­viai juos gi­ria. Kai išei­nu į lau­ką, iš­bė­ga, ap­si­ka­bi­na. Gra­žiai įsi­kū­rę, esu bu­vu­si pas juos. Kar­tais no­rė­čiau įsi­ves­ti pas sa­ve, bet dar­buo­to­jos ne­lei­džia. My­li čia vi­si tuos vai­kus", – pa­sa­ko­ja kai­my­nė.

Vai­kus au­gi­na kaip šei­mo­je

Nus­ky­nus pir­muo­sius ką tik pa­so­din­tos obe­lai­tės vai­sius, sve­čiai pa­trau­kė į penk­ta­me aukš­te esan­čius pen­ke­tu­ko na­mus.

Tri­jų kam­ba­rių bu­tas ap­sta­ty­tas pa­ste­li­nių spal­vų bal­dais. Vie­na­me kam­ba­ry­je mie­ga se­sės, ki­ta­me – bro­liai. Dar vie­nas kam­ba­rys – bend­ra poil­sio ir veik­los erd­vė. Na­mai jau­kūs ir šiuo­lai­kiš­ki, vi­siš­kai ne­pri­me­na val­diš­kos įstai­gos.

Čia dir­ba pen­ki dar­buo­to­jai: so­cia­li­nė dar­buo­to­ja ir ke­tu­rios pa­dė­jė­jos. Dir­ba pa­mai­no­mis, nes vai­kai suau­gu­sių­jų prie­žiū­ro­je tu­ri bū­ti nuo­lat. Dar­buo­to­jos kar­tu su vai­kais ei­na į par­duo­tu­vę, per­ka pro­duk­tus, ga­mi­na mais­tą, spren­džia ki­tas na­mų ūkio pro­ble­mas, kaip ir bet ku­rio­je šei­mo­je. Taip pat tu­ri iš­si­tek­ti mė­ne­siui skir­ta­me lė­šų li­mi­te.

Pag­rin­di­nė šei­my­nos "ma­ma" Li­na Gar­bin­čiu­vie­nė pa­sa­ko­jo, kad va­sa­rio mė­ne­sį įsi­kū­rę iš pra­džių jau­tė ne­ga­ty­vų na­mo bend­ruo­me­nės po­žiū­rį ir ne tik jų laip­ti­nė­je. Ta­čiau pa­ma­žu tas po­žiū­ris kei­tė­si. Žmo­nės pa­ma­tė, kad vai­kai ge­ri, nu­pjo­vus žo­lę iš­bė­ga pa­dė­ti su­grėb­ti. Kie­mą pa­de­da tvar­ky­ti, šiukš­les nu­rink­ti.

"O ypač si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė po Ve­ly­kų šven­tės, ku­rią su­ren­giau na­mo bend­ruo­me­nei. Žai­dė­me ra­te­lius, es­ta­fe­tes. Neį­ti­kė­ti­na, bet 13–14 me­tų ber­niu­kai įsi­jun­gė į ra­te­lius, suau­gu­sie­ji. Po šven­tės san­ty­kiai pa­si­da­rė šil­tes­ni, vi­sai ki­toks po­žiū­ris at­si­ra­do. Kai­my­nai ir le­dus vai­kams pir­ko, ir sal­dai­nius ne­šė", – pa­sa­ko­ja so­cia­li­nė dar­buo­to­ja.

Ji sa­kė, kad ber­niu­kai at­vy­ko iš na­mų pa­krikš­ty­ti, to­dėl krikš­to šven­tę ren­gė tik se­su­tėms. Vai­kų ma­ma gy­ve­na so­cia­li­nia­me būs­te Kur­šė­nuo­se, vai­kus lan­ko la­bai re­tai, o ir šie jos pri­ven­gia. Anot spe­cia­lis­tės, mo­te­ris ne­ge­ba pa­si­rū­pin­ti nei sa­vi­mi, nei vai­kais, gy­ve­na su mer­gai­čių tė­vu, o bro­liu­kų tė­tis mi­ręs.

Li­na ne­sle­pia, kad vai­kai tu­ri pro­ble­mų, vy­res­ny­sis ber­niu­kas tu­ri ne­ga­lią, bet spe­cia­lis­tų ko­man­da sten­gia­si tas pro­ble­mas jiems pa­leng­vin­ti.

Tap­ti krikš­ta­mo­tė­mis – gar­bė ir įver­ti­ni­mas

Kas tos jau­nos mo­te­rys, ku­rios pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę ly­dė­ti mer­gai­tes per gy­ve­ni­mą? Tai Šiau­lių ra­jo­no jau­nų tė­vų bend­ruo­me­nės na­rės. Ra­sa Sa­ly­gie­nė yra šios bend­ri­jos pir­mi­nin­kė ir Dau­gė­lių se­niū­nai­tė. Pa­ti au­gi­na tris vai­kus. Ma­ri­ja – jau penk­tas jos pa­krikš­ty­tas vai­kas.

"Mes 2017 me­tų pra­džio­je sa­vo bend­ri­ją su­si­kū­rė­me tam, kad Kur­šė­nuo­se ga­lė­tu­me vyk­dy­ti veik­las, ku­rios ap­jung­tų ir įtrauk­tų jau­nus tė­vus. Kad bū­tų kur sa­ve rea­li­zuo­ti. Mums Kur­šė­nuo­se la­bai sti­go dė­me­sio jau­noms šei­moms", – pa­sa­ko­ja Ra­sa.

Ak­ty­vi mo­te­ris var­di­ja, ką spė­jo nu­veik­ti. Suor­ga­ni­zuo­tas "Skruz­de­ly­tės" tur­ge­lis, kur ga­li­ma pirk­ti, par­duo­ti, mai­ny­ti, kad ir vers­lu­mą ug­dy­ti ga­lė­tų, ir kuo pa­pras­čiau vai­kus ap­reng­tų ir iš­leis­tų į mo­kyk­las bei dar­že­lius. Va­sa­rą su­ren­gė šven­tę "Šei­ma šei­mai", kur bu­vo daug įvai­rių ne­mo­ka­mų at­rak­ci­jų, nes pri­si­dė­jo daug ins­ti­tu­ci­jų. Ra­šė pro­jek­tus, ga­vo fi­nan­sa­vi­mą, įren­gė dvi vai­kų žai­di­mų aikš­te­les Dau­gė­lių gat­vė­je Kur­šė­nuo­se.

"Gar­bė ir įver­ti­ni­mas mums toks ne­ti­kė­tas glo­bos na­mų kvie­ti­mas tap­ti mer­gai­čių krikš­ta­mo­tė­mis. Bu­vo no­rin­čių, ir ne vie­na. Aš pa­si­rin­kau krikš­ty­ti vy­res­nią­ją, nes ma­žiu­kę duk­rą tu­riu", – sa­vo spren­di­mą aiš­ki­na Ma­ri­jos krikš­to ma­ma.

Ka­dan­gi iš­kil­mėms mer­gai­tes pa­si­šo­vė pa­puoš­ti pa­tys glo­bos na­mai, krikš­ta­mo­tės pa­le­pi­no do­va­no­mis.

"Šiur­pas ei­na kū­nu dar ir da­bar. Vai­ko akys la­bai iš­raiš­kin­gos, vil­tin­gos. Rea­liai su­pran­ti, kad esi tik praei­vis jo gy­ve­ni­mu, ne­si nei šei­mos na­rys, nei gi­mi­nai­tis. Tai dre­bi­na iš gel­mių", – apie jaus­mus, apė­mu­sius krikš­to ce­re­mo­ni­jo­je, pra­si­ta­ria jau­na mo­te­ris.

Ka­lė­dos, Ve­ly­kos, gim­ta­die­niai, pir­mo­ji ko­mu­ni­ja, pil­na­me­tys­tė – tai tie mo­men­tai, kai krikš­to ma­ma tu­ri bū­ti ša­lia – ma­no Ra­sa.

Glo­bos na­muo­se ji lan­kė­si ir ne kar­tą, o jos drau­gas do­va­no­jo šiai įstai­gai žir­gą.

Krikš­to duk­rą glo­bos

So­fi­jos krikš­ta­mo­tė Ri­ta Mi­siu­lie­nė, vos iš­gir­du­si pa­siū­ly­mą dėl krikš­to, sa­ko iš­kart su­pra­tu­si, kad la­bai no­ri da­ly­vau­ti ta­me pro­ce­se. Nors sa­vo krikš­to duk­rą pa­ma­tė jau baž­ny­čio­je, su­si­žval­giu­sios su vy­res­nią­ja paaug­le sa­vo duk­ra, iš­kart pa­jau­tė: čia mū­sų mer­gai­tė.

"Pla­nuo­ja­me for­min­ti lai­ki­ną­ją glo­bą, kad ga­lė­tu­me sa­vait­ga­liais, ato­sto­gų me­tu pa­siim­ti vai­ką į sa­vo na­mus", – pla­nus at­sklei­džia mo­te­ris.

Ri­tos šei­mo­je au­ga dvi duk­ros, o ma­žo­ji vos mė­ne­siu jau­nes­nė už So­fi­ją. Dar tu­ri dvi krikš­to duk­ras, ta­čiau jos jau suau­gu­sios, tad mo­te­ris mie­lai skirs dė­me­sį ma­ža­jai So­fi­jai.

Be tė­vų au­gan­tys vai­kai Ri­tai nė­ra nau­jie­na.

"Ma­no uoš­viai dir­ba Kur­šė­nų glo­bos na­muo­se ir vy­ras yra ten dir­bęs. Aš pa­ti esu mo­ky­to­ja, ne­be pir­mus me­tus tu­riu vai­kų su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais, man tai nė­ra nau­ja. Tu­ri iš­siaiš­kin­ti jų po­rei­kius ir pa­dė­ti, o ne gai­lė­tis", – sa­kė Ri­ta, dir­ban­ti Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riu­je.

Abi kal­bin­tos mo­te­rys sa­kė, kad ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo be krikš­ta­tė­vių, nes jų da­ly­va­vi­mas ne­bu­vo bū­ti­nas, ta­čiau jie to­kiam žings­niui pri­ta­rė.

Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • BE PANIKOS - NEVERYGINĖ STATISTIKA: per šių metų sausio-rugsėjo mėnesius Lietuvoje mirė 29699 žmonės (pernai per tą patį laiką mirė 29017 žmonių), iš jų nuo kraujotakos sistemos ligos – 16137; nuo piktybinių navikų - 6070; kitos mirties priežastys - 2772; išorinės mirties priežastys - 1689; virškinimo sistemos ligos - 1548; kvėpavimo sistemos ligos - 859; infekcinės ir parazitinės ligos - 529; DĖL „COVID-19“ – 95 ŽMONĖS.
 • EKONOMIKA: didžiausią apyvartos mažėjimą trečią ketvirtį patyrė oro transporto įmonės bei kelionių agentūros.
 • PAREIŠKIMAS: D. Trumpas pareiškė paliksiantis Baltuosius rūmus, jei J. Bidenas oficialiai būtų paskelbtas nugalėtoju.
 • VOKIETIJOJE: pastarąją parą užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius padidėjo 22 806 ir viršijo 1 mln.
 • EISMAS: ankstų penktadienio rytą Lietuvoje kelių dangos daugiausia yra šlapios, vietomis yra drėgnų kelio ruožų, praneša VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.
 • ĮŽIEBIMAS: eglės įžiebimu Kauno rajono bendruomenė pirmoji žengia į šviesų Kalėdų laukimo metą; Penktadienio vakarą Raudondvario dvaro parke bus įžiebta 2020-ųjų Kalėdų eglė.
 • APTARS: šiandien Prezidentūra aptars Alytaus rajono svarbiausius klausimus nuotoliniu būdu.
 • GAISRAS: vėlyvą naktį, 01.22 val., Klaipėdoje iš degančio buto evakuoti gyventojai.
 • GIMTADIENIS: Šiandien „Vakaro žinių" dienraštis, leidžiamas nuo 1999 m., švenčia 21-ąjį gimtadienį! Dėkojame ištikimiems skaitytojams už kartu praleistus metus.
 • KORONAVIRUSAS: Lietuvoje nustatytas pirmas koronaviruso atvejis audinių ūkyje.nustatytas pirmas koronaviruso atvejis audinių ūkyje.
 • PERKA: sostinės savivaldybė perka 55 socialinius butus įvairiuose miesto rajonuose – 10 vieno kambario butų, 10 – dviejų, 10 – trijų ir 5 keturių kambarių butus.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar jau puošiatės namus?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar dėl pandemijos pasikeis Jūsų išlaidos kalėdinėms dovanoms?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+1 +3 C

-1 0 C

 

-1 0 C

 +4 +5 C

+1 +2 C

 

 +1 +3 C

0-5 m/s

0-5 m/s

 

0-4 m/s

       

Valiutų kursai

USD - 1.1900 PLN - 4.4749
RUB - 90.1153 CHF - 1.0813
GBP - 0.8913 NOK - 10.5705

Nuorodos