respublika.lt

Gintaras SKAMAROČIUS: Kaliningradu vadinamas mūsų Karaliaučius

(249)
Publikuota: 2023 gegužės 24 17:30:00, Gintaras Skamaročius, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas
×
nuotr. 1 nuotr.
Karaliaučius (dab. Kaliningradas), 1998 metai. Eltos nuotr.

Lenkijos sprendimas Karaliaučių (rus. Kaliningrad) vadinti lenkiškąja jo forma, kai kam buvo netikėtas žingsnis. Jis paskatino ir Latviją priimti atitinkamus sprendimus.

 

Mums, lietuviams, ypač gerbiantiems savo paveldą, tapatybę, - tai ne naujiena, bet, šioje situacijoje verta priminti kai kurias aplinkybes, apie kurias rašiau 2020 metais (spausdinta žurnale „Donelaičio žemė" (2020/ 1). Tuo metu straipsnis buvo kaip atviras laiškas - atsakas į Karaliaučiaus krašto rusiškos bendruomenės priekaištus, kad lietuviška bendruomenė viešoje erdvėje neprieštarauja „fašistinių" (1938-1945) šio krašto vardų ir pavadinimų vartojimui dabartiniais laikais. Šis tekstas aktualaus ir šiandien.

Vardo savitumo, vertingumo bei išsaugojimo prasmės supratimas eina greta su išsilavinimu, bendražmogiškųjų vertybių ugdymusi, darnos supratimu bei dorove.

Karaliaučiaus krašto lietuviškas paveldas - lietuviški senieji pirminiai vardai, vietovardžiai ir vandenvardžiai brutalumą ir naikinimą pirmiau patyrė iš germanizatorių (Kryžiuočių ordino). Nors kraštas tiesiogiai ir nėra Vokietijos administruojamas, bet germanizavimas iš jos struktūrų vis dar tebesitęsia. Senųjų laikų germanizavimas plačiai aprašytas ir nagrinėtas, tačiau jų duomenų patikimumo bei atnaujinimo klausimas ir dabartinių laikų detalesnis germanizavimo nagrinėjimas bus kitų straipsnių tema.

Svetimas kraštas - ne kompensacija

Neįprastoje bei sudėtingesnėje pozicijoje esame pradėdami diskusiją su vietovardžių rusinimo pusės atstovais. Pirmiausiai „antriesiems atėjusiems" (dažnai rusakalbiams) ir jų palikuonims turime įrodinėti, kad jie atėjo ar prievarta buvo atvežti, ar gimė ne „fašistų vokiečių" krašte ir šis kraštas negalėjo ir negali būti kaip kompensacija „fašistų vokiečių" sukelto karo nuostoliams padengti.

Negalėjo ir negali, nes šis kraštas keletą tūkstančių metų buvo ir giliai širdyse vis dar yra lietuviškos dvasios ir kultūros židiniu, naikintas kryžiuočių ar vėlesnių tokių pačių „fašistų vokiečių". Lietuvių tauta jų nekentė taip, kaip ir rusai, čekai, suomiai ar kitos tautos.

Nutautinimas - pradžios istorija

Prieš tęsiant diskusiją apie vietovardžius, pateikiame istorijos duomenų. Kodėl yra vartotini senieji Mažosios Lietuvos (Karaliaučiaus krašto) lietuviški / baltiški vardai, vietovardžiai ir vandenvardžiai? Ar buvo kada kitaip?

Daugiau nei prieš aštuonis šimtus metų, į tuomečius lietuvių ir Lietuvos vakarinius kraštus pradėjo atvykinėti ne tik prekeiviai, bet ir iš Palestinos pabėgę Vokiečių (kryžiuočių) ordino kareiviai. Jų kronikose rašoma, kaip „ten" buvusios atitinkamo vardo gyvenvietės ir jų pilys buvo sudegintos ar sugriautos, o jų vietoje ar greta pastatytos kitos jau su nauju vardu.

Dažnai kitataučiai, nesugebėdami tiksliai ištarti ir atkartoti pavadinimo, kartais jį užrašydavo pakeisdami vieną kitą raidę arba dažniausiai - tik galūnę.

Taip vokiečių kareivių ir vienuolių lūpose bei raštuose Stalupėnai (pavadinimas kilo nuo lietuviško žodžio „stalas", kuris kitomis kalbomis vadinamas taip: vokiškai - tish, rusiškai - stol / стол) tapo Stallupönen; Lazdynai (nuo lietuviško „lazdynas": vok. - hazel, rus. - oreshnik / орешник) - Lazdennen, Ragainė - (nuo „ragana": vok. - hexe, rus. - vedma / ведьма) - Ragnit; Gumbinė (nuo „gumbas": vok. - klumpen, rus. - glib / глыб) - Gumbinnen ir pan.

Užpuolikai ar praeiviai visą vietovę pradėdavo vadinti „savo" vardu, tuo tarpu senieji krašto gyventojai ir toliau gyvenvietę vadindavo senuoju jos istoriniu vardu. Panašiai vietovardžių vartojimo istorijos kurdavosi ir kaimyninių šalių ar kraštų vietovėse. Istorijos tęsiasi šimtmečiais.

Vardo gynimas - savigarba ir pareiga

Savųjų vardų vartojimas ir saugojimas - tai šalį šimtmečiais kūrusių bei auginusių žmonių, tautos ir paties krašto lietuviškos tapatybės dalis, mūsų kultūros vertybė, savastis, dorovė. Jų atsisakymas - tai dorovės ir vertybių žlugimo pirmoji dalis. Savų vietovardžių atminties saugojimo ir vartosenos neturėtų keisti net ir tai, ar trečiosios bei kitos šalys vartoja ir platina vardų formas, pasiimtas iš antrųjų šaltinių (pirmųjų užkariautojų ar keliautojų-praeivių).

Laikomės nuostatų oficialiuose susirašinėjimuose bei žodinėje informacijoje lietuvių kalba vartoti tik lietuviškus / baltiškus Mažosios Lietuvos vietovardžius, vandenvardžius bei šio krašto lietuvių veikėjų vardus ir pavardes, jų atitikmenis rusų kalba nurodant skliausteliuose. Pavyzdžiui, Stalupėnai (dab. rus. - Nesterov), atsisakant ir jokia forma nevartojant „hitlerinių" pavadinimų (sukurtų po 1937-1938 m.) formos vokiečių ar kita kalba.

Teisės aktai kalbinio paveldo apsaugai

Šiuo klausimu jau yra priimti ir keli teisės aktai. Tik kartais jie nevykdomi pačių Lietuvos pareigūnų, tad 2023 m. Lietuvos seimo narių papildoma iniciatyva sveikintina. (Grupė Seimo narių neseniai kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją dėl Kaliningrado pavadinimo keitimo į Karaliaučiaus - red. past).

Lietuvos Respublikos valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymas (1998 m. lapkričio 12 d. Nr. VIII-922) įtvirtino, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija tvirtina lietuvių, prūsų ir kitų baltų etninių žemių lietuviškų tradicinių vietovardžių sąrašą ir savo nutarimu nustato, kokia tvarka įgyvendinamas šių vietovardžių vartojimas Lietuvos Respublikoje.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 3 (72) „Dėl kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose" bei 1999 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 4 (73) „Dėl tradicinių vietovardžių vartojimo transporto informacijoje" sukūrė teisinės aplinkos pagrindus, kaip turėtų būti vartojami lietuviški tradiciniai baltų etninių žemių vietovardžiai, pažymint, kad greta jų arba prieduose gali būti pateikiami dabartiniai atitinkamos šalies oficialieji vietovardžiai, vartojami tos šalies kalbos forma.

Vokietintojus rezultatai šokiravo

Reikėtų išskirti klausimą dėl krašto vadinamųjų „fašistinių" pavadinimų. Vokietijos imperijos valdytojai, berlyniečiai neturėjo supratimo apie šio krašto išskirtinumą. Jų pačių propaganda smegenis plovė ne tik kitiems, bet ir jiems patiems. Meluodavo, o kartais ir patys tuo įtikėdavo. Buvo teigiama, kad šalis yra visiškai vokiška. Nevisavertiškumu užsikrėtę ir nutautėję, bet mokantys lietuviškai pasidarė grynesni už „grynus" vokiečius. Tarp jų - ir brolis bei sesuo Mortensonai, rašę pažymas Hitleriui. Juos neramino vardai, pavardės, vietovardžiai, vandenvardžiai, jų lietuviškumas.

Vokietijos saugumas 1936 m. atliko tyrimą, krašto gyventojų apklausas, siekiant nustatyti, kokios yra šio krašto gyventojų nuotaikos ir prielankumas, kiek jie konflikto atveju yra patikimi Vokietijai.

Gauti rezultatai juos šokiravo. Jie rodė, kad šiaurinė ir rytinė „Rytprūsių" dalys, nuo Labguvos (d. rus. Polesk) ir Vėluvos (d. rus. Znamensk) į rytus ir šiaurę yra vis dar „per daug" lietuviškos. Suvokietintos galūnės nepajėgė paslėpti žodžių šaknyse bei priesagose esančios lietuvių kalbos. Tad buvo nuspręsta sunaikinti ir klastoti šimtmečių, o kai kada ir tūkstantmečių senumo istorinius pavadinimus - ir lietuvių, ir pasauliniu laikytiną vietovardžių ir vandenvardžių paveldą. Siekė sunaikinti, kad netrukdytų „vokiečiams" jaustis vokiečiais „vokiškoje" aplinkoje.

1938 m. buvo spėta pakeisti per 60 procentų vietovardžių. Vandenvardžiams, matyt, pritrūko laiko - jie kalbinio smurto patyrė gerokai mažiau.

Ryprūsių dalis - Lietuvos TSR

Sovietų Sąjungos nuostata pavadinimų lietuviškumui karo metu buvo visiškai palanki - buvo duota komanda mokslininkams paruošti krašto žemėlapį su lietuviškais pavadinimais, žadant visą Mažosios Lietuvos kraštą grąžinti lietuviams, perduodant tuometei Lietuvai.

Krašto lietuviško paveldo, tikėtina, ir 1918 m. Mažosios Lietuvos (Tilžės) Akto argumentai, tikėtina, ne tik Rusijos pusės, buvo naudoti ir Jaltos bei Potsdamo taikos konferencijose. Jų dalyvių sprendimu Rytprūsiai buvo padalinti į „lietuvišką" (žadant perduoti LTSR / SSSR) ir „nelietuvišką" (perduota Lenkijai) dalis.

Tai davė rezultatą - Mažosios Lietuvos kraštas bei dabartinė srities pietvakarinė dalelė (nelaikyta Mažosios Lietuvos dalimi, matyt, dėl geografinio sienos tiesumo iki jūros) buvo perduoti tuometei Sovietų Sąjungai, į kurios sudėtį jau buvo įjungta ir Lietuva. Taigi, po konferencijos turėjo įvykti tik sovietinės šalies „vidaus" reikalai.

Istorija rodo, kad „grąžinimo-perdavimo" procesas turėjo ir rėmėjų, ir priešininkų, nes nuostatos dėl perdavimo kaitaliojosi. Pavyzdžiui, prieš Klaipėdos puolimą (1944 m. pab.) Raudonosios armijos kariams buvo oficialiai aiškinama, kad jie turi išvaduoti lietuvių ir Lietuvos kraštą.

Po Jaltos konferencijos, t.y. po poros mėnesių, prieš puolant piečiau Nemuno esančią (Tilžės Aktu neatsiimtą Mažosios Lietuvos) krašto dalį, Rusijos propaganda kareiviams teigė, kad „jie turi sunaikinti fašistinį žvėrį jo paties urve". Po karo nuomonės vėl kaitaliojosi. Istorija rodo, kad formaliai buvo apsiribota tik Klaipėdos krašto pilnu grąžinimu Lietuvai.

Karaliaučiaus kraštas valdytas iš Vilniaus

Likusioji Mažosios Lietuvos dalis - Karaliaučiaus kraštas iki 1965 m. ūkiškai valdytas iš Vilniaus, tuometės Lietuvos (liaudies) ūkio tarybos. Karaliaučiaus krašto/srities aplinkosauginių klausimų sprendimas iš Vilniaus (per Lietuvos TSR Aplinkosaugos ministerijos Karaliaučiaus padalinį) buvo valdomas iki pat Atgimimo, 1989 metų.

Kodėl likusios Mažosios Lietuvos - visos ar jos dalies perdavimas Lietuvai neįvyko, ar bandymų perdavimo procesas sustojo 1965 metais? Manau, buvo keletas priežasčių, kurios iš jų esminės - kitų diskusijų tema.

Visgi reikia pripažinti, kad, matyt, paminėtos planuoto formalaus „perdavimo Lietuvos TSR" aplinkybės įtakojo sąlyginai palankesnę situaciją vietovardžių oficialiam įvardinimui 1945-1946 m. atvejus. Tuo metu oficialiai rusiškomis raidėmis buvo rašomi „iki fašistiniai" (iki 1938 m.) pavadinimai, t.y. su išlaikytomis jų šaknų lietuviškosiomis formomis. Ši nuostata vyravo praktiškai iki 2020 metų.

Smerkiame fašistinius-nacistinius pavadinimus

Tačiau vis dažniau Rusijos Federacijos valdžios struktūrų kontroliuojamoje erdvėje, tarp jų ir žiniasklaidoje, rodomi bei vartojami fašistiniai pavadinimai. Nepateisinama, kad vartodami šias pavadinimų formas, toje propagandinėje žiniasklaidoje valdžios remiamos struktūros bei visuomenininkai metė kaltinimus lietuviams, kad atseit, lietuviai, keldami klausimą apie senųjų istorinių lietuviškų/baltiškų pavadinimų grąžinimą, neprieštarauja fašistinių pavadinimų vartojimui.

2019 metais lietuviams ypač brangiame Tolminkiemyje, ant buvusios geležinkelio stoties pastato buvo „restauruotas" vietovės pavadinimo fašistinis variantas (1938 m. - Tollmingen). Jį palaikius pora dienų, vėl uždažė.

Fašistinių kūrinių ir nuostatų, tarp jų ir sukurtų 1938 m. pavadinimų propagavimas leidžia priskirti šiuos veikėjus ne tik praeities, bet ir šių dienų fašistams. Atskiras klausimas, ar dalis žmonių tokius pavadinimus vartoja ir vėl proteguoja iš kvailumo ir nežinojimo, ar sąmoningai - garbindami nacistinį fašizmą, siekdami kiršinti tautinę nesantaiką ir iš to toliau uždarbiauti.

Atsakydami į „jų" atliktą provokaciją ir vėlesnį klausimo-kaltinimo kėlimą viešoje erdvėje teigiame, kad nei vienos, nei kitos šalies fašistų netoleruojame, 1938 m. sukurtų fašistinių-nacistinių pavadinimų ir kitų jų sukurtų produktų vartojimą smerkiame.

Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad 1946 m. rusų kalba taip pat dirbtinai sukurti vietovardžiai ir vandenvardžiai ateityje taip pat turėtų būti grąžinti į istorinius pirminius, atitinkamai lietuviškus ar naujai, nelietuviškų vardų gyvenviečių bazėse įkurtų atvejais - į kitų kalbų kalbines formas. Sovietmečiu sukurtų, visiškai naujų vietovių/gyvenviečių rusiški pavadinimai (jeigu jie nesusiję su nusikaltimus žmogiškumui padariusiais) galėtų išlikti naujais - rusiškos formos.

Rašytojai sutiko su Tolminkiemio pavadinimu

1988 metų rugsėjį Lietuvos ir Karaliaučiaus srities žymiausi rašytojai laikraštyje „Literaturnaja gazeta" išspausdino bendrą viešą prašymą Tolminkiemio gyvenvietei oficialiai grąžinti senąjį pavadinimą - lietuviškąja jo forma.

Buvo teigiama, jog nauja šio krašto gyventojų karta nebus smerkiama ar kaltinama, jeigu augdama su 1946 m. primestais vardais netoleruos smurto apraiškų prieš senųjų lietuviškų vardų vartojimą, ypač tekstuose lietuvių kalba.

Nauja karta, gerbdama bendražmogiškąsias vertybes ir krašto kultūrą bei ūkį kūrusius ir čia gyvenusius civilius žmones, galėtų su(si)grąžinti tebesančias, bet prislopintai mūsų vartojamas ir vardinamas vertybes - vardus, vietovardžius, vandenvardžius. Tai būtų svarus žingsnis istorinio teisingumo atstatymui, lietuvių ir rusų tautų santykių gerinimui.

Artimesnis pirmas rusiškos pusės galimas žingsnis - netoleruoti ir patiems nepersekioti kitų už lietuviško istorinio paveldo - krašto vietovardžių ir vandenvardžių vartojimą, ypač lietuvių kalba leidžiamuose leidiniuose ir svetainėse.

Artimesnis antras žingsnis - rusiškuose (ypač istoriniuose) tekstuose greta senojo suvokietinto pavadinimo naudoti ir pirminę senąją lietuviškąją formą - nepripažindami „1938 m. fašizmo", neproteguokime ir ankstesnio germanizavimo, vartojant vien tik vokiškąsias jo formas.

Norėtųsi priminti, kad pasaulio mokslininkai, taip pat ir rusų tautybės, yra ištyrę ir patvirtinę lietuvišką kilmę šimtams lietuviškų vietovardžių ir vandenvardžių netgi ryčiau ir šiauriau nei Maskva. Jie vartojami ir šiandien. Taigi, ieškant randame ir turime daug bendrų vertybių. Manau, jos turi didesnę prasmę.

Pabaigai - 2023 -ųjų mintis

Nors straipsnis rašytas 2020 metais ir dabartiniu metu tarsi nereikėtų kai ko kalbėti, nes vyksta karas, nors jau keliamas klausimas dėl šio krašto grąžinimo - perdavimo Lietuvai su krašto autonomijos ar kitomis teisėmis, bet susitarimas vietovardžių ir kitais klausimais tarp lietuvių ir šio krašto pažangių rusų bendruomenių yra ir bus būtinas bet kuriuo atveju.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
42
F
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (249)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ar reikėtų kanapių dekriminalizavimo ir civilinės sąjungos klausimus spręsti referendumu?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Nuo liepos 1d. parduotuvėse nebeliks nemokamų plonų plastikinių maišelių. Ar turėsite nepatogumų?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+4 +12 C

+2 +12 C

 

+7 +14 C

+11 +16 C

+14 +17 C

 

+15 +20 C

0-6 m/s

0-6 m/s

 

0-7 m/s