Metas ruoštis erkių atakoms

2013 balandžio mėn. 19 d. 13:19:23 Perskaitė 1437

Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Sa­mu­ly­tė pri­me­na, kad er­kės ak­ty­vios tam­pa tuo­met, kai pa­ros vi­du­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra yra 7 laips­niai ši­lu­mos.

Už­sik­re­čia­ma ir mies­to par­ke

Er­kių ak­ty­vu­mo pe­rio­das tę­sia­si nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio iki vė­ly­vo ru­dens: pa­čios ak­ty­viau­sios yra ge­gu­žės mė­ne­sio pa­bai­go­je – bir­že­lio pra­džio­je ir rugp­jū­čio mė­ne­sio pa­bai­go­je – rug­sė­jo pra­džio­je.

„Šiau­lių ap­skri­ty­je daž­niau­siai su­si­rgę as­me­nys kaip už­si­krė­ti­mo vie­tas nu­ro­do Talk­šos eže­ro pa­kran­tes, Šiau­lių mies­to cent­ri­nį par­ką, Dai­nų par­ką. Er­kių gau­su ir Ku­žių, Bu­bių, Šau­kė­nų, Ty­tu­vė­nų, Pak­ra­žan­čio bei Klo­vai­nių se­niū­ni­jų, Grin­kiš­kio, Kur­šė­nų, Pa­pi­lės apy­lin­kių miš­kuo­se“, – sa­ko E. Sa­mu­ly­tė.

Er­ki­nis en­ce­fa­li­tas: ga­li­mos sun­kios pa­sek­mės


Er­ki­niu en­ce­fa­li­tu žmo­gus daž­niau­siai su­ser­ga per 2-3 sa­vai­tes nuo in­fe­kuo­tos er­kės įsi­siur­bi­mo. Pra­džio­je pa­si­reiš­kia simp­to­mai, pa­na­šūs į gri­po: karš­čia­vi­mas, gal­vos, rau­me­nų skaus­mas. Po sa­vai­tės šie simp­to­mai praei­na ir žmo­gus pa­si­jau­čia ge­riau. Dar po 2-4 sa­vai­čių vėl pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra, ga­li bū­ti py­ki­ni­mas, vė­mi­mas, są­mo­nės, pu­siaus­vy­ros su­tri­ki­mai, pa­ra­ly­žius ir ki­ti simp­to­mai. „Per­sir­gęs er­ki­niu en­ce­fa­li­tu, žmo­gus įgy­ja imu­ni­te­tą vi­sam gy­ve­ni­mui“, – sa­ko E. Sa­mu­ly­tė.

Sun­kūs lie­ka­mie­ji reiš­ki­niai – pa­ra­ly­žius ir pa­re­zės, rau­me­nų at­ro­fi­jos, trau­ku­liai, psi­chi­kos su­tri­ki­mai, pu­siaus­vy­ros ir koor­di­na­ci­jos su­tri­ki­mai daž­niau­siai bū­na per­si­rgus sun­kia er­ki­nio en­ce­fa­li­to for­ma. Jie pa­si­reiš­kia apie 10 pro­cen­tų vi­sų sir­gu­sių­jų er­ki­niu en­ce­fa­li­tu. Er­ki­niu en­ce­fa­li­tu per­si­rgę vai­kai daž­niau­siai pa­sveiks­ta vi­siš­kai – il­ga­lai­kiai lie­ka­mie­ji reiš­ki­niai vai­kams pa­si­tai­ko la­bai re­tai.

Skie­pai

Anot už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­jos, kad or­ga­niz­mas pa­si­ruoš­tų ap­sau­gai nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to vi­ru­so, ge­riau­sia yra pra­dė­ti skie­py­tis žie­mą ar­ba anks­ty­vą pa­va­sa­rį, kol er­kės dar neak­ty­vios ir nė­ra už­si­krė­ti­mo pa­vo­jaus. Ta­da yra tai­ko­ma įpras­ti­nė skie­pi­ji­mo sche­ma: įskie­pi­ja­mos 2 er­ki­nio en­ce­fa­li­to vak­ci­nos do­zės, iš­lai­kant 1-3 mė­ne­sių in­ter­va­lą tarp pir­mo­sios ir ant­ro­sios do­zių, po ku­rių su­si­da­ro imu­ni­te­tas vi­siš­kai ap­sau­gan­tis žmo­gų nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to iš­si­vys­ty­mo vie­ne­rius me­tus. Tre­čia vak­ci­nos do­zė ski­ria­ma maž­daug praė­jus me­tams nuo ant­ro­sios do­zės įskie­pi­ji­mo. Imu­ni­te­tas iš­si­lai­ko 3 me­tus. Vė­liau, kad pa­lai­ky­ti ap­sau­gi­nį imu­ni­te­to ly­gį kas tre­jus me­tus rei­kia pa­kar­to­ti­nai skie­py­ti po vie­ną do­zę.

Lai­mo li­ga: svar­bu er­kę lai­ku iš­trauk­ti


Nuo Lai­mo li­gos skie­pų nė­ra. Bet lai­ku pra­dė­jus gy­dy­mą, nuo šios li­gos vi­siš­kai pa­sveiks­ta­ma, to­dėl grei­tas įsi­siur­bu­sių er­kių pa­ša­li­ni­mas la­bai svar­bus Lai­mo li­gos pro­fi­lak­ti­kai.

Šios li­gos su­kė­lė­jai yra er­kių žar­ny­ne ir daž­niau­siai per­duo­da­mi žmo­gui ta­da, kai er­kė iš­bū­na įsi­siur­bu­si il­giau nei 48 va­lan­das. Ka­dan­gi er­ki­nio en­ce­fa­li­to vi­ru­sai tarps­ta er­kės sei­lių liau­ko­se, žmo­gui jie yra per­duo­da­mi tuo pa­čiu me­tu, kai tik er­kė pa­žei­džia odą.

„Pas­te­bė­jus įsi­siur­bu­sią er­kę, ­rei­kė­tų ne­pa­ni­kuo­ti, – pa­ta­ria spe­cia­lis­tė. – Ver­čiau sten­ki­tės ne­dels­da­mi ją pa­ša­lin­ti: pirš­tais ar pin­ce­tu er­kę suim­ki­te kuo ar­čiau odos, kol pa­ki­lu­si oda bus pa­na­ši į pa­la­pi­nę, ir stai­giu ju­de­siu ją iš­trau­ki­te. Trau­kdami er­kę, ne­spaus­ki­te jos pil­vu­ko, kad ši neįš­virkš­tų į žaiz­dą Lai­mo li­gos su­kė­lė­jų. Įkan­di­mo vie­tą bū­ti­nai de­zin­fe­kuo­ki­te: nu­plau­ki­te mui­lu, pa­tep­ki­te spi­ri­ti­niu te­pa­lu. Jei­gu pa­tys ne­ga­li­te pa­ša­lin­ti er­kės, kuo grei­čiau kreip­ki­tės į me­di­kus“.

Pa­vo­jų ga­li­ma su­ma­žin­ti

Vyks­tant į gam­tą pa­si­rū­pin­ti tin­ka­ma ap­ran­ga, kad kuo ma­žiau bū­tų at­vi­rų kū­no vie­tų – taip er­kėms sun­kiau pa­tek­ti ant kū­no. Vil­kė­ti il­gas kel­nes, pa­lai­di­nes il­go­mis ran­ko­vė­mis ir pa­na­šiai.

Dra­bu­žiai tu­rė­tų bū­ti švie­sūs, kad leng­viau bū­tų pa­ste­bė­ti ro­po­jan­čią er­kę.

Grį­žus į na­mus ati­džiai ap­si­žiū­rė­ti sa­vo kū­ną, iš­si­šu­kuo­ti plau­kus, nu­si­praus­ti po du­šu. Taip pat ne­pa­mirš­ti re­pe­len­tų, ku­rie yra skir­ti rū­bams ar kū­nui. Jų po­vei­kis trum­pa­lai­kis, to­dėl bū­ti­na nau­do­ti pa­gal ga­min­to­jo nu­ro­dy­mus.

Er­kių ak­ty­vu­mo pe­rio­du re­ko­men­duo­ja­ma var­to­ti pa­ste­ri­zuo­tą ar vi­rin­tą kar­vių, ož­kų pie­ną, ku­rios ga­no­si miš­kin­go­se vie­to­vė­se, kad neuž­sik­rės­ti er­ki­niu en­ce­fa­li­tu.

Parengta pagal dienraštį „Šiaulių kraštas“

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net