respublika.lt

Mistiškieji masonai - istorijos kūrėjai (2)nuotraukos (5)

2018 gegužės mėn. 07 d. 08:38:11
Dalia Savickaitė

 

×
nuotr. 4 nuotr.
M.Riomeris. Wikipedia nuotr.

 

Pabaiga. Pradžią skaitykite čia.

„Perkurti valstybes“, keisti geopolitinę situaciją - masonų užmojai. J.Pilsudskis (gim. 1867 m. Švenčionių r., Zalavų dvare) buvo Baltojo erelio masonų ložės Lenkijoje narys. Jo tikslas buvo atkurti Žečpospolitą sujungiant Lenkiją, Ukrainą, Baltarusiją, Lietuvą ir dar plačiau. Tai buvo nepriimtina Lietuvos masonams, nes jie savo vizijose naująją jungtinę valstybę matė su sostine Vilniumi. M.Riomeris teigė, kad „J.Želigovskio „sukilimas“ ir politinė „Vidurio Lietuvos“ (nauja valstybė J.Pilsudskio ir bendražygių paskelbta 1920.10.09) kombinacija yra Belvederio - masonų laboratorijos kūriniai.<...> Reikia žinoti, kad Želigovskio aferoje ir visame vadinamame „Vidurio Lietuvos“ sumanyme žymų vaidmenį atlieka lenkų masonerija“...

Sukūrė pasaulio kalbą

M.Riomeris, J.Šliūpas galvojo kaip ir daugelis to laiko masonų. Jie nebuvo vieniši ir atliekant praktinius veiksmus. Dauguma mūsų žino legendą apie Babelio bokštą. Masonai menininkai, kalbos filosofai, neteikdami prioriteto nei vienai iš Europos tautų kalbų, pradėjo kurti naują, bendrą visam pasauliui kalbą. Masonai šią legendą siejo su senovės statybomis, mūrininkyste, su Senojo Testamento „Pradžios“ knyga. Tuo laikotarpiu pasaulyje buvo sukurta apie 217 dirbtinių kalbų. Naujos - esperanto - kalbos kūrėju tapo L.Zamenhofas (1859-1917), gimęs Baltstogėje, bet tėvyne vadinęs Lietuvą. Jis dirbo gydytoju Veisiejuose. Esperantas - naujoje kalboje reiškė „turintis viltį“. Kalba Zamenhofui buvo priemonė siekiant pasaulio bendruomenės sukūrimo. 1910 m. susikūrė Tarptautinė katalikų esperantininkų ir kitokios esperantininkų sąjungos, Tautų Sąjunga pripažino ją esant tinkama tarptautinei kalbai, Europos sostinėse vykdavo esperantininkų kongresai, ją palaikė net SSSR vadovai. Gal tuomet planuota kurti pasaulį be valstybių, kuriame bus reikalinga susikalbėti, gal SSSR to - antras žingsnis (pirmas - JAV)?

Lietuvoje esperantininkų judėjimas prasidėjo prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Judėjime dalyvavo K.Binkis, K.Korsakas, J.Tumas - Vaižgantas ir kt. Ja domėjosi ir etnografai. Surinktą medžiagą versdavo į esperanto kalbą ir taip Europoje platino žinią apie Lietuvą. 2017 m. UNESCO, kurios nare yra ir Lietuva, iniciatyva ši kalba visame pasaulyje minėjo 130-ąsias sukūrimo metines.

Visuomis iš Žemaitijos

Zarasiškiai buvo priglaudę 1878 m. Mažeikių apskrityje gimusį Dominyką Šidlauskį. 1912 m., dar gyvendamas Rygoje, jis sukūrė naują religiją, kuria buvo siekiama patobulinti žmoniją, surasti jai „tikrus“ idealus. Save jis vadindavo Visuomiu - naujosios religijos lyg ir vyskupu (taip Vydūnas buvo pavadinęs savo misterijos „Probočių šešėliai“ veikėją). D.Šidlauskis buvo nusprendęs, kad lietuviai kenčia todėl, kad apleido senuosius dievus. Pirmąjį pasaulinį karą, bendradarbiaudamas su J.Baltrušaičiu, jis praleido Rusijoje. 1926 m. išleisdamas knygelę „Visuomybė: naujos, tyros tikybos mokslas, dorovė, apeigos ir organizacija“ jis pristatė savo kūrinį. Svarbiausioms Visuomos sąvokoms dailininkai, etnografai, masonai Jonas ir Balys Buračai sukūrė simbolius. 1929 m. Šidlauskis sugrįžo į Lietuvą. 1930 m. apsigyveno prie Dusetų, kur šešis kaimelius tarp miškų ir kalvų, tarp Sartų, Zaduojo ir Zalvio ežerų jis pavadino bendru Romuvos vardu (1930-1940 m.). Tuometinis žemės ūkio ministras S.Putvinskis šią vietovę paskelbė draustiniu. Turistaujančius jis dvasiškai auklėdavo, nes, jo manymu, auklėjimas yra svarbus kaip ugnis. 1929 m. Romuvos kurorte jis įkūrė romuvą-šventyklą „Šventojoje girioje“ ir J.Basanavičiaus liaudies universitetą. Jis paskatino ištirti piliakalnius. Kasdien darbą pradėdavo prakalba, keldavo tautinę vėliavą, sveikindavo visus pakėlęs ranką.

D.Šidlauskis buvo įsitikinęs, kad latviai, estai, prūsai, jotvingiai ir gudai sukurs bendrą valstybę Baltoskandiją pačiame Europos centre. Savo knygelėje „Kokie bus lietuvių ir lietuvninkų uždaviniai?“ išdėstė naujos valstybės koncepciją ir net nubrėžė sienas. Jo religiją palaikė J.Basanavičius, A.Ambrazaitis, M.Biržiška, J.Šliūpas ir kiti masonai. Visuomis nuo jaunystės mokėsi esperanto kalbos, bet nepatingėjo ir pats sukūrė 35 raidžių pasaulinį raidyną, jį paskelbė. Tautų Sąjungai inicijavus diskusiją dėl tarptautinio kalendoriaus sukūrimo, D.Šidlauskis pasiūlė savo projektą: 13 mėnesių po 28 dienas, o Naujais metais siūlė laikyti gruodžio 25 d. - per saulės lygiadienį, metus skaičiuoti pradėti nuo Prancūzijos Didžiosios revoliucijos. Nuo 1932 m. Kaune pradėjo veikti visuomiečių komitetas. Jie turėjo atstovybes Čikagoje, Pabaltijo valstybėse, buvo planuojama kurti Amromą (Amerikos romuvą).

1937 m. D.Šidlauskis išvyko į Ameriką, o Zarasų romuvoje liko jo sekėjas, skautas S.Jameikis (1914-1990 m.), gimęs Girėnų kaime prie Sartų ežero. Jis taip pat planavo suvienyti aisčius ir prie Sartų ežero įkurti Lietuvos-Latvijos valstybę su sostine Romuva. SSSR kariuomenei užėmus Lietuvą, tokio tipo organizacijos buvo paskelbtos fašistinėmis, o Visuomio įpėdinis buvo ištremtas į Sibirą. Po 50-ies metų S.Jameikis grįžo į Lietuvą, 1994 m. parašė atsiminimų apie tremtį knygą „Traukinys rieda į amžinastį“, bet joje nei apie Visuomį, nei apie Romuvą nerašė.

Lietuva - Dausuvoje

Utenos r. užpalėnai, dalindamiesi su anykštėnais, mini Geografų draugijos steigėjo ir pirmojo vadovo Kazio Pakšto gimtadienį (2018 m. - 125-ąjį). Apie tai, kad jis masonas - nekalbama. Didieji jo gyvenimo ieškojimai, atradimai ir net jo sukurtas geografinės politikos terminas buvo susieti su Lietuvos vietos pasaulyje paieška. Jis pirmasis prabilo ir apie nūdienoje aktualią temą - emigraciją, teigė, kad Lietuvos gamta nepajėgi išlaikyti didelį gyventojų skaičių, todėl būsiąs gyventojų perteklius. Jo manymu, migracija prasidėsianti siekiant pakelti savo gyvenimo standartą... K.Pakštas teigė, jog tam, kad Lietuva būtų saugi, turi būti naudinga kaimynams. Jis netikėjo, kad tokia maža šalis gali išlikti viena. Jos ateitį matė sąjungose, federacijose ir panašiuose dariniuose. Pritarė Paneuropos idėjai, „projektavo“ Baltoskandiją. Savo įžvalgose jis apibrėžė ir 2014-ųjų metų viduriui aktualią problemą - numatė, kad ateityje bolševikų režimas žlugs, sunyks arba sušvelnės, SSSR pasivadins Euroazija... O juk po K.Pakšto mirties praėjus keturiasdešimt keturiems metams - 2014 m. gegužės 29 d. - V.Putinas pradėjo kurti tokią valstybę... Utopiškiausias jo projektas: antrosios Lietuvos - Dausuvos - sukūrimas. Dausomis jis vadino laukinę gamtą. K.Pakštas ilgai keliavo po Ameriką ieškodamas jai vietos. Britų Hondūre jis susitikinėjo su politikais, pasakojo apie savo svajonių šalį - mažytę lietuvišką valstybę didelėje valstybėje, kur lietuviai toli nuo Lietuvos galėtų išsaugoti savo etninius savitumus, pirmiausia lietuvių kalbą būsimųjų amžių mokslui. Užsieniečiai buvo suinteresuoti žemdirbių ir kooperatininkų „importu“, nesibaimino dėl jų etninės kultūros išsaugojimo, bet neatsirado norinčių ten išsikelti gyventi, jo idėjos nepalaikė įtakingos JAV lietuvių organizacijos, o jo vizijas vadino „pasvajojimu tabako dūmų debesyse“, fantastika... Nuo 1938 m. gyveno Amerikoje, įsijungė į Amerikos baltistų veiklą ir per krikščionių demokratų organizacijas dalyvavo Vidurio bei Rytų Europos kūrime.

1989 m. Lietuvos geografų draugija įsteigė K.Pakšto atminimo medalį. Užpalių gimnazijos muziejus pavadintas jo vardu, Kaune veikia pakštiškas „Dausuvių“ klubas, Panevėžyje jo atminimą saugo Baltoskandijos akademija, kuri yra įsitikinusi, kad jo darbai yra šiuolaikiški...

Švietė „Laimės žiburys“

Rygos vokiečio šeimoje 1856 m. gimęs E.Volteris - žymus baltistas, masonas daug keliavo, kasinėjo ir Lietuvoje. Studijavo senuosius rankraščius. „Eiliuotoje Livonijos kronikoje“ ir Ipatijaus metraštyje „surado“ minimą Nalšios kraštą (Švenčionių, Ignalinos, Utenos, Zarasų teritorijose), karaliaus Mindaugo dvarą nuošaliame Latavos kaime ties Anykščiais ir iškėlė prielaidą apie netoliese Šeimyniškėlių kalvoje buvus Vorutos pilį. Dar gyvendamas Peterburge jis ugdė ir globojo, slėpė nuo suėmimų Peterburgo lietuvių studentų draugijos narius-būsimus masonus, politikos ir mokslo veikėjus, o jau atkurtoje valstybėje įkūrė valstybinių bibliotekų tinklą. Rusijos revoliucijų išvakarėse literatūroje įvairiais pavidalais pasklido šviesos, ugnies įvaizdžiai. Pasirodė kūrinių apie žiburius, kibirkštis, deglus, nušvietusius kelią žmonijai. Nuo mokyklos laikų žinomas J.Biliūno „Laimės žiburys“, apšvietęs kelią drąsiausiems... Tai masonų simbolika. Jis materializuotas Anykščių rajono žemėse...

1940 m. įsteigta J.Biliūno draugija, kurios iniciatorės buvo ir garsiosios masonės F.Bortkevičienė, S.Čiurlionienė-Kymantaitė. Vėliau draugija inicijavo rašytojo palaikų pervežimą, ant kapo užrašė poeto eiles: „Kai numirsiu, man pakaskit/ Ant Šventosios upės kranto,/ Kad matytų kapas sodžių,/ Kūdikėliu kur užaugau...“ Kiek anksčiau ukrainietis, poetas, masonas Tarasas Ševčenka buvo parašęs: „Kai numirsiu, jūs užkaskit Mane ant kurgano./ Tarp plačių gimtinės stepių Ukrainoj mano./ Kad lankas regėčiau, Dnieprą...“. 1831 m. jis buvo V. Engelharto baudžiauninkas dabartinėje Visagino savivaldybės teritorijoje, Vilniuje, buvo išpirktas, mokėsi dailės Vilniaus universitete pas J.Rustemą… Tuomet tarp masonų rašytojų buvo įprasta iš kartos į kartą perkurti savo simbolius, alegorijas, siužetus...

Žavėjo socialinė lygiava

Seniausieji pasaulio filosofai savo darbuose kalbėjo socialinės lygiavos klausimais. Tai tapo masonų ir kiek „baisesnės“ iliuminatų, kalbančių ir apie genetikos dalykus, „ideologine, teorine“ atrama. Apie krikščioniškai komunistinę žmonijos ateitį veikale „Saulės miestas“ rašė italas T.Kampanela: visi bus lygūs ir laimingi be nuosavybės, tautybių, savųjų kalbų, visi kalbės viena kalba... LDK bajoras K.Liščinskis (1634-1689) kalbėjo apie garamantų šalį, buvusią netoli Indijos. Anot jo tai buvo išmintingi, darbštūs, taikūs, laisvi, dirbantys, vienodai besirengiantys ir gaunantys vienodą palikimą žmonės. Jie valgė ir gėrė saikingai, ribojo gimstamumą ir gyvenimo trukmę (40 metų moteris ir 50 metų vyrus aukodavo dievams), nepriimdavo naujų įstatymų, kad neužmirštų senųjų... Bažnyčia jį nubaudė, pasmerkė myriop.

1834-1836 m. Paryžiuje veikė revoliucinė Atstumtųjų sąjunga, 1836 m. iš jos susikūrė Teisingųjų sąjunga su devizu „Visi žmonės broliai“ su skyriais valstybėse. Jos dalyviai buvo ir K.Marksas bei F.Engelsas, Leninas. Tais pat metais pastarųjų įtakoje sąjunga virto Komunistų, o šūkis - „Visų šalių proletarai vienykitės!“ Kongresas pavedė jiems paruošti „Komunistų partijos manifestą“. K.Marksas ir F.Engelsas buvo masonų iliuminatų „Dievobaimingųjų žmonių lygos“ nariai, todėl ir Manifestas parengtas remiantis iliuminatų ordino programos pagrindu.

Pasaulinis judėjimas turėjo įtakos partijų kūrimuisi. 1919 m. Lietuvoje įsikūrė Lietuvos socialdemokratų partija. Nuo 1923 iki 1940 m. ji veikė kaip Socialistinio darbininkų internacionalo sekcija su centrais Hamburge ir Briuselyje. Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjas - Steponas Kairys buvo inžinierius, politikas, publicistas; Seimo narys, tiekimo ir maitinimo ministras, Kauno universiteto profesorius, ateistų ir laisvamanių veikėjas, Kauno masonų ložės „Lietuva“ narys, kraštotyrinės Lietuvių mokslo draugijos narys, šaulių ir skautų veikėjas. Šiai paramasoniškai ideologijos srovei priklausė ar buvo artimi daugelis „Lietuvių“ ložės narių. Kairiųjų revoliucionierių tarpe buvo bajorų, dvarininkų: S. ir A.Didžiuliai, V.Didžiulytė, Z.A.Aleksa (Angarietis), E.Z.Frankaitė-Greifenbergerienė. Paraleliai vyko partijų skilimai, atskilėliai kūrė naujas politines jėgas, pvz.: 1922-1936 m. veikusi Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga susikūrė iš Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos narių. Įvairių persitvarkymų metu masonų buvo abiejose pusėse (pozicijoje ir opozicijoje). Visose partijose daugiau ar mažiau veikė Lietuvos masonų ložių nariai.

Tai tik masonų istorijos trupiniai, bet ir iš to mes galime sakyti, kad masonų sprendimai darė ir daro įtaką mūsų gyvenimui. Ar tai, kas vyksta nėra masonų ložių įtakos zonų perskirstymas?

Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (5)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • NELAIMĖ: Dzūkijoje, netoli Leipalingio, šeštadienio rytą susidūrė visureigis ir lengvasis automobilis, yra nukentėjusių.
  • NUKOVĖ: Prancūzijos ginkluotosios pajėgos Malyje nukovė teroristinės grupuotės „Al Qaeda“ Islamiškajame Magribe (AQMI) lyderį.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar manote, kad koronavirusas Lietuvoje jau nugalėtas?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar jau atidarėte maudymosi sezoną?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+14 +16 C

+13 +16 C

 

+15 +17 C

 +21 +23 C

+26 +27 C

 

+20 +25 C

0-5 m/s

0-3 m/s

 

0-4 m/s

Nuorodos