Benamių kapavietes siūlo šienauti savanoriamsnuotraukos (1)

2019 rugpjūčio 19 11:03:31 Perskaitė 808

Šiau­lių mies­to val­džia, pa­sta­ruo­ju me­tu de­monst­ruo­jan­tį rū­pes­tį mies­to be­na­miais, pa­mir­šo pa­si­rū­pin­ti vals­ty­bės lė­šo­mis pa­lai­do­tų žmo­nių ka­pa­vie­tė­mis. Ry­ti­nė­je Gin­kū­nų ka­pi­nių da­ly­je sto­vin­tys me­di­niai kry­žiai skęs­ta žo­lė­se. Sa­vi­val­dy­bė šią pro­ble­mą siū­lo spręs­ti pa­čiai mies­to bend­ruo­me­nei: gal at­si­ras­tų sa­va­no­rių?

 

Trūks­ta pa­gar­bos mi­ru­siems

Nors sa­ko­ma, kad mir­tis vi­sus su­ly­gi­na, ap­si­lan­kius Gin­kū­nų ka­pi­nė­se taip neat­ro­do. Pa­gal ka­pi­nių tvo­rą pel­kė­to­je lo­mo­je vals­ty­bės lė­šo­mis lai­do­ja­mi vie­ni­ši as­me­nys, ne­tu­rin­tys ar­ti­mų­jų, aso­cia­lūs ar­ba tie, ku­rių as­me­ny­bė ne­nus­ta­ty­ta.

Me­di­niai kry­žiai, ku­rių dau­gu­ma vi­sai su­dū­lė­ję, ga­ly­nė­ja­si su aukš­ta žo­le. Kai ku­rie ka­pe­liai apau­gę krū­mais, ku­rių ša­kos gu­la ant kry­žių. Kad ten mi­ru­sie­ji lai­do­ja­mi į pel­kę ro­do dar lais­vo­je vie­to­je priau­gu­sios pae­že­rių nend­rės.

Pat­vo­ry­je nuo 2009-ųjų ri­kiuo­ja­si koks pus­šim­tis me­di­nių kry­že­lių. Se­nes­niuo­se jau nei var­do, nei pa­var­dės įskai­ty­ti ne­be­ga­li­ma. Nuo praė­ju­sių me­tų ant ka­po įsmei­gia­mi pa­tam­sin­ti me­di­niai kry­žiai. Ke­li ten pa­lai­do­ti žmo­nės, ma­tyt, vis dėl­to tu­ri ar­ti­mų­jų, nes pa­sta­ty­ti kuk­lūs pa­mink­lai, ka­pai už­deng­ti ply­te­lė­mis.

Ant ke­lių kry­žių vie­to­je var­do ir pa­var­dės pa­ra­šy­ta "Ne­ži­no­mas vy­ras", ka­da ir kur ras­tas, ko­kio am­žiaus. Vie­to­mis mė­to­si su žo­le suau­gu­sios šiukš­lės ar­ba šiukš­lė­mis vir­tu­sios bu­vu­sios dirb­ti­nės gė­lės.

Pa­gar­ba mi­ru­siems šia­me pa­tvo­ry­je ne­dvel­kia.

Nė­ra žmo­gaus – nė­ra pro­ble­mos?

Siū­lo tvar­ky­ti sa­va­no­riams

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Bru­žie­nė pa­tvir­ti­na, kad mies­to ka­pi­nes pri­žiū­ri UAB "Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai". Pa­gal su­tar­tį įmo­nė kar­tą per me­tus, daž­niau­siai lie­pos mė­ne­sį, be­na­mių ka­pi­nių zo­no­se tu­ri nu­pjau­ti žo­lę. Iš vi­so tu­ri apei­ti 528 ka­pa­vie­tes. Gal dar ko­kią šiukš­lę pa­kel­ti. Ve­dė­ja sa­kė ti­kin­ti, kad mū­sų žmo­nės yra są­mo­nin­gi ir ka­pe­lių ne­šiukš­li­na. Dau­giau jo­kios prie­žiū­ros nė­ra.

"Gal yra sa­va­no­rių, ku­rie no­rė­tų nu­šie­nau­ti? La­bai lau­kiam. Gal ga­lė­tų ko­kia ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja im­tis pri­žiū­rė­ti šiuos ka­pus?" – siū­lė E. Bru­žie­nė.

Anot ve­dė­jos, taip ne tik prie­žiū­ra bū­tų ge­res­nė, ta­čiau ir mies­to biu­dže­tas pi­ni­gų su­tau­py­tų, nes ne­rei­kė­tų įmo­nei mo­kė­ti už pa­slau­gas.

E. Bru­žie­nė ak­cen­ta­vo, kad be­na­mių ka­pų prie­žiū­ros pa­slau­ga vyk­do­ma tik nuo 2018 me­tų, anks­čiau tuo iš­vis ne­bu­vo už­sii­ma­ma, nes "jo­kie tei­sės ak­tai sa­vi­val­dy­bės neį­pa­rei­go­ja tai da­ry­ti ir fi­nan­sa­vi­mas prie­žiū­rai iš vals­ty­bės biu­dže­to nė­ra ski­ria­mas, ski­ria­ma pi­ni­gų tik lai­do­ji­mui".

Ko­dėl lai­do­ti už vals­ty­bės lė­šas pa­rink­ta bū­tent ši pel­kė­ta vie­ta?

"Kur yra vie­tos, ten ir lai­do­ja­me. Gin­kū­nuo­se ir taip pro­ble­ma su pa­lai­do­ji­mo vie­to­mis. Jau ge­res­nių vie­tų tur­būt ne­bė­ra", – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė ir pri­dū­rė, kad ati­da­rius įren­gi­nė­ja­mas nau­jas Dau­šiš­kių ka­pi­nes, pa­si­rin­ki­mas bus di­des­nis.

E. Bru­žie­nė pri­mi­nė, kad bu­vo šiek tiek skir­ta pi­ni­gų be­na­mių ka­pams už­dė­ti len­tu­tes ir iš­ly­gin­ti žo­lę.

"Tą dar­bą pa­laips­niui da­ro­me. Kad vi­zua­liai gra­žiau at­ro­dy­tų. Ne vi­sus ka­pe­lius, bet da­lį šį ru­de­nį dar tvar­ky­si­me", – ža­dė­jo ve­dė­ja.

Šiais me­tais su UAB "Pa­mink­li­tas" yra pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl 40 be­na­mių pa­mink­lų pa­sta­ty­mo ir ka­pa­vie­čių te­ri­to­ri­jų su­tvar­ky­mo šeš­ta­me Gin­kū­nų ka­pi­nių kvar­ta­le, ku­ris yra tarp se­no­sios ka­pi­nių te­ri­to­ri­jos ir 2016 me­tais at­lik­to ka­pi­nių pra­plė­ti­mo te­ri­to­ri­jos. Šių pa­slau­gų ver­tė – 6 840 eu­rų.

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, l , l , l info@respublika.net