J.Tarvydas - mokytojas, literatūros tyrinėtojas, Sibiro tremtinysnuotraukos (1)

2018 rugsėjo mėn. 24 d. 07:52:11 Perskaitė 2735

...mokytoju reikia gimti. Tas, kuris tokiu pasidarė, yra tik amatininkas. Pedagogas be sielos ir pašaukimo - ne pedagogas...

 

Gimtinės žmonės: pirmieji mokytojai, švietėjai, knygnešiai... Kur benueitum ir kokias aukštybes bepasiektum, jie lieka mieli ir artimi. Juk jie pirmieji kūrė Lietuvos švietimo pagrindus, tobulino metodikas. Ir kai kuriuos vis norisi prisiminti, juolab kad jie buvo mums darbštumo ir pasiaukojimo pavyzdžiu. Nepriklausomos Lietuvos švietimo vystymosi pradžioje jie nesvarstė gerovės sąlygų, nekovojo dėl „krepšelių“, o atėjo į tuščias klases, bet pilnomis širdimis ryžto ugdyti Lietuvai naujus žmones, mylinčius atkurtąją tėvynę Lietuvą ir sugebančius jai aukotis.

Vienas tokių buvo mokytojas iš Žemaitijos Juozas Tarvydas. Jo gimtinė - Plungės rajonas, Kulių valsčius, Paloniškių kaimas. Jis buvo vienas pirmųjų tik ką įsikūrusios Plungės gimnazijos mokinių. O grįžęs atostogų į kaimą, ne tik padėdavo tėvams, nevengė jokių darbų, bet stengdavosi paįvairinti jaunimo gyvenimą. Laisvalaikiu su jaunimu jaujose ruošdavo vaidinimus, rengdavo gegužines. Pasakojama, kad jis pats sukūrė ir pastatė su kaimo jaunimu spektaklį „Žvaigždžių takais“. Stengėsi šviesti jaunimą: grįždamas atostogų kaimynams parveždavo knygų, laikraščių, suruošdavo skaitymo vakarus.

Baigęs Kauno Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą, su džiaugsmu grįžo į Plungės „Saulės“ gimnaziją (gimnazija tuomet, 1922-1928 m., veikė M.Oginskio rūmuose). Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, buvo Pedagogų tarybos sekretorius. Jo dėka gimnazija tapo kultūros centru, nes ėmė rengti literatūros vakarus, dramos būrelio pasirodymus. Aktyvaus mokytojo J.Tarvydo dėka gimnazija įtraukė į kultūrinę veiklą karinio dalinio Plungėje karininkus, miesto jaunimą. Dar išlikę meniškai parengti kvietimai į literatūrinius vakarus: Lazdynų Pelėdos „Klaidos“ literatūrinį teismą, dramų P.Vaičaičio „Sudrumsta ramybė“, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Aušros sūnų“ pastatymus.

Labiausiai J.Tarvydas nusipelnė literatūros dėstymo metodikos darbais. Bendradarbiavo su universiteto dėstytojais, parengė monografinio pobūdžio darbus, kurie buvo spausdinami universiteto žurnale „Athenum“. Jo veikla neapsiribojo vien mokykla. Jis tyrinėjo Šatrijos Raganos kūrybą, parašė studiją. O 1925 m. išbandė gabumus dramaturgijoje: parašė pjesę „Per audrą“.

Vėliau išvyko į Kretingą. Dirbdamas Kretingos gimnazijoje, 1951 m. J.Tarvydas, kaip ir dalis pažangių, šviesių asmenybių, patyrė skaudų smūgį: buvo ištremtas į Sibirą, į Krasnojarsko sritį, Bogoto rajoną. Neatsižvelgta, kad sunkiai sirgo žmona, o vaikams buvo treji, septyneri ir aštuoneri metukai. Grėsė badas. Tik mokytojo išsilavinimas (iš lauko darbų buvo paskirtas kolūkio sąskaitininku) išgelbėjo šeimą nuo bado mirties.

Ištvėręs Sibiro tremtį, grįžo į Kretingos rajoną ir ėmėsi metodinio darbo: atskirais leidiniais parengė ir išleido „Gramatinis lietuvių kalbos nagrinėjimas“, „Estetinis moksleivių auklėjimas dėstant literatūrą“, „Nepamokinė literatūrinė veikla vidurinėse mokyklose“. J.Tarvydas vėl aktyviai įsijungė į mokslinę kūrybinę veiklą: rašė straipsnius literatūros dėstymo klausimais, dalyvavo mokslinėse konferencijose. 1972 m. savo veiklą apibendrino mokytojams labai reikalingu metodiniu leidiniu „Jaunųjų literatūros bičiulių ugdymas vidurinėje mokykloje“.

Vokietijos pietryčiuose, Šprė upės aukštutinėje dalyje, plyti miškingos kalvotos vietos. Čia gyveno maža tauta, turinti tūkstantmetę istoriją. Tai - serbai arba sorbai. J.Tarvydą sudomino sorbų literatūra, praėjusi ilgą ir sudėtingą savo vystymosi kelią nuo XVI a. iki šių dienų. Šis kelias primena lietuvių literatūros kelią: sorbų pirmieji rašytojai taip pat buvo dvasininkai. Sorbų tautos atgimimo žadintojas Jokūbas Bartas-Čičinskis (1858-1909 m.) savo kūrybine jėga ir patriotiškumu primena mūsų tautos dainių Maironį.

J.Tarvydas ima nagrinėti sorbų literatūrą. 1968 m „Kultūros barų“ žurnale buvo išspausdintas J.Tarvydo straipsnis „Karo keliuose sutikus Lietuvą“. Jame
J.Tarvydas plačiai aprašė daktaro Frido Metškos lituanistinę veiklą. Šis žymus mokslininkas yra parašęs daugiau kaip 20 darbų istorijos klausimais. Jis pirmasis ir vienintelis lietuvių poezijos vertėjas į sorbų kalbą. Yra išvertęs Kristijono Donelaičio „Metų“ ištraukas, Dionizo Poškos „Mužiką Žemaičių ir Lietuvos“, Juliaus Janonio, Salomėjos Nėries, Janinos Degutytės eilėraščių. Juozas Tarvydas bendradarbiavo sorbų spaudoje, populiarindamas lietuvių literatūrą, o iš sorbų kalbos išvertė apysaką vaikams Jano Vornaro „Garniukas ir šyviukas“.

O mes, plungiškiai, jį prisimename kaip Mokytoją...

„Prisimename mokytoją Juozą Tarvydą, sugebėjusį vaikuose matyti žmogų. Jis mokėjo įtikinti, kuriuo keliu eiti, įdiegė meilę literatūrai, sugebėjo skatinti mūsų kūrybiškumą, energiją. Jis sakydavo: turėkite du arkliukus: vieną - darbui, kitą - šventadieniam pasijodinėjimui. Ir būsit laimingi“ (Mokinių mintys iš „Svečių Knygos“. Plungės švietimo istorijos muziejus).

Tikrai daug gražaus būta šio mokytojo pamokose ir veikloje. Švenčiant Plungės pirmosios vidurinės mokyklos penkiasdešimtmetį, šis mokytojas, jausdamas pareigą savajai mokyklai, sugebėjo surasti šimtus buvusių mokinių ir mokytojų, sukviesdamas juos į jubiliejų. Mokytojo dovanotos nuotraukos iš Plungės gimnazijos pirmųjų metų gyvenimo padėjo paįvairinti mokyklos istoriją. Jo energijos, atkaklumo dėka 1971 m. buvo įkurta iki šiol gyvuojanti garsioji „Plungiškių draugija“.

Išliko J.Tarvydo iš sorbų kalbos išverstas Frido Metiškos eilėraštis „Lietuviams“( 1944 m.):

Norėčiau dainomis išgirti

Tave, brangus man krašte,

Šalis graži, vaišinga.

Tu guodei nelaimingą

Sunkiu metu. O aš tik

Galiu slaptai vien širsti,

Kai trempia ją pikti...

"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net