respublika.lt

2018 rugsėjo 20, ketvirtadienis

V.Radžvilas: Patyčios iš tikinčiųjų - tik beatodairiškas reklamos būdas?nuotraukos (65)

2018 rugpjūčio mėn. 27 d. 07:20:11
Vytautas RADŽVILAS

Po ypač įžūlaus išpuolio prieš tikinčiuosius per Žolinės šventę Turgelių bažnyčioje net „šiuolaikiškiausi“ ir „pažangiausi“, tai yra atlaidžiausi, „laiko dvasią“ tariamai atitinkantiems krikščioniškojo mokymo iškraipymams autoriai susisgribo ir išdrįso prabilti, kad toliau tylėti jau negalima. Tačiau sprendžiant iš jų tekstų sunku patikėti, kad greitai ateis laikas, kai apie tikrą krikščionybės padėtį nebebus sakoma tik pusiau tiesa, kaip kad buvo įprasta elgtis sovietmečiu. Būna akimirkų, kai būtina kalbėti iš esmės ir sakyti visą tiesą.

 

Štai vieno straipsnio autorė teigia, Turgelių bažnyčioje vykusios patyčios buvo visuomenei žalingas beatodairiškas savireklamos būdas. Lyg ir panašu į tiesą, bet ne tiesa: tai, kas įvyko, buvo kur kas blogiau. Vis dėlto minėtas išpuolis, kai buvo sujaukta šv. Mišių laukimo rimtis, buvo visai kito masto ir pobūdžio viešas veiksmas, negu atgrasus, smerktinas, bet vis dėlto iš esmės privatus vieno ar siauros grupelės žmonių šaipymasis iš grynai asmeninių kieno nors išvaizdos, aprangos ypatumų, patyčių taikiniu tapusio žmogaus trūkumų, negalių ar kitų kam nors nepatinkančių jo nuostatų ar savybių.

O išdrįsus prabilti apie problemos esmę, niekaip nepavyktų nutylėti bent jau dviejų svarbių aplinkybių. Pirmoji - tokia besityčiojančio subjekto „drąsa“ yra ne paprastas įžūlumas, o aiškus ženklas, kad sugrįžta į sovietmetį, kai tyčiotis iš religijos, Bažnyčios ir tikinčiųjų buvo įprasta. Tiesą sakant, gal net ne į sovietmetį, o ankstyvąjį komunistinio režimo tarpsnį, kuris buvo visiško ir nebaudžiamo mažaraščių padugnių siautėjimo laikas. Įsijautę į ,,pažangos nešėjų“ ir „kovotojų su religiniais prietarais“ vaidmenį, visuomenės atmatos niokojo šventoves, karikatūriškai parodijavo dvasininkus, beatodairiškai įžeidinėjo ir žemino tikinčiuosius. Tačiau stabilizavusis režimui, tokie padugnės buvo pradėti šiek tiek tramdyti ir jų stengtasi atsikratyti. Aišku, religija ir tikintieji ir toliau būdavo persekiojami, kritikuojami, puolami, šmeižiami. Žvitrios šventoriuose budėjusių „bildukų“ akys stebėjo ir registravo į bažnyčias einančius „juodaskvernius“ ir „tamsuolius“, kurie buvo smerkiami kaip apgailėtini „praeities prietarų“ niekaip neįstengiantys atsikratyti nevykėliai. Vis dėlto drastiškiausių ir vulgariausių patyčių formų, tokių kaip šv. Mišių išniekinimas padugnėms braunantis tiesiai į pamaldas, pradėta vengti. Bent jau politiniais motyvais, siekiant pernelyg neerzinti tikinčiųjų ir šitaip pelnyti jų lojalumą valdžiai, anksčiau nepažabotas patyčias stengtasi nors kiek riboti ir prislopinti. Tad šiuo atžvilgiu „europietiškas ir pažangus“ jaunosios Lietuvos „menininkų“ kartos atstovas galėtų drąsiai pretenduoti į pačią aukščiausią - vadinamųjų „buldozerinių“ - sovietinių komunistinių ateistų lygą.

Antroji nutylėta aplinkybė - šitaip tyčiotis „demokratinėje ir laisvoje“ Lietuvoje leidžiama ir drįstama anaiptol ne iš bet ko. Didžiulę „privilegiją“ ir neapsakomą „laimę“ būti nuolatinių, masinių ir nebaudžiamų patyčių taikiniais turi tik viena piliečių grupė. Krikščionys. O ir tie ne visi - tik niekaip nespėjantys atliepti „laiko dvasiai“, todėl iš anksto pasmerkti beviltiškam atsilikimui ir tamsai, katalikai. Nors ir tai ne visai tikslu - tik užsipyrę ir niekaip neleidžiantys ..sumoderninti“ ir „humanizuoti“ savojo tikėjimo principų retrogradiški, tai yra „neapsišvietę“ ir „nemodernūs“ katalikai. Tai jau kadaise matyta: nors ateistinis režimas nuožmiai persekiojo religiją ir Bažnyčią, visaip ujo sąmoningus bei tvirtus dvasininkus ir tikinčiuosius, jis gyrėsi nevengiąs „geranoriško ir kantraus dialogo“ su „pažangiai mąstančiais“ šios bendruomenės atstovais. O trokštantieji patekti tarp pateptųjų, tai yra būti pripažinti „pažangiais“, dvasininkai ir tikintieji turėjo atitikti aiškias ir griežtas sąlygas. Jie privalėjo pripažinti, kad pavergtoje Lietuvoje vykdomos „pažangios socialistinės pertvarkos“ yra neišvengiamos, teisingai suprasti ir remti išmintingą joms vadovaujančios Komunistų partijos politiką, suvokti, kad Kristaus mokymas toks „giminingas“ ir „artimas“ marksizmui, kad „ne taip jau ir skiriasi“ nuo K.Markso skelbtos proletarinės komunistinės revoliucijos doktrinos. Į šitokius „pažangiai mąstančius“ krikščionis iš tiesų buvo žvelgiama palankiau ir su jais elgiamasi truputėlį atlaidžiau.

Tokie patys „pažangieji“ krikščionys niekur nedingo ir „pasikeitus laikams“, jų netrūksta ir nepriklausomos Lietuvos krikščionių bendruomenėje. Kaip ir kadaise, juos atpažinti lengva. Jie nerausdami aiškina, kad šių dienų liberalizmas iš esmės yra ne kas kita, o „patobulinta“ ir iki galo išsiskleidusi krikščionybė. Išsijuosę kartoja, kad Dievo meilė yra tokia begalinė ir jau šiame pasaulyje veikia taip neatremiamai, jog čia pat neabejotinai atleidžia visas jame daromas nuodėmes. Šie „pažangūs“ ir „liberalūs“ krikščionys atvirai moko, kad siekiančiam šią meilę „visavertiškai liudyti“ krikščioniui leistina ir net dera būti „drąsiam“ ir nesibaiminti prireikus „pakoreguoti“, „peržengti“ ar „atšaukti“ net pamatinius Kristaus mokymo principus, kurie šiais moderniais laikais jiems kartais pasirodo esą per siauri ir stabdo tos meilės raišką ją varžančiais „pasenusiais“ moraliniais reikalavimais.

Kitaip negu sovietmečiu, nuosekliai ir kryptingai iškrikščionintame šių dienų pasaulyje „pažangiesiems“ krikščionims suteikiama net savotiška „laisvė“ ar bent jau šiokia tokia privilegija: jie gali naudotis maloningai suteikta teise viešai paaimanuoti ir jautriai „išsakyti“ (bet jokiu būdu ne valingai ir ryžtingai protestuoti!) juos giliai žeidžiančią nuoskaudą, kad patiriamos patyčios juos liūdina, nes žemina jų žmogiškąjį orumą. Dabar leidžiama viešai pasiskųsti ar net pasipiktinti pavieniais „ekscesais“, bet mainais už šią maloningai kaip „nuolaidą“ suteikiamą teisę reikalaujama pripažinti, t.y. meluoti, kad egzistuoja visiška ir kone tobula religijos laisvė, kad brutalus krikščionybės stūmimas iš viešojo gyvenimo tėra piktavalių skleidžiamas šmeižikiškas pramanas.

Baigiant belieka pridurti: šios niekuo nenusileidžiančios sovietinėms, o kai kuriais atžvilgiais jas net pranokstančios, patyčios nesiliaus, kol nebus įvardyta ir pradėta šalinti jų tikroji priežastis. Jos galimos tik todėl, kad ne vien Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje kova su krikščionybe yra masinis ir sisteminis reiškinys. Todėl patyčių spektaklis Turgelių bažnyčioje turi būti suvokiamas kur kas platesniame kontekste ir vertinamas ne kaip keliantis pasipiktinimą atsitiktinio išsišokėlio sukurtas „ekscesas“, bet kaip visoje ES erdvėje vykstančio moralinio ir psichologinio teroro prieš „krikščionybės prietarų“ neišsižadėjusius piliečius eilinė ir smulki, bet dėsninga ir neišvengiama apraiška. Sutelktai ir veiksmingai pasipriešinti šiam teororui taptų įmanoma tik tuo atveju, jeigu katalikiška visuomenė, o ypač jai vadovaujantys autoritetingi Bažnyčios atstovai, aiškiai ir atvirai prabiltų ir drąsiai pasakytų visuomenei, kad tokie nesibaigiantys „ekscesai“ nėra atsitiktiniai, ir savaime niekada nesiliaus. Priešingai - jeigu nebus sutelktai ir ryžtingai pasipriešinta, jų tik daugės, panašūs išpuoliai taps dar dažnesni ir įžūlesni. Mat jiems vykti sukurta ne tik palanki moralinė ir psichologinė terpė, bet ir visos politinės ir teisinės prielaidos. Jos yra akivaizdžios. Derėtų liautis apgaudinėti save ir kitus, kad dabartinė ES yra krikščioniškas projektas. Vieninga Europa - iš tiesų didinga krikščioniška vizija. Tačiau šių dienų liberalkomunistinė ES su šia vizija neturi nieko bendra. Maža to, vienas svarbiausių jos vadovybės keliamų „naujosios Europos“ kūrimo programinių tikslų - sunaikinti krikščionybę. Jeigu Europoje vietos jai nėra numatyta, tai nėra ko stebėtis, kad patyčios tampa viena iš daugelio priemonių siekti didžiojo tikslo - apvalyti Europą nuo krikščionybės ir krikščionių, o galiausiai ištrinti patį jų du tūkstantmečius trukusį buvojimą joje galinčius priminti net menkiausius pėdsakus.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (65)

 • ne kartą sakiau, 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 10:00:08

  kad Bažnyčios tarnai tikėjimą pavertė infantiliška dogma. Pasijuto
  didesniais krikščionimis ir už patį Kristų. Kristaus nuolankumas buvo
  iš stiprybės, tikintieji gi nuolankūs iš silpnumo. Tik tą ir sugeba,
  kad sukioja tai vieną skruostą, tai kitą, net savo tikėjimo nesugeba
  apginti. Ir tuo dar didžiuojasi. Nė vienas kunigas nei viename pamoksle
  neragina ginti savo krikščionybės, pasipriešinti padugnėms
  nuvorišams, tik ragina kentėti susirietus, tada bus dangus. Nebus, nes
  kentėdamas susigūžęs žudai savo sielą. O kas tada eis į tą dangų,
  jei sielos neturėsi? Kūnas neis. Ne nedalyvavimą rinkimuose reikėtų
  išpažinti kaip nuodėmę, o nesugebėjimą apginti savo tikėjimo
  reikėtų išpažinti kaip didelę nuodėmę. Atvėrėm vartus islamui,
  naikinančiam krikščionybę, - tai didžiausia krikščionių nuodėmė.
  O kas ją padarė?
  Tai apie ką čia dar kalbam?

 • abc 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:54:46

  ir dar. Jei jūs dvasyngi žminės, jūs negalit pult ar niekint
  muchametonų. Žinot, niekur ir niekad aš nesijaučiu krikščionim taip
  aiškiai ir aštriai, kaip tarp giliai tikinčių kitatikių. Nes tai
  skyrtingi pasauliai ir kultūros. Mes gi žinom kas yra jautis, o kas
  Jupiteris. Kodėl turim niekint karvių gatbintojus. Mums juk liepta, kas
  Dievo-Dievui, kas Cezario-Cezariui. Jie galvoja kitaip.

 • Sizifas 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:46:26

  Kai kas iš kailio neriasi, bandydami sujungti Dangų ir Pragarą. Nors tu
  ką.

 • abc 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:39:33

  visada būna puolama šventykla. Visais laikais. Visada yra papročių
  niekintojų, patyčių. Nemanau, kad tai susiję su dievais. Žinot,
  sovietmečiu bažnyčia buvo rezistencija. Ir nei ateizmas nebuvo toks
  durnas, nei dvasininkai šventi.. Aš noriu pasakyt, kad ateistai tada
  kritikavo, bet ir jieškojo alternatyvų, o tarp dvasininkų buvo
  bildukų.. Jūs ignoruojat tada konsitucijose yrašytą sąžinės laisvę,
  nors valstybė ir buvo atskirta nuo bažnyčios. Sakykim į pionierius
  manęs nepriėmė, bet ir pats nesiprašiau, taip kad lankymasis
  bažnyčioje, nekėlė jokių dvasinių išgyvenimų ar moralinių dilemų.
  Čia yra kiti dalykai. Na kai komunistai slapta tuokdavos bažnyčioje, nes
  tai kaip bandimas važuot dviem vežimais vienu metu.
  Dviveidžiavimas.
  Suprantat, tie dievų kaitaliojimai..
  Ideologijų deklaravimai ir deklaravimų nesutapimas su turiniu.
  Paradoksai
  Nes Kristaus mokymas apėmė daug dalykų, ką darė komunistai.
  Kodėl gi nevedat paralelių tarp ideologijų?
  Aš neturiu omeny dabartinės fašistinės chuntos

 • Idiotui 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:36:39

  Ne tau mokyti liaudį, ne tau "taisyti", kas gyvuoja per 2000 metų.

 • :) 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:35:37

  gal tamysta tikrai idiotas? O "jusyse" parašiau tyčia pagal "musyse". Ir
  nemokyk to, ko pats nemoki. Ir su humoru tamystai riesta. Kartoti
  sovietinę nesąmonę apie opiumą liaudžiai tikrai reikia būti idiotu.

 • Idiotas 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:22:53

  ...turiu pataisyti poeto eiles.Taigi,ne mūsyse,bet mumyse.Jūs poete kaip
  ir mūsų prezidentas Paksas Lietuvių kalbą darkote.Prezidentas žemaitis
  - gal ir jūs ne lietuvis.Čia aš geranoriškai...manau turite humoro
  jausmą,neįsižeisite.
  Dėl religijos.Vienas didis žmonijos nusikaltėlis yra sakęs,kad
  religija yra liaudies opiumas.Ar kas nors galite tai užginčyti?

 • Manau patys 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:19:06

  ir organizavo patyčias , reikia parazitams didinti priešpriešą, o
  juodaskverniams daugiau valdžios duos islamas, ten galvos pjaustomos ir
  dabar , taigi pirmyn į praeitį

 • a 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:14:00

  Radzvilas sako tiesiai ir aiskiai,atmerkit akis !

 • PATYS PUIKIAI 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 09:12:33

  kad krikščioniškoji sekta reikia naikinti,tik bėda tame ,kad ją pakeis
  žymiai žiauresnis progreso stabdis ,tai kita beprotybė -musulmoniškasis
  Alahas -akbaras

 • ... 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 08:56:42

  Pasislink, Europos krikščionybe,
  padaryk daugiau vietos islamui,
  atsibodo mums Kristaus dievybė,
  Vatikane pasodinsim imamą.
  ---
  Susispauskit ir jūs, lietuviai.
  Ar ne per daug jusyse lietuvybės?
  Per mažai musulmonų dar turit,
  oi sulauksit alacho rūstybės!
  ---
  Mes jums naują žmoniją sukursim,
  komunizmą ir vėl pastatysim.
  O jei ne – tookią pirtį užkursim,
  eurų Briuselio nepamatysit.

 • ! 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 08:11:29

  Ačiū, gerb. Žmogau, už šitą straipsnį. Jau dūstam nuo padugnių
  dominavimo vis daugiau kur.

 • pilietis Lietuvos 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 08:09:52

  Kad jau Europos islamizacija vyksta pilnu tempu, tai kur jau čia
  pasipriešinsi ir vietiniams nuvorišams. "Pasislink Europos
  krikščionybe,..."

 • ane? 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 08:09:20

  Kai Maskvoje dvi mergos pasidraikė cerkvėje prieš altorių, daugeliui
  vakaruose, o ir Lietuvoje, patiko. Bet kai kažkas panašaus atsitiko
  Lietuvoje , - skandalas . Jeigu Rusijoje,- vargšai, skriaudžiami
  disidentai, - pas mus, - chuliganai, skandalistai, akiplėšos .

 • valdas 2018 rugpjūčio mėn. 26 d. 07:30:32

  "Tikejimas - zmogaus esybes prasme,ko pasekoje zmogus nesunaikina saves,bet
  gyvena (egzistuoja) :
  Tikejimas - gyvenimo jega...
  Jeigu zmogus gyvena,tai kazkuom tiki.
  Jeigu ,jis,netiketu kazkuom,tai jo nebutu".L.N.Tolstojus

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PERKELS: apie 2 tūkstančius prieglobsčio besitikinčių migrantų bus perkelti iš labai perpildytos Morijos stovyklos Graikijai priklausančioje Lesbo saloje.
 • PAUKŠČIAI: Tailando valdžia nusprendė uždrausti lesinti balandžius Bankoko gatvėse.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar P. Gražulis turėtų trauktis iš Seimo Žmogaus teisių komiteto?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +9 +11 C

   +8  +10 C

 

   +12  +14 C

  +22  +26 C

   +21  +24 C

 

   +21  +25 C

  3-5 m/s

 2-3 m/s

 

    3-4 m/s

 

reklama
Sveikata Grožis