respublika.lt

2018 birželio 23, šeštadienis

Tauta dar turės įrodyti, kad trokšta savo valstybėsnuotraukos (23)

2017 gegužės mėn. 06 d. 10:09:45
Rolandas Paksas, Europos Parlamento narys, buvęs Lietuvos prezidentas

Kviečiu apmąstyti ir kartu aptarti esminius Lietuvos, kaip valstybės, atkūrimo klausimus Sąjūdžio idėjų kontekste. Svarbu pažvelgti ne į Sąjūdžio revoliucijos vaikų likimą ar dalytis prisiminimais, kurie, be jokios abejonės, yra labai svarbi tapatybės suvokimo dalis. Turime paliesti tuos politinius aspektus, kurie buvo deklaruojami Sąjūdžio kaip visos Lietuvos tikslai.

 

Priešais baltutėlę saulės nutviekstą Katedrą virš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio būstinės Gedimino prospekte Vilniuje plevėsuoja trispalvė. Vėliava simboliškai mena istorinius laikus, kai už šio namo sienų pleveno nepakartojama Tautos atgimimo dvasia, buvo ryškinami valstybingumo atkūrimo kontūrai, užgimė visuomenės revoliucinės pertvarkos idėjos, buvo klojami būsimosios valdžios pamatai.

Šio unikalaus namo laiptai mena daugybės ryškių naujausių laikų Lietuvos istorijos herojų žingsnius, o kambarių sienos yra sugėrusios jų mintis ir balsus: poetų Justino Marcinkevičiaus ir Marcelijaus Martinaičio, filosofų Romualdo Ozolo ir Arvydo Juozaičio, kunigo Vaclovo Aliulio ir daugybės kitų.

Teatleidžia man tie likusieji Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Seimo nariai, kurių visų nėra galimybės čia išvardyti. Vėliau nemaža dalis jų tapo (ar netapo) Kovo 11-osios Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarais, valstybės veikėjais ir diplomatais.

Pastato palėpėje buvo įsikūrusi Sąjūdžio informacinė agentūra, kurioje savotišką „skaistyklą“ perėjo nemažai dabartinės žiniasklaidos korifėjų. Tačiau šiandien dar tebeveikiančios Sąjūdžio būstinės prieigose jų jau tebesutiksi.

Vieni Sąjūdžio pirmeiviai arba „sąjūdistai“, kaip mėgdavo sąjūdininkus vadinti kai kurie komunistų partijos veikėjai, jau amžinai ilsisi Antakalnio ar kitų kapinių kalneliuose, kiti dar tebegyvena, bando veikti šiais sudėtingais globalizacijos ir pasaulio transformacijų laikais.

Tačiau kone kasdien čia tikrai galima sutikti vieną kitą garbaus amžiaus žilagalvį - Sąjūdžio revoliucijos vaiką, kuris dar pajėgia ateiti, kad peržvelgtų nuolat atnaujinamas skelbimų lentos žinias.

Dabartiniais visuotinės medijų kompiuterizacijos ir interneto laikais ši, sakyčiau, archajiška žiniasklaidos priemonė yra tarsi netyčia užmirštas ir užsilikęs autentiškas praeities ženklas. Ateityje prie šio „inkliuzo“ asmenukes turėtų darytis būsimi žurnalistikos studentai, o pati lenta galbūt bus įtraukta į lankomų Vilniaus vietų sąrašą, panašiai kaip įstiklintas barikados fragmentas prie Parlamento.

Sąjūdis. Kokios asociacijos kyla kiekvienam iš mūsų tariant šį žodį? Ką iš tiesų mums reiškia šis „stebuklas“, „fenomenas“, „dainuojanti revoliucija“, „dvasios būsena“, „Dievo dovana“, „pabudimas“, „persitvarkymas“ ir „kelias į nepriklausomybę“ šiandien. Čia paminėjau tik keletą šio reiškinio apibūdinimų. Jų esama kur kas daugiau.

Manau, kad daugelis šiuose žodžiuose atranda kažką sau labai artimą, dalelę praeities prisiminimų, kurie sušildo arba priešingai - kelia prieštaringus jausmus.

Kita vertus, šiandien jau kalbame apie Sąjūdžio kartą, kuri gimė ir gyvena jau nepriklausomoje Lietuvoje ir nėra patyrusi sovietmečio nepriteklių bei melo tikrovės.

Yra tokių, kurie tai, kas įvyko praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį, vadina revoliucija, kuri iš esmės perkeitė Lietuvą ir jos žmones. Ar iš tiesų įvyko visuotinis virsmas, negrįžtamas sąžinės ir proto pasikeitimas?

Manau, kad kiekvienas - ir pritariantis, ir prieštaraujantis - šiame diskurse būtų savotiškai teisus ir neteisus.

Ar iš tiesų įvyko revoliucija, kuri esmingai perkeitė Lietuvos veidą? Kur šiandien yra tos revoliucijos vaikai ir jos aukos? Ar iš tiesų mums labai svarbu surasti tikslius atsakymus į šiuos klausimus?

Revoliucija - tai perversmas, radikalus pasikeitimas, susijęs su jėga ir ginkluota kova. Filosofas Vytautas Radžvilas, vienas Sąjūdžio kūrėjų, klausia, „ar, užuot nekritiškai priėmus ir be perstojo kartojus nuvalkiotas pokomunistinės tranzitologijos mokslo tiesas, nederėtų susimąstyti, kad „aksominių revoliucijų“ laikotarpiu įvykęs istorinis virsmas, Lietuvos atveju „dainuojančios revoliucijos“, ko gero, buvo anaiptol ne laisvės triumfas?“

Gal iš tiesų reikėtų turėti aiškesnius atsakymus, „ar tai nebuvo tik išradingai įgyvendintas senosios totalitarinės sistemos pertvarkymas, jos dereguliavimas, leidęs klasikinę, lengvai atpažįstamą totalitarinę santvarką pakeisti modernesniu ir efektyvesniu neototalitariniu valdymu, kurio veikimo mechanizmą ir represyvų pobūdį subtiliai slepia kruopščiai supintas „laisvos visuomenės“ institucijų iškabų ir „valdomos demokratijos“ formalistinių procedūrų tinklas?“ Kitaip tariant, ar tai nebuvo visuotinė apgavystė?

Šiandien dažna proga nostalgiškai primenama ore tvyrojusi vienybės dvasia, kai kiekvienas norėjo ištiesti ranką vienas kitam, atsistoti į Baltijos kelią, burtis į mitingus, kovoti už teisingumą, smerkti Molotovo-Ribentropo pakto slaptuosius protokolus, kurie nulėmė Baltijos šalių okupaciją, ilgėtis Baltijos sesių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos - vienybės.

Kiti kalbėdami apie Sąjūdžio laikų Lietuvą mato gerokai virš Tautos iškilusią vieno asmens figūrą, kuri neva „sugriovė Sovietų Sąjungą“.

Šis veikėjas, kartais (ne)atsitiktinai įvardijamas kaip „tautos patriarchas“, apibrėžia Sąjūdį kaip „nepaprastą visuomenės reiškinį, iš karto tapusį politine jėga. Tai lėmė Lietuvos padėtis apie 1988 metus, kai nauja laisvesnių žmonių valia keisti gyvenimo kryptis ir principus susirėmė ir politiškai konkuravo, neišvengiamai oponavo valdančiai svetimos valstybės jėgai SSKP su kiek manevruojančiu vietiniu padaliniu LKP“.

Pasak buvusio Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininko, „Sovietų Sąjungos komunistų partijos ir jos padalinio, kuriam buvo leista vadintis Lietuvos komunistų partija, vidiniai santykiai Sąjūdžio kilimo laikotarpiu, vėlgi būtų atskiro tyrimo tema. Bet apskritai sovietinis režimas stagnavo, slinko į griūtį, o Sąjūdis reiškėsi kaip pažangos jėga, tad natūraliai tapo politine opozicija“.

Tai, žinoma, tik dalis tikrovės, kurią šiandien norisi pateikti kaip istorinę tiesą ir būtų malonu prisiminti. Iš tiesų savotiškai teisūs, matyt, būtų ir tie, kurie teigia, jog be Komunistų partijos veikėjų vaidmens Sąjūdžio tapsmas būtų kitoks ar būtų iš viso neįmanomas.

„Laisvė rinktis kelius ir pačiam ir pačiai Lietuvai kurti savo būvį. Reikėjo atmesti svetimųjų primestus, prievarta skiepijamus persigimimo veiksnius, tapti vėl „sau žmonėmis“ savo žemėje, už kurią esame atsakingi kaip už protėvių kūrinį, Apvaizdos dovaną.“

Šiandien piešiamas pakylėtas Sąjūdžio paveikslas ir romantizuotas vaizdas reiškia, kad tiesa, kaip ir sovietinėje praeityje, nėra svarbiausias kriterijus politinėje tikrovėje.

Reikia suvokti, kaip galėjo atsitikti, kad staiga toji Sąjūdžio dvasia ėmė blėsti ir sklaidytis, atgimimo banga nuslūgo? Kaip organizacija, kuriai, galima sakyti, nebuvo alternatyvos, staiga subyrėjo į šipulius?

Šiandien svarbu prisiminti ir kalbėti ne istorinės tiesos ir daugybės jos interpretacijų kategorijomis, bet pabandyti pažvelgti į tuos tikslus, kuriuos sau Sąjūdis, kaip visą Lietuvos Tautą suvienijęs reiškinys, buvo iškėlęs ir suformulavęs programinių nuostatų, principų ir mąstymo pavidalais.

Kur kas svarbiau yra vėl iš naujo suvokti tuos tikslus, kuriuos Tauta buvo iškėlusi ir siekė įgyvendinti per Sąjūdį, kuris buvo toks visuotinis.

Kaip teigia filosofas Vytautas Radžvilas, beje, vienas Sąjūdžio kūrėjų ir iniciatyvinės grupės narių, „sunku tikėtis, kad tyrinėtojams kada nors pavyktų atskleisti tikrąsias jų priežastis ir varomąsias jėgas. (...) Svarbiau suprasti, kaip šios revoliucijos transformavo regiono šalis, kokią naują ekonominę, socialinę ir politinę santvarką įtvirtino“.

Vienas tokių Sąjūdžio deklaruotų tikslų buvo „laisvė būti savimi - ir žmogui, ir Tautai“.

Dabartyje turime pabandyti atsigręžti į tą valstybės mastu labai neseną laikotarpį ir nubrėžti savo būsimo gyvenimo bei judėjimo kryptis.

Sąjūdžio istorinės paradigmos telieka sociologų bei istorikų užsiėmimas.

Artėjant dvidešimt devintosioms Sąjūdžio įsikūrimo metinėms Lietuva išgyvena iš tiesų vieną sudėtingiausių savo valstybingumo laikotarpių. Ką daryti?

Kaip sugrįžti prie tų vertybių bei principų, kuriais gyvendama melo tikrovėje „Tauta buvo patikėjusi“?

Vienoje iš Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo rezoliucijų „Dėl visuomenės vienybės“ teigiama, jog „dėl kelis dešimtmečius trukusio teisėtumo bei socialinio teisingumo pažeidinėjimo, atviro ar paslėpto piliečių politinių teisių ir laisvių varžymo, didelio tautų sambūvio principų iškraipymo Lietuvos visuomenė buvo suskaldyta, politiškai, ideologiškai, tautiškai. (...) LPS įsitikinęs, kad pašalinti neigiamus reiškinius, atkurti visų respublikos gyventojų tarpusavio pasitikėjimą bei santarvę galima tik vadovaujantis bendrųjų žmogiškųjų vertybių prioriteto prieš politinius ir kitus visuomenės grupių interesus principu ir šį principą besąlygiškai įgyvendinant visose visuomenės gyvenimo srityse. (...) LPS siekia atkurti visuomenės narių tikėjimą socialiniu teisingumu, reikalauja panaikinti visas neteisėtai įgytas privilegijas, leisti visiems Lietuvos gyventojams vienodai dalyvauti ūkiniame krašto gyvenime“.

Turime būti sąžiningi ir atvirai kalbėti apie dabartinę Lietuvos situaciją. Būtent sąžiningo ir atviro diskurso nebuvimas labiausiai smaugia dabartinę mūsų visuomenę.

Kad ir kaip būtų sunku tai pripažinti, Sąjūdis šiandien bandomas paversti tik istoriniu reliktu.

Kviečiu apmastyti ir kartu aptarti esminius Lietuvos, kaip valstybės, atkūrimo klausimus Sąjūdžio idėjų kontekste. Svarbu pažvelgti ne į Sąjūdžio revoliucijos vaikų likimą ar dalytis prisiminimais, kurie, be jokios abejonės, yra labai svarbi tapatybės suvokimo dalis. Arba nukrypti į kitą kraštutinumą - liūliuoti save būsimosiomis Europos Sąjungos reformų perspektyvomis ir nieko nedaryti.

Turime paliesti tuos politinius aspektus, kurie buvo deklaruojami Sąjūdžio kaip visos Lietuvos tikslai.

Visuomenė ir valstybė, žmogaus ir piliečio teisės, socialinis teisingumas, tautiškumas, kultūra, religija ir visuomenė, ūkis ir gamtosauga. Tai buvo pagrindinės Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio programos dalys. Ar jau įgyvendinome šiuos tikslus? Ar jau tapome valstybe?


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (23)

 • Safyras 2017 gegužės mėn. 09 d. 07:00:38

  Jau Lietuvos politikams reikia tik patylėti, nes per tiek metų jie
  sugebėjo labai smarkiai pasigerinti savo ir draugų buitį, priversdami
  daugelį žmonių gyventi ant skurdo ribos, emigruoti. Vietoj to, kad
  sėdėtų ir dirbtų , tai prasidėjo reklaminiai, užsakomieji
  straipsniai, kur teisybės tik lašelis , o visa kita -tik svaičiojimai..

 • Kęstas 2017 gegužės mėn. 08 d. 02:18:18

  Sovietinė propaganda nepriklausomoje Lietuvoje: „Mūsų jauna, stipri ir
  gabi kariuomenė yra visada pasirengusi prireikus apginti Tėvynę.“, –
  žiniasklaidai išplatintame pranešime cituojamas paskutinę pratybų
  operaciją stebėjęs krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.
  Apginti nuo ko? Jei nuo rusų, tai apginti kaip? Amerikiečiai atvirai
  sako, kad neturi gynybos priemonių nuo branduolinėmis galvutėmis
  ginkluotų raketų, nes jei viena tokia raketa praeina, tai jau užtenka, o
  šansas, kad tokia raketa praeina, yra labai didelis. Ar Lietuva turi
  geresnę gynybą, negu amerikiečiai? Liūdna skaityti. Sovietinių laikų
  propaganda vėl kartojama Lietuvoje. Ar tam mes kovojome už
  nepriklausomybę, kad valdžia ir vėl tik meluotų mums? Daugiau apie tai
  - guglinant žodžius: mokslas-studijos-ekonomika.

 • romesh 2017 gegužės mėn. 07 d. 10:44:48

  gauti greitą paskolą per 72 valandas
  Aš val suteikti daugiau trauka uždaryti kiekvieną asmenį finansinių
  sunkumų ir Amene džiaugsmo į širdį, apie tai; turite finansinių
  problemų, jūs, kurie jie atmetė finansų įstaigoms dėl paruoštas
  paklausa; Jus domina pagerinti savo figūra veiklą ir grįžti į juos
  mesti savo finansinius planus; prieš 3% norma, jei jie yra geros
  reputacijos ir galės grąžinti gerą datą.
  Bet čia yra keletas cualesintervengo domenai:
  * finansinė
  * Nekilnojamojo paskolos
  * Paruošta investicijų
  * Auto paskola
  * Skolos konsolidavimas
  * Kredito marža
  * Antra Hipotekiniai
  * Išpirkimo kredito
  * Asmeniniai Paskolos
  PASTABA: Siųsti mus numerį ir metus, nusidėvėjimo jos
  paskolos ir mes atsiųsime jums paskolos mokėjimų konfigūraciją.
  paštas:
  financeurdepret@gmail.com
  financeurdepret@gmail.com
  financeurdepret@gmail.com

 • Tiesa 2017 gegužės mėn. 07 d. 10:02:03

  ta, kad dabar Lietuvoje vyksta toks procesas: "skaldyk ir valdyk".
  Todėl kas tik netingi ir nori paloti iš savo varpinės, tad ir varo...
  Tiesa tai ar nugirsta "antis", bet reiškiasi kaip tikri "ekspertai
  -žinovai"... Taigi kas vyksta viršūnėlėse tie atgarsiai aidi ir
  apačioje. Bet svarbiausia knisamasi į praeitį, kurios jau
  nebesugražinasi. Reikia žvelgt į ateitį ir ją išsaugoti, nes Latvių
  gatvėje nesnaudžia ir gaudo kiekvieną "liaudies" paskleistą gandą...
  Jiems to tik ir reikia tarpusavio pjautynių, o vėliau tyčiojasi iš
  mūsų tautos susiskaldymo ir nemokšiškumo...Atsikvošėkit ir pagalvokit
  prieš ką nors rašydami...
  O gal jūs iš tos kompanijos apie kurią taip daug žinote...

 • Kelmas 2017 gegužės mėn. 07 d. 07:49:35

  Sąjūdis pasibaigė,kai prabalsavo-išsirinko savo vadu Landsbergį.
  Vėliau prie jų prisijungė AT, KGB karininko A.Čekuolio pasiūlymu,
  išrinkusi šį asmenį AT pirmininku.
  Dabar ELITUI sunku prisipažinti,kad tapo tautos išdavikais.
  Pamynė Lietuvos kovotojų atminimą.
  Vien BENDRAŽYGIŲ įslaptinimas 75 metams,parodo Landsbergio ir jam
  panašių ,,kovotojų už laisvą Lietuvą'' veidus.
  Kas gali paneigti,kad Landsbergis jo kolegė Grybauskaitė nėra
  pasiruošę gėlių Putino sutikimui.Galimai ir sveikinimo kalbos jau
  paruoštos.
  Tai ką jie kalba,skirta...mulkiams.
  Darbai TS-LKD ir prezidentės,kalba ką kitą.

 • Jau per vėlu 2017 gegužės mėn. 07 d. 00:38:40

  Beliko tik ūkininkus dar pažaboti galutinai. O tada ateis žydas ir
  nupirks Lietuvą už grašius su visais kumečiais. Ir trauks su bizūnu
  per nugarą. O Tu, Lietuvi bėgsi klupdamas ir nedrįsi akis pakelti į
  šeiminiką.

 • Tautai nebereikės,nes 2017 gegužės mėn. 06 d. 22:03:43

  jinai bėga iš tokios valstybės,kur vietoje Konstitucijos,dominuoja
  korupcija.Juk pats matai,kad Prezidentas bejėgis apginti žmonių teises,o
  dar gražiau,kad net savo nesugeba,tai ko gali tikėtis eilinis
  pilietis,iš skyrus vergija.

 • rasom lietuviskai 2017 gegužės mėn. 06 d. 21:41:14

  ne sovietu sajunga,o tarybu sajunga,prasau neiskraipyti kalbos,beje
  paksai,kur tu matai tauta,nejuokink,keli nukvake beretiniai pridurkai ir
  tai visa "tauta"ir ja "rusai puola,taip,kad ji turi darbo reikia loti,o
  negalvoti apie lithuanija,ji jau parduoda ir paksiuk eik miegoti ant
  peciaus

 • Prosenelis 2017 gegužės mėn. 06 d. 21:21:06

  Lietuvos laisve dovanota isverstaskuriu uz palaizima meldziu dieva kad
  laimietu pranszuzie. gal ir mes atgautume laisve. savo lita. Tus brudus. su
  butkevicium teisti

 • seni tam 17 02 51 2017 gegužės mėn. 06 d. 18:03:53

  Blogai, kad sakau, kaip yra, pateikiu faktus, kuriu tu protiskai labai
  sveikas, nesugebi paneigti, is kitos puses, tau blogai ir tie kurie tyli.
  Tau turbut gerai tiktai penktadieniais, kai Sorosas moka alga.

 • A.Holmsas 2017 gegužės mėn. 06 d. 17:44:00

  Nežinantiems, kas yra Tėvynės Vidaus priešas Ožynas, primenu: Ožynas
  — lietuvių Tautos Istoriją perrašinėjanti violetinė korumpuota
  konservatyvių asmenų Gauja su 2016-05-12 d. Seimo Opozicijoje aptikta
  Kyšių Piramide, su Holokausto talkininkės atkutusios buržuazijos
  likučiais ir priešiškais pažangai reakcingais kunigais, per Prezidentę
  D.Grybauskaitę siekiančiais paminklo diktatoriui A.Smetonai, kuris prieš
  90 metų (1926-12-17) kariniu Perversmu neteisėtai užgrobė
  demokratiškai šeimininkavusio Kazio Griniaus pareigas ir neteisėtai
  valdė Lietuvą 14_ka metų.

 • A.Holmsas 2017 gegužės mėn. 06 d. 17:40:12

  Gerbiu gerbiančius ir peikiančius nušalintą prezidentą, bet
  neatsistebiu — jei matome „Visuotinę Apgavystę“, kuria „Tauta
  buvo patikėjusi“, tai kodėl patys MELUOJAME sau ir kitiems? _¶_Pvz.,
  argi Molotovo—Ribentropo Suokalbis „nulėmė Baltijos šalių
  okupaciją“? Taip teigiantys IŠKRAIPO Tiesą — nepaiso Tautos valios.
  Nepaisė ir A.Smetona — kariniu perversmu neteisėtai užgrobė
  prezidento pareigas ir neteisėtai valdė Lietuvą net 14_ka metų. Kas iš
  LT politikų už tai A.Smetoną smerkia? Niekas. O kam ne motais 1940 m.
  Tautos išrinktas Liaudies Seimas? Juk to Seimo prašymu Lietuva prie
  Sovietų Sąjungos prijungta — aneksuota, bet ne okupuota! Kas tvirtina
  „okupuota“, kodėl tiems Lietuvos 2004 m. aneksija nėra
  „okupacija“? _¶_Ko bijome — Briuselio, Maskvos, Vašingtono ar Savo
  Vidaus Priešo Ožyno?

 • taip, 2017 gegužės mėn. 06 d. 16:28:06

  taip pirmiausia turi grazinti viska ka isvoge, o paskui tvarka daryti

 • Nuomonė 2017 gegužės mėn. 06 d. 14:52:35

  Perestrokos vadas Gorbačiovas gyvena Londone,nes ,galimai bijo,kad
  nebūtų "nuimtas",kaip uolusis JAV mokinys Jakovlevas,nes
  maurai, savo atlikę ,NEBEREIKALINGI !

 • Pagal užsienio spaudą 2017 gegužės mėn. 06 d. 14:31:58

  Gorbiui atėjus vadovauti komunistams ir kgbistams ,toks
  Jakovlevas,dešinioji Gorbio ranka,buvo pasiųstas mokytis į JAV.Mokėsi
  dvejis metus.Vakarų spaudoje buvo rašyta,kad ir
  iš kt.respublikų komunistai ten mokėsi.Apie kai kuriuos ir Z.Vaišvila
  rašė.Sugrįžęs iš mokslų,Jakovlevas pradėjo,matomai,
  savo mokslus skleisti po sovietų respublikas.Ir Lietuvoje buvo.
  P.S.Gorbis gyvena Londone,rūmuose,viskuo aprūpintas.Rusijoje bijo
  gyventi,nes atseit,rusai jį išvijo.

 • valdas 2017 gegužės mėn. 06 d. 14:25:20

  Istroske laisvo zodzio buvome,bet dabar ta laisve nelaisvoj Lietuvoj
  (priklausoma ekonomiskai,pasodinta ant adatos)ir uzdraustastas zodis ,per
  prievarta persamas melas,santazas ir gynimas zmoniu is savo
  zemes,persekiojimas,vagiu - musmeres ir ozio saikos,banku pagalba.Kokio
  dar apsisprendimo.Gal zenklo ,atsiras koks blinda ir kaip jhonas nekaltus
  per gerkle,tik dabar nuo "tu" pradet...ir atsiras noras savo zemei
  ,vaikams,tevams...o gal ir Lietuvai ir pasibaigs tie bedu turgūs...

 • ? EParlamentarui Paksui 2017 gegužės mėn. 06 d. 14:24:45

  Ar pasiūlei Lietuvos EParlamentarams Briuselyje laikytis išvien su
  Višegrado šalimis? Ar kada Lietuvos spaudoj paaiškinai tikruosius
  Briuselio kėslus, visus grūdant į musulmonišką JEV?

 • Gintas 2017 gegužės mėn. 06 d. 14:12:47

  Šaunu jau įdomu.
  Revoliucijas reiktu pradėti daryti nuo tv mediju. LABAI SVARBU TURĖTI TV
  KANALĄ, POZITYVIAI NUSITEIKUSI SAJŪDŽIO IDĖJOM.

 • miražas 2017 gegužės mėn. 06 d. 13:49:42

  ... „sunku tikėtis, kad tyrinėtojams kada nors pavyktų atskleisti
  tikrąsias jų priežastis ir varomąsias jėgas. (...)

 • je jee 2017 gegužės mėn. 06 d. 12:02:35

  Bėgom nuo kgb vilko, užbėgom ant štazi meškos.
  "Tauta renkasi". Kur jau ten renkasi, kas paskutinį kartą tautos klausė
  ir į tai atsižvelgė? Stojant į ES, ant kurios visa Rytų Europa
  pasimovė, kaip pelė ant sūrio. O vienas gudrutis dar netgi išdrįso
  pasakyti "Stodami į ES iš anksto su viskuo sutikom". Va tau ir tauta.

 • senolė 2017 gegužės mėn. 06 d. 10:57:06

  "Kitaip tariant, ar tai nebuvo visuotinė apgavystė?" Tai pati
  teisingiausia V.Radžvilo pasakyta mintis... Viskas puikiai išliko
  atmintyje kas tuomet vyko, nes aktyviai dalyvavau... Ir tos dvasios neliko
  ne kvapo, todėl apie dabartinio jaunimo daugumą neverta net kalbėti...
  Juos užvaldęs materializmas kaip ir jųjų tėvus, o "vidutinioji" karta
  pasmerkta tarpusavio peštynėms ir kovoms: kas
  daugiau nugriebs iš nykstančios Lietuvos biudžeto arba vienas iš
  kito... Apmaudu ir gėda dėl tokios dalies tautos...

 • hmm 2017 gegužės mėn. 06 d. 10:56:09

  Kodel autorius nesako tiesiai,kad tai buvo valstybes perversmas suplanuotas
  amerikos.

 • Dainius 2017 gegužės mėn. 06 d. 10:49:39

  teisingai surašyta,tačiau liaudžiai dar labai toli iki tokio lygio
  apmąstymų,nes praktiškai dalis tautos,galinčios realiai pasipriešinti
  esamam režimui yra gilioje emigracijoje,likusieji yra taip supriešinti ir
  apkvailinti įvairiausios informacijos,kad negali niekuo pasitikėti ar
  dar blogiau linkę patikėti pirmu saldžiai giedančiu veikėju.Norint
  kažką keisti,reikia būti tuo pvz ir populiariai išaiškinti masėms
  kokiu keliu jie turi eiti,tačiau bet koks ,bandantis tai įgyvendinti
  politikas iškart bus neutralizuotas dar pirmoje stadijoje,nespėjus
  masėms susivokti,o be tautos aktyvaus palaikymo nebent Dievas gali vienu
  mostu pakeisti didžiąjai daliai tautiečių dabartinį mąstymą

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • GORILA KOKO: Kalifornijoje ketvirtadienį nugaišo ženklų kalbą mokėjusi ir milijonų žmonių širdis pavergusi gorila Koko; 1973 metais San Francisko zoologijos sode gimusi Koko tapo vienu žymiausių tyrimų subjektų apie tai, kaip beždžionės vartoja kalbą; Koko nugaišo sulaukusi 46 metų.
 • TERORAS: Turkijos institucijos penktadienį sostinėje Ankaroje sulaikė 14 įtariamų „Islamo valstybės“ grupuotės narių, kaltinamų planavus surengti išpuolius prieš šį sekmadienį vyksiančius šalies prezidento ir parlamento rinkimus.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar švenčiate Jonines?

balsuoti rezultatai

Ar kada buvote apgauti, kai nuomojotės būstą?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +11   +13 C

   +9  +10 C

 

   +10  +12 C

  +15   +23 C

   +18  +20 C

 

   +16   +17 C

    8-13 m/s

   1-2 m/s

 

    1-3 m/s

 

reklama
Ukis 2018