respublika.lt
 

Gintautas Mažeikis: Gitanas Nausėda su­ge­ba išlaukti (14)

2019 gegužės mėn. 28 d. 16:23:38
Ži­vi­lė KA­VA­LIAUS­KAI­TĖ, Šiaulių kraštas

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, fi­lo­so­fas Gin­tau­tas MA­ŽEI­KIS Pre­zi­den­to rin­ki­mus vertina po­zi­ty­viai, nes jie vyko be di­de­lių skan­da­lų ir be di­des­nių įžei­di­nė­ji­mų ar­ba komp­li­ka­ci­jų. Anot jo, tai ro­do, kad vals­ty­bė ge­rai or­ga­ni­zuo­ja de­mok­ra­ti­nį pro­ce­są ir pi­lie­čiai jame da­ly­vau­ja aktyviai. "Rin­ki­mų at­vi­ru­mas, pa­si­rin­ki­mo pla­tu­mas, dis­ku­si­jų kul­tū­rin­gu­mas ro­do bran­džią de­mok­ra­ti­ją Lie­tu­vo­je", – sako G. Mažeikis.

×
nuotr. 1 nuotr.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

 

– Kas lė­mė di­de­lį bal­sų ato­trū­kį tarp kan­di­da­tų?

– Ko ge­ro, ma­te­ma­ti­ka, o ne ar­gu­men­tai. Tai reiš­kia, kad Gi­ta­nas Nau­sė­da su­rin­ko ne tik tuos bal­sus, ku­rie yra už jį, bet ir pro­tes­to bal­sus, ku­rie bu­vo prieš Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę: pri­klau­so­mai nuo to, kaip ji bu­vo aso­ci­juo­ja­ma ar­ba su kon­ser­va­to­riais, ar­ba su sa­vo pro­gra­ma.

Tas di­de­lis bal­sų skai­čius, ir pa­čios I. Ši­mo­ny­tės nuo­mo­ne, bu­vo vei­kiau pro­tes­tas prieš ją, kaip as­me­nį, ku­ris sim­bo­li­zuo­ja bend­ra­dar­bia­vi­mą su kon­ser­va­to­rių par­ti­ja, ir tą as­me­nį, ku­ris ne­po­pu­lis­tiš­kai iš­sa­ko kai ku­riuos mo­der­ni­za­ci­jos tiks­lus.

– Ant­ra­ja­me tu­re I. Ši­mo­ny­tė su­rin­ko ma­žiau bal­sų nei pir­ma­ja­me – va­di­na­si, pra­ra­do ir da­lį pir­mo­jo tu­ro rin­kė­jų?

– Bu­vo kal­ba­ma apie tai, kad jos pa­si­sa­ky­mų kai­rė­ji­mas ir li­be­ra­lu­mas ga­li pri­trauk­ti dau­giau jau­ni­mo, ypač, kai­rio­jo jau­ni­mo, jiems ga­lė­jo bū­ti pa­trauk­lus vi­suo­me­nės li­be­ra­li­za­vi­mo pro­jek­tas. Vei­kiau­siai taip ir at­si­ti­ko. Bet taip pat bu­vo pa­ste­bė­ta, kad jos šū­kiai ir dis­ku­si­ja ga­li at­gra­sy­ti vi­są ai­bę kon­ser­va­ty­vių žmo­nių, ku­rie ne­be­bal­suos už ją, kaip už kon­ser­va­to­rių pa­siū­ly­tą kan­di­da­tą.

Kai ku­rios kal­bos ga­lė­jo iš­gąs­din­ti žmo­nes, ku­rie su­si­ję su tra­di­ci­nė­mis, krikš­čio­niš­ko­mis, il­gą lai­ką Lie­tu­vo­je do­mi­nuo­jan­čio­mis ver­ty­bė­mis.

G. Nau­sė­dos re­to­ri­ka bu­vo la­bai švel­ni, ji iš prin­ci­po bu­vo priim­ti­na pla­čia­jai vi­suo­me­nei – to, ko jis ir sie­kė, ap­rėp­ti kuo pla­tes­nius vi­suo­me­nės sluoks­nius neer­zi­nant ar ne­gąs­di­nant nė vie­no iš jų. Vei­kiau, kon­ser­va­ty­vu­sis rin­kė­jas jį pa­si­rin­ko kaip ma­žes­nį blo­gį.

– Kaip G. Nau­sė­dai pa­vy­ko pa­keis­ti įsi­šak­ni­ju­sį ban­ko at­sto­vo įvaiz­dį į žmo­gaus, ku­riam rū­pi re­gio­no, pro­vin­ci­jos pro­ble­mos?

– Sa­ky­čiau, tai ne­bu­vo la­bai di­de­lis jo nuo­pel­nas, vei­kiau – ne­sėk­min­gas I. Ši­mo­ny­tės kai­rė­ji­mas ir ban­dy­mas su­telk­ti žmo­nes su jau­nų žmo­nių ver­ty­bė­mis.

Daž­niau­siai rin­ki­mus Lie­tu­vo­je vis dar le­mia pen­si­nio am­žiaus žmo­nės. Le­gen­da apie I. Ši­mo­ny­tės pri­si­dė­ji­mą prie pen­si­jų su­ma­ži­ni­mo bu­vo stip­res­nė nei blo­ga nau­jie­na apie tai, kad G. Nau­sė­da at­sto­vau­ja di­die­siems ban­kams.

– Ko­kius iš­skir­tu­mė­te iš­rink­to­jo Pre­zi­den­to bruo­žus?

– Aš Gi­ta­ną Nau­sė­dą as­me­niš­kai pa­žįs­tu bent jau dvi­de­šimt ar dau­giau me­tų, vi­są lai­ką jį ma­čiau la­bai san­tū­rų. Jį ga­na sun­ku iš­ves­ti iš kant­ry­bės, yra ana­li­tiš­kai nuo­sek­lus, la­bai pa­gal­vo­ja prieš da­ry­da­mas bet ko­kį spren­di­mą.

Šiuo žvilgs­niu ma­tau, kad jis la­bai nuo­sai­kus, iš es­mės su­pras vi­sus ap­link mus vyks­tan­čius pre­ky­bi­nius ka­rus, ku­rie yra pra­si­dė­ję tarp Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir Ki­ni­jos.

Nea­be­jo­ti­nai, kad Lie­tu­vai tai pa­dės ge­riau su­si­gau­dy­ti, ko­kią vie­tą ir po­zi­ci­ją užim­ti kar­tu su Eu­ro­pos Są­jun­ga ar kai ku­rio­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­mis.

Aš nea­be­jo­ju G. Nau­sė­dos pro­va­ka­rie­tiš­ka ir Eu­ro­pos Są­jun­gos orien­ta­ci­ja, to­dėl net jo­kios kal­bos ne­ga­li bū­ti apie tai, kad jis kreips žvilgs­nį į Ry­tų kai­my­nus.

Bet eko­no­mi­niuo­se, fi­nan­si­niuo­se ka­ruo­se to­kio ana­li­ti­ko pro­tas tarp­tau­ti­niuo­se san­ty­kiuo­se ga­li bū­ti nau­din­gas ir sėk­min­gas. Tai di­de­lis pliu­sas G. Nau­sė­dai. O mi­nu­sas ga­lė­tų bū­ti tai, kad jis yra tarp­tau­ti­niuo­se po­li­ti­niuo­se de­ba­tuo­se nau­jo­kas – po­li­ti­niai san­ty­kiai nė­ra vien tik eko­no­mi­niai ir ka­rai nė­ra vien eko­no­mi­niai. Ki­to­se vie­to­se mes dar pa­ma­ty­si­me jo ge­bė­ji­mus, iki šiol jis jų nė­ra pa­ro­dęs.

– Kaip klos­ty­sis iš­rink­to­jo Pre­zi­den­to san­ty­kiai su Vy­riau­sy­be, Sei­mu?

– G. Nau­sė­da tu­ri ge­rą bruo­žą – lau­ki­mą. Tai yra žmo­gus, ku­ris su­ge­ba iš­lauk­ti si­tua­ci­ją. Tai įro­dė rin­ki­mai, anks­tes­nė jo veik­la. Jis pa­kan­ka­mai tiks­liai rea­guo­ja, pa­si­tar­da­mas su eks­per­tais. Dar vie­nas jo tik­rai tei­gia­mas bruo­žas – jis vi­sa­dos ta­ria­si su kom­pe­ten­tin­gais eks­per­tais ir ge­ba to­kių kom­pe­ten­ci­jų eks­per­tus su­rink­ti. Ma­ty­si­me, kaip jam sek­sis for­muo­ti ko­man­dą.

Grįž­tant prie Sei­mo – pro­gno­zuo­ju, kad G. Nau­sė­da tie­siog iš­lauks šiuo me­tu neaiš­kią si­tua­ci­ją Sei­me ir žiū­rės, ko­kios ga­li įvyk­ti griū­tys.

Ma­nau, kad G. Nau­sė­dai šiuo me­tu vals­tie­čių par­ti­jos kri­zė yra itin pa­ran­ki, tu­rint ome­ny­je, kad jis nė­ra įpa­rei­go­tas skir­ti S. Skver­ne­lį dar kar­tą Prem­je­ru ir ga­li kaip Pre­zi­den­tas pa­ro­dy­ti sa­vo ge­bė­ji­mus, ga­lią ir to­kiu bū­du pa­di­din­ti sa­vo ir ins­ti­tu­ci­jos po­pu­lia­ru­mą Lie­tu­vo­je.

Sa­ky­čiau, G. Nau­sė­dai ši si­tua­ci­ja ga­na pa­lan­ki ir jam pa­to­gu, kad ne šian­dien jis tam­pa vei­kian­čiu Pre­zi­den­tu: kol kas jis yra tik iš­rink­ta­sis Pre­zi­den­tas. Po Da­lios Gry­baus­kai­tės at­si­sta­ty­di­ni­mo, po dau­giau nei mė­ne­sio, jam bus dar pa­lan­kes­nė ap­lin­ka.

– Ar iš­duo­si­te, už ką bal­sa­vo­te?

– Nie­ka­da neiš­duo­du, už ką bal­suo­ju.

Pasidalink: Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (14)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • PERGALĖ: Alytaus „Sintek–Dzūkija“ (1/0) įsijungė aukštesnę pavarą trečiajame kėlinyje, tačiau visiškai sustojo lemiamo ketvirčio metu ir tik po atkaklios kovos palaužė Kėdainių „Nevėžį“ (0/1) bei taip apkartino svečių stratego Mariaus Kiltinavičiaus debiutą aukščiausiose šalies pirmenybėse.
  • PAŽADAS: bandant išvengti katastrofiškų klimato kaitos padarinių, 66 šalys parodė ryžtą iki 2050-ųjų pasiekti nulinius anglies dvideginio išmetimo kiekius.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
Tobago Anthony Joseph.

Ar reikėtų kelti algas premjerui ir ministrams?

balsuoti rezultatai

Ar norėtumėte, kad jūsų namuose būtų įjungtas šildymas?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+0 +2 C

 +2 +3 C

 

 +3 +4 C

+12 +13 C

+1 +12 C

 

 +15 +16 C

0-2 m/s

 0-4 m/s

 

0-3 m/s

 

USD - 1.0985 PLN - 4.3820
RUB - 70.2637 CHF - 1.0891
GBP - 0.8834 NOK - 9.9723
reklama
Ūkis