respublika.lt
 

Tarp mitybos madų ir baubų galima pasiklysti

2019 birželio mėn. 04 d. 16:46:55
Loreta RIPSKYTĖ, Šiaulių kraštas

Mi­ty­bos ma­dos, ata­kuo­jan­čios įvai­riais in­for­ma­ci­jos ka­na­lais, ne vi­sa­da tu­ri ką nors bend­ra su svei­ka­ta, o ve­ge­ta­riš­kas ar ve­ga­niš­kas mais­tas ga­li bū­ti ne­tin­ka­mas, jei­gu jis ne­su­ba­lan­suo­tas, trūks­ta tam tik­rų or­ga­niz­mui bū­ti­nų me­džia­gų. Svar­biau­sia, kad jis bū­tų švie­žias, šil­tas, ne­per­dirb­tas, o par­duo­tu­vių len­ty­no­se rei­kia rink­tis tuos ga­mi­nius, ku­rių eti­ke­tė­se yra kuo ma­žiau su­de­da­mų­jų da­lių, ge­riau­sia – iki pen­kių. Taip Jo­niš­ky­je su­reng­to­je pa­skai­to­je aiš­ki­no lek­to­rė, svei­kos mi­ty­bos eks­per­tė Ra­min­ta Bo­gu­šie­nė, rea­bi­li­ta­vu­si ir cuk­rų, ir drus­ką, bet pa­brė­žu­si iš da­lies hid­rin­tų rie­ba­lų ža­lą.

×
nuotr. 1 nuotr.
Redakcijos nuotr.

 

Kaip pa­si­rink­ti alie­jų?

Pa­sak lek­to­rės Ra­min­tos Bo­gu­šie­nės, yra tik dvi vi­suo­ti­nai tai­ko­mos mi­ty­bos rū­šys: svei­ko žmo­gaus mi­ty­ba ir gy­do­mo­ji die­ta, o vi­sa ki­ta pri­klau­so nuo kiek­vie­no in­di­vi­dua­liai. Ivai­riais in­for­ma­ci­niais ka­na­lais mus ata­kuo­ja pa­tei­kia­mos ži­nios, kad bū­ti­na var­to­ja­mus pro­duk­tus de­rin­ti, kad bul­ves val­gy­ti su mė­sa – di­džiau­sias nu­si­kal­ti­mas svei­ka­tai. Ta­čiau ne­ser­gan­čiam or­ga­niz­mui toks de­ri­nys ne­ken­kia, o nu­vai­ni­kuo­ta bul­vė ap­skri­tai lie­tu­viams yra la­bai tin­ka­mas pro­duk­tas, net ge­res­nis už per­ša­mus ry­žius, tik reik­tų val­gy­ti jas vir­tas, dar ge­riau – su lu­pe­na, jo­kiu bū­du ne skru­din­tas alie­ju­je.

Ir pa­tį alie­jų rei­kia su­ge­bė­ti iš­si­rink­ti. Pirk­ti de­rė­tų ne­ra­fi­nuo­tą, o jei­gu ren­ka­mės aly­vuo­gių alie­jų, svar­bu ant bu­te­lio ieš­ko­ti už­ra­šo „ext­ra vir­gin“ (aukš­čiau­sios rū­šies – aut. pa­st.). Toks jis kai­nuos ge­ro­kai bran­giau, bet bus tik­ras, gry­nas, ver­ti­na­mas dėl di­de­lio po­li­fe­no­lių – na­tū­ra­lių an­tiok­si­dan­tų – kie­kio, o ne įvai­rių aly­vuo­gių alie­jų mi­ši­nys.

Jo­niš­kio Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ir svei­kos gy­ven­se­nos fa­kul­te­to or­ga­ni­zuo­ta­me su­si­ti­ki­me mi­ty­bos eks­per­tė pa­brė­žė, kad ne­pai­sant alie­jaus ko­ky­bės, ja­me ne­reik­tų nie­ko il­gai gruz­din­ti, ke­pin­ti. Ge­riau­sia tik vos vos ap­kep­ti mė­są, o pa­skui ją troš­kin­ti, taip pat ga­li­ma trum­pai pa­ke­pin­ti svo­gū­nus, mor­kas, po­mi­do­rus, ki­tas dar­žo­ves.

Kenks­min­ga ser­gan­tiems, ne svei­kiems

Vi­suo­me­nė­je la­bai iš­po­pu­lia­rė­jo mi­tai, kad kenks­min­ga val­gy­ti pro­duk­tus su gliu­te­nu. Ta­čiau gliu­te­nas yra bal­ty­mas ir, jei­gu žmo­gus svei­kas – to­kie pro­duk­tai iš­vis ne­ken­kia. Ak­tua­lu ieš­ko­ti ga­mi­nių be gliu­te­no tik tam tik­ro­mis li­go­mis ser­gan­tiems žmo­nėms. Ly­giai taip pat ir lak­to­zė ne­su­ga­dins gy­ve­ni­mo, jei­gu ne­sa­te jai aler­giš­kas. Ir duo­na, ku­rio­je yra mie­lių, ne­bū­ti­nai kels pro­ble­mų. Tie­siog ver­ta įsi­klau­sy­ti į sa­vo or­ga­niz­mą: jei pa­val­gius spau­džia sun­ku­mas, su­trin­ka virš­ki­ni­mas, pu­čia pil­vą, tur­būt jums šis pro­duk­tas ar­ba kaž­ku­ri jo su­de­da­mo­ji da­lis ne­tin­ka.

R. Bo­gu­šie­nės tei­gi­mu, ne­rei­kia bai­min­tis drus­kos ar cuk­raus, kaip di­džiau­sių bau­bų, bet tu­ri bū­ti sai­kas. Jei­gu or­ga­niz­me bus drus­kos per­tek­lius, kaup­sis skys­čiai, bus ša­li­na­mas kal­cis, di­dės krau­jo spau­di­mas.

Svar­biau­sia – švie­žia, šil­ta, ne­per­dirb­ta

„Svar­biau­sia – švie­žias, šil­tas, ne­per­dirb­tas mais­tas. Mai­tin­tis na­muo­se vir­tu mais­tu vi­sa­da bus svei­kiau ne­gu ei­ti į val­gyk­las, ka­vi­nes. To­dėl kar­tais tie, ku­rie ma­žiau už­dir­ba ir ne­ga­li sau leis­ti pra­ban­gos lan­ky­tis vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se, iš tie­sų val­go ge­riau, – pa­pras­tą tie­są dės­tė R. Bo­gu­šie­nė. – Spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­ti ve­ge­ta­riš­ka ar­ba ve­ga­niš­ka mi­ty­ba, kai ne­var­to­ja­ma jo­kių mė­sos, žu­vies pro­duk­tų, nė­ra pa­na­cė­ja. Jei­gu val­gy­si­te bul­vių traš­ku­čius su ko­ka­ko­la, tai ne­bus vi­sa­ver­tis mais­tas, ne­tgi ne­pa­lan­kus svei­ka­tai, nors tar­si ir ve­ge­ta­riš­kas. Ve­ge­ta­rams ga­li trūk­ti tam tik­rų me­džia­gų, pa­vyz­džiui, bal­ty­mų. Jų tu­rė­tu­me gau­ti iš rie­šu­tų, o dar dau­giau – iš lę­šių, ku­rie net bal­ty­min­ges­ni nei mė­sa.“

Pre­ky­bos cent­ruo­se ren­kan­tis pro­duk­tus R. Bo­gu­šie­nė pa­ta­rė la­biau­siai veng­ti tų, ku­rių su­dė­ty­je yra iš da­lies hid­rin­tų rie­ba­lų, nes jie yra trans­rie­ba­lų, ga­lin­čių di­din­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, to­kių kaip iše­mi­nė šir­dies li­ga, mio­kar­do in­fark­tas, vė­žio, cuk­ri­nio dia­be­to bei nu­tu­ki­mo ri­zi­ką, šal­ti­nis. Be­je, šie rie­ba­lai daž­nai nau­do­ja­mi sal­dai­nių, už­pi­la­mų sriu­bų, ko­šių ga­my­bo­je. Taip pat, neiš­ma­nant vi­sų ne­pa­lan­kių svei­ka­tai me­džia­gų, už­tek­tų tie­siog rink­tis ga­mi­nius, ku­riuo­se yra ne dau­giau kaip pen­ki in­gredien­tai. Be to, sva­ru at­kreip­ti dė­me­sį į pa­grin­di­nę su­de­da­mą­ją me­džia­gą. Jei­gu per­ka­te po­mi­do­rų pa­da­žą, tai po­mi­do­rų pa­stos ir tu­ri bū­ti dau­giau­sia pro­cen­tų, o ne vandens, kaip daž­nai pa­si­tai­ko. Ir ne­pa­dės svei­ka­tai už­ra­šas „eko­lo­giš­kas“, nes tai reiš­kia, kad pro­duk­tai bu­vo au­gi­na­mi eko­lo­giš­kai, ta­čiau ga­mi­ny­je ga­li bū­ti dė­ta la­bai daug cuk­raus ar sal­dik­lių, drus­kos, da­žik­lių ir pa­na­šių su­dė­ti­nių da­lių.

Lek­to­rė įvar­di­jo 10 pa­grin­di­nių mi­ty­bos tai­syk­lių. Tu­ri­me val­gy­ti: re­gu­lia­riai, su­ba­lan­suo­tai, sai­kin­gai, įvai­rų mais­tą. Ma­žiau var­to­ti drus­kos ir cuk­raus, dau­giau – skai­du­li­nių me­džia­gų, ne­per­dirb­tų mais­to pro­duk­tų, au­ga­li­nio mais­to, at­si­žvel­giant į se­zo­ną, val­gy­ti rie­ba­lų, bet pa­lan­kių svei­ka­tai. Pa­tie­ka­lai tu­ri bū­ti tau­so­jan­tys, neuž­terš­ti kan­ce­ro­ge­ni­nė­mi­s ir sin­te­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Ger­ti dau­giau van­dens, ne­sal­din­tos ar­ba­tos.

Pasidalink: Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • MAŽINS: Italijos energetikos milžinė „Enel“ trečiadienį pranešė mažinsianti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 70 procentų iki 2030-ųjų.
  • LĖŠOS: Europos Parlamentas balsavo už papildomų 80 mln. eurų skyrimą ES tyrimų programai „Horizontas 2020“ bei 20 mln. eurų – jaunimo mainų programai „Erasmus+“.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
Tobago Anthony Joseph.

Ar pastebite maisto produktų kainų pokyčius?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate tai, kad Vilniuje stadionas „statomas“ jau 30 metų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+6 +7 C

 +4 +6 C

 

 +5 +7 C

+13 +11 C

+12 +13 C

 

 +11 +12 C

0-5 m/s

 0-5 m/s

 

0-4 m/s

 

USD - 1.1026 PLN - 4.3416
RUB - 70.7241 CHF - 1.0966
GBP - 0.8881 NOK - 9.8715
reklama
Ūkis