respublika.lt

2018 rugsėjo 20, ketvirtadienis

Mistiškieji masonai - istorijos kūrėjai (1)nuotraukos (16)

2018 balandžio mėn. 30 d. 08:11:11
Dalia Savickaitė

Biologai mus vadina „homo sapiens“ - protingaisiais žmonėmis, matyt, todėl, kad galvojame... Kai aplink vyksta įvairūs valdymo (tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje) „stebuklai“, negali nepateisinti mums suteikto pavadinimo. Gal tai didesnė „sąmokslo teorija“ nei mums atrodo skaitant istorijos vadovėlius? Gal yra kažkas, apie ką juose nerašo? O kodėl nerašo? Gal Lietuvos valstybės atkūrimo 100-io kontekste laikas padiskutuoti apie masonų įtaką mūsų istorijai?

 

Kadangi jau akivaizdžiai matosi, kad „istorinės tiesos“ labai priklauso nuo valdančiųjų korekcijų, tai gelbsti kraštotyra, teikianti pirmines žinias ir skatinanti „pasiknaisioti“ akademikų darbuose. Taip nutiko ir man dar 1985 m. atvykus gyventi į Ignalinos rajoną. Rajonas - mažutis, bet kaip begalvotum, tai yra visumos dalelė, kuri bendroje ne vien Lietuvos, bet ir Europos mozaikoje turi savo spalvą. Visad norėjau pajusti vietos, kurioje lemta dirbti ir gyventi, savitumą, suprasti jį suformavusią istoriją. Rinkdama kraštotyrinę medžiagą radau daug paslaptingų užuominų apie masonus Senojo Dūkšto dvare. Kad suvokčiau ir jas susiečiau su esamais šaltiniais, reikėjo pragyventi dar kokias tris dešimtis metų. Dabar daug įvairiausios lektūros apie paslaptingus ordinus, jų veiklas, ritualus. Štai profesoriaus Alfredo Bumblausko klausiau - kaip jis vertinąs masonų indėlį kuriant valstybės istoriją. Nusuko kalbą... Kodėl? Juk negali nežinoti, kad prezidentas V.Adamkus narystės šioje organizacijoje nė neslėpė, kad milijonai šaltinių nurodo jais buvus I.Oginskį, K.Radvilą, tapybos pradininką Lietuvoje J.Rustemą, M.Dluskį, M.Riomerį, M.Oginskį, D.Pošką, S.Daukantą, S.Stanevičių, A.Mickevičių, T.Narbutą, K.Kontrimą, L.Rėzą, J.Lelevelį, tėvą ir sūnų Baltrušaičius, Mykolą, Vaclovą, Viktorą Biržiškas, F.Bortkevičienę, P.Galaunę, K.Grinių, S.Kairį, L.Karsaviną, V.Krėvę-Mickevičių, A.Merkį, O.Milošą, G.Petkevičaitę-Bitę, J.Pilsudskį, A.Pošką, M.Šalčių, M.Sleževičių, B.Sruogą, J.Basanavičių, K.Būgą, Vydūną (susirašinėjusį su Rerichais ir mums dovanojusį Kultūros dienos idėją), T.Vrublevskį, Biliūną, uteniškį K.Pakštą ir net iš Ignalinos r. kilusius Z.Žemaitį ir A.Voldemarą bei daugybę kitų, įtakojusių valstybės valdymą, menus įvairiausiais istorijos etapais. Lietuvių garbei reikia pasakyti, kad 1817 m. Vilniuje buvo priskaičiuojama 114 veikiančių asmenų, didelė dalis „Uoliojo lietuvio“ ložės narių - universiteto profesoriai. Masonų ložės ėmė kurtis ir provincijoje: Raseiniuose - Palemonas, Ukmergėje - Dorybės triumfas ir kt. XX a. pradžioje aktyvi buvo bene vienintelė pasaulyje moterų ložė.

Masonai yra įpareigoti pasirinkti - nori jie skelbti apie savo dalyvavimą masonų veikloje ar ne, bet negali nieko skelbti apie kitą žmogų.

Tikrasis ir tik taip vadinamas Lietuvos elitas susitinka „dukterinėse“ masonų organizacijose „Rotary“ ir „Lions“, Bajorų sąjungoje, Raudonajame Kryžiuje ir kt., keičiasi informacija, padeda gabiam jaunimui, ligoniams ir pan. Jaunimas buriasi skautijoje, kuri taip pat laikoma paramasoniška organizacija. Tai Europos bendruomenę telkiančios, keitimąsi informacija skatinančios organizacijos, kuriose gal kiek atviriau nei masonų ložėse viešinama informacija, planuojama mūsų ateitis, bet patekimas į jas gana sudėtingas, ritualizuotas...

Masonų judėjimas Europoje gyvas jau ne vieną šimtmetį. Lietuvos žmonės jame dalyvauja lygiomis teisėmis. Vertinant jų darbus - mistikos ne tiek jau daug, kaip seniausiais laikais, tai įdomu, bet šiandieninio vidinio ložių gyvenimo spauda neaprašo. „Mūsų Respublikos“ puslapiuose apie ją kartas nuo karto užsimena tik Rolandas Paulauskas. Masonai organizuoja daug renginių kultūros istorijos klausimais. Gerai tai ar blogai - gyvenimas parodys, bet neįtikima, kad lietuviai nėra masonus vienijusių ir vienijančių didesnių organizacijų: Tarptautinio masonų biuro (įk. 1900 m.), Tarptautinio masonų santykių biuro (įk. 1902 m. Ženevoje), Masonų klubų nacionalinės lygos (įk. 1904 m.), Pasaulio masonų sąjungos (įk. 1913 m. Berne), Tarptautinės masonų sąjungos (įk. 1921 m.), Nacionalinės Didžiųjų ložių sąjungos (įk. 1921 m.) nariai... Lyg to liudijimas - kažkas iš Lietuvos banko, turėjęs įtakos, kad ant 200 Lt banknoto su Vydūno atvaizdu atsirastų masonų ženklai...

Kodėl pasakojimai apie juos ir masina sužinoti, ir gąsdina, kad sužinosi per daug... Ar masonystė mistika, ar tikrovė? Kas tie magiškieji mokslai ir menai, politika ir filosofija su daugybės šalių, viduramžių riterių, mūrininkų - bažnyčių statytojų - simboliais? Kas tokius pasaulinius korifėjus kaip V.Hugo (nuotr. 1), K.Marksas ir F.Engelsas, V.Leninas, Dž.Garibaldis, L.Tolstojus, Tagorė, Rerichai, Gandi, A.Barbiusas, R.Rolanas, B.Šou, T.Manas, S.Liuisas, S.Lagerlef, V.Nemirovičius-Dančenko, A.Blokas, A.Kolinzas ir daugybę kitų suviliojo tapti masonais? Svarbiausias masonų siekis - sukurti slaptą pasaulinę masonų organizaciją, suvienyti daugiatautę, daugiapilietinę žmoniją į vieną broliją, sujungti religijas, įvesti naują pasaulio tvarką. Šie siekiai paaiškina jų „prisirišimą universalizmo, regionalizmo, federalizmo principams, sostų ir altorių griovimo prasmę, ekumeninį entuziazmą ir netradicinio „dvasinio tobulėjimo“, laisvės, lygybės, brolybės principų esmę. Masonai patys bandė paaiškinti esminius būties klausimus ateizmo ir laisvamanybės, senų slaptųjų religijų, mitų, legendų pagrindu. Sukūrė daugybę pasaulio evoliucijos (ne sutvėrimo), beždžionių sužmogėjimo ir panašių teorijų, indogermanistinę - indoeuropeistinę religiją, mitologiją“, - rašo Laima Kastanauskaitė. Patys masonai save vadina žemės druska, pasaulio šviesa, visatos ugnimi. Jų priešininkai - veidmainiais ir piktybiškiausia tarptautine religine - politine - etnine organizacija. Ir tokių, ir tokių yra visoje Europoje, kurios sudėtinė dalis - Lietuva. Monografijos autorė L.Kastanauskaitė teigia, kad „tose valstybėse, kur jos nėra uždraustos, skelbiami jų adresai, narių sąrašai, patalpų aprašymai ir net labdaros darbai.<...>Ložių slaptumas priklauso nuo jų ryšių su politinėmis partijomis, vyriausybėmis, parlamentais, žvalgybomis (masonai turi ir savo žvalgybas), religijomis, mokslais, menais, visuomeninėmis organizacijomis, mafija, netradiciniais polinkiais.“ Autorė rašo, kad joks prezidentas jokioje šalyje į savo kėdę nesėdo be jų palaiminimo...

Masonų judėjimas Lietuvoje išplito maždaug tuo pat metu kaip ir Lenkijoje - saksų valdymo metu (apie 1738 m.). Maždaug kas šimtą metų jis būdavo sunaikinamas, bet ir vėl atsigaudavo. 1784 m. įsikūrė Didžiųjų Rytų ložė, kuri priėmė Vokietijai ir Prancūzijai bendrą konstituciją - masonijos veiklos pagrindą. Vėliau Didžiųjų Rytų ložės nariai atsisakė prorusiškų tendencijų, rėmė Kosciuškos sukilimą, o rusams okupavus buvo sunaikinti. Atsigavo tik aktyviai pradėjus veikti Vilniaus universitetui.

Didžiausią darbą nuveikė Vilniaus universiteto profesoriai - masonai T.Narbutas, K.Kontrimas. K.Kontrimo idėjų sekėju buvo ir Ignalinos r. Senojo Dūkšto kaime dvarą turėjęs masonas Tomas Zanas. J.Bučys teigia, kad kitame jo dvare Panemunėje netoli Kauno „garbingą vietą salone užėmė stiklinė vitrina, kurioje tarp kitų paminklų buvo saugomi Tomo Zano laisvųjų mūrininkų reikmenys“. Pas jį svečiuodavosi tapybos profesorius, masonas J.Rustemas, A.Mickevičius. J.Rustemas į masonus priimtas 1788 m. Berlyne, buvo daugelio Lietuvos, Lenkijos ložių garbės narys, VII laipsnio masonas (Rožės kryžiaus riteris). Jis artimai bendravo su masonu M.K.Oginskiu, jo pastangomis buvo įkurta pirmoji dailės mokykla, masonai jam pavesdavo atrinkti gabius dailei jaunuolius, kad galėtų skirti rentą. Tuo laiku buvo parašyti ir garsieji A.Mickevičiaus kūriniai „Odė jaunystei“, „Gražina“, „Živilė“, S.Valūno „Birutė“, F.Bernatavičiaus „Pajauta, Lizdeikos dukra“, atsirado D.Poškos Baubliai.

Dėl barnių caras Aleksandras I vėl uždraudė šį judėjimą. Trečias aktyvus „prisikėlimas“ tos pačios Rusijos ložių pagalba vyko apie 1910 m. (ložė „Vienybė“), jam vadovavo pirmųjų masonų provaikaitis M.Riomeris. Tikėtina, kad dauguma mūsų valstybės atkūrimo signatarų, studijavę Rusijoje, susibūrė šioje ložėje. Judėjimas vėl ėmė plisti. Į jį įsitraukė nauja inteligentijos karta. M.Riomeris - savotiškas ir ES kūrimo strategas, tikslas - didelės pilietinės valstybės sukūrimas, o tam reikėjo Lietuvos valstybės. Pilietinė valstybė, jo manymu, turėjo būti regioninių valstybių sąjunga, pvz. Baltijos jūros (Baltoskandija). Šioji, pagal jį, sudarytų konfederaciją su Lenkija, per ją susisiektų su Dunojaus ir Balkanų regionais... M.Riomerio manymu, tautinės valstybės kelia pavojų Europos stabilumui. Šiuos dalykus masonai aptardavo uždaruose būreliuose.

L.Kastanauskaitė teigia, kad „M.Riomerio nuomonė - tai nuomonė vieno iš daugelio turtingų, kilmingų bajorų, skersai išilgai apkeliavusių Europą, išsimokslinusių jos universitetuose, daug kam tarnavusių, su tautomis nesuaugusių, jų nemėgusių ir nepaisiusių“. (Gal emigracija todėl ir nėra aktyviai stabdoma, kad dabar jau reikia sukurti taip mąstančias kelias kartas?..) Tuomet tai buvo palanku Lietuvai, nes tarptautiniai masonų ryšiai platino tokią informaciją.

Aktyvus šios minties šalininkas buvo ir J.Šliūpas. 1916 m. Amerikos lietuvių laisvamaniškų organizacijų įgaliotas jis net JAV Senatui įteikė memorandumą, kuriame prašė JAV vyriausybę būsimoje Taikos konferencijoje paremti Lietuvos ir Latvijos bendros valstybės sukūrimo planą. Sekdamas S.Daukantu, A.Baranausku, J.Basanavičiumi, kurie šias tautas laikė artimais giminaičiais, jis įrodinėjo, kad ši sąjunga neišvengiama, suprantama ir naudinga. „Naujoji“ tauta turėjo vadintis Lėtais. Jis sakė, kad mažos tautos suteikia pasauliui spalvingumo, jaukumo, bet būsimoje Paneuropoje numatomoji bendra lėtų tauta turėtų didesnį svorį, stipresnę ekonomiką, pigesnį valdymą (teigė, kad smulkūs akcininkai turi mažai balsų - valdo didieji). Sunku spręsti, kiek baltiškoji romantika buvo naivi, kiek klastinga...


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (16)

 • Nemaisykit Sliupo su sudlenkiu riomeliu 2018 gegužės mėn. 12 d. 03:09:17

  Latvija ikurta Lietuvos zemeje is 3/4 lietuviu ir 1/4 aprusintu latgaliu
  kuriu kalba ir buvo ten ivesta kaip ir suformuota atskira valstybe.

 • Slaptoji jezuitu atsaka tapo masonais 2018 gegužės mėn. 12 d. 02:48:58

  O siai ir religija ir iv slaptos organizacijos yra ikurtos aristokratu
  turciu kurie valdo jau 6000 metu minimum

 • Paksas vienas is ju 2018 gegužės mėn. 12 d. 02:46:51

  Todel seimo nepaleido...o dabar 200tuke turtingiausiu ir evrosojuze
  sedi...be to jis zydas kaip ir sliure ozys bei mongolija.

 • Akmenskaldy neskaldyk malku 2018 gegužės mėn. 12 d. 02:42:38

  Rotary yra aukstesniuju masonu organizacija kuriai priklauso ir adamsu
  seimynele su savo augintiniu zydu zokula

 • Dociui 2018 gegužės mėn. 12 d. 02:39:38

  Tu savo tokiu pasakymu parodai kad save laikai auksciau ju...cia
  pagrindinis gamtos desnis o lygiava yra tik masiu apgaule kad juos
  slavianskos bezdziones pavergtu ir po to iszudytu.

 • Nuomonė 2018 gegužės mėn. 01 d. 09:32:18

  jei būtų "savas",nebūtų sugriaužę.

 • ? 2018 gegužės mėn. 01 d. 09:30:25

  o neužmirštuolės atlapuose?Ar tai masonų ženklas?

 • M 2018 gegužės mėn. 01 d. 09:24:16

  Norėčiau paklausti arba pasiteirauti nuomonės- Rolandas Paksas, jo
  santykis su ,tais,. Žinojimas daug ką paaiškintu...
  O autorei tikrai AČIŪ...

 • aha 2018 balandžio mėn. 30 d. 21:43:42

  Tai stai kur dingsta 2000 vaiku per metus!

 • budintis 2018 balandžio mėn. 30 d. 21:02:01

  citata iš :
  Didžioji Temidė- Dievo Tėvo Apraiška 2012 m. spalio 1 d.
  "Mano mylimieji vaikai žemėje, nejaugi jumyse įsibujojo ekstrasensorinė
  dinamika- šėtonas? Amen. Aš, Jėzus, Didžiojo Tėvo Sūnus Atpirkėjas,
  išėjęs pas savąjį Tėvą, kad atiduočiau savąją savųjų
  suvestinę. Amen. Bažnyčiose manęs neliko, jos atiteko didžiajam
  Belzebubui. Amen. Dalis tikinčiųjų pakibo ant bedugnės krašto, nes
  niekas jųjų neatpirkinėja. Amen. Mano Švenčiausiasis Kūnas ir Kraujas
  išlietas iš eucharistinės Taurės- Kieliko. Amen. Svarbiausias gyvybines
  medžiagas atmetė didieji oligarchai- demonų draugija- masonų ložė.
  Amen. Kodėl nebudėjote, vaikai žemėje, nejaugi pamiršote Amžinojo
  gyvenimo dimensinį iždą? Amen. Aš, Dievas Tėvas ir Sūnus Jėzus esame
  Viena, o tai reiškia, kad šiame laike tvyro Mūsų teisiminė valanda.
  Amen. Visi lobiai jūsų suskaičiuojami, pinigai jau atrūšiuoti."

 • abc 2018 balandžio mėn. 30 d. 19:01:25

  parmazoliai, sociapatai, valdžiatroškiai. Banda

 • Ačiū 2018 balandžio mėn. 30 d. 18:36:03

  autorei už kažką kitokio, nekasdieniško, palaptingo ir žinoma
  įdomaus.

 • Prosenelis 2018 balandžio mėn. 30 d. 17:57:47

  Ar galima gerbti lietuvos parazitus vagis isdavikus su masonu zenklais
  atlapose kurie isdaviniejo triemie saudie lietuvius laizie keusius
  okupantams pardave atgavuse laisve sunaikino lietuvos gamikla s fabrikus
  zemies uki parsiskraidie nekilnojama turta zeme padovanojo mazeikiu naftos
  gamykla sunaikino atomine elektrine snoro banka afiora SDT ir tietautos
  priesai siedi seimo loziese su masonu o ne vycio zenklais atlapose tai
  TAUTOS judai iteisintu vagiu gauja kurios butina salinti is valdzioja
  esanciu postu tai musu tievynies naikyntojai kurie tievyne pradiejo
  naikynti 1940 metais irnaikina po sei dienai tai musu tautos didziulie
  nelaimie kad turime tos judus tautos isdavikus.

 • Akmenskaldys 2018 balandžio mėn. 30 d. 11:25:16

  O mano istorijos mokytoja mums būnant 12-oje klasėje sakė kad visi
  tarpukario Lietuvos prezidentai buvo masonai. Mano mokytoja buvo labai gera
  ekspertė, ji sudarinėja valstybinius egzaminus, ir netikėti ja neturiu
  pagrindo. Visiškai nenustebčiau, o ir labai tikėtina, jog ir dabar daug
  asmenų iš Lietuvos š* priklausys masonams. O jei bus laikomi per menkais
  priklausyti masonams, tai tada priklausys rotary. Tai paaiškina "mūsų"
  valdžios atstovų kenkėjišką veiklą prieš lietuvių tautą.

 • ! 2018 balandžio mėn. 30 d. 11:05:00

  Įvairiais perodais masonai buvo skirtingi. Ir toli gražu ne visada
  pozityvūs. Kaip ir šiomis dienomis - yra demokratiškai
  mąstantys/veikiantys politikai, ir yra "demokratai". Pasirinkit.

 • Dočys 2018 balandžio mėn. 30 d. 10:49:36

  Masonų organizacijos vien savo prigimtimi yra antižmoniškos. Asmuo, save
  laikantis aukštesniu nei kitas, yra nuodėmingas. Jų veikla yra žalinga
  tautai, visuomenei, valstybei. Šių organizacijų slaptumas rodo, kad jos
  yra kenkėjiškos, naudingos jose veikiantiems nariams.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • ŠILDYMAS: Vilniaus šilumos tinklai primena, kad pastatų valdytojai ir administratoriai kasmet iki rugsėjo vidurio turi atlikti pastatuose įrengtų šilumos punktų ir vidaus sistemų būtinus pasirengimo bei remonto darbus, kurie garantuotų patikimą jų funkcionavimą šaltuoju metų laiku; anot VŠT, šįmet šildymo sezonui yra paruošti vos 7 proc. visų pastatuose įrengtų šilumos punktų.
 • PERRINKS: Rusijos institucijos ketvirtadienį anuliavo sekmadienį vykusio antrojo Primorės krašto gubernatoriaus rinkimų rato rezultatus, kilus įtarimams dėl balsų klastojimo; pakartotinis balsavimas turės būti surengtas iki gruodžio 16 d.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar stebėsite su popiežiaus Pranciškaus vizitu Lietuvoje susijusius renginius?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +11 +16 C

   +13  +15 C

 

   +12  +13 C

  +23  +26 C

   +24  +26 C

 

   +16  +17 C

  4-8 m/s

 2-5 m/s

 

    3-5 m/s

 

USD - 1.1667 PLN - 4.2951
RUB - 78.0688 CHF - 1.1304
GBP - 0.8881 NOK - 9.5470
reklama
Ukis 2018