respublika.lt

2018 rugpjūčio 18, šeštadienis

RESPUBLIKOS REDAKCINĖS KOLEGIJOS TRIBŪNA (Nr.88): ES KRYŽKELĖ - PERTVARKA AR ŽLUGIMAS? (2)nuotraukos (17)

2016 lapkričio mėn. 05 d. 11:38:15
Respublika.lt

Tik Lietuvai ir tik jos sąmoningiems piliečiams skirtas savaitraščio „Respublika“ specialus leidinys.

 

Vytautas Radžvila: ES kryžkelė - pertvarka ar žlugimas? (2)


Žinoma, kol kas sunku tikėtis, kad tokia griežta diagnozė - būtent, jog ES dabartiniu savo pavidalu serga mirtina liga, - bus lengvai ir greitai visų pripažinta. Dėl jos dar kurį laiką virs tokia pat arši ideologinė ir politinė kova, kokie buvo Sovietų Sąjungoje iki pat jos griūties trukę įnirtingi ginčai dėl komunistinės sistemos ir pačios imperijos gyvybingumo vadinamosios „pertvarkos“ laikotarpiu. Juk blaiviai ir sąžiningai diagnozuoti ES kamuojančią ligą yra tolygu pripažinti, kad vieninga Europa iš pat pradžių buvo statoma ant šleivų idėjinių pamatų ir net keletą dešimtmečių vedama ne tuo keliu - tiesiog į niekur. Tačiau tai yra turbūt vienintelė galimybė išgelbėti Europą - ne moraliai ir politiškai bankrutavusį ligšiolinį ES integracijos projektą, bet iš tiesų didingą Europos vienybės idėją. Vieningos Europos idėja ir jos suvienijimo projektai nėra tas pat - būtent ši skirtis yra paskutinis vilties spindulys, neleidžiantis galutinai išblėsti tikėjimui žemyno ateitimi.

1992 m. Mastrichto sutartis, kuria buvo oficialiai įsteigta ES kaip politinis susivienijimas, tapo integracijos lūžio tašku. Ji buvo pasirašyta triumfo dėl ką tik pasiektos pergalės Šaltajame kare su SSRS fone: tada atrodė, kad įkurtosios Sąjungos laukia ilgas klestėjimo laikotarpis ir šviesi ateitis. Šiuos lūkesčius tik stiprino vėlesnė plėtra į Rytus, kai ES narėmis tapo ištisa virtinė pokomunistinių Vidurio ir Rytų Europos šalių. Tačiau šie lūkesčiai pradėjo bliūkšti vos po kelerių metų. ES parodytas bejėgiškumas vykstant Rusijos-Gruzijos karui ir tuo pat metu prasidėjusi ekonominė krizė laikytini pirmaisiais akivaizdžiai išryškėjusiais ES struktūrinio silpnumo ir pažeidžiamumo ženklais. Tokių ženklų randasi vis daugiau. Jų prisikaupė tiek, kad ES kaip liberalkomunistinis projektas priėjo savo plėtros ribas ir atsidūrė aklavietėje.

Pagrindinis tokios aklavietės požymis yra milžiniškas atotrūkis tarp neofunkcionalistinį integracijos projektą grindžiančios ir legitimuojančios liberalkomunistinės (kasdiene šneka paprastai vadinamos „leftistine“) ideologijos skelbiamų nuostatų ir ES tikrovės, tai yra jos dabartinės būklės ir funkcionavimo realijų. Šį atotrūkį atspindi keli pamatiniai prieštaravimai. Pirmasis - prieštaravimas tarp ES ideologijos postuluojamų universalių žmogaus teisių ir partikuliarių konkretaus ir apibrėžto politinio darinio piliečio teisių. Šis prieštaravimas pasireiškia tuo, kad teoriškai ES yra įsipareigojusi priimti visus potencialius pasaulio migrantus, nors grynai fiziškai to niekada nepajėgs padaryti. Antrasis - prieštaravimas tarp europizacijos revoliucijos pasaulinių siekių, arba užmojų sukurti pasaulį be sienų, ir objektyvios būtinybės ir kartu nesugebėjimo tinkamai apsaugoti pačios ES sienas. Trečiasis - prieštaravimas tarp ES deklaruojamos misijos skleisti „europines vertybes“ ir ypač demokratiją visame pasaulyje ir akivaizdaus Sąjungai būdingo „demokratijos deficito“, arba tiesiog nedemokratinės jos valdymo būdo ir praktikos. Ketvirtasis - prieštaravimas tarp oficialiai deklaruojamo ES tikslo laiduoti Europos žemyno gerovę ir saugumą ir nesugebėjimo išpildyti šių pažadų.

ES, nors ir būdama didžiausias pasaulio ūkis, apskritai yra nekonkurencinga ir smunkanti ekonomika, kuri ne tik nepajėgia užtikrinti visuotinės gerovės, bet, priešingai, joje irsta pokariu susiklostęs gerovės valstybės modelis. Lygiai taip pat darosi vis labiau problemiškos žadėtos taikos perspektyvos. Ir dėl to kalta ne tik pokarinį geopolitinį stabilumą bei saugumo architektūrą vis drąsiau griaunančios Rusijos agresyvi užsienio politika. Prie žemyno destabilizavimo prisidėjo ir pati ES, kuri, pamėginusi įtraukti Ukrainą į savąją geopolitinę erdvę, nepasirūpino ir nesugebėjo suteikti šiai šaliai absoliučiai būtinų karinio saugumo garantijų.

Šie prieštaravimai yra iš tiesų fundamentalūs ir liudija gelminę ES krizę, virstančią egzistenciniu visos Europos išgyvenimo ir išlikimo klausimu. Atsakas į šią krizę yra beveik visose ES šalyse pabudęs tautų savisaugos instinktas. Tai, kas šiuo metu vyksta daugumoje Sąjungos šalių, galima nusakyti trumpai - prasideda tautų pavasaris. Atsakas į ES vykstančius šalių ištautinimo ir išvalstybinimo procesus yra atgimstanti ir stiprėjanti šių šalių gyventojų tautinė ir valstybinė savimonė. Visa tai be galo primena Sovietų Sąjungoje „pertvarkos“ laikotarpiu vykusius tautinio atgimimo procesus ir juos politiškai įkūnijusius nacionalinio išsivadavimo sąjūdžius. Višegrado šalyse, pirmiausia Lenkijoje ir Vengrijoje, šis atgimimas jau persikėlė į valstybinės politikos lygmenį. Tai neturėtų stebinti: Lenkijoje tautinio atgimimo sąjūdžiui vadovauja nuosekliausiai ir ryžtingiausiai su buvusiu komunistiniu režimu kovoję politikos veikėjai, o Vengrija apskritai buvo pirmoji komunistinio bloko šalis, pamėginusi atviro sukilimo keliu ištrūkti iš Sovietų Sąjungos dominuojamos ir kontroliuojamos geopolitinės erdvės. Vakarų Europoje panašių permainų tiesiogine politine išraiška tapo Didžiosios Britanijos piliečių referendumas dėl išstojimo iš ES.

Į šias permainas oficialiu ES lygmeniu reaguojama daugiaprasmiškai ir prieštaringai. Viena vertus, oficialiojoje propagandoje toliau skleidžiamas mitas, kad ES šalyse stiprėja „antieuropinės“ nuotaikos. Sąmoningai nutylima, kad priešinimasis iš pat pradžių ydingam ir galiausiai moraliai ir politiškai žlugusiam ligšioliniam ES integracijos modeliui savaime ne tik neliudija antieuropinių nuostatų, bet, priešingai, gali būti laikomas mėginimu išgelbėti beatodairiškai ir beprasmiškai naikinamą žemyną ir sukurti prielaidas atgimti vieningos Europos idėjai, kuri šiuo metu yra smarkiai diskredituota. Atsinaujinusi ir atgimusi Europa turėtų būti Europos tėvų išsvajota laisvų tautų ir suverenių valstybių demokratinė sąjunga, galinti pakeisti siekiamą sukurti sunkiai įsivaizduojamą grynai „funkcinę“ ir neabejotinai nedemokratišką federaciją.

Permainų ES siekiančius sąjūdžius ir politines jėgas iš inercijos mėginama toliau marginalizuoti klijuojant jiems „autoritarinio populizmo“, „radikalios dešinės“, „ksenofobijos“, „radikalaus nacionalizmo“ ir kitas ideologiškai smerkiančias etiketes, kurios iš esmės niekuo nesiskiria nuo Sovietų Sąjungoje naudotų panašių etikečių. Lietuvos nepriklausomybę atkūręs Sąjūdis taip pat sovietinių ideologų ir propagandininkų buvo vadinamas „nacionalistinių ekstremistų ir radikalų“ sambūriu ir greičiausiai būtų šitaip vadinamas ir dabar, nes jo ir šiuo metu ES stiprėjančių tariamai „radikalių nacionalistinių“ ir „autoritarinių populistinių“ jėgų tikslai ir siekiai labai panašūs. Kita vertus, praktinės politikos plotmėje faktiškai jau pripažįstami ir pradedami įgyvendinti oficialiai vis dar smerkiamų „radikalių“ jėgų reikalavimai. Net iš pradžių aršiai Vengriją kritikavusios šalys taip pat galiausiai ėmėsi saugoti savo sienas, o vizito į Afriką metu Angela Merkel stengėsi įtikinti šio regiono vyriausybes ir gyventojus, kad ES galimybės „svetingai“ priimti migrantus taip pat nėra bekraštės ir jau išnaudotos.

Kuo galiausiai baigsis šis blaškymasis, galima tik spėlioti. Bratislavoje įvykusio ES viršūnių susitikimo metu paskelbtas įsipareigojimas per keletą mėnesių parengti patrauklią ir įkvepiančią Sąjungos ateities viziją reiškia vieną iš dviejų. Arba bus paskelbta ES esminės „pertvarkos“ programa, arba bus apsiribota nieko iš pagrindų nekeičiančių dalinių ir smulkių reformų paketu. Pirmuoju atveju vieningos Europos idėja atgimtų ir lauktų ilgas ir sunkus sveikais pagrindais vykdomos integracijos kelias. Antruoju atveju ES merdėtų toliau ir galiausiai prasidėtų valstybių išsivaikščiojimas su nenuspėjamais padariniais viso žemyno ateičiai.

Į gyvybiškai svarbų klausimą, kaip turi elgtis ir ką privalo daryti Lietuva šioje situacijoje, kol kas atsakyti vengiama. Apskritai šiuo atžvilgiu Lietuva tebėra gūdus ES užkampis. Jos valdančiojo sluoksnio elgesys smarkiai primena sovietinių pirmtakų laikyseną gorbačiovinės „pertvarkos“ metu - tyliai stebėta, kas vyksta Maskvoje, ir laukta, kaip toliau rutuliosis įvykiai. Mūsų dienomis nesiryžtama prisijungti prie Višegrado šalių iniciatyvų atnaujinti ES ir iš inercijos laikomasi įsikibus oficialiosios Briuselio viršūnių linijos. Tai nėra toliaregiška ir drąsi, Lietuvos ilgalaikius interesus atitinkanti politika. Juk turint omenyje šalies geopolitinę ir saugumo padėtį akivaizdu, kad tikėtino ES žlugimo padariniai Lietuvai būtų ypač sunkūs ir nepalyginti liūdnesni negu Vakarų Europos ar net kur kas stipresnėms ir saugesnėms Višegrado valstybėms. Tad atrodytų, jog dera šlietis prie jų ir visokeriopai remti pastangas išgelbėti - tai reiškia iš esmės ir ryžtingai keisti - beviltiškai įstrigusį ir atsidūrusį lemtingoje kryžkelėje Europos vienijimo projektą. Tačiau norint žengti tokį žingsnį reikia šiek tiek drąsos ir ryžto pasakyti tai, kas galbūt nepatiktų ES į egzistencinę krizę atvedusių didžiųjų valstybių lyderiams ir Briuselio politinėms ir biurokratinėms viršūnėms. Tai padaryti nelengva. Todėl, kaip ir lemtingais 1939-1940 m. ar sovietinės „pertvarkos“ laikotarpiu, pasyviai ir nežinia ko lūkuriuojama. Turbūt vis laukiama Godo...

Parengta pagal prof. Vytauto Radžvilo kalbą, sakytą spalio 18 d. jaunimo sambūrio „Pro Patria“ organizuotoje diskusijoje „Europa po Europos Sąjungos?“. Visas tekstas www.pro-patria.lt


Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ specialų leidinį
„Redakcinės kolegijos tribūna“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (17)

 • Jonas 2016 lapkričio mėn. 07 d. 18:01:01

  Na aš ne būčiau taip nusiteikęs pesimistiškai , Europos sąjunga
  nebuvo varu sudaryta ir ne aptverta spygliuota viela , visos valstybės
  stojo savo noru ir dar yra valstybių norinčių prisijungti , osu TSRS
  lyginti tai kažkoks nesusipratimas,bus išeinančių , bus ir ateinančiu
  ,gali būt ir sugriztanciu,bet tai nelaikau birejimu ,su pabėgėliais kiek
  problematiška padėtis,bet manau susitvarkyti ,TSRS buvo valdoma
  centralizuotai kartais nenorom peršasi tokia mintis ar nebūtų geriau,jei
  Briuselis perimtų visą kontrolė,pavizdziui,ES lėšų panaudojimą
  buvusiose sovietinėse šalyse,dabar susidaro toks įspūdis kad Lietuvoje
  valdininkai žiūri ne kaip įsisavinti,bet kaip pasisavinti,Lietuva k
  manau kolkas tik simboliškai priklauso Europos sąjungai,pragyvenimo lygio
  skirtumas didžiulis , nors po nepriklausomybės prabėgo 26 m.,žmonės
  nenori vergauti ,nori dirbti ir užsidirbti , Taigi pabaigai išvada būtų
  tokia,nesusitvarkom savo "kieme",atsilikom ir nuo latvių ir nuo estų ,kas
  kaltas? manau korupcija .

 • BA BA ateina jau Jewropai 2016 lapkričio mėn. 07 d. 07:54:39

  Anglams dar tunelį užmūryt beliko,ispanai skaidosi,vengrai ir lenkai
  nenori šokt pagal Briuselio dūdelę,italai su graikais dūsta skolose,o
  ne tik ES už ausų trauktas musulmoniškas Kosovas rodo iltis .Belieka
  pagal kvotas pasidalint vokiečius anot Erlicko ir Vokietiją pervadint
  Europos Emiratu .

 • EJ 2016 lapkričio mėn. 06 d. 08:18:11

  "..... pati ES, kuri, pamėginusi įtraukti Ukrainą į savąją
  geopolitinę erdvę, nepasirūpino ir nesugebėjo suteikti šiai šaliai
  absoliučiai būtinų karinio saugumo garantijų...."- reiktu pripazinti,
  kad Radzvilas yra nevisai teisus. Ukrainos ginkluota revoliucija buvo
  suorganizuota amerikieciu ir tam pritare ju europiniai vasalai. Todel, kaip
  visada, amerikieciai uzverda kose, o srebia europieciai.

 • Lit-exit 2016 lapkričio mėn. 05 d. 22:23:39

  ES arteja prie dugno! D_Laivas bus pirmas... o anglai pludurios!

 • ateitis 2016 lapkričio mėn. 05 d. 21:13:41

  ES kaip ir socializmas-vieni dirba-kiti gauna ir jokios atsakomybės-taigi
  žinom prie ko tai veda...

 • Oi 2016 lapkričio mėn. 05 d. 21:10:49

  ES visi politikai panašūs į komjaunuolius Linkevičių,
  D.Grybauskaitę,K.Pūką ar V.Matijošaitį,
  A.Butkevičių,Karbauskį,Skvernelį,politikos mokslus baigusius
  kulkosvaidininkų kursuose.

 • Akivaizdu, kad 2016 lapkričio mėn. 05 d. 21:01:35

  ES negali būti rimtu politinių "konglameratu", nes neturi rimtų
  politikų kurie vykdytų nepriklausoma nuo JAV politika, kuri naudinga
  Europai. ES tapo JAV įrankiu vykdant spaudimą Rusijai. Taip užtikrinant
  JAV dominavimą ir interesų užtikrinimą. Akivaizdu, kad ES politikėliai
  iš baimės tam neprieštarauja. Kas norės perversmų ir taip vadinamų
  spalvotų revoliucijų.

 • Demokratija 2016 lapkričio mėn. 05 d. 20:56:23

  Lietuva gyvena ne pagal pajamas. Iš biudžeto asignuojamos
  partijos,žiniasklaida,12 000 nevyriausybinių org-zacijų,dvigubai daugiau
  nei LTSR laikmečiu buvusi valstybės ir savivaldybių
  administracija,viešos įstaigos,valstybinės bendrovės.Visi tenai
  sulindę bedarbiai,kad bedarbių procentas būtų toks,jog Lietuva gautų
  ES paramą, nieko neveikia,bet gauna tūkstantines algas.Kriminalinių
  nusikaltėlių susiprichvatizavusiai Lietuvai būtinai reikėjo lįsti į
  bet kokį sojuzą,kad galėtų vadintis nepriklausoma demokratine
  respublika.Juokas ima žiūrint į Lietuvos mėlynas fobines papūgas,
  mokančias isteriškai kartoti JAV ir ES propagandai patinkančius
  žodžius: "rusai puola". Ta gėrybė greit pavirs Lietuvos bankrotu,nes
  jos ekonomika stovi ant korupcinių pamatų ir popierinių skaičiukų.Visi
  tie biudžetiniai bedarbiai, dangstydamiesi ES,JT,TVF
  direktyvomis,Energetikos nepriklausomybe, Merų paktais,Paryžiaus
  sutartimis,stengiasi atsikąsti kuo riebesnį biudžeto šmotą.Pasjuos ne
  veidai,o pamėlynavę snukiai.

 • vvv 2016 lapkričio mėn. 05 d. 20:43:06

  Teisingas straipsnis, tik reikėtų atkreipti dėmesį į pinigus.Jei
  analizuoti valiutų kursų pokyčius , tai labai doleriui į naudą
  sumaištis ES , ordomis judantys migrantai ir Brexit.Tik pokyčiai dar
  neatitiko lūkesčių , tai ir nesibaigia karai Rytuose ir kalbos apie ES
  griūtį.pagyvensim-pamatysim.

 • naivu tiketis 2016 lapkričio mėn. 05 d. 19:20:29

  isrinkta Lietuvoje valdzia tikrai uzsienio politikoj nieko nekeis. Tai rodo
  komjaunuolio linkieviciaus kadencijos URM pratesimas. karbauckis tik
  vaizduos reformas bandydamas itikti kvailai aviu bandai. Tikrieji ju
  tikslai kurkas labiau materialistiniai.

 • Bleka 2016 lapkričio mėn. 05 d. 17:58:44

  Geras tas Radezvilas,na o Lietuvele labai patinka ,kaip protinga ,grazi bet
  nebagota mergina...ypac gerisi $ spauzdintojai,bet jie tiek prisiko ,kad ir
  NATO tankai nebekvepia.2.Mus valde ir valdo joske -komunistas tik 12
  zvaidziu fone...rankute buciuoja paskirtam "savam"popieziui is Afrikos
  kaimos...

 • LL > senis 2016 lapkričio mėn. 05 d. 16:40:07

  pagarba Tamstai,bei aciu uz puiku komentra.Daugelis zmoniu net
  nesupranta,kad mes buvom reikalingi tik supederastejusios ir nusenosios
  europos auksto pragyvenimo lygiui palaikit.Jau radzia buvo aiski kai per
  vietinius liberastus priverte uzdaryt gera ir sauge atomine elektrine
  kurios deka galejom vystit pramone o be pigios elektros mus suvare i ozio
  raga.Dabar dar gausim dovanu vietoj pavogtu is Lietuvos milijono lietuviu
  milijona pasalpiniu musulmonu.Mus isgreze kaip citrina ir padaris
  jewrosajuzo viso brudo kloaka.Ar buvo kada lietuviu tautos istorijoje,kad
  lietuvis nepasigamintu sau maisto ir valgytu importuota
  mesa,piena,kiausinius ir t.t,kad lietuvis viduri dienos ieskotu maisto
  isedu siuksliu konteinerije.Sionistu okupuotam jewrosajuzui nuskurdinti
  lietuviai nerupi nes sionistams rupi pasalpiniai afrikos negrai ir
  pasalpiniu musulmonu ordos is rytu.

 • senis 2016 lapkričio mėn. 05 d. 16:15:37

  Radzvilas megsta bobutes pasakas. Nebuvo jokios ES pletros. Senosios ES
  salys, kitaip Ketvirtas Reichas, sugriuvus TSRS, kad islaikyti esama
  gyvenimo lygi, prisijunge buvusias TSRSitakoje valstybes kaip kolonijas.
  Pazadai apie geresni gyvenima buvo reklaminis triukas. Realiai, visose
  naujai prisijungtose kolonijose buvo sugriauta pramone, sunaikintos darbo
  vietos. Reichas, gavo rinkas, t.y.darbo vietas saviems, ir pigia darbo
  jega. Siuo metu milijonas pabegeliu is Lietuvos kasmet Reichui sukuria 30
  milijardu bvp. 2016 m.vidutines pajamos Lietuvoje sudaro 74% nuo turetu
  1989m. Tai kas cia ka remia, islaiko? Vokieciu imperializmas visada
  zlugdavo susidures su slavais. Nereikejo listi prie slavu, bet noras
  apiplesti dar viena kaimyna nugalejo. Zadnost fraera sgubila. Niekada
  kapitalistine salis nereme, neremia, ir nerems kitu saliu be akivaizdzios
  naudos sau.

 • Skaitytojas 2016 lapkričio mėn. 05 d. 15:30:40

  Laukiama ne Godo. Laukiama amerikonų.

 • Leonas 2016 lapkričio mėn. 05 d. 15:09:37

  Labai malonu,kai žinomas politikas,kurį aš pažįstu kaip visais laikais
  principingai reiškiusi savo poziciją valdžios atžvilgiu,ir
  dabar,būtent šiuo straipsniu parodo kas mūsų partijos ir kokia
  "principinga bei toliaregiška" valdžia.Viltis miršta paskutinė,gal
  naujoji valdžia stengsis nors išsaugoti žmogiškajį veidą,gal pagaliau
  pradės suprasti kas yra gėda.

 • LL 2016 lapkričio mėn. 05 d. 13:44:00

  Iskripeliai sionistai su vietinemis sionistu sliuchomis tokiomis kaip
  klimaksine beprote mute merkel(Lietuva tokia irgi turi)vykdo europos tautu
  genocida ir ipatingai vokieciu tautos nes tai tauta kuri moka gyntis ir
  naikint vokieciu tauta grauzencius parazitus ir tik todel taip masiskai
  sionistai per kiauras sienas varo pajuodusi pasalpini gaivala i europa ir
  tas pasalpinis gaivalas nei i amerika nei izraeli nepapuola o i europa tik
  perzengei siena ir sionistu waflistai jau viskuo pasirupins ir visa
  gyvenima dirbusiu vokieciu seima perkels is didesnio i mazesni buta tam,kad
  pasalpinis muslius su kupeta benkartu galetu komfortiskai gyvent is pasalpu
  ir toliau veistis kol prisiveis kritine mase o tada europos miestu gatves
  bus uzlietos iki keliu europos tautu krauju.

 • Senis 2016 lapkričio mėn. 05 d. 13:32:53

  Labai geras straipsnis su prof.Radžvilo kaip giliai mąstančio politiko
  pamąstymais.Gaila,kad panašiai mąstančiųjų Lietuvoje yra tik
  VIENETAI,o mūsų valdžiažmogių žiniasklaidoje tokios mintys yra labai
  pavojingos ir lansbergizmo smerktinos.Laikas parodys kur plaukia tas
  suskilęs SENIŲ LAIVAS,bet jo [plaukimas gali atsimušti į europos tautų
  skalą ir sudūžti.Tai tik laiko klausimas:tą rodo jau Anglija,Vengrija
  ir kitos nepatenkintos eurototalitarizmu.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • KVIEČIA: Klaipėdos švyturyje šeštadienį bus minima Pasaulinė švyturių diena; Klaipėdos švyturys laisvam lankymui bus atvertas nuo 11.00 iki 18.00 val.
 • KVIEČIA: Klaipėdos švyturyje šeštadienį bus minima Pasaulinė švyturių diena; Klaipėdos švyturys laisvam lankymui bus atvertas nuo 11.00 iki 18.00 val.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums trukdo viešai vaikus žindančios moterys?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate naująją Vilniaus miesto reklamą "G taškas"?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +15   +17 C

   +12  +14 C

 

   +15 +17 C

  +25  +27 C

   +21  +23 C

 

   +21  +23 C

  1-2 m/s

  1-3 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1391 PLN - 4.3115
RUB - 76.8166 CHF - 1.1338
GBP - 0.8958 NOK - 9.6795
reklama
Ukis 2018