respublika.lt

2018 rugsėjo 22, šeštadienis

RESPUBLIKOS REDAKCINĖS KOLEGIJOS TRIBŪNA (Nr.87): ES KRYŽKELĖ - PERTVARKA AR ŽLUGIMAS?nuotraukos (22)

2016 spalio mėn. 29 d. 08:17:09
Respublika.lt

Tik Lietuvai ir tik jos sąmoningiems piliečiams skirtas savaitraščio „Respublika“ specialus leidinys.


Vytautas Radžvilas: ES kryžkelė - pertvarka ar žlugimas?


Mąstant apie ES padėtį ir ateitį kaip niekada pravartu prisiminti XVIII a. pab.-XIX a. pr. Prancūzijos politinio veikėjo ir užsienio reikalų ministro Šarlio Taleirano (Charles Talleyrand) žodžius, kuriais šis atsikirto jį nepastovumu ir išdavikiškumu kaltinusiems kritikams. Audringu ir permainingu šios šalies istorijos laikotarpiu jam vis pavykdavo išsaugoti valstybės diplomatijos šefo arba kitas aukštas ir atsakingas pareigas. Jo priešininkai buvo įsitikinę ir jam priekaištaudavo, jog sėkmė šiam ministrui šypsojosi tik todėl, kad jis kiekvieną kartą šalyje keičiantis valdžioms ir vyriausybėms ciniškai išduodavo savo ankstesnį politinį šeimininką ir suspėdavo laiku perbėgti į naujo laimėtojo stovyklą. Š.Taleiranas tokius kaltinimus esą pavadinęs nesusipratimu ir šmeižtu: jis niekada nėra ko nors išdavęs. Šis politikas teigė išsiskyręs iš kitų tik didesniu įžvalgumu, dėl kurio anksčiau už visus kitus sugebėdavęs pamatyti, kad jo šeimininkas jau miręs, ir pradėdavęs tarnauti kitam šeimininkui. O kiti būtent dėl įžvalgumo stokos nepastebėdavę, kad senasis šeimininkas nebegyvas, ir toliau beprasmiškai budėdavę prie velionio kūno. Šis pasakojimas turėtų būti labai pamokomas: daugybė pasaulio istoriją pakeitusių epochinės reikšmės įvykių buvo ne iš karto suvokti ir atpažinti net tiesioginių jų dalyvių ir stebėtojų.

Esame kaip tik pasaulinio masto ir lūžinės reikšmės įvykio tiesioginiai dalyviai ir liudininkai. Kaip ne kartą yra nutikę praeityje, šis įvykis daugumai dar nėra akivaizdus, bet jau tapo neatšaukiamu faktu: Europos Sąjunga žlugo. Būtent Š.Taleirano pamoka leidžia suprasti, ko iš tiesų verti du pagrindiniai šiandien keliami ir svarstomi klausimai. Pirmasis - ar akivaizdi struktūrinė ES krizė baigsis visiška ir negrįžtama griūtimi? Antrasis - ar Lietuvai verta likti toje Sąjungoje ir kokia turi būti jos laikysena gilėjančios krizės akivaizdoje? Abu klausimai yra beprasmiški - nes jau iš esmės atsakyti, taigi pavėluoti. Kadangi ES yra žlugusi, nėra reikalo tuščiai ginčytis, verta iš jos išstoti ar atkakliai įsikibus jos laikytis ir pulti ją gelbėti. Išstoti nėra iš kur, o gelbėti nėra ko. Šiuo požiūriu viešojoje erdvėje ir net akademiniuose sluoksniuose vykstančios diskusijos tarp „euroentuziastų“, „eurorealistų“ ir „euroskeptikų“ yra grynai ideologinis, tai yra nedalykinis, ginčas, kurio metu remiamasi ne teoriškai apibrėžtomis sąvokomis, o tik apsisvaidoma miglotomis vertinamosiomis etiketėmis ir klišėmis. Vienintelė konstruktyvi alternatyva tokioms „diskusijoms“ gali būti tik pastangos apmąstyti ES krizę ir jos padarinius visam žemynui bei Lietuvai griežtai teoriniu bei istoriniu požiūriu ir tokio apmąstymo įžvalgas išsakyti aiškia ir tikslia politinės filosofijos idėjų kalba.

Mintis, kad ES yra žlugusi, daug kam gali atrodyti keista ir laužta iš piršto ar net panašėti į piktavalį troškimą kuo greičiau palaidoti šį dar gyvą ir stiprų politinį kūną. Tačiau tokios abejonės gali kilti tik tuo atveju, kai menkai išmanoma istorija. Būtent skurdžios istorijos žinios kuria ir palaiko kone visuotinai paplitusį vaizdinį, kad valstybių žlugimas visada turi priminti akivaizdžiai matomą kataklizmą ar net tikrą apokalipsę. Iš tiesų būna, kad valstybes sugriauna iš vidaus maištai ir sukilimai arba jas sunaikina išorės priešas, kaip kad nutiko Bizantijos imperijai, kurios paskutinis valdovas Konstantinas XI Paleologas žuvo mūšyje gindamas Konstantinopolio sienas. Tačiau Vakarų Romos imperijos žlugimas amžininkų liko beveik nepastebėtas, nes barbarų generolo Odoakro nuverstas nuo sosto ir praradęs valdžios regalijas paskutinis imperatorius Romulas Augustulas gavo kasmetinę rentą ir ramiai bei patogiai toliau gyveno jam skirtoje viloje.

Išoriškai gana taikios ir ramios buvo ir paskutinės Sovietų imperijos merdėjimo dienos: nors po 1991 m. rugpjūčio pučo ji faktiškai nebeegzistavo, iki pat formalaus jos „paleidimo“ ir respublikų „išsivaikščiojimo“ sukosi biurokratinė mašina, toliau sprendusi „einamuosius“ jau nesančios valstybės ir jos gyventojų reikalus. Galima net pasakyti: juo didesnė ir išteklių turtingesnė valstybė, arba politinis kūnas, juo ilgiau geba iš inercijos krutėti jau negyvo tokio kūno dalys. Tad, išskyrus griaunančių vidaus sukilimų ar revoliucijų ir išorės užkariavimo atvejus, politinius darinius paprastai pirmiausia ištinka dvasinė ir dėl ką tik minėtos priežasties toli gražu ne visada akivaizdi, iš karto pastebima mirtis. Pati dvasinė mirtis taip pat dažniausiai atsėlina pamažu ir nepastebimai. Ji užklumpa tą akimirką, kai, pavartojant XIX a. prancūzų politinio ir teisinio mąstytojo Moriso Horiju (Maurice Hauriou) terminą, „išsivadėja“, t.y. praranda patrauklumą ir reikšmę vadovaujanti idėja (idee directrice) - žmones į politinę bendriją sutelkiantis ir įkvepiantis juos gyventi ir veikti kartu tokios bendrijos egzistavimo tikslas ir prasmė. Dvasinė politinio kūno mirtis įvyksta tada, kai šis tikslas ir prasmė išnyksta: praradusi vadovaujančią idėją politinė bendruomenė paprasčiausiai suyra virsdama pakriku gyventojų sambūriu.

Sovietų Sąjunga - puikus tokios mirties pavyzdys: milžinišką ir galingą armiją turėjusi imperija iš esmės žlugo be šūvio, nes niekas nematė prasmės jos ginti. Kadangi tokia dvasinė mirtis ateina iš lėto ir nepastebimai, o ją atpažinti nelengva, dažnai būna keblu išsiaiškinti ir suprasti, kada ji tiksliai įvyko. Vis dėlto jos artėjimas būna nujaučiamas ir ji net būna įvardijama ar paskelbiama - tiesa, dažniausiai šito net neįsisąmoninant ir nenoromis. Skelbdamas „pertvarkos“ SSRS pradžią Michailas Gorbačiovas faktiškai konstatavo Sovietų imperijos mirtį. Juk iš tikrųjų paskelbus, kad ji būtina, buvo viešai pripažinta, kad iki tol egzistavusi imperija faktiškai yra mirusi - tapusi nebegyvybingu ir nebeveiksniu šeštadalį Žemės paviršiaus užimančiu politiniu kūnu. Pati „pertvarka“ iš esmės buvo ne kas kita, o desperatiškas mėginimas gaivinti ir ištraukti iš mirties nasrų šį merdėjimo sąstingio vis labiau kaustomą, o kartu ir priešmirtinių traukulių tampomą kūną.

Šias SSRS žlugimo aplinkybes ir peripetijas verta prisiminti dabar, kai ES taip pat žengia panašiu keliu. Nors visur tvyro ir tolydžio stiprėja bei plinta didžiulės ir grėsmingos krizės nuojauta, išskyrus „Brexit“, kol kas nieko ypatingo nenutiko. Briuselio biurokratija lyg niekur nieko toliau kepa ir siuntinėja šalims direktyvas, o valstybių narių piliečiai ramiai gyvena savo įprastiniu ritmu. Ir vis dėlto Bratislavoje įvykusio susitikimo metu paskelbtas Sąjungos viršūnių pareiškimas dėl ES būklės išduoda, kokia tariama ir apgaulinga ši išorinė kasdienio gyvenimo ramybė. ES ir valstybių vadovų duotas pažadas ar veikiau paskelbtas įsipareigojimas per keletą mėnesių parengti naują ir patrauklią piliečiams Sąjungos viziją iš esmės yra jau įvykusios jos dvasinės mirties konstatavimas: juk šitaip faktiškai buvo pripažinta, kad ES neturi minėtos vadovaujančios idėjos - jos egzistavimą leidžiančio įprasminti dvasinio, moralinio ir politinio tikslo.

Ar ES ištiks SSRS lemtis arba, kalbant konkrečiau, ar jos lyderiams pasiseks padaryti tai, kas nepavyko M.Gorbačiovui - įkvėpti naują dvasią ir kartu gyvybę mechaniškai vis dar judančiam, bet tuoj galinčiam pradėti sparčiai irti paneuropinės sąjungos kūnui? Šiandien tai yra svarbiausias ne tik europinio, bet pasaulinio masto ir epochinės reikšmės klausimas. Lyginti ES vadovybei iškilusį uždavinį su M.Gorbačiovui tekusiu spręsti iššūkiu kol kas nėra įprasta ir net atrodo keista: net akademiniuose sluoksniuose, o ką jau kalbėti apie propagandos formuojamą viešąją nuomonę, pati mintis lyginti ES ir SSRS tebėra tabu ir dažnai laikoma tiesiog šventvagiška. Tačiau toks lyginimas yra ne tik pagrįstas ir naudingas, bet besiklostančiomis aplinkybėmis jis darosi absoliučiai būtinas ir neišvengiamas grynai moksliniu tiriamuoju požiūriu. Maža to, būtent nuostata dėl tokio lyginimo yra lakmuso popierėlis, leidžiantis atskirti ES integraciją rimtai ir atsakingai tyrinėjantį tikrą mokslininką nuo mokslininko kaukę užsidėjusio paviršutiniško diletanto, tesugebančio įvilkti ideologinę integracijos propagandą į pseudomokslinio žargono rūbą ir vengiančio kelti bei gvildenti realius ir esminius su integracija susijusius klausimus. Ypač principinius filosofinius ir politinius šios integracijos pagrindų klausimus.

Mokslinėje literatūroje seniai pastebėta, kad pirmaisiais XX a. dešimtmečiais plačiai ir karštai diskutuotus idėjinius Europos vienybės klausimus liautasi svarstyti būtent nuo 1955 m. - nuo tada, kai, užgožusi kitas alternatyvas, laimėjo ir įsitvirtino Žano Monė (Jean Monnet) pasiūlyta neofunkcionalistinė integracijos strategija ir vizija. Įsidėmėtina, kad pats jos kūrėjas primygtinai ragindavo vengti būtent idėjinių - filosofinių ir teorinių - integracijos klausimų ir siūlydavo pakeisti juos grynai „techniniais“ įvairių jos aspektų tyrinėjimais. Todėl idėjiniai ES integracijos apmąstymai liko apleisti iki dabar ir šios srities mokslinėje literatūroje visiškai vyrauja techninės analizės, savo pobūdžiu ir turiniu beveik niekuo nesiskiriančios nuo kadaise Sovietų Sąjungoje vykdytų pseudomokslinių „komunizmo statybos“ problemų tyrinėjimų. ES patiriant egzistencinę krizę, šitoks integracijos tyrinėjimų intelektualinis neadekvatumas ir nuosmukis yra dar vienas Sąjungos idėjinio silpnumo ženklas ir turi būti suvokiamas kaip grėsmę jai didinantis veiksnys.

Teoriniu ir metodiniu požiūriu ES ir SSRS lyginimas leidžia geriau perprasti ES ištikusios krizės priežastis ir gelminius mechanizmus bei padeda tiksliau prognozuoti tikėtinas Sąjungos raidos kryptis ir tendencijas. Tačiau toks lyginimas naudingas ir pravartus ne tik todėl, kad egzistuoja tam tikri politinių darinių radimosi, raidos, o dažnai ir žlugimo panašumai. Kaip bus parodyta toliau, ES ir SSRS sieja ir tam tikra idėjinė giminystė, tad panašumai ir analogijos tarp abiejų sąjungų yra ne paviršutiniški ir atsitiktiniai, bet vidiniai ir gelminiai. Todėl pastangos juos atskleisti taptų svarbiu žingsniu vaduojantis iš integracijos tyrinėjimus apraizgiusio ideologinių iliuzijų voratinklio ir skatintų sugrįžti į kadaise egzistavusį, bet apleistą iš tiesų akademinį jos filosofinio apmąstymo ir mokslinio tyrinėjimo lauką.

Akivaizdu, kad į esminį klausimą - ES persitvarkys ar žlugs - neįmanoma atsakyti žvelgiant į jį pro vienodai ideologizuotų „euroentuziazmo“ arba „euroskepticizmo“ nuostatų prizmę. Šį klausimą įmanoma dalykiškai svarstyti tik iš akademinės perspektyvos. O pradėti reikėtų nuo abėcėlinės istorinės tiesos, kad politiniai dariniai žlunga dėl dvejopų - išorinių arba vidinių - priežasčių, tai yra dėl nesugebėjimo atsispirti užpuolikui arba dėl didžiulių vidaus santvarkos trūkumų ir ydų. Kartais jų žlugimą lemia abiejų priežasčių sampyna ir sąveika. Tokios sampynos užuomazgų jau galima įžvelgti ir ES atveju, tačiau apskritai didžiausia grėsmė Sąjungai kol kas lieka jos vidaus konstrukcijos ydos. Kadangi istoriškai žvelgiant ES yra ne pastovus, o „tampantis“, taigi nuolatos kintantis darinys, šios konstrukcijos ir viso darinio vidaus santvarkos klausimas neišvengiamai virsta pasirinkto vienijimosi modelio tinkamumo ir veiksmingumo klausimu. Tik neišardoma sąsaja tarp ES vidaus santvarkos ir ją lemiančio integracijos modelio leidžia dalykiškai - aiškiai ir konkrečiai - pasakyti, kas turima omenyje kalbant apie dabartinę ES būklę: Sąjunga išgyvena gilią krizę ir faktiškai yra žlugusi ta prasme, kad visiškai išsisėmė kelis dešimtmečius vyravusi neofunkcionalistinė žemyno šalių integracijos strategija. Praktiškai tai reiškia, kad ja besivadovaujanti ES ne tik atsidūrė savo plėtros aklavietėje, bet yra tapusi negyvybingu dariniu, kurio neįmanoma išgelbėti dalinėmis ir kosmetinėmis reformomis.

Prof. Vytauto Radžvilo kalba, sakyta spalio 18 d. jaunimo sambūrio „Pro Patria“ organizuotoje diskusijoje „Europa po Europos Sąjungos?“

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ specialų leidinį
„Redakcinės kolegijos tribūna“


Pasidalink: Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (22)

 • Grįžti 2017 sausio mėn. 01 d. 10:27:22

  Filosofai turėtų pastebėti vieną dėsningumą-kai atrodo, kad nebėra
  vilties,Dievas ištiesia ranką ir-prikelia gyventi iš naujo.Tai kartojasi
  ir LIETUVOS istorijoje.Jei Dievo planas būtų buvęs kitoks, seniai būtų
  vardas ištrintas.Betgi-atsikūrėme. Atgijome kaip tauta.Todėl ir dabar,
  nedejuokime, išliksime ir atgimsime sustiprėję.Tik nebe įjungti ar
  prijungti, o laisvi.Laisvi žmonės mąsto kitaip, ne krikščioniškomis
  vertybėmis-atsukti kitą žandą ,kai tave žemina ir neklūpėti , o
  kalbėtis su Dievu kaip vaikui su tėvu.

 • Prosenelis 2016 spalio mėn. 31 d. 09:21:43

  AS MANAU. KAD. TIKRAI. BlOGAU. NEBUS. NIEKAS. MANAU. PENSININKUS. NEAPVOKS.
  GYVENIMAS. TURI. GERIETI. JAIGU. KARBAUSKAS. SU. SKVERNELIU. PADARYS.
  GINERALINE. SVARA. DIDELE. DALI KANTORU. VALSTYBINIU. ISTAIGU. ANULIOS.
  SUNAKINS. TA. DIDZIULI. BARDAKA. ISVERSTASKURIUS. VISUS. IUZTARNAUTA.
  POILSI. SUGRASYNS. TIESA. GARBE. SAZINE. IVISAS. LIETUVOS. ISTAIGAS.
  TADA. LEDAI. PAJUDIES. SVAJOTI. GALIME. PAGYVENSIME. PAMATYSIME.

 • priezastys 2016 spalio mėn. 30 d. 00:07:50

  ES putesi kaip balionas... ir sprogs. dar palaukus tikrai sprogs.
  priezastis? daug. viena ta, kad prijunge ubagus (baltus) , antra: nutuke
  tingi dirbti ir todel prisileido turkus ir kitokius musulmonus...

 • šakės... 2016 spalio mėn. 29 d. 23:12:28

  Išstoti nėra iš kur, o gelbėti nėra ko.
  Senai rasineju, kad reikia sprukti su anglais kol nevelu...
  O GAL JAU SAUKSTAI PO PIETU?
  Zodziu: šakės!
  Javai su 900 kariu tarp Lietuvos ir Lenkijos? Ir Lietuva liko buferine!
  Stai ka reiskia "jusu priesai - musu priesai". Lenta isliks, kad priminti,
  kad pazadu kaina - NULIS!
  (Neuzmirskit Kryma! Juk ukraincai grazino rusams atomine uz pazadus!)

 • mano žodžius dar prisiminsit musu valdžia šaršala kelia o dauguma ja dievina 2016 spalio mėn. 29 d. 21:35:29

  ARBA PIRISTROIKA BUS ARBA LIETUVĖLĖ MUSU LIKS TIK
  PRISIMINIMUOSE

 • visiems 2016 spalio mėn. 29 d. 20:45:47

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts

 • >remiux 2016 spalio mėn. 29 d. 20:39:12

  Teisingas pastebėjimas.Lietuva kryžkelėje-pertvarka ar
  žlugimas.Greičiausiai-žlugimas.

 • remiux 2016 spalio mėn. 29 d. 17:21:38

  Šio straipsnio pavadinimas, beveik tinka ir dabartinėje Lietuvos
  valdžios situacijoje: Lietuva kryžkelėje - pertvarka ar žlugimas.

 • viskas 2016 spalio mėn. 29 d. 17:04:52

  Viskas priklausys nuo to, ko mes norėsim, ar likti Europos provincija su
  absurdiška elgsena ar kultūringais žmonėmis.

 • Prosenelis toAlge 2016 spalio mėn. 29 d. 16:48:12

  NU. NU. NEKALBIEK. LABAI. NEGRAZEI. O. GALVOK. KA. TIE. PONAI. VEIKS.
  KURIE. LAIZIE. RUSISKIEMS. OKUPANTAMS. KEUSIUS. O. DABAR. ATGAVE. LAISVE.
  ISVERTE. SAVO. KUMUNYSTINIUS. KAILIUS. SOKO. LAZYTI. KITIEMS. TAIP. KAD.
  GALVOK. KA. SNEKI. NEGI. SAVUS. LAIZYS. MANAU. ANT. TIEK. NUSIPENIEJE. KAD.
  NEPRISILENKS

 • Alge 2016 spalio mėn. 29 d. 16:34:56

  Del to Eurosajuzo mes visi kentesime, kiek mums islaidu , bet manau ju net
  nebereikes del to Rusijos gasdinimo mums ir moketi , idomu , kas gali
  atsakyti , ka mes islosiame padedsami JAV, jie patys mato , kai Amerika
  kursto karus ir ne karto nekariauja savo zemese, net pratybas vykdo pas mus
  , juk jei nori mokinti tegu jau vezasi karius musu i savas valstijas ir
  trypia ten tas dykumas Tecsase ar kitus , kodel mums visus priimti ir
  praktikuotis dar jiems geriau maitinti .Vyriausybe turetu paklausti ar
  musu tauta norti taip kirsintis su visais , kaip musu Elitas, juk tauta
  nera nutarusi nei del nato , nei del lito , kuris apgaulingai buvo
  pridengtas padidinus patiemsa didziausius atlyginimus gaunantiems , o taip
  butu tas kriterijus neatitikes.Kaip valdzia supranta ta apsaugojima musu ,
  ar zmoniu zudymu per kara , taip , kaip Donbase .Noretusi kad nors
  paaiskintu, kaip viskas cia vyks.Juk paliksime priesamziu lygyje , kas
  isgyvens ir, kokia tai laisve.Ja mes tik prrasime taip noredami i

 • tai, kad 2016 spalio mėn. 29 d. 16:30:24

  šiek ne taip: "Teoriniu ir metodiniu požiūriu ES ir SSRS lyginimas
  leidžia geriau perprasti ES ištikusios krizės priežastis ir gelminius
  mechanizmus bei padeda tiksliau prognozuoti tikėtinas Sąjungos raidos
  kryptis ir tendencijas." Tiek teoriniu, tiek metodiniu požiūriu yra
  didžiulis skirtumas tarp ES ir TSRS - ES neturi savo KGB, todėl lyginimai
  be šio subjekto yra beprasmiai.__Vingių Jonas

 • Senis 2016 spalio mėn. 29 d. 15:50:53

  Nejaugi tie eurosojūzo nukaršę veikėjai nesupranta,kad normalios tautos
  kaip Anglija,Vengrija jau seniai nusisukę nuo tos.Gaila,kad dar Lietuva
  nesupranta savo beviltiškumo:aklai seka jų nurodymams kad ir laikrodžių
  sukiojime,kontroliuoja biudžetą,liepė sunaikinti lietuvišką
  LITA,pagerbti homikus ir t.t.Netokios imperijos žlugo,o eurosojūzas irgi
  neišvengs panašaus likimo-tai faktas kaip blynas.

 • Vr 2016 spalio mėn. 29 d. 15:15:05

  Žmonija pereina per įvairias formacijas,civilizacijas.Kiekviena turi savo
  laiką: vystymosi pradžią ir pabaigą.Kaip šaipėsi mūsų patriotai
  dėl prisidėjimo prie TSRS griūties.O žlugo ji todėl,kad atėjo
  laikas.O laiką nustato Dangus,kuris mus veda.Dar 1941 metais Edgaras
  Keisis patikslino,kad TSRS žlugs po 50-ties metų.
  Dabar atėjo Vakarų civilizacijos žlugimo laikas.Jis irgi
  užplanuotas.Vakarai savo evoliucijos laikotarpį baigia.Dabar vyksta jos
  degradacija.O mes, kaip labai madingi,perimame visas jos kvailystes ir
  triumfuojame.Tautų kraustymosi procesas tik įsibėgėja.
  Sveiko proto Lietuvoje liko visai nedaug.Ačiū filosofui ir mąstytojui
  V.Radžvilai už puikų straipsnį.

 • Bleka 2016 spalio mėn. 29 d. 15:00:56

  Tikroji tiesa:TSRS valde zydas,ES ,JAV,Vokietija valdo zydas. daryt?Tik
  Tautine Partija tiknacija=Lietuva.Salin zydu valdyma.Iki.

 • LL 2016 spalio mėn. 29 d. 11:54:38

  Lietuviu tauta nesupranta,kad sionistines ziurkes per savo politinius
  prostitutus bei vasalus vykdo rafinuota lietuviu tautos genocida,kuris
  pradedamas nuo tautos nutautinimo,nuo iskripelisku vertybiu pirsimo
  vaikams
  darzeliuose kaip bande genderlups iskripeliai bande 4 metu vaikams ibrukti
  pederastijapropoguojancias knygas apie du princus pederastus ir dvi
  karalaites leisbietes,ta pati iskripeliska propoganda braunasi ir i
  lietuviu vaiku mokyklas.Sionistines ziurkes kirsina visa zmoniu grupes
  jaunus su senais,vyrus su moterimis,rusa bei lenka su lietuviu,darbdavi su
  darbuotoju,mokytoja su mokiniu ir tai sionistines ziurkes daro
  planingai,tam su kuremos pelno nesiekencios organizacijos kuriu privise
  kaip uteliu seno sunio kailije ir visuose salise kur tik sitas sionistu
  brudas gali veistis,sitos sionistu pinigais seremos kontoros slepesi uz
  keliu zodziu,tai zmogaus teisiu gynimas,bet gina ne paprastus zmones o
  visus iskripelius ir parazitus kurie is vidaus griauze tautas ir ju
  morale.

 • Nuomonė 2016 spalio mėn. 29 d. 11:49:52

  ES ir NATO sukūrė JAV, ES ir NATO yra absoliutūs JAV nurodymų
  vykdytojai. Šitie dirbtinai sukurti JAV ,,sąjungininkai'' Vašingtonui
  reikalingi tik tam, kad sukurti ,,pasaulio demokratijos'' įvaizdį ir
  žarstyti bombas kur jiems patinka. Visur, kr tik pasirodo JAV ir jų
  vasalai ES, visur prasideda pilietiniai karai ir liejasi kraujas. Visa ši
  veikla reikalinga Amerikai, kuri vokdama ir plėšdama naikinamas šalis,
  lobsta ir platina karus visame pasaulyje.

 • Mix 2016 spalio mėn. 29 d. 11:10:56

  Ačiū.

 • dagys 2016 spalio mėn. 29 d. 10:52:06

  greiciau sitas eurosojuzas dasibaigtu

 • LL 2016 spalio mėn. 29 d. 09:31:52

  Jewrosajuzas jau senai yra gyvas lavonas,nes jewrosajuzo projektuotojai
  sionistai ikodavo viska kas naikina tauta,tai visu iskripeliu ir parazitu
  griauzenciu europos tautas besaligiskas toleravimas.Todel ir matom sionistu
  pederastijos propogandos vaisius,kai milijonai visam pasaulije sveiku jaunu
  zmoniu propogandos deka tapo pederastais ir nukirto savo gymynes medi vienu
  kirciu.Sekantis zingsnis sionistu naikinant europos baltasias tautas yra
  masinis pasalpinio juodo gaivalo vezimas i europa ir veza per dirbtinai
  kiauras sienas is vienos puses afrikos negrus o is kitos musulmonus ir
  jewrosajuzas per labai trumpa laiko sionistu rankomis bus paverstas
  neaiskios spalvos kloaka kas dabar ir matosi visuose senosios europos
  sostinese ir didmiesciuose.Sionistai vykdo europos tautu genocida kuris
  vadinasi INONO PLANAS.Sionistai per savo vasalus jewrosajuze iskripeliams
  ir parazitams veistis sukure siltnamio saligas geru ir darbsciu europos
  tautu saskaita ir tai europos tautas sunaikins !!!!!!!

 • O 2016 spalio mėn. 29 d. 09:24:20

  ES buvo kuriama kaip laisvų ir nepriklausomų valstybių sąjunga. Tai yra
  vienintelė ir būtina sąlyga jos išlikimui. Pasukusi federalizacijos
  keliu ji pasmerkė save pražūčiai.Briuselio biurokratams aiškiai
  trūksta įžvalgumo. Arba, galimas daiktas, jie puikiai supranta, kad
  laisvų valstybių sąjungoj jie patys nebus reikalingi, todėl ir
  stengiasi pratęsti jos agoniją.

 • Prie krikščioniškų vertybių grįžti 2016 spalio mėn. 29 d. 08:35:22

  bus labai sunku,o tai yra pamatas.Aplamai talentingi žmonės be moralės
  pridaro labai daug žalos,nes žmonės jais patiki,o jie suklaidina ir
  nuveda ne ten,kur reikia.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • APMAUDAS: Rusijos futbolo čempionato aštuntojo turo rungtynėse šeštadienį Maskvos „Dinamo“ klubas, kuriam atstovauja Fiodoras Černychas, namuose 0:1 (0:0) pralaimėjo Machačkalos „Anži“ ekipai.
 • SVEIKINIMAI: Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Bulgarijos Respublikos prezidentą Rumeną Radevą šalies 110-ųjų nepriklausomybės metinių proga.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Sveikata Grožis