respublika.lt

2018 rugsėjo 18, antradienis

RESPUBLIKOS REDAKCINĖS KOLEGIJOS TRIBŪNA (Nr.86): KODĖL MUMS NESISEKA VALDYTI SAVO VALSTYBĖS?nuotraukos (96)

2016 rugpjūčio mėn. 21 d. 08:06:09
Respublika.lt

Tik Lietuvai ir tik jos sąmoningiems piliečiams skirtas savaitraščio „Respublika“ specialus leidinys.

 

Krescencijus Stoškus: Kodėl mums nesiseka valdyti savo valstybės?

Atėjo laikas be gudravimų pripažinti, kad dvidešimt penkerius metus bandytas valstybės projektas „Nepriklausoma Lietuva“ nebuvo mums sėkmingas. Tokiai išvadai padaryti nereikia nei daug diskusijų, nei ypatingo išmanymo, nei sudėtingų tyrinėjimų su statistinėmis lentelėmis ir permainų kreivėmis. Visiškai užtenka to vienintelio ir visiems į akis krintančio fakto: per ketvirtį amžiaus iš gimtojo krašto pasitraukė apie trečdalį gyventojų. O tai yra pats patikimiausias valdymo kokybės kriterijus: didžiajai gyventojų daugumai gyventi mūsų šalis yra netinkama. Tas kriterijus buvo žinomas daugeliui istorikų ir buvo taikomas daugelio valstybių dramatiškam likimui paaiškinti.

Nors labai pavėluotai, tokio valdymo defektų jau pradėjo ieškoti ir padoresni politikai bei mūsų žiniasklaida. Nors kol kas grabaliojamės lyg girti tvoros, bet mintis jau gerokai išjudinta iš trafaretinių formulių srauto. Smarkiai sumažėjo emigraciją kurstančios reklamos, bet dauguma politikų, ekonomistų, apžvalgininkų ir net solidžių sociologų tokias tendencijas vis dar tebeaiškina tuo ūkiniu atsilikimu, kurį paveldėjome iš sovietmečio. Jų samprotavimais, su to atsilikimo įveikimu pasikeisianti padėtis ir viskas būsią kaip Airijoje. Aptardamas emigracijos stabdymo būdus, tą požiūrį palaiko net toks sąžiningas sociologas kaip Romas Lazutka: „Vis dėlto pagrindinės priemonės turi būti ekonominės. Lietuvos „gerovės valstybė“ yra neefektyvi, o reikia pirmiausia imtis pertvarkų darbo rinkoje ir versle, nes žmonių algos yra vidutiniškai mažesnės, negu leidžia ekonominis pajėgumas, o versle, tarkime, uždarosiose akcinėse bendrovėse, yra daug tamsos, jos yra uždaros, verslai yra neskaidrūs.“ Toliau nuo politikos esančių kritikų požiūriai gerokai įvairesni: vieni politikus kaltina tuo, kad jie sunaikino senąją Lietuvos pramonę, o naujos sukurti neįstengė, kiti - kad jie nesugeba priimti šiai situacijai būtino įstatymo, kuris uždraustų jauniems žmonėms emigruoti tol, kol jie neatsiskaitys už mūsų šalyje įgytą mokslą, treti - kad valstybė neturi deramos šeimų rėmimo politikos, ketvirti priežastis mato švietimo sistemoje, iš kurios visiškai išnyko patriotinis auklėjimas, penkti labiausiai smerkia žiniasklaidą, kad ji aklai pasidavusi kosmopolitinei ideologijai ir nesugebėjusi įžvelgti naujosios nomadizacijos, arba gyvenimo be savo vietos, pavojų ir pan.

Žinoma, čia visur esama tiesos. Trumparegiška, viendieniška, nenuovoki, nesubalansuota ir neatsakinga politika tikrai daug prisidėjo prie to, kad šalis pasidarė neadekvati žmonių išgyvenimo galimybėms bei privertė juos masiškai bėgti iš ką tik išsilaisvinusios valstybės. Kitaip sakant, prasidėjo bėgimas nuo laisvės. Ne vienam padoriam žmogui kilo klausimas, kas atsitiko tiems laisvės namams, jeigu žmonės neteko noro ir galimybių juose gyventi.

Kokia turėjo būti paradoksali toji mūsų laisvė, jei per 25 metus išnyko trečdalis Lietuvos. O žmonės iki šiol vis tebesprunka nuo jos į visus kraštus. To Lietuvos istorijoje dar nėra buvę. Patys emigrantai paprastai sako: „Neįmanoma (arba sunku) išgyventi.“ Todėl prie jų pridėkime dar pačioje Lietuvoje išlikusius 600 tūkst. žmonių, kuriems tenka gyventi žemiau skurdo ribos. Tik prašyčiau neišleisti iš akių ir to fakto, kad visa tai vyksta tuo metu, kai ūkis auga, valstybė (kaip visuma) turtėja. Vadinasi, privalome pripažinti, kad grėsmingai didėja socialinė atskirtis: vienos žmonių grupės vis labiau atitrūksta nuo kitų, valdžia - nuo visuomenės. Kitas esamos padėties įvertinimas išreiškiamas terminu „laukinis kapitalizmas“. Dabar šis terminas vis dažniau pradedamas vartoti viešose kalbose. Bet gal šiandien būtų aiškiau jį vadinti nežabotu, arba savivalės, kapitalizmu. O jis, kaip žinia, visad gimdė ir gimdo „socialinę neteisybę“.

Bet kol kas nieko nedaroma jai pažaboti. Ir nebus daroma tol, kol bus tikima, kad emigracijos, skurdo, demoralizacijos ir savižudybių problemas išspręs ekonominis augimas. Bet tai grynos pasakos ir juokų juokai... Mūsų tautos išlikimas dabar iš esmės priklauso tik nuo jos pajėgumo pakeisti savo orientaciją. O tą ji galės padaryti tik pažabodama laukinį kapitalizmą. Kad būtų pažabotas laukinis kapitalizmas, būtina teisinga valstybė, t.y. valstybė, pajėgianti atlikti savo pagrindinę funkciją - užtikrinti (įgyvendinti, palaikyti) teisingumą. O teisingumas turi sureguliuoti mažiausiai tris santykius - moralinius, juridinius ir bendruomeninius (socialinius). Visais laikais to žmonės laukdavo iš savo valstybės valdymo, kaip organizuoto tvarkos palaikymo būdo. Visada valstybė jiems buvo tik tiek sava, brangintina, gerbtina ir verta gynimo, kiek ji buvo visiems teisinga, t.y. nešališka ir nesavanaudiška. Ir visada žmones labiausiai žeidė, žemino ir atstūmė iš valstybės sprendimų ir veiksmų kylantys teisingumo pažeidimai. Svetimus kraštus okupavusioje represinėje valstybėje tie pažeidimai buvo įprasti ir savaip legitimuoti. Ten jie kilo ne tik iš karinio bei administracinio tautų pavergimo interesų, bet ir iš klasių naikinimo ideologijos. Abiem atvejais brutali prievarta buvo ciniškai įteisinama kaip laisvę ginantis teisingumas. Pagal savo kilmę ir veikimo principą ji buvo dviveidiška ir vien dėl to niekada negalėjo būti teisinga.

Nepriklausomybė sulaužė šį stipriojo teisės tipą. Prasidėjo valstybinės nuosavybės privatizacija ir demokratizacija. Žmonės tikėjosi, kad asmens laisvė ir sava bei savarankiška valstybė sudarys jiems galimybes tapti tikraisiais savo šalies šeimininkais, kaip tą numato Konstitucija. Bet to neįvyko. Neįgali, o dažniausiai paperkama ir grobimus atvirai toleruojanti valstybė sužlugdė ir staiga nepriklausomybę atgavusios Lietuvos lūkesčius, sunaikino bet kokio pilietinio solidarumo, tarpusavio pasitikėjimo pagrindus ir pagimdė iki tol tik iš raštų žinomą atstumtųjų, atliekamųjų, nereikalingųjų, menkaverčių žmonių kategoriją.

Matyt, nebuvo nei pakankamai padorumo, nei išminties, nei valios teisingumui užtikrinti. Buvo tiesiog pasiduota greitai įsiplieskusiai konfliktų stichijai, iš kurios išaugo ne tik daug priešpriešų, bet ir visų brutaliųjų jėgų diktuojama „stipriojo teisė“. Ji padėjo greitai išardyti senąją ūkinę ir politinę sistemą su kolektyvinio gyvenimo formomis, bet ji sustabdė ir pasiruošimą naujam, privačiam gyvenimo būdui. Stipriojo teisę (savivalę) įtvirtino tie žmonės, kurie buvo atsidūrę geresnėje padėtyje, turėjo daugiau priėjimų prie valstybės dalijamo turto, turėjo daugiau valdžios arba greičiau prie jos prasibrovė, kurie buvo energingesni, apsukresni, landesni, suktesni, agresyvesni, godesni, įžūlesni ir kurie mažiau paisė sąžinės balso bei apskritai padorumo, teisingumo normų. Žodžiu, tai buvo žmonių kategorija, kuri iškovotą laisvę ir nesutvarkytą teisinę sistemą sėkmingai panaudojo grobimui, arba, kaip tada buvo sakoma, „prichvatizacijai“.

Jie pirmieji pradėjo (o kiti ir „išmoko“) gyventi be taisyklių ir įtvirtino naują savivale paremtą stipriojo teisės modelį, kuris kadaise buvo vadinamas „džiunglių įstatymais“. Džiunglių įstatymai reiškia kraštutinę savivalę, arba laisvę be ribų. Ji mūsų krašte pagimdė ne tik mums visiems gerai žinomą „prichvatizaciją“, bet ir klaninę-oligarchinę valdymo kontrolę, nepagrįstų privilegijų įteisinimą, išsisukinėjimą nuo bet kokios atsakomybės, politinę bei ūkinę korupciją, nepotizmą, partinių interesų iškėlimą virš valstybinių, neišaiškinamų nusikaltimų bei viešų patyčių praktikas, kriminalinių gaujų formavimąsi ir siautėjimą, panieką silpnesniesiems, arogantišką požiūrį į jų interesus bei kolektyvinius valios pareiškimus ir daugybę kitų panašių dalykų. Ir visur jokios atsakomybės už daromas klaidas, aplaidumą, o neretai ir nusižengimus. Jokios pagarbos teisingumui, žmogaus orumui ir juos ginantiems įstatymams. Kai nereikia laikytis duoto žodžio ir dėl to darosi nereikalinga nei įpareigojanti santuoka, nei stabili šeima, nei priedermės savo valstybei. Kai užtenka prisijaukinti sugyventinį ir bet kurią valandą su juo nutraukti visus ryšius, kai gali imti iš valstybės ir kitų žmonių, ką nori, svarbu tik neįkliūti. O jeigu neįkliuvai - viskas normalu ir teisėta.

Jų aktyvaus ir nekontroliuojamo veikimo rezultatas buvo tas, kad didžioji žmonių dalis liko už borto: be darbo, be pragyvenimo šaltinio ir be pasirengimo privačioms iniciatyvoms bei verslui. Anot žinomo anų laikų ekonomisto E.Vilko, tie žmonės buvo priversti „nuogi šokti į dilgėles“. Jie neteko galimybių laisvai konkuruoti su savivaliautojais. Tuos žmones žemino ir tai, kad juos vėl valdė ir kontroliavo savo pažiūras staiga pakeitę ir vėl į priekį prasibrovę senosios nomenklatūros pareigūnai. Be to, teko gintis nuo visų karingųjų pseudopatriotų, smarkiai pavėlavusių prisijungti prie nepriklausomybės gynėjų. Tačiau buvo skaudžiausia, kad nepriklausomos Lietuvos valdžia beveik niekada neatsistodavo jų pusėje. Kadangi partijų reikalai joms visad buvo daug svarbesni už valstybės reikalus, o žmonių naudingumas kaupiant kapitalą nepalyginamai brangesnis už žmonių likimus, jie daug uoliau vykdė įsipareigojimus toms grupuotėms, kurios turėjo daugiau jėgos.

Autoritarinė valstybė pati atsirado savivaliaudama be ribų, o mūsų laisva valstybė savo konformizmu ir nuolaidžiavimu tarnavo ne tiek suvereniai tautai ir jos teisingumui, kiek galingųjų savivalei. O iš to kilo mūsų „laisvo gyvenimo“ tragizmas bei jo padariniai. Per visą nepriklausomybės laikotarpį labai retai kada buvo galima pajusti, jog valdžiai rūpi tautos likimas. Šią savivalės formą visose institucijose stebėtinai greitai įteisino naivusis neoliberalizmas, arba laisvės be ribų ir atsakomybės ideologija. Ji greitai įtikino visas valdžias ir žiniasklaidą, kad šiandien moralė yra „ne šio pasaulio dimensija“.

Iki šiol ji tebedeklaruoja, kad demokratinėje valstybėje kiekvienas žmogus yra laisvas. O laisvas esi tada, kai nėra suvaržymų ir kiekvienas gali daryti, ką tik nori. Bet kokie apribojimai laikomi „sovietiniu palikimu“. Dėl to komerciniuose masinės komunikacijos kanaluose įsidarbinusios žvaigždės nuolat su pasididžiavimu pasakoja, kokią drąsą jos rodžiusios savo gyvenime, nepaklusdamos nei įstatymų, nei kasdienių elgesio normų reikalavimams. Jiems laisvė yra tas žavesys, kurį galima patirti tiek „vaikščiojant draudimų paribiais“, tiek peržengiant bet kokias normas, apribojimus ir suvaržymus. Todėl nenuostabu, kad toks žmogus suherojinamas ir tituluojamas tik jiems vieniems suprantamu žodžiu „krūtas“ (rus. - stiprus, žiaurus, kietas). O jų tiesioginiai mokiniai, atsisėdę prie vairo, dabar viešpatauja ir kelia siaubą ne tik mūsų keliuose, gatvėse, bet net ir parkuose: automobilio vairuotojas ir motociklininkas čia nesiskaito su dviratininku, dviratininkas - su riedutininku, o riedutininkas - su pėsčiuoju. Ir šiose vietose stiprieji dažniau vadinami ne pažeidėjais ar nusikaltėliais, o „kelių ereliais“.

Ta pati galimybė elgtis, kaip kam patinka, galioja ir aukščiausio rango politikoje. Kas nori, čia nevaržomai naudojasi tokia laisve, kuri kituose kraštuose vadinama korupcija. Iki šiol čia savavališkai ribojamas tiesioginis dalyvavimas valstybės valdyme, visos viešojo protesto formos, o durys į tikrą savivaldą visai uždarytos. Mūsų šalyje yra laisvi rinkimai, bet jie leidžia ir laisvai papirkinėti. Todėl jų rezultatai priklauso tik nuo išleistų pinigų sumos. Ruošdamiesi rinkimams, politikai ragina žmones laisvai rinktis savo atstovus, bet realiai rinkėjai yra priversti rinktis tik iš labai ribotų ir jau stipriai susikompromitavusių asmenų sąrašų. Konstitucija yra įvedusi referendumų organizavimo laisvę, bet laisvasis Seimas, pasityčiodamas iš savo tautos laisvos valios, suteikė sau išimtinę teisę paversti negaliojančiais bet kokius jų rezultatus. Politikai ypač džiūgauja dėl tos laisvės, kuri buvo suteikta kapitalo, prekių ir žmonių judėjimui bei leidžia išvažiuoti, kur kas nori, bet nedrįsta pakelti akių į savo tautos ir valstybės demografinę būklę, į tai, kam šimtmečiais buvo kurta ši mūsų valstybė, koks likimas jai gresia ir kam mes auginame savo vaikus. Šiuo metu Seimas turi 141 narį, devynias tarpusavyje įnirtingai kariaujančias partijas, bet dėl to, kas jiems naudinga, jie puikiai sutaria. Iki šiol čia tebegalioja kadaise vienos parlamentarės suformuluota nuostata: „Virš mūsų tik dangus; kokius įstatymus priimsime, tokie ir bus!“ Čia nėra tokių išmintingų būtybių kaip Butano karalius, kuris pats griežtai apribojo savo valdžią, atsisakė karališkos rezidencijos ir padarė savo šalį pačia laimingiausia Azijos šalimi. „Kvailys!“ - taip tikriausiai pagalvojo daugelis Seimo narių, kai išgirdo šią naujieną.

Kai įsitvirtino stipriųjų teisė, beveik visa valstybės politika, visi jos veiksmai ėmė kelti grėsmę paprastiems žmonėms, didinti įtarumą ir nepasitikėjimą. Toji grėsmė buvo regima kiekviename įstatyme, kiekviename sprendime, kiekvienoje programoje. Kas beliko atstumtiesiems žmonėms? Jaunesni, energingesni ir sveikesni, pasijutę svetimi ir nereikalingi savo kraštui, pasinaudodami sienų atvirumu bėgo iš Lietuvos ir virto emigrantais, o turį nevisavertiškumo kompleksų ir puolusieji į depresiją klimpo į alkoholizmą arba žudėsi. Ilgainiui įvestas pašalpų skirstymas čia jau nieko negalėjo padėti. Emigravusieji jau gimdė „airius“, „anglus“, „škotus“, „norvegus“, „italus“, „turkus“, „ispanus“, o susimetusių alkoholikų šeimos „produkavo“ vaikų namų auklėtinius.

Žinoma, tie, kurie sugebėjo išgyventi Lietuvoje, buvo apimti įniršio, įtūžio, pykčio ir sunkiai tramdomo noro keršyti. Pasinaudodami įgyta žodžio laisve ir importiniais kontrkultūros ženklais, pažemintieji ir paniekintieji verbališkai ir simboliškai ėmė priešintis visai valstybės tvarkai ir jos kūrėjams. Kadangi neatsirado nei tikros savivaldos, nei tokių profsąjungų, kurios patikimai gintų jų interesus, tas priešinimasis iki šiol išliko visiškai spontaniškas, emocinis ir individualus. Bet vis dėlto tai buvo reakcija ne tik į socialinį pažeminimą, totalinį žmogaus orumo, jo autonomijos ir žmogiškosios vertės sunaikinimą, bet ir į tas niekinamąsias „šunaujos“, „runkelių“, „neįgaliųjų“, „degradų“ etiketes, kurių politikai ir jiems talkinanti žiniasklaida jiems negailėjo. Čia įsitvirtino nihilizmas su visais niekinimo ir naikinimo atributais, patyčių ir tarpusavio paniekos kontrkultūra, neapykanta savo valstybei ir sau pačiam. O valstybė ne tik toleravo tuos iššūkius, bet ir juos finansavo, kad toji neapykanta „išsikrautų“.

Kad suvereni tauta pakeistų šitokią valstybės politiką, ji privalo mobilizuotis, įvesti rimtą pilietinę valdžios kontrolę ir pažaboti jos savivalę. O kad būtų galima atlikti tokį darbą, pačiai tautai būtina smarkiai sustiprėti, t.y. pasidaryti nepalyginamai aktyvesnei, organizuotesnei, solidaresnei, oresnei, racionalesnei, atsakingesnei ir ištikimesnei savo kraštui. Be šių permainų gali būti sunku išvengti prūsų likimo. Iki šiol vieni daugiausia žiūrėjome į Vakarus, kiti - tik į savo valdžią. Pribrendo ir perbrendo laikas įsižiūrėti patiems į save ir į tai, ką iš šios „žaliavos“ dar įmanoma padaryti. Taigi pradėkim nuo savęs!

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ specialų leidinį
„Redakcinės kolegijos tribūna“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (96)

 • puiku 2017 balandžio mėn. 15 d. 19:51:28

  Atviras raginimas imtis ginklo,naikinti ne tik vietinius, bet ir
  respublikinio mąsto kenkėjus,

 • JUOKYNGA 2017 kovo mėn. 12 d. 14:30:13

  AR MES. TURIME. POLITIKU? TAUTOS. POLITIKUS. ISAUDIE. ISTRIEMIE.
  KAGEBYSTAI. KOMUNYSTAI. ATGAVUS. LAISVE. BUVO. ISLAPTINTI. LANZBERGIO.
  KLANO. ISVERTE. SAVO. KAILUS. SOKO. PRIE. LOVIO. POLITIKU. SSR. NEREIKIEJO.
  TIK. KREMLIAUS. PONU. BUVO. REIKALYNGI. LAIZYTOJAI. DEREKTIVAS. GAUDAVO.
  IS. KREMLIAUS. OMUSU. ISVERSTA. SKUREI. PAMATE. KAD. NETEKO. DARBO. SUKISO.
  LIETUVOS. LAISVE. I. EUROPOS. SAJUNGA. SUNAIKINO TAUTOS. PASIDIDZIAVIMA
  LYTA. BET. DABAR. TURI. KAM. LAIZYTI. NET. KONSTITUCIJOS. NEPAISE
  Prosenelis

 • Prosenelis 2016 spalio mėn. 03 d. 11:50:17

  KVAILA ANTRASTIE. TURIEJOTE. RASYTI. KUODIEL NESISEKA VALDYTI ISVERSTA.
  SKUREMS. LIETUVOS. VALSTYBE???

 • pilietis 2016 rugsėjo mėn. 02 d. 18:00:52

  sito straipsnio autorius nusipelne valstybinio apdovanojimo is prezidentes
  pAgarba jam

 • laukinis kapitalizmas? na, jau, na,jau 2016 rugpjūčio mėn. 29 d. 15:41:08

  prie ko čia kapitalizmas? Valdo trečiarūšiai lddp nomenklatūriniai.
  Nereikia filosofijų, kad suprastume, kodėl save gerbiantys ir galintys
  įsikurti teisinėse valstybėse, emigruoja. Pirmiausia, nepagarba
  asmenybei, dirbančiajam, sukuria nesaugią, neteisinę valstybę.
  Kažkodėl komentaras buvo ištrintas, matyt, fainiau, kai daugiau
  keiksmažodžių.

 • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com 2016 rugpjūčio mėn. 26 d. 06:18:16

  Sugriauti Lietuvos valstybės teisiniai pagrindai. Valdžia išrenkama ne
  Konstitucijoje nurodytu būdu jau visi 24 metai, todėl yra neteisėta,
  nelegitymi. Iš esmės yra įvykddytas antikonstitucinis perversmas. Todėl
  iš neteisėtos valdžios ko nors tikėtis Lietuvai, Tautai... gero
  tikėtis NEGALIMA. Tai jei būtų LR Seimas nors truputėlį patriotiškas,
  tai paklustų Konstitucijai laisva valia ir priimtų patį pagrindinį
  valstybės ĮSTATYMĄ, Rinkimų įstatymą neprieštaraujantį LR
  Konstitucijai. Du paruošti projektai jiems nusiųsti. Bet ko gero geriau
  spręs kitas problemas. Štai Seimo puslapyje suradau 1174 dokumentus,
  kurių užvadinime yra "Dėl užsieniečių teisinės padėties". Štai kuo
  valdžia užsiiminėja. O kas norėtų su tai problema sėl neteisėtos
  valdžios detaliau susipažnti, tai pasiguglinkite šiuos straipsnius:
  "Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai - valdžia nelegitimi. ",
  "Viešas kreipimasis į LR Konstitucino Teismo teisėjus.", "Viešas
  kreipimasis į partijas ir Seimą", "JE metinis pranešimas

 • baisi tiesa 2016 rugpjūčio mėn. 24 d. 18:26:10

  ...Pribrendo ir perbrendo laikas įsižiūrėti patiems į save ir į tai,
  ką iš šios „žaliavos“ dar įmanoma padaryti. Taigi pradėkim nuo
  savęs!...
  Bet dauguma savu jau toli! Nera su kuo pradeti.

 • ot 2016 rugpjūčio mėn. 24 d. 17:43:24

  Ot nuosekliai ir tiksliai viskas parasyta... ir as butent taip viska matau.
  Galiu tik issakyti priekaista Lietuvos intelektualams: kur jus buvote
  anksciau? Kodel tylejote??? Kodel laukete iki kol "laivas jau apsemtas
  vandens"? Ar dar galima gelbetis....susiorganizuoti... nepaskesti?
  Nezinau. Isvykusiems atimta Lietuvos pilietybe, kad negaletu trukdyti...
  turtingi-laimingi...partijos des visas pastangas, kad issaugotu status
  quo... kosmopolitams nesvarbu kokie atbegeliai i Lietuva mokes jiems
  atlyginimus...gudresni uzsieme turto kaupimu... biednesni nuodijasi... KAS
  SUKVIES/SURINKS VISUS MUS I BURI...KAS PASAKYS "GANA YRA GANA"? Tauta
  netekusi vadu, netenka ir galvos!!! Kur vadai???

 • Kazys 2016 rugpjūčio mėn. 24 d. 14:17:29

  Manau ,kad šitoks, visai svetimas Lietuvai, valstybės valdymas ne
  Lietuvoje buvo sugalvotas ir ne piliečių o kriminalinių partijų
  tebevykdomas!

 • Praustaburnis 2016 rugpjūčio mėn. 23 d. 15:06:46

  Skaitant ir pavirsutiniskai su tarpiniais giliniais paanalizvimais kas
  parasyta,galima nevienareiksmiskai pasakyti,kad nieko naujo nera
  parasyta.Pirmo kurso universiteto studentas sias mintis isdestytu daug
  aiskiau giliau ir trumpiau.Perskaicius si rasini galima pasakyti,kad tas
  ideologinis homo sovieticus mentalitetas atsispindi labai
  ryskiai.Pirmiausia,kas yra seima ir pradine vaiko mokykla. Tai aplinka
  kurioje jis gime ir augo.O gavus ta Laisve,as galiu sakyti gavome,nes del
  Laisves yra kovojama ir liejamos upes kraujo,mes kartu gavome ir ta
  sovietini prisitaikstanti komformistini palikima,kurio niekas keisti
  nenorejo.Ta labai gerai parodo rasytojos N.Putinaites knyga Nugeneta Pusis
  " Atejizmas kaip asmeninis apsisprendimas Tarybu Lietuvoje". Mes
  asmeniskai gavome laisve,nors daugumas nuo paciu auksciausiu iki paciu
  zemiausiu nesuprato kas yra ta laisve, nes jie gyveno Laisveje-sovietinis
  vergas nezinojo laisves be pilno lovio.Todel sio rasytojo klausiu ar jis
  eitu nuo lovio i Lais

 • aleks 2016 rugpjūčio mėn. 23 d. 13:06:27

  Senai neteko skaityti tokių šviesių ir teisingų minčių

 • Kęstui 2016 rugpjūčio mėn. 23 d. 07:23:29

  mielasai, palikite mokytojams teisę, apsispręsti patiems kas juos mokys,
  Landsbergis, Butkevičius ar Grybauskaitė. Esat labai susirūpinęs
  vaikais ir jų burnos higiena, nežinau, gal vaikų neturit, o gal
  paprasčiausiai nesuprantat, kad mokytojai ugdo, moko, supažindina su
  pasauliu. Tėvai savo vaikus augina, auklėja, moko dantukus išsivalyti.

 • Kęstas 2016 rugpjūčio mėn. 23 d. 03:47:29

  Ar leisime sukčiams, kuriems vadovauja anūkėlis G.Landsbergis, mokyti
  mūsų mokytojus?
  Ne. G.Landsbergio veidmainystė yra tokia akiplėšiška, kad aišku,
  kodėl jo ir jo sėbrų negalime rinkti net ir kaimiečiams, kuriems jų
  partija neseniai sumažino pensijas. Landsbergių šutvė patys vagia iš
  valstybės (pvz., per žmoną ir Mortos mokyklą), o tokiais
  akiplėšiškais būdais nuskurdintą šalį maitina absurdiška
  demagogija apie dantų valymą ir mokytojų išsilavinimą. Pirmiausia
  tokius veikėjus reikia susodinti kalėjiman, o po to mums spręsti, kas ir
  kada mokys vaikus valyti dantis.
  Visiems, valdžiusiems bei valdantiems Lietuvą: jei vagiate, keliate
  mokesčius be reikalo, mažinate pensijas ir taip dar labiau skurdinate
  Lietuvą, nesitikėkit vėl prasibrauti tarp valdančiųjų. Mūsų
  kantrybė jau išseko.
  Daugiau apie tai, guglinant žodžius: mokslas-studijos-ekonomika.

 • Paprastas 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 22:28:25

  Juokingiausia, kad patys intelektualai užsimanė laisvos Lietuvos prieš
  25 metus, o dabar nori vėl "kažko dar tobulesnio".

  Paskaitykite istorinius šaltinius, daugeliui žmonių reikia tvirtos
  rankos ir stabilumo, tada jie laimingi. Tik pamanykite, iškovojote
  proletarui laisvę...ir ką jis su ta laisve darys? Jiems nereikia jokios
  laisvės, o tik STABILUMO.
  Na o intelektualams geriau likti nuošalėje nes bet kokiu atveju pridarote
  daugiau problemų, o jeigu tingite pasigilinti į istorinius šaltinius tai
  nueikite į zoologijos sodą ir ten atidarę gardus paskelbkite laisvę...

 • Bleka 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 21:19:19

  1.Lietuva nera Valstybe,nes neturi savo valiutos,sienu ,banko..ir
  tt.2.Kodel rasai MES?O kada Lietuva valde lietuvis ir lietuviu tauta?Jug
  valde TSRS sudetyje zydai(konslagerio salygos) dabar tie patys zydai tik
  ES.3.O kaip rinksi ,kai rinkimai tik dumas=jie tiesiog vergoves
  stadijoj...coda:zydu valdymas =tragizmas ir ne ti mums...

 • Alva 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 18:14:39

  Ačiū K.Stoškui už išsamų ir teisingą straipsnį.Gal labiau
  vienysimės gindami savo savo teises ir teisinę valstybę.Tegu kiekvienas
  susimąsto perskaitęs šį straipsnį ir pagalvoja ką rinkti į
  Seimą,kad patys sau nesididintų atlyginimų ir negautų neteisėtų
  kompensacijų.

 • Todėl, kad 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 16:55:57

  Mus valdo įtakingiausieji paskelbti DELFIje.

 • lietuvė 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 16:25:36

  Mes valdančiąją šutvę vadiname erkėmis ant tautos kūno.Tik tos
  prisisiurbusios nukrinta,o šitos laikosi ir siurbia toliau.Ir kas gali
  pasikeisti su nežiniuku premjeru priešakyje,jam niekas nepabrango,jis
  nieko apie nieką negirdėjo ir nežino.O mes kantri veršių
  tauta.Stiprybės ir kantrybės broliai lietuviai

 • Primenu 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 11:54:54

  kad nepriklausomi mes buvome tik iki 2003-ųjų metų, po to vėl
  Sąjungoje.

 • "mūsų korupcinei pornografijai" 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 11:40:32

  gal jūs turite ir daugiau pavardžių iš "direktorių" rato, gal net iš
  visų lietuvos didmiesčių? Prikalkime visus prie gėdos stulpo
  išviešindami jų blogus darbus ir lietuva taps švaresne :)

 • valdas 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 11:19:44

  SEKASI IR DAR KAIP,NET SPORTINIKAI PAKLUSTA-PRIES IR PER OLIMPIADA LOTA,KAD
  7 VIETA GERIAU,NEI 2,-IVYKDYTA SU KAUPU,TIK DABAR REIKIA SULAUKTI ORDINU
  ITEIKIMO...

 • taigi 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 09:41:21

  kad jos nieks nevalde tik plese

 • RECEPTAS ?? 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 09:24:34

  Reikėtų iš esmės pakeisti valstybės valdymo struktūrą:panaikinti
  partinių "lovio partijų" teisę formuoti vyriausybes,šią teisę
  perduoti pvz. išmintingam prezidentui,kuris įdarbintų tik specialistus.
  Išnyktų neraštingų ir be jokios moralės partiečių
  "švogerizmas".Nunyktų ir vagių gaujos-partijos, kurios braunasi į
  Seimą tam, kad legaliai vogti ir imti kyšius .
  Įsteigti prie prezidento "valstybinę vykdymo kontrolę", kuri
  kontroliuotų įstatymų įgyvendinimą.

 • Tiesiai 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 08:25:15

  į dešimtuką.Ilgai laukiau tokio straipsnio.Išsamus,kritiškas
  vertinimas mūsų valstybės.Tiesiog padarytas jeigu galima išsireikšti
  mūsų valstybės pjūvis,kuriame matomos visos mūsų bėdos.Šis
  straipsnis būtinai turi būti perskaitytas vasario 16-osios minėjime...O
  K.Stoškui pagarba.Tokie žmonės mūsų šviesuliai, kurie duoda impulsą
  naujiems pokyčiams...

 • O ką gi siūlo MŪSŲ korupcinė pornografija?_1 2016 rugpjūčio mėn. 22 d. 08:24:27

  P. S. TIESA - ONA DANUTĖ GRICIENĖ yra TS-LKD narė!!! Korupcijos
  pažiba!! Būk TS-LKD-istu ir vogsi, grobsi kiek norėsi! Jei kas – tave
  balne už kanopų prilaikys partijos bendraminčiai, onytės kyšininkytės
  klonai!O ką gi siūlo MŪSŲ korupcinė pornografija? Kas vyksta Kaune,
  švietimo skyriuje, Kauno m. savivaldybėje!? Korupcijos mastai
  savivaldybėje, švietimiečių siautėjimas, matijošaitininkų
  parsidavimas ir veidmainystė tiesiog "verčia iš kojų". Buvęs
  švietimiečių caras A. Bagdonas (būgtai nuimtas!?), iš tikrųjų,
  paliktas toliau koordinuoti kyšininkavimo veiklą švietimo skyriuje, kad
  naujasis "vadovas", būsimasis caras Mažeika, tinkamai perimtų visą
  kyšininkavimo, despotizmo, melo, demagogijos, veidmainystės, nesiskaitymo
  su žmonėmis, maisto, baldų, higienos priemonių, vaistų ir visko ko tik
  įmanoma vogimo iš vaikų, mobingo, kyšių "išmušinėjimo" iš eilinių
  darbuotojų, tėvų ir fiksuotų sumų (nustatytų savivaldybės niekšų)
  pristatymo "kur reikia" "industriją"!!!

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PABĖGO: antradienį Pietų Korėjos Tedžono mieste, kuris yra už 160 kilometrų į pietus nuo Seulo, iš zoologijos sodo pabėgo puma.
 • NELAIMĖ: Austrijos Graco mieste traukiniui susidūrus su autobusu, vienas žmogus žuvo, o dar 11 buvo sužeista.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar vizitai pas gydytojus ir tyrimai turėtų būti apmokestinti?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +8 +11 C

   +9  +11 C

 

   +8  +10 C

  +11  +24 C

   +22  +26 C

 

   +21  +24 C

  2-3 m/s

 3-5 m/s

 

    2-3 m/s

 

USD - 1.1671 PLN - 4.2955
RUB - 79.4113 CHF - 1.1236
GBP - 0.8888 NOK - 9.5620
reklama
Sveikata Grožis