respublika.lt

2017 rugsėjo 20, trečiadienis

Laisvalaik kortel

RESPUBLIKOS REDAKCINĖS KOLEGIJOS TRIBŪNA (Nr.105): „MANKURTIZMO SPĄSTAI“nuotraukos (34)

2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 07:47:54
Vytautas RADŽVILAS, VU profesorius, filosofas

Tik Lietuvai ir tik jos sąmoningiems piliečiams skirtas specialus leidinys savaitraštyje „Respublika“.

 

Vytautas RADŽVILAS, VU profesorius, filosofas:

Praėjusią savaitę prof. Jūratė Laučiūtė paskelbė straipsnį „Pirmyn! Į praeitį?“, kuriame atkreipė dėmesį į panašumą tarp VU TSPMI studentų piktinimosi mano „euroskeptiškomis“ pažiūromis ir okupacinio režimo entuziastų skundų dėl „nacionalizmo dvasios“ pokario VU filologijos profesorių paskaitose. Pastarąjį mėnesį tai toli gražu ne pirmas šiuos ir kitus dabartinių ir sovietinių mėginimų įtvirtinti „vieną tiesą“ panašumus primenantis tekstas, išskirtinis savo atvirumu ir neatsitiktinai sulaukęs atitinkamo jį skelbusios redakcijos įvertinimo, - su ištisus trejus metus kas savaitę komentarus leidiniui rašiusia autore skubiai nutraukta sutartis.

Šis straipsnis aktualus visai Lietuvos visuomenei. Atmintis - tik ji neleidžia žmogui tapti nežinančiu, kas jis buvo, yra ir privalo būti, mankurtu ir apsaugo nuo pavojaus tapti „laimingu“, tai yra net nepajėgiančiu aiškiai suvokti savo apgailėtinos padėties, vergu. Nereikia priminti, kad mankurtas - dvasiškai suluošintas žmogus, iš kurio atimta atmintis. Tai neprisimenantis savo praeities ir kilmės - tėvų ir gimtosios bendruomenės - padaras, kuris, nesuvokdamas, kas jis yra, visada jaučiasi „laimingas“ ir pasiruošęs aklai įvykdyti bet kurį šitokia būtybe jį pavertusių šeimininkų paliepimą. Kad ir kokia svarbi ir maloni man gerbiamos profesorės išsakyta moralinė parama, sutartis su šio teksto autore nutraukta dėl kitos priežasties. Toji priežastis yra kur kas gilesnė: savo straipsniu ji pataikė į patį Lietuvoje vyraujančios ideologinio ir politinio valdymo sistemos nervą. Straipsnis „žalingas“ ir „pavojingas“ pirmiausia todėl, kad gaivina daugelio žmonių prisiminimus apie sovietmečiu vykusias „neteisingai mąstančių“ asmenų moralinio ir psichologinio spaudimo bei žlugdymo kampanijas.

Okupacijos laikų neregėjusiai ir neatsimenančiai, tad kiek naivokai tikinčiai, kad gyvena „laisvės karalystėje“, jaunajai kartai jis gali tapti paskata susimąstyti, kas yra tikroji laisvė ir kokia jos prasmė, nes turėtų pažadinti sveiką abejonę ir gilesnę pajautą, kad Lietuvoje su laisve vyksta keisti ir negeri dalykai. Nuo čia jau tik mažas žingsnelis iki to, kad visuomenei atsivertų akys ir daugeliui taptų akivaizdi ir pagaliau viešai pasakyta didžiausia šių dienų Lietuvos „paslaptis“: būtent kad Lietuvą valdo ir negailestingai naikina vėlyvojo sovietmečio komsomolo karta. Grobikams sunaikinus ir nutildžius sąmoningiausius ir patriotiškiausius Lietuvos visuomenės sluoksnius, o slenkant metams natūraliai keičiantis kartoms ir vykstant nuožmiam visuomenės ideologiniam indoktrinavimui bei „perauklėjimui“, okupuotoje šalyje mankurtėjimas plito vis lengviau ir sparčiau. Sąjūdžio išvakarėse Lietuvoje buvo likę kur kas mažiau istorinę atmintį ir tautinę bei valstybinę sąmonę išsaugojusių piliečių, nei melagingai skelbia tris dešimtmečius skleidžiamas „visuotinio tautos prabudimo“ mitas.

Mažiausiai prabudusiųjų buvo labiausiai „perauklėtoje“ - iš pradžių prievarta atplėštoje, o vėliau vis savanoriškiau atitrūkinėjusioje nuo dvasinių, moralinių ir politinių Lietuvos Respublikos ištakų ir idealų kamjaunuolių kartoje. Smarkiai sumankurtinta - nukrikščioninta, ištautinta ir išvalstybinta - Sąjūdžio išvakarėse ji buvo parengta ir pasiruošusi užbaigti Tautos naikinimo darbą. Kadangi nebuvo spėjusi tiek pasireikšti šiame bare kaip labiau pasižymėję „partijos draugai“, ji nesunkiai prisitaikė prie naujų sąlygų - okupantų įskiepytas sovietines „pažangias“ pažiūras greitai ir gana meistriškai padengė išoriniu „europinių vertybių“ lako sluoksneliu. Netruko paaiškėti, kad ji ne tik lengvai perėmė naują politinį žodyną ir retoriką, bet „pažangumu“, o kartu ir abejingumu Tautos ir valstybės likimui pranoko savo mokytojus.

Augę nepriklausomoje Lietuvos valstybėje ar bent girdėję joje gyvenusių tėvų pasakojimus vyresnieji Lietuvos vedliai į šviesų komunizmo rytojų tai valstybei ir pačiai jos idėjai vis dėlto jautė tam tikrų sentimentų ir šiokią tokią pagarbą. Netrūksta liudijimų, kad ne vieną išdaviką ir kolaborantą vis dėlto retkarčiais pristabdydavo ir priversdavo pasijausti nejaukiai ar net susigėdus nerangiai teisintis dėl savo niekšiškų veiksmų būtent anos laisvos Lietuvos vaizdinys, nevisiškai išblukusi joje patirto žmoniškesnio gyvenimo ir auklėjimo įtaka. Prof. B.Genzelis pasakojo, kad, pvz., liūdnos atminties LKP CK sekretorius drg. P.Griškevičius neretai būdavo gana sukalbamas lietuviškojo kultūrinio paveldo išsaugojimo ir panašiais klausimais, išskyrus, žinoma, atvejus, kai būdavo aiškios ką nors daryti draudžiančios Maskvos direktyvos. Pakakdavo trumpų aptemusios istorinės atminties prašviesėjimų, kad staiga prabudusi uolaus okupantų tarno tautinė savigarba akimirkai pažadintų sąžinę, kuri padiktuodavo ne betaučio „sovietinio žmogaus“, bet tik akimirkai atsikvošėjusio lietuvio dvasioje galėdavusius kilti sprendimus ir veiksmus.

Čia ir išryškėja didysis šių dienų paradoksas. Kitaip nei nepriklausomos Lietuvos atmintį turėję komunistai, tipiška vėlyvojo sovietmečio kartos atstovė p. Nerija Putinaitė jau leido sau Joną Basanavičių vadinti psichiniu ligoniu, o Vincą Kudirką - nevykėliu. Palyginkite, Lietuvos komunistų vadas, „liepsningas revoliucionierius ir internacionalistas“ V.Mickevičius-Kapsukas iš pagarbos V.Kudirkai manė esant būtina rinktis mažybinę jo slapyvardžio - Vincas Kapsas - formą. Ne atsitiktinumas, kad šeimininkaudama Vilniuje marionetinė V.Mickevičiaus-Kapsuko vyriausybė vis dėlto pagarbiai elgėsi su J.Basanavičiumi ir kitais iškiliais moderniąją lietuvių tautą kūrusiais to meto šviesuoliais. Juos mėginta palenkti savo pusėn ir paskatinti bendradarbiauti. Šitaip buvo elgiamasi toli gražu ne vien dėl grynai politinių arba, kaip mėgstama sakyti, pragmatinių paskatų. Daugelis aršių komunistų ir nepriklausomos Lietuvos valstybės idėjos atkaklių priešininkų vis dėlto iš tiesų vertino ir gerbė V.Kudirką ir kitus iškilius XIX a. pabaigos inteligentus - tautinio atgimimo veikėjus - kaip lietuvių tautos tėvus kūrėjus. Sovietmečiu buvo neigiamai vertinama jų politinė veikla, pastangos kurti „buržuazinę“ Lietuvos valstybę laikytos „istorine klaida“, bet tokio pobūdžio patyčios, kokias sau leidžia dabartiniai vėlyvojo sovietmečio ir nepriklausomybės sąlygomis subrandinti eurokomjaunuoliai, buvo neįsivaizduojamos.

V.Kudirkos pasakojimas, kaip jis iš užkietėjusio lenkomano atvirto į lietuvybę, buvo privalomas lietuvių literatūros kurso skaitinys. O šių dienų „laisvoje“ Lietuvoje mokiniai ne tik „jautriai“ apsaugoti nuo kenksmingos tokių skaitinių įtakos, bet mėginimas įtraukti šį pasakojimą į mokymosi programą būtų įvertintas kaip neleistina ir griežtai smerktina „atavistinio“ nacionalizmo apraiška. Visa tai savaip logiška, nes J.Basanavičiaus įkvėptas ir su bendražygiais įgyvendintas Lietuvos projektas de facto ir net pusiau oficialiai laikomas nebereikalinga ir beprasmiška atgyvena - net akivaizdžiai augančių geopolitinių grėsmių akivaizdoje, kai ugdyti sveiką patriotizmą darosi gyvybiškai svarbu.

V.Kudirka vaizdžiai aprašo, kaip jį, gimnazijoje besimokantį lietuvių valstiečių sūnų, aplankius tėvams, vesdavosi šiuos į tolimiausią sodo kertelę, kad bendramoksliai nenugirstų, jog šeima kalbasi „mužikiška“ lietuviška šnekta, ir šitaip išvengtų jų pašaipų ir gėdos. O baigiamas prisiminimas jaudinančiomis eilutėmis, kaip, paėmęs į rankas J.Basanavičiaus išleistą „Aušrą“, V.Kudirka apsiverkė iš kartėlio ir jau iš kitokios gėdos. Gėdos, kad taip ilgai buvo išsižadėjęs savo kilmės ir Tautos. Nusakant šią skausmingą tapatybės paieškų trajektoriją madinga postmodernia kalba, jis suvokė ir įsisąmonino savąjį tapatumą ir tvirtai apsisprendė jį teigti ir valingai ginti. Tačiau dabartinėje Lietuvoje šis pasakojimas kažkodėl laikomas „politiškai nekorektišku“ ir „neaktualiu“ - kliūtimi besimokančiam jaunimui išsiugdyti „šiuolaikiškesnę“, „tikru XXI a. žmogumi ir europiečiu“, o ne kažkokia XIX a. pabaigos atgyvena.

Viskas būtų sklandu ir gražu, tik bėda ta, kad šią J.Basanavičiaus ir V.Kudirkos pastangomis išskleistą ir vėliau išpuoselėtą lietuvybės sampratą taip pat „atgyvena“ laikė ir mokė jos gėdytis bei ragino kuo greičiau išsižadėti ir Lietuvos žemę trypęs sovietinis okupantas. Ir galiausiai, koks sutapimas: ta „pasenusi“ ir „nebeaktuali“ lietuviškoji tapatybė yra ne krislas, o dideliausias rąstas putiniškos Rusijos revanšistų akyse.

Jų neapykantos „pribaltikoje“ tariamai klestinčiam nacionalizmui ir aršios kovos su juo motyvą suprasti nesunku. Tiems „nacionalistams“ būdingas vienas itin „nepatogus“ bruožas: iškilus reikalui jie visada pirmieji ir nedvejodami stoja ginti savo tautos ir šalies. Ilgiausiai pokarinėje Europoje trukęs lietuvių partizaninis karas - J.Basanavičiaus ir V.Kudirkos „nacionalistinėmis“ idėjomis tikėjusių ir jų tikrumą savo gyvybės kaina liudijusių tarpukario Lietuvoje užaugusių ir jos išugdytų jaunų pasišventėlių ir drąsuolių žygdarbis. Visai neseniai, kai Ukraina tapo agresoriaus auka, pakrikusi ir demoralizuota armija nepajėgė priešintis, nes karininkai nedrįsdavo įsakyti savo valdiniams kautis su priešu, baimindamiesi, kad sumankurtėję kareiviai šaudys jiems į nugaras. Ir vėl šalį išgelbėjo ne saldžiakalbiai „ėjimo į Europą“ šaukliai, bet tų pačių „nacionalistų“ suformuoti kone beginklių savanorių batalionai, kurie ir atlaikė pirmąjį priešo smūgį. Būtent šią pamoką, kuri vis dar nėra išmokta Lietuvoje, puikiai perprato ir iš jos pasidarė išvadas Putino sėbrai. Jie žino ir supranta: mankurtai - ar tai būtų XX a. sovietiniai, ar XXI a. europiniai mankurtai - niekada nenorės ir nesugebės sąmoningai ir valingai ginti savo valstybės. Neatsitiktinai trokštama, kad jų būtų kuo daugiau. Štai kodėl sovietmečiu vykusi kova su „nacionalizmo atgyvenomis“ tęsiasi. Belieka tikėtis, kad ne iki „pergalingos pabaigos“, kuri greičiausiai užverstų paskutinį Lietuvos istorijos puslapį.

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ specialų leidinį
„Redakcinės kolegijos tribūna“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (34)

 • tam nesuprantu 2017 rugpjūčio mėn. 31 d. 22:05:16

  Nesupranti ko? Ar mūsų turčiai(įteisinti vagys) padeda savo tautai? Ne.
  Kodėl Ukrainos vagys turi padėti savo? Atsiminkite seną tiesą:
  vagys-tautybės neturi. Vagis ir Afrikoj vagis.

 • taškeliams 2017 rugpjūčio mėn. 31 d. 22:01:57

  Citata:. 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 15:04:37
  Nestatykit pavyzdžiu Ukrainos. Ten dar chaosas toks, kad normalia
  santvarka nepavadinsi. Bet Lietuvoje toks jau 28-ti metai.
  Na čia pavarei. Pas mus chaosas? Pas mus tvarka. Mes revoliucijas
  eksportuojame: į Gruziją, į Ukrainą. Revoliucijas tik suupakuojame į
  tinkamą tarą-rožių , oranžinė ir t.t.Lietuva antroje vietoje
  pasaulyje pagal eksportą po JAV. Bet jeigu skaičiuoti apimtis vienam
  gyventojui, tai ohohohoooo. mes pirmi. O juk pradėjome nuo kalašnikovų
  pardavimo čečėnams. Geri buvo laikai. Dabar kalašų nebėr...Reiks
  Ohmano prašyt pliušinių meškiukų su kokso įdaru...

 • As manau 2017 rugpjūčio mėn. 20 d. 14:41:21

  KAD kol LIETUVA VALDYS lansbergio islaptinti komunystai kagebistai kurie is
  lietuvos padarie baisini bardaka per 27 valdimo metus tol vargsu ubagu
  daugies o protyngi jauni emigros Prosenelis

 • Bleka 2017 rugpjūčio mėn. 11 d. 12:16:20

  Visi rasote deja kodel tik puse tiesos?Jug TSRS valde zydai,tai kodel
  slepiate po zodziu sovietas?2.Jug TSRS isarde tas pats zydas su savo
  KGB,CZV,MOSAD...pradejo elektrikas,po to aktorius ir pagaliau Ciurlionio
  grotuvas:tata,zemes kelejas...zydu liokajus Lietuvai...dar prisideda
  "gruzinas"ir maudo sude Ukraina ir puse pasaulio...Coda:kada ivardinsite
  zydu valdyma ir jo pasekmes,kai nuvarysite juos nuo valdymo...tada galesim
  kalbeti apie Tautu svajas ,lukescius ,o dabar-giljotina....

 • visiems 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 18:35:38

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • To Aklad 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 17:29:23

  Nesutinku, kad du procentai turtingųjų, bet pačių, pačių...Tačiau
  buvo
  vidurinioji klasė ir tik jos dėka valstybė sutvirtėjo. 2% buvo tik
  tinginių ir nemokančių ūkininkauti, nes tuo metu klestėjo žemės
  ūkis.
  Mūsų kaime kiek prisimenu buvo tik dvi šeimos: vienos žemė nederlinga,
  kitas tiesiog nemokėjo ar nenorėjo, nes gavęs gerą pasogą ją
  prašvilpė, o neinvestavo į ūkį.

 • Brisiau Brisiau 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 16:49:35

  Lietuva gali rinktistik: Rusija arba JAV. Į kurią pusę tu suktum? Kad ES
  jau tik štazi ideologų irštva, tai mums menka paguoda. Bet politikams -
  gal. Ne tautai.

 • Brisius 2 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 16:04:06

  nesuprantu apie ką tada šnekame ? O būt sulindus absoliučiai jankynui
  į šiknas , tai čia ne mankurtizmas ? Daryt valstybinius perversmus ir
  paskui vaizduot , kad nieko neįvyko čia kaip ir normalu ? Natūralu, kad
  įvykus revoliucijai , kita nesutinkanti piliečių dalis pasipriešina
  įvykusiems nedemokratiškiems įvykiams ir tada jau tai pateikiama kaip
  agresija. Žinot, man kažkaip nesueina pas jus galai, kažkaip pasakyta
  pusė tiesos, tai nėra visa tiesa.

 • Brisius 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 15:57:47

  Pala, pala, gerb.filosofe, paskutinė pastraipa labai neskaniai kvepia.
  Sakote, visai neseniai Ukraina tapo agresoriaus auka. Taigis, o kodėl net
  menkiausiu žodeliu nieks Lietuvoje masinėje žiniasklaidoje net
  neužsimena nuo ko viskas prasidėjo, jūs irgi TYLITE - nuo valstybinio
  perversmo , tarytum viskas taip ir turėjo būti, visi šiknas suglaudę
  tarytum to ir nepastebėjo. Tai čia nemankurtizmas ? Gerb. profesoriau ,
  tai jūs šnekat apie tai, bet paskui kaip suprantu panašiai ir elgiatės
  ? Toliau sakote lietuviškoji tapatybė yra ne krislas, o dideliausias
  rąstas putiniškos Rusijos revanšistų akyse. O bent menkiausiomis
  užuominomis jie Putino sėbrai užsiminė , kad nori susigrąžint ar kaip
  nors įtakot pribaltiką, niekur nieko nemačiau ir negirdėjau. Čia jau
  mes labiau už kitus klykiam apie puolantį rusą. O Odesoje sudegintų 40
  protestantų, kur jie patys ir galiausiai buvo apkaltinti. Ukrainoje galima
  sakyt absoliučiai nėra teisinės valstybės, visa šalis tapusi
  mankurtizmo irštva. Tai nesupr

 • Nesuprantu 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 15:34:15

  kodėl Lietuva ir kitos valstybės padeda Ukrainai,o pats
  Prezidentas,būdemas labai turtingas,galimai nepaaukoja savo turtų savo
  šaliai?Lietuviai skursta ,bet nuo jų dalis skirama Ukrainai ir kitoms
  vargstančioms,o tų šalių turčiai nelabai padeda savo šalių
  skurstantiems?Kaip čia yra?

 • Jeigu ka, 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 15:14:20

  Lietuva nedaug atsilieka nuo Ukrainos, abi salys dugne. O jeigu ir
  atsilieka, tai tuojau susilygins...

 • .. 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 15:04:37

  Nestatykit pavyzdžiu Ukrainos. Ten dar chaosas toks, kad normalia
  santvarka nepavadinsi. Bet Lietuvoje toks jau 28-ti metai.

 • nu 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 15:03:14

  Dabar per visą ES užleista mankurtizmo bacila. Ją paleido Berlyno
  politikai pirmiausia prieš savo tautą, o tuo pačiu ir prieš visas
  kitas. Kas dar prieš 10 - 15 metų buvo normalu, dabar apšaukta
  nacizmu.Kas ne kairė, tas nacizmas. "Vis dar pasireiškia tautų noras
  išsaugoti savo išskirtinumą prieš kitas tautas. ES tikslas - įveikti
  nacionalizmą". O mūsų mankurtinės putinaitės šitą mielai kartoja.
  Lietuvoje niekada netrūko kolaborantų. Sovietiniai tik pakeitė uniformą
  į mėlyną.

 • pastaba 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 14:39:15

  "...Smarkiai sumankurtinta - nukrikščioninta, ištautinta ir
  išvalstybinta..."
  NORIU PLACIAU ZINOTI! KODEL NUKRIKSCIONINTA?
  "...p. Nerija Putinaitė jau leido sau Joną Basanavičių vadinti
  psichiniu ligoniu, o Vincą Kudirką - nevykėliu..."
  IS KUR PANELE ISTRAUKE TAI? GAL TAI "FAKE NEWS"? O gal ne!
  NERVERTA NIEKAM KISTI NOSI I UKRAINOS REIKALUS. Ten chochlai patys nezino
  kas uz ka ir kas pries.
  J_K

 • Skaitytoja 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 14:25:40

  Jeigu kam įdomu kas vyksta Ukrainoje, pakalbėkite su paprastais
  ukrainiečiais iš Kijevo , lenkiančiais nugarą svetimuose kraštuose už
  duonos kąsnį sau, savo vaikams ir tėvams. Jie įvardina paprastai,
  Porošenka lobsta o mes dėl duonos kąsnio už 250 eurų į mėnesį
  dirbam Lenkijos viešbučiuose,statybose, pagalbinius darbus. Mūs gražias
  merginas parduoda į vakarų viešnamius. Ar už tokia laisvę mes
  stovėjom Maidane.

 • Sk. 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 14:25:01

  Jeigu kam įdomu kas vyksta Ukrainoje, pakalbėkite su paprastais
  ukrainiečiais iš Kijevo , lenkiančiais nugarą svetimuose kraštuose už
  duonos kąsnį sau, savo vaikams ir tėvams. Jie įvardina paprastai,
  Porošenka lobsta o mes dėl duonos kąsnio už 250 eurų į mėnesį
  dirbam Lenkijos viešbučiuose,statybose, pagalbinius darbus. Mūs gražias
  merginas parduoda į vakarų viešnamius. Ar už tokia laisvę mes
  stovėjom Maidane.

 • Sk. 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 14:24:34

  Jeigu kam įdomu kas vyksta Ukrainoje, pakalbėkite su paprastais
  ukrainiečiais iš Kijevo , lenkiančiais nugarą svetimuose kraštuose už
  duonos kąsnį sau, savo vaikams ir tėvams. Jie įvardina paprastai,
  Porošenka lobsta o mes dėl duonos kąsnio už 250 eurų į mėnesį
  dirbam Lenkijos viešbučiuose,statybose, pagalbinius darbus. Mūs gražias
  merginas parduoda į vakarų viešnamius. Ar už tokia laisvę mes
  stovėjom Maidane.

 • Sk. 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 14:24:05

  Jeigu kam įdomu kas vyksta Ukrainoje, pakalbėkite su paprastais
  ukrainiečiais iš Kijevo , lenkiančiais nugarą svetimuose kraštuose už
  duonos kąsnį sau, savo vaikams ir tėvams. Jie įvardina paprastai,
  Porošenka lobsta o mes dėl duonos kąsnio už 250 eurų į mėnesį
  dirbam Lenkijos viešbučiuose,statybose, pagalbinius darbus. Mūs gražias
  merginas parduoda į vakarų viešnamius. Ar už tokia laisvę mes
  stovėjom Maidane.

 • Sk. 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 14:22:56

  Jeigu kam įdomu kas vyksta Ukrainoje, pakalbėkite su paprastais
  ukrainiečiais iš Kijevo , lenkiančiais nugarą svetimuose kraštuose už
  duonos kąsnį sau, savo vaikams ir tėvams. Jie įvardina paprastai,
  Porošenka lobsta o mes dėl duonos kąsnio už 250 eurų į mėnesį
  dirbam Lenkijos viešbučiuose,statybose, pagalbinius darbus. Mūs gražias
  merginas parduoda į vakarų viešnamius. Ar už tokia laisvę mes
  stovėjom Maidane.

 • Aklad 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 14:16:17

  Visiskai nesutinku su autoriumi,nes Smetonos laikus girti gali tas ,kuris
  gerai gyveno tuo metu .Tais laikais gal kokie 2%gerai gyvenanciu kiti
  batrakai su klumpemis prie zibaliniu lempu.Zodziu ciut ne
  viduramziai.Poziuris i Ukraina taip pat vertas kritikos, nes zudyti savo
  salies zmones jokia kova su Rusija.Ir matant kas valdo ir alina sali tai
  vienas prie vieno Lietuva.Sitokio vagiu siautejimo nera ne vienoje
  demokratineje salyje.Jau ir europoje visi suprato kokia didele klaida buvo
  priimti Baltijos salis i ES.Neziurin tai ,jog skiriamos didziules lesos
  Lietuva skursta.Viskas isvagiama tu paciu gauju.

 • Tam Singeriui 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 14:04:30

  Tik niekšas gali šlovinti sovietinius laikus, kai lietuvius trėmė į
  Sibirą slavinai, todesai, komodaitės, kai dušanskis KGB rūmuose drįso
  iškastruoti pokario partizanų vadą; o ko vertas buvo vien tik
  respublikinio karo komisariato politinio skyriaus viršininkas kancedikas,
  tikras parlamentaro Zingerio dėdė. O kiek singerių, šmuškovičių buvo
  iškastruota Lietuvos įstaigose Smetonos laikais? Visko būna: kartais ir
  budeliams ateina laikas atsakyti už niekšiškus savo darbus.

 • . 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 13:49:10

  Ponas draugas Paleckis tiesiai šviesiai parašė - atgimstantis
  tautiškumas kelia pavojų. ES tarnai jau mato tautiškumą numirusį.

 • į ateitį šviesią 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 13:36:03

  Rusija turi Putiną, o Lietuva - Putinaitę. Ko jums dar reikia?
  Dėl Ukrainos autorius geriau būtų patylėjęs. Vyksta brolžudiškas
  karas, kurstomas iš išorės. Liežuviu ir ginklais.

 • Singeris 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 13:27:15

  Tik kvailys ar nieksas gali garbinti Smetonos laikus birželio sukilėlius
  pokario banditus lanzbergus ar grybauskaite!

 • Eurokomsomolcai 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 12:56:30

  Kai kurie stalinizmo postulatai susiplaka su liberastiškais,
  eurokomsomolciškais. Stalino laikų literatūros kūriniuose žmonės
  galėjo verkti tik iš laimės, tokie laimingi buvo visi. Tą patį čiulba
  ir eurokomsomolcas, Soroso naktipuodžio nešiotojas, Vilniaus meras
  Shimashius - jis, girdi, vadovauja laimingų žmonių miestui. Laimingų -
  besirausiančių šiukšlių dėžėse, nesuduriančių galo su galu.
  Šitas nevykėlis iš tos pačios Tauragės - kaip ir išgama Putinaitė
  (prezidentas Adamkus buvo padaręs ją švietimo viceministre). Kas atsakys
  į klausimą, kodėl Tauragė davė tiek eurokomsomolcų? Mėginkime
  paspėlioti: ar ne todėl, kad praeityje ten buvo įsikūrusi garsi
  psichiatrijos ligoninė?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • ČEMPIONATAS: Bergene vyksiančio jubiliejinio, 90-ojo, pasaulio dviračių plento čempionato jaunių vaikinų pavienio starto lenktynėse antradienį Lietuvos atstovai Romas Zubrickas ir Kęstutis Vaitaitis užėmė atitinkamai 42-ą ir 60-ą vietas.
 • GOLBOLAS: Suomijoje vykstančio Europos golbolo čempionato trečiosiose B grupės rungtynėse antradienį Lietuvos rinktinė 12:4 nugalėjo Belgijos komandą ir iškovojo antrąją pergalę.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
jogle rugsejis

Ar valdžia daro pakankamai, kad grįžtų emigrantai?

balsuoti rezultatai

Ar tikite materialinės pagalbos prašymais, skelbiamais socialiniuose tinkluose?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

   +9   +12 C

   +7  +13 C

 

   +10   +11 C

   +12  +16 C

  +13 +16 C

 

   +14  +17 C

    7-12 m/s

     1-5 m/s

 

      1-3 m/s

 

USD - 1.1972 PLN - 4.2785
RUB - 69.5066 CHF - 1.1535
GBP - 0.8862 NOK - 9.3420
reklama
Labas vasara