respublika.lt

2018 rugpjūčio 19, sekmadienis

Ar ne per dideliais kąsniais maitinasi LRTnuotraukos (32)

2017 lapkričio mėn. 09 d. 07:51:08

60 Seimo narių LRT Tarybai pateikė 46 klausimus, kokio dydžio visuomeninio transliuotojo darbuotojų algos ir priedai. Visa tai yra įslaptinta! Parlamentarai maloniai prašo pateikti 2016 m. veiklos ataskaitoje neskelbiamą informaciją:

 

1. Koks yra LRT darbuotojų, dirbančių darbo sutarties pagrindu, atlyginimo vidurkis?

2. Koks yra didžiausias atlyginimas, mokamas LRT pagal darbo sutartį?

3. Kur yra skelbiami LRT darbuotojų atlyginimų dydžiai?

4. Pateikite konkretiems LRT darbuotojams 2016 bei 2017 m. išmokėtas atlyginimų, įskaitant priedus, sumas.

5. Ar yra LRT darbuotojų, kurie dirba pagal darbo sutartį ir tuo pačiu metu LRT gauna atlygį individualios veiklos ar autorinių sutarčių pagrindu?

6. Jeigu taip, nurodykite kiekvieno iš tokių darbuotojų per 2016 bei 2017 metus gautas pajamas.

7. Kokiais pagrindais (darbo sutartis, autorinis atlyginimas, individuali veikla ar kita) yra mokamas atlygis vedančiųjų programų (laidų) vedėjams?

8. Ar yra LRT programų (laidų) vedėjų, kurie yra prodiuserinių įmonių dalininkai ar kurie yra kitaip susiję su šiomis įmonėmis (pvz., turi jų akcijų)?

9. Ar LRT direktorius, LRT Tarybos pirmininkas, Tarybos nariai deklaruoja turtą įstatymų nustatyta tvarka?

10. Ar LRT direktorius, LRT Tarybos pirmininkas, Tarybos nariai deklaruoja viešus ir privačius interesus įstatymų nustatyta tvarka?

11. Pagal LRT įstatymo 6 str. 3 d., kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija gali būti viešai skleidžiama trimis būdais: 1) už užmokestį, 2) už kitokį atlygį ir 3) nemokamai. Prašau paaiškinti, koks vidinis teisės aktas nustato, kada yra naudojamas vienas ar kitas tokios informacijos skleidimo būdas. Pateikite šio teisės akto kopiją.

12. Kas priima sprendimą taikyti vieną iš trijų tokios informacijos skleidimo būdų ir kokiais kriterijais vadovaujantis? Koks teisės aktas nustato paminėtus kriterijus? Pateikite šio teisės akto kopiją.

13. Ar LRT turi savo Etikos kodeksą ar etikos taisykles? Kur jos skelbiamos? Jei šie dokumentai viešai neskelbiami, pateikite jų kopijas.

14. Pagal LRT įstatymo 5 str. 9 p., LRT rengia programas klausos ir regos neįgaliesiems. Įstatymas numato, kad tokių programų transliavimo televizijos programose mastus nustato Taryba. Prašau nurodyti, kada ir kokį sprendimą Taryba yra priėmusi dėl programų masto regos neįgaliesiems? Ar LRT vykdė laikotarpyje nuo 2013 m. iki 2017 m. įstatymo imperatyvą dėl programų rengimo regos neįgaliesiems?

15. 2016 04 19 LRT Tarybos posėdyje buvo nuspręsta pavesti Audito ir strateginio planavimo darbo grupei ištirti, ar dabar galiojanti administracijos ir Tarybos darbo užmokesčio sistema ir dydžiai atitinka rinkos situaciją. Prašau pateikti šios grupės išvadas ir jų pagrindu priimtus sprendimus, jei tokių būta.

16. Kodėl LRT ataskaita už 2016 m. pateikta internetiniame puslapyje tokiu būdu, kad visuomenė negalėtų jos perskaityti?

17. Koks teisės aktas LRT Tarybai suteikia teisę rengti uždarus posėdžius, nustato tokių posėdžių vedimo tvarką, sąlygas, kurioms esant posėdis gali būti skelbiamas uždaru? Kaip fiksuojami uždari posėdžiai ir saugoma jų medžiaga? Koks teisės aktas nustato uždarų posėdžių fiksavimo ir medžiagos saugojimo tvarką?

18. Dėl kokių priežasčių atsisakyta LRT 2011 02 14 sprendimo internete per www.lrt.lt transliuoti viešus Tarybos posėdžius? Pateikite atsisakymo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

19. Taryba buvo įpareigojusi LRT administraciją iki 2017-02-15 pateikti patikslintą išorės audito rekomendacijų įgyvendinimo planą. Pateikite išorės audito ataskaitą, patikslintą išorės audito rekomendacijų įgyvendinimo planą, nurodydami, kokios rekomendacijos yra įgyvendintos ir, jei buvo neįgyvendintos, - pateikite neįgyvendinimo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

20. Kiek LRT radijo programų (laidų) rengia nepriklausomi prodiuseriai (prodiuserinės įmonės) ir kiek jų rengia LRT? (Pateikti procentais ir vienetais.)

21. Kiek LRT televizijos programų (laidų) rengia nepriklausomi prodiuseriai (prodiuserinės įmonės) ir kiek jų rengia LRT? (Pateikti procentais ir vienetais.)

22. Kiek LRT darbuotojų dirba prie radijo programos?

23. Kiek LRT darbuotojų dirba prie internetinio portalo kūrimo programos?

24. Kiek LRT darbuotojų dirba prie LRT televizijos, LRT „Kultūros“, LRT „Lituanica“ sukuriamos programos?

25. Kur tokia informacija yra skelbiama visuomenei?

26. Kas sudaro Viešųjų pirkimų atrankos komisiją (programoms/laidoms atrinkti)? Kas 2016 m. ir 2017 m. yra (ar buvo) šios komisijos nariai? Pateikite teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) buvo patvirtinta jos sudėtis, kopiją (-as).

27. Koks vidinis teisės aktas reguliuoja Viešųjų pirkimų atrankos komisijos skyrimo, darbo tvarką ir atskaitomybę? Pateikite šio teisės akto kopiją.

28. Kas kontroliuoja Viešųjų pirkimų atrankos komisijos veiklą? Koks teisės aktas apibrėžia kontrolės tvarką ir sąlygas? Pateikite šio teisės akto kopiją.

29. Kur visuomenė gali susipažinti su viešųjų pirkimų rezultatais?

30. Ar Lietuvos radijo ir televizijos tarybai, tvirtinant viešųjų pirkimų rezultatus, yra pateikiami tokie duomenys: nugalėtojai, kiekvienos sutarties kaina, viešojo pirkimo nugalėtojų atrankos pagrindimas ir t.t.?

31. Kaip vyksta konkurso rezultatų tvirtinimas Taryboje? Koks teisės aktas reglamentuoja viešųjų pirkimų rezultatų tvirtinimo procedūrą Taryboje? Pateikite šio teisės akto kopiją.

32. Ar yra tokių programų (laidų), kurias rengia nepriklausomi prodiuseriai, bet tokių laidų (programų) rengimui yra naudojami LRT resursai: patalpos, KTS, darbuotojai? Jeigu taip, kas šiuos procesus kontroliuoja? Pateikite šiuos procesus reguliuojančio vidinio teisės akto kopiją.

33. Ar yra su tokių programų (laidų) prodiuseriais (nepriklausomais prodiuseriais ar jų įmonėmis) sudaromos sutartys dėl patalpų ir (ar) kito turto panaudos (nuomos)? Pateikite 2016 m. bei 2017 m. sudarytų sutarčių kopijas.

34. Pateikite, kokias LRT darbuotojai gamina radijo programas ir kokias nepriklausomi prodiuseriai.

35. Pateikite, kokias LRT darbuotojai gamina televizijos programas ir kokias nepriklausomi prodiuseriai.

36. Kokia pinigų suma yra skiriama radijo programai, LRT kanalo, LRT „Kultūros“, LRT „Lituanica“ kanalų programoms? Kokia iš skirtų programai pinigų suma yra skirta programų pirkimui iš nepriklausomų prodiuserinių kompanijų ir kokia skirta LRT darbuotojų kuriamoms programoms?

37. Pateikite LRT darbuotojų programų laidų sąmatas ir nepriklausomų prodiuserinių įmonių sąmatas. (Sąmatų pateikime nurodykite LRT resursų išlaidas.)

38. Pateikite LRT vidinį teisės aktą, suteikiantį teisę pirkti programas iš nepriklausomų prodiuserių.

39. Su kokiais nepriklausomais prodiuseriais (prodiuserinėmis įmonėmis) LRT yra sudariusi sutartis 2013-2017 metais? Prašome pateikti šių sutarčių kopijas.

40. Kokiais teisės aktais vadovaujantis, informacija, kuria disponuoja LRT Taryba ar LRT, yra pripažįstama komercine paslaptimi? Kaip tai yra suderinama su skaidrumo principu? Jei komercinių sutarčių apsaugai buvo priimti vidiniai teisės aktai, pateikite šių teisės aktų kopijas.

41. Kaip yra atrenkamos viešus konkursus laimėjusios prodiuserinės įmonės - kokie yra atrankos kriterijai ir kaip pagrindžiami konkurso rezultatai? Kokie teisės aktai nustato atrankos kriterijus? Pateikite šių teisės aktų kopijas.

42. Ar laikotarpyje nuo 2013 m. iki 2017 m. yra pasirašytų sutarčių dėl programų rengimo su prodiuserinėmis įmonėmis, kurios nėra dalyvavusios viešuose konkursuose?

43. Jeigu tokių atvejų buvo, kokios tai įmonės? Prašome pateikti su jomis sudarytas sutartis.

44. Ar laikotarpyje nuo 2013 m. iki 2017 m. buvo tokių atvejų, kai su prodiuserine įmone ar įmonėmis, laimėjusiomis konkursą, nebuvo pasirašyta sutartis?

45. Kodėl tokiais atvejais sutartys nebuvo pasirašytos? Pateikite nepasirašymo priežastis pagrindžiančius dokumentus.

46. Nurodykite, kokios prodiuserinės įmonės rengia naujojo LRT sezono projektus. Kokiu būdu jos buvo pasirinktos?

Seimo nariai iš anksto dėkoja už atsakymus ir pateiktus dokumentus, tačiau tai dar nereiškia, kad LRT vadovybė atsiskaitys už išleistus visuomenės milijonus. Chėbrytė save vadina nacionaliniu transliuotoju ir yra neliečiama. Nes... yra neliečiama S.Daukanto aikštės.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (32)

 • blefas 2017 lapkričio mėn. 10 d. 13:44:32

  ,, oi juk buvo ar nebuvo šito pono klouno ,po duonines ruginukes uosles
  nosies sekimo vietoj, tiek ipilta kad kada skandalas vyko už uždaru durų
  šitas didis ponas ,ėmė ir pabėgo nuo nuodėmės persekuojimo
  ,žurnalistu ir kitu tarnautoju ,juk užsidarė elektros skydinės
  patalpose imk ir tapk ekektriko budinčio forsuok gėdima kol išblaivėjo
  šitas ponas ,o kiti nosi nuleido ir toliau dirba šitas elektrikas ir dar
  pinigo prašo didinimui didelio kasnio kad po sotkes duonos turėtu
  užkasti ir dar žuvies uodegai liktu silkes pavidalo,, va jums kokie
  kultūros išpruses vis stena duokite pinigo ,dirbame dirbame juoda darbą
  elektros skidinėse ,, juk tek kamoliai dulkiu dar lioko nuo mano ten
  praleisto nosim valymo , juk buvo šitas darbo cholikas ten slapstėsi nuo
  sunkaus darbo,,,

 • Glušas 2017 lapkričio mėn. 10 d. 05:06:41

  Niekas nieko ten netikrins. Pinigai plaukia ten kur reikia. Valdiakiauliams
  ant jusu nusispjaut zaliu v.

 • To Senis 2017 lapkričio mėn. 09 d. 23:33:42

  Būkim biedni, bet teisingi. LRT rodo dabar labai nedaug reklamos, kai yra
  finansuojama iš biudžeto, daugiausia tai laidų ar filmų anonsai (gerai,
  kad kažkiek anonsuoja, gali rinktis), dar kava. Nepainiokit su
  komercinėmis tv, ten žiauriai daug reklamos.

 • NUO 2017 lapkričio mėn. 09 d. 23:15:00

  šito ir reikėjo valstiečiams pradėti darbus. Bet geriau vėliau, negu
  niekada.Gal sumažės Jakilaičio arogancija ir diktatas ir kitų
  "profesionalų" mušimas į vienus vartus..

 • NUOMONĖ 2017 lapkričio mėn. 09 d. 22:12:44

  Manau jei bus viešai paskelbti atlyginimai, o tai anksčiau ar vėliau
  žmonės sužinos , keletas žmonių tikrai pasijus nepatogiai . Manau ,kad
  užsakomosios laidos turi būti labai gerai apmokamos . Kitaip tokių
  laidų tikriausiai nebūtų .

 • NUOMONĖ 2017 lapkričio mėn. 09 d. 21:52:48

  Jei LRT vadovas išdrįs atsakyti į seimo narių pateiktus klausimus, o
  taip manau , kad valstybės išlaikomoje įmonėje ir turėtų būti ,
  paaiškės negerų dalykų . Gali gūti , kad atsiras pradžių , pradžia
  .

 • Akys 2017 lapkričio mėn. 09 d. 21:30:40

  Labai butu idomu metine isklotine tu 38 mln. , garantuoju net dar jos
  nematant akys ant kaktos issoktu kur pinigai sumoketi. O jie PRIVALO buti
  atskaitingi, nes tai mokesciu moketoju pinigai. Na yra tikrAi keletas geru
  laidu kaip Duokim garo ar dainu konkursas su Rozicku. Bet tai ir viskas
  faktiskai.

 • Nuomonė 2017 lapkričio mėn. 09 d. 18:59:12

  Būtų didžiausias stebuklas,jei į bent 10% pateiktų klausimų Seimas,o
  tuo labiau visuomenė,gautų atsakymus iš to niekam nepavaldaus ir niekam
  neatsiskaitančio monstr0 -LRT.Nesvaikime,kalbant šiuolaikiniu žargonu...

 • Tai 2017 lapkričio mėn. 09 d. 18:52:40

  Iškelti Labai protingi klausimai.Lauksime įdomių atsakymų.

 • Alė 2017 lapkričio mėn. 09 d. 18:30:06

  Paguoda tik tokia, kad tos LRT jau seniai niekas nebežiūri

 • Sygas 2017 lapkričio mėn. 09 d. 17:16:43

  Tai vagių šaika vadovaujama alchašo siauro,kurios niekas iki šiol
  nekotroliavo ir yra turinti gerą stogą.Vat tokio0sir panašios šaikos
  labai klesti lietuvoje už mokesčių mokėtojų pinigėlius.Jokių
  atsakymų ta šaika nepateiks.

 • Pasisekimo ,naujose tiesos paieškose. 2017 lapkričio mėn. 09 d. 16:48:25

  Laikykitės valstiečiai su koalicija.Šaunuolei,dirbate ir imate jautį
  už ragų.Senai laikas visus susireikšminusius ir nesąžiningus monstrus
  pasodinti už grotų,kad kaip kirvarpos neišnaudotų vargstančios Tautos.

 • vovka 2017 lapkričio mėn. 09 d. 15:50:04

  Pusė klausimų tokių, ,kad net velnias sprandą nusisuktų
  atsakinėdamas. Klausimų užtaisas labai jau aiškus. Kžkam reikia savų
  žmonių LRT.

 • Aklad 2017 lapkričio mėn. 09 d. 14:52:25

  Nors pavadintas nacionaliniu kanalu ir musu visu islaikomas, bet skleidzia
  tik daukantynes ir konservu propaganda, kitoms nuomonems pasireiksti
  neleidziama.Zodziu sveikinam seima pradejus dometis sia slykscia
  propagandos ,melo ir smeisto kanalu.

 • Senis 2017 lapkričio mėn. 09 d. 14:32:38

  Įsijungęs TV pirmiausia matai reklamą.Dabar LRT TV reklama užima gal
  vos ne 50% transliacijos laiko.TV administracijai tas labai naudinga,bet
  eiliniam piliečiui nuo to tik liūdna.Jis mat verčiamas ne tik žiūrėti
  tas nesamones, bet už jas apmokėti.
  Taip, apmoka užsakovas, bet užsakovui sumokame visi eiliniai
  pirkėjai ir paslaugų gavėjai.Dabar vos ne visos prekybos ir paslaugų
  įmonės turi savo tinklalapius,kuriuos gali peržiūrėti kas tik
  nori.Brukti kažkokią informaciją prievarta,tai jau nonsensas,kuris
  turėtų būti pašalintas kuo greičiau,uždraudžiant reklamą bent jau
  LRT TV.

 • Siauras iš Skydinės 2017 lapkričio mėn. 09 d. 14:24:40

  Kai kurie "nepriklausomi prodiuseriai"gauna ir 15 000 eurų o koks jūsų
  reikalas? Valtybinė arba visuomeninė televizija jau seniai privatizuota
  Siauro,Grybo,Konservatorių ir JAV ambasados.Įžūliausia valstybinė
  įstaiga per visą nepriklausomybės istoriją ir viena didžiausių šiuo
  metu pinigų plovyklų.Pasidomėkite propagandisto Jakilaičio pajamomis.

 • Morkunas V. 2017 lapkričio mėn. 09 d. 14:11:27

  Reikia naujai pakeisti LRT Valdybą nes nebėra kas žiūrėti per Lietuvos
  teveviziją.

 • Pensinikė 2017 lapkričio mėn. 09 d. 14:11:02

  Nežiūriu LRT kanalo nuo to laiko, kada direktoriumi pradėjo dirbti
  Siaurusevičius. Jo nemėgstu dar nuo laidos "Spaudos klubas". Taip ir
  liko du nemėgstamiausi, tai šis ponas ir Valatka. Juk per tą
  skaistyklą praėjo daugybė žurnalistų, politikų...

 • Labai 2017 lapkričio mėn. 09 d. 13:48:56

  abejoju,kad seimo nariams pavyks kažką padaryti tam sukčių lizdui. Ten
  tokia velniava įsiveisus, kad ja išvalyti manau nepavyks.

 • jonis 2017 lapkričio mėn. 09 d. 12:35:33

  Manau, Grybauskaitė didžiai nepatenkinta tokiu tokiu Seimo užmoju.
  Siaurusevičius bėgs pas ją prašyti užtarymo.

 • Prašymas 2017 lapkričio mėn. 09 d. 12:24:33

  Kai bus atsakymai - juos prašytume irgi paskelbti jūsų laikraštyje.
  Tautai tai įdomu.

 • Reikia 2017 lapkričio mėn. 09 d. 12:03:29

  nelaukti atsakymų, o vykti į vietą ir kaipreikiant atlikti auditą.Be
  to, informaciją apie gaunamus atlyginimus galima pasiimti iš mokesčių
  inspekcijos arba iš Sodros

 • Kai 2017 lapkričio mėn. 09 d. 11:59:04

  skiria tiek pinigų, tai ir leidžia laisvai.Anksčiau jiems skyrė apie 40
  mln.litų, dabar skiria 38 mln.eurų(131 mln. litais), todėl ir švaistosi
  pinigais.Be to, pagal įstatymą draužiama reklama, o jie vistie ją
  varo.Labai šališki žurnalistai, matosi, kad daroma jiems įtaka

 • Safyras 2017 lapkričio mėn. 09 d. 11:36:10

  Kiek galima rodyti tuos pačius žmones per visas televizijas? Dalį
  pajamų gauna iš verslininkų už reklamas, tačiau jos gal įdomios tik
  patiems reklamos užsakovams, kad galima būtų teisėtai pasiimti pinigus
  už darbą, bet nieko naudingo neduodant žiūrovui.

 • Ignas 2017 lapkričio mėn. 09 d. 11:28:58

  Siaurusevičius ir LRT taryba prarado supratimą apie valstybinę
  televiziją.Jeigu atsiranda šioje televizijoje Valinskas su savęs
  reklamavimu, peliukai ir dviračio žinios - tai jau pilnas krahas. Šios
  laidos durnina visuomenę, tyčiojasi iš žiūrovo ir tikrai neturi būti
  valst. televizijoje. Ir greičiausiai 'otkatas' čia yra pagrindinis
  faktorius.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PRASIDEDA: musulmonai iš viso pasaulio sekmadienį pradeda kasmetinį hadžą - kelionę į jiems šventą Mekos miestą; kaip ir pernai, čia laukiama susirenkant daugiau kaip 2 mln. tikinčiųjų; mieste imtasi griežtų saugumo priemonių.
 • PAGERBS: sekmadienį Alytuje, minint alytiškio savanorio Artūro Sakalausko 27-ąsias žūties metines, Šv. Angelų sargų bažnyčioje bus aukojamos mišios; po Mišių žuvusio savanorio atminimas bus pagerbtas prie jo kapo Šv. Angelų sargų bažnyčios šventoriuje.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums trukdo viešai vaikus žindančios moterys?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate naująją Vilniaus miesto reklamą "G taškas"?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +14   +15 C

   +16  +17 C

 

   +15 +16 C

  +21  +23 C

   +25  +27 C

 

   +19  +20 C

  2-3 m/s

  4-6 m/s

 

    2–4 m/s

 

USD - 1.1391 PLN - 4.3115
RUB - 76.8166 CHF - 1.1338
GBP - 0.8958 NOK - 9.6795
reklama
Sveikata Grožis