respublika.lt

2018 birželio 21, ketvirtadienis

Už ką baudžiami universitetai?nuotraukos (9)

2017 birželio mėn. 20 d. 20:38:40

Seimui pateiktas projektas buvo rengtas mažiau nei du mėnesius - rekordiškai trumpą laiką, turint omenyje numatytos įgyvendinti pertvarkos mastą. Pertvarkos plane neatsakyta į principinį ir svarbiausią klausimą, ką iš tiesų keičia universitetų mechaninis jungimas ir kodėl jis tapo prioritetiniu ir pirmuoju reformos tikslu. Vilniaus forumo manymu, tai liudija, kad Vyriausybė visiškai nesiekia keisti aukštojo mokslo sistemos. Universitetų tinklo optimizavimo projektą tenka vertinti ne kaip tikrą reformą, o tik kaip pastangas išsaugoti ir tęsti iki šiol vykdytą neoliberalią aukštojo mokslo politiką, siekiant paslėpti pragaištingus jos padarinius.

 

Visiems žinoma, kad sisteminė aukštojo mokslo reforma jau buvo atlikta prieš aštuonerius metus. 2009 m. buvo tikimasi, kad universitetų sukomercinimas ir tarpusavio konkurencija dėl finansavimo šaltinių neišvengiamai vers juos savanoriškai jungtis į didesnius darinius, išspręs efektyvumo ir kokybės problemas. Nieko panašaus neįvyko dėl paprasčiausios priežasties: kovodami dėl resursų universitetai plėtė paslaugų pasiūlą, t.y. didino studentų skaičių, priimdami nepasirengusius studijuoti, bet pasiruošusius mokėti už mokslą asmenis, bei kūrė mokslo ir studijų simuliakrus. Vyriausybė imasi gelbėti ir tęsti šį žlugusį reformos projektą.

Jeigu turi kokį nors pagrindą teiginiai, jog Lietuvos aukštojo mokslo kokybė yra nepatenkinama, o pats aukštasis mokslas serga, tai gali reikšti tik viena - iki šiol mėgintos įgyvendinti neoliberalios „krepšelinės“ reformos intelektualinį, moralinį ir politinį bankrotą. Tačiau užsimojus pertvarkyti universitetų tinklą ir kurti naujus jų junginius apie tikrąsias krizės priežastis net neužsimenama.

Tylima dėl akivaizdžios priežasties: susitraukusioje, „sukrepšelintoje“ studijų „paslaugų“ rinkoje siekiama „optimizuoti“ ne universitetus, o tik jų iškabomis besidangstančias ir jų vardu veikiančias akademinio verslo įmones. Visos diskusijos reformos klausimais grindžiamos tik ekonominio efektyvumo (pelningumo) ir abstrakčiai įvardijamos „kokybės“ argumentais. Aukštojo mokslo suverslinimo programa yra toliau plėtojama ir gilinama: anksčiau vykusi beatodairiška konkurencinė kova dėl finansavimo šaltinių („krepšelių“ ir mokančių už mokslą studentų pinigų), šiems išsekus dėl sumažėjusio moksleivių skaičiaus ir jaunimo emigracijos, nuosekliai pereina į naują plotmę ir virsta vidine akademinių bendruomenių kova dėl išgyvenimo. Todėl Seimui pateiktas universitetų tinklo „optimizavimo“ planas, nepaisant jį lydinčių skambių kalbų apie valstybės atsakomybę universitetams ir politinę valią, tėra įrankis atsikratyti šios atsakomybės - jis tėra įrankis supriešinti universitetus bei pačias akademines bendruomenes ir paskatinti „savanoriškai“ susinaikinti.

Ypač svarbus reformos bruožas, atskleidžiantis tikruosius jos tikslus, yra tai, kad nenumatoma didinti asignavimų aukštajam mokslui, nors tai leistų padaryti auganti šalies ekonomika. Valstybės nenoras ir vengimas investuoti į universitetų ateitį reiškia viena: aukštosios mokyklos nelaikomos nacionaliniais žinių kūrimo, kaupimo ir saugojimo židiniais, o jų kultūrinė ir šviečiamoji misija jau atvirai nuvertinama ir paneigiama.

Universitetų ar jų padalinių naikinimas, nešalinant krizę sukėlusių priežasčių, reiškia, kad jie yra baudžiami už neatsakingą valstybės politiką. Šitaip dar labiau stiprinamas visuomenės nepasitikėjimas Lietuvos aukštuoju mokslu, nepelnytai menkinamas jo prestižas ir skatinama Lietuvos studentų emigracija į užsienio aukštąsias mokyklas.

Vilniaus forumas pasisako už racionalią ir konstruktyvią Lietuvos aukštojo mokslo pertvarką, atitinkančią ilgalaikius Tautos, valstybės ir akademinės bendruomenės interesus. Tačiau būtinas ir neišvengiamas šalies mokslo ir studijų potencialo telkimas neturi tapti „optimizavimu“, paverčiančiu universitetus greitam ir lengvam pasipelnijimui skirtų „išteklių“ santalkomis, kurias išsidalijus ir grobuoniškai išeikvojus, jie bus pamiršti ir palikti likimo valiai. Pertvarkyti universitetus reikia. Tačiau jungimo negalima paversti pirmaeiliu uždaviniu - negalima tikslo painioti su priemonėmis.

Todėl pertvarkant dabartinę universitetų sanklodą turi būti nuosekliai imamasi šių veiksmų:


1. Vadovaujantis istoriškai susiklosčiusia autentiška universiteto idėja, valstybiniu lygmeniu pripažinti ir teisiškai įtvirtinti jo misiją bei uždavinius.

2. Iš tiesų, o ne deklaratyviai atsisakyti neoliberalizmo ideologija grindžiamos valstybinės aukštojo mokslo politikos ir kritiškai apmąstyti bei įvertinti 2009 m. vykdytos reformos padarinius. Būtina kelti šios reformos pagrindinių ideologų, planuotojų ir vykdytojų moralinės, politinės ir galbūt teisinės atsakomybės klausimą.

3. Įstatymais sukurti prielaidas aukštojo mokslo reformai, atitinkančiai visuomenės ir valstybės interesus ir grindžiamai prielaida, kad rūpinimasis šia sritimi yra nacionalinio saugumo ir Tautos išlikimo pagrindas.

4. Sistemiškai peržiūrėti ir priimti iš esmės naują Mokslo ir studijų įstatymą, užtikrinantį realią universitetų autonomiją bei studijų ir mokslinių tyrimų laisvę.

5. Numatyti sutartinius ir aiškiai apibrėžtus aukštųjų mokyklų įsipareigojimus visuomenei bei valstybei ir įtvirtinti universitetinio ugdymo bei mokslo tiriamosios veiklos standartus.

6. Augant šalies ekonomikai ir tikslingai mažinant išpūstam bei neefektyviam biurokratiniam valstybės aparatui išlaikyti skiriamas lėšas, didinti valstybinį aukštojo mokslo finansavimą.

7. Neapsiriboti vien abstrakčiais globalios konkurencijos rodikliais ir reitingais paremto universitetų vertinimo strategija, bet universitetų veiklos atskirose mokslo ir studijų srityse vertinimą sieti su konkrečiais valstybės ir visuomenės poreikiais ir jį grįsti profesionalumo bei pasiekimų kriterijais.

8. Mokslo ir studijų finansavimą užtikrinti ilgalaikėmis sutartimis, garantuojančiomis stabilią jas vykdančių institucijų ir mokslininkų veiklą.

9. Politiškai bei instituciškai išspręsti masinio aukštojo mokslo keliamas studijų kokybės užtikrinimo problemas. Tai ypač aktualu, rengiantis jungti universitetus ir didinti studentų srautus.

10. Vykdant universitetų reformą, būtina besąlygiškai išsaugoti mokslo ir studijų vienovės principą.

11. Universitetų tinklo optimizavimo klausimą spręsti tik atlikus anksčiau išvardytus parengiamuosius pertvarkos veiksmus.

12. Aukštųjų mokyklų tinklą būtina pertvarkyti ne „urmu“, bet atskirai analizuojant ir įvertinant kiekvieno universiteto finansinę būklę, jo mokslo ir studijų potencialą ir plėtros alternatyvas bei perspektyvas.

2017 m. gegužės 29 d. Vilniaus forumo atstovai Švietimo ir mokslo ministerijoje susitiko su viceministru Giedriumi Viliūnu, išdėstė Forumo nuomonę dėl Vyriausybės vykdomo aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo ir pasiūlė LR Vyriausybei atsiimti universitetų tinklo optimizavimo planą. Susitikime buvo pažymėta, kad, 2017 m. kovo 29 d. paskelbdamas viešą paklausimą LR valdžios institucijoms dėl Ministro Pirmininko patvirtintos darbo grupės aukštojo mokslo tinklo optimizavimui parengti, Forumas išsakė nuogąstavimą, kad, nepaisant deklaruotų pažadų iš esmės keisti aukštojo mokslo būklę, bus tęsiama neoliberalizmo ideologija grindžiama politika. Tokią prielaidą daryti vertė akivaizdus verslo atstovų dominavimas darbo grupėje ir Vyriausybės iškeltų pertvarkos tikslų įvardijimas. Remdamasis susitikimo metu išdėstytais abiejų šalių požiūriais ir įvertinęs įvykusios diskusijos rezultatus, Vilniaus forumas mano esant būtina išsakyti savo požiūrį į aptartus klausimus.

Parengta pagal www.propatria.lt


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (9)

 • Asilas 2017 birželio mėn. 21 d. 23:12:02

  jam aišku ,o profesūrai ne.Gana ruošti pusgalvius su universitetų
  diplomais. Steponavičius - didysis kombinatorius įvedė krepšelius.Nuo
  tada ir prasidėjo universitetų dygimo metas. Komercionizavo
  mokslą,kvailiai...Kai nedaučkos papildė biurokratijos gretas iš vis
  klaiku gyventi ant Lietuvos pasidarė.

 • Studentė 2017 birželio mėn. 21 d. 19:09:03

  Svarbiausias reformos tikslas sujungti universitetus,o jų pastatus
  parduoti.Tai geras kąsnelis verslininkams.

 • Studentė 2017 birželio mėn. 21 d. 19:07:16

  Svarbiausia sujungti universitetus,o jų pastatus parduoti.Dar yra labai
  gerų kąsnelių verslininkams.

 • blogas gyvenimas dėl blogos valdžios 2017 birželio mėn. 21 d. 17:22:03

  Jei tariamai priimami studijuoti tam nepasirengę studentai, tai jie ir
  nepastudijuos, o iškris. Aplamai visi nesugebantys ar tingintys mokytis,
  iškrenta. Problema yra ne studijų kokybėje, o Lietuvoje, kaip
  neišsivysčiusioje valstybėje, ko pasėkoje baigusiems studijas asmenims
  nėra galimybės įsidarbinti dėl darbo vietų stygiaus. O valstybė
  nesivysto dėl blogos jos valdžios.

 • Jonas 2017 birželio mėn. 21 d. 16:03:06

  Nepriklausomybės laikais jokia vyriausybė nebuvo kompetentinga
  kontroliuoti universitetų kūrimąsi - kūrė universitetus kas norėjo ir
  kur norėjo. Iš jų tikri u-tai neatsirado, tik buvo išsklaidytos
  daugiamilijoninės mokslui skirtos lėšos ir taip nusilpnino tikruosius
  u-tus. Reikia nedelsiant uždaryti (ne apjungti) tuos pseudouniversitetus
  ir finansuoti tik reikalingas programas tikruose u-tuose Kaune ir Vilniuje.

 • Jonas 2017 birželio mėn. 21 d. 16:02:22

  Nepriklausomybės laikais jokia vyriausybė nebuvo kompetentinga
  kontroliuoti universitetų kūrimąsi - kūrė universitetuis kas norėjo
  ir kur norėjo. Iš jų tikri u-tai neatsirado, tik buvo išsklaidytos
  daugiamilijoninės mokslui skirtos lėšos ir taip nusilpnino tikruosius
  u-tus. Reikia nedelsiant uždaryti (ne apjungti) tuos pseudouniversitetus
  ir finansuoti tik reikalingas programas tikruose u-tuose Kaune ir Vilniuje.

 • Asilas 2017 birželio mėn. 21 d. 10:41:52

  ir jam aišku,o universitetų vadovams ne.Mielieji žmonių ,o taip pat ir
  potencialių studentų mažėja,o jūs norite didesnio valstybės
  finansavimo.Klausykit kokį išsilavinimą gali suteikti ,ko gali išmokyti
  tokie kvailiai.

 • negi neaišku 2017 birželio mėn. 21 d. 09:14:28

  Šiaip jau Steponavičių reikėtų nuteisti už universitetų naikinimą.

 • Beknygos 2017 birželio mėn. 19 d. 08:20:10

  Be knygos nėra mokslo, be mokslo... ir tt.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • SUSTABDĖ: po istorinio viršūnių susitikimo tarp JAV prezidento Donaldo Trampo ir Šiaurės Korėjos vadovo Kim Čen Uno Japonijos žinybos sustabdė civilinės apsaugos pratybas, per kurias mokomasi, kaip reaguoti į galimas raketų atakas iš Šiaurės Korėjos.
 • PAREIGOS: buvęs žemės ūkio ministras, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Bronius Markauskas vadovaus Seimo Migracijos komisijai.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar Lietuvai reikia progresinių mokesčių?

balsuoti rezultatai

Ar kada buvote apgauti, kai nuomojotės būstą?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +12   +16 C

   +12  +14 C

 

   +10  +12 C

  +23   +28 C

   +17  +20 C

 

   +15   +17 C

    8-13 m/s

   1-6 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1578 PLN - 4.3152
RUB - 73.6225 CHF - 1.1537
GBP - 0.8788 NOK - 9.4693
reklama
Sveikata Grožis