respublika.lt

2018 birželio 18, pirmadienis

R.Ozolas: Tikiu, nes žinaunuotraukos (27)

2017 balandžio mėn. 07 d. 08:00:53
prof. Vytautas RADŽVILAS

Praėjo dveji metai, kai netekome Sąjūdžio kūrėjo, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro, filosofo Romualdo Ozolo (1939 01 31 - 2015 04 06). Prabėgę metai patvirtina R.Ozolo politinį ir geopolitinį įžvalgumą, principinį įsipareigojimą Lietuvos valstybei. Jo idėjinis palikimas kaip niekad aktualus. Skaitytojui siūlome kelis nebaigtos rengti knygos „Tikiu, nes žinau“ (2007) fragmentus.

 

Vietoj pratarmės

Ką aš galvojau - kitose mano knygose. Čia - ką aš veikiau ir dariau per savo gyvenimą.

Rašyti apie tai būtina. Valstybės politikoje dalyvaujančio žmogaus gyvenimas turi būti aiškus nuo pradžios iki pabaigos. Ir visiems. Aš manau, kad tiesą apie save žmonėms visų pirma turi pasakyti pats į politiką einantis. Kiek tiesos apie save jis pasakys, tiek bus patikimas.

Rašau dėl to, kad kai kurie mano gyvenimo faktai jau taip pakomentuoti, jog būtina įsikišti pačiam.

Žinoma, rašau ir todėl, kad pačiam įdomu grįžti atgal ir pereiti buvusį gyvenimą su šiandieniniu protu ir akimis.

Istorijos patirta unikalios: gimiau dar „anoj pusėj“, Pirmojoj nepriklausomoj Respublikoj, gyvenau per pirmąją rusų okupaciją, vokiečių okupaciją, paskui penkiasdešimt antrosios okupacijos metų, kol pagaliau patys savo rankom atkūrėm Lietuvos nepriklausomą valstybę.

Įtemptas buvo ir asmeninis gyvenimas.

Mintis parašyti trumpą savo gyvenimo darbų ataskaitą dabar tokiu maloniu nerimu persmelkė širdį, kad aš dažnai atidedu kitus darbus ir darau šią pirmą gyvenimo ataskaitą.

Bendroji Sąjūdžio programa

Suvažiavimas buvo numatytas spalio vidury. Nuo rugsėjo, pasibaigus didiesiems mitingams ir po jų sekusiems gatvių budėjimams, Iniciatyvinė sėdo prie Sąjūdžio programos teksto.

Į Programos rengimo ir redagavimo grupę įėjo J.Bulavas, V.Čepaitis, A.Juozaitis, B.Kuzmickas, V.Landsbergis, R.Ozolas, R.Pakalnis, K.Prunskienė ir Z.Vaišvila. Epizodiškai pasirodydavo ir daugiau sąjūdiečių, netgi ne Iniciatyvinės narių (pavyzdžiui, Č.Stankevičius). Visiems buvo aišku, kad programoje turi būti išdėstyti tikrieji mūsų siekiai, svarbiausias iš kurių - valstybės nepriklausomybė.

Buvau įsitikinęs, kad nepriklausomybė turi būti postuluota be išlygų - kaip nuo TSRS aiškiai atribotos Lietuvos gyvenimas. Vienas iš būdų jam pasiekti buvo TSRS įstatymuose fiksuotų teisių ir laisvių realizavimas. TSRS konstitucija buvo numačiusi laisvą bet kurios respublikos atsiskyrimą - išėjimą iš Tarybų Sąjungos. Būdas, kuriuo tai būtų galima atlikti, gali būti vienoks ar kitoks ir dėl jo galima tartis, bet dėl atsiribojimo nuo imperijos tartis negalima. Taip mąsčiau aš.

Dar rugpjūtį buvo paskelbti Estijos liaudies fronto programiniai dokumentai, kurių vienas skelbė: „Politinis Estijos suverenitetas šiuolaikiniame pasaulyje gali būti įgyvendintas tik socialistinio nacionalinio valstybingumo, paremto apsisprendimo teise, pavidalu. Mažiausiai skausmingas kelias į tai eina per TSRS pavertimą iš sąjunginės valstybės Valstybių sąjunga.“ Tokiu keliu Estija ir nuėjo. Toks kelias, kaip pavyko sužinoti žymiai vėliau, M.Gorbačiovo ir buvo numatytas kaip galutinis pertvarkos rezultatas - politinis sąjunginių respublikų „atpalaidavimas“ išsaugant bendrą ekonominę erdvę.

Rugsėjo pradžioje viename iš Iniciatyvinės posėdžių, ilgai visiems malant niekus, aš atsistojau ir pasiūliau pagaliau imti rimtai dirbti ir parengti - tarp kitų - ir dokumentą dėl atsiskyrimo. V.Landsbergis oponavo, kad jam priimtinesnis žodis apsisprendimas, nes TSRS ateitį piešianti taip gražiai, kad lietuviai gal norės joje pasilikti. Kad ir galimas interpretuoti kaip humoras, pasisakymas paraidžiui buvo visiškai priimtinas Gorbačiovui. Nekalbant apie A.Brazauską. Sąjūdis buvo apdovanotas Sporto rūmais suvažiavimui rengti. Aš buvau priskirtas Sąjūdžio radikalams ir sugretintas su LLL. V.Landsbergis treniravosi žaisti dvigubus žaidimus, jau tada gana ciniškai, nors kai kuriems atrodė, kad išmintingai, manipuliuodavo viskuo, imtinai iki pačios Nepriklausomybės sąvokos. Tokia, beje, pasirodė (jau Europos Sąjungos laikais) esanti jo „generalinė linija“.

Programa ir daugybė dalinių rezoliucijų, kurias teikė visa Lietuva, buvo tikslinamos ir tobulinamos iki pat suvažiavimo. Tačiau į suvažiavimą ėjau visiškai ramus, žinodamas, kad jis pavyks puikiai.

Steigiamasis suvažiavimas

Steigiamasis suvažiavimas įvyko 1988 metų spalio 22-23 dienomis. Visi suprato, kad tai didžiulis įvykis Lietuvos gyvenime. Tačiau kuo jis tapo iš tiesų, nė sapne nesapnuota. Lietuva buvo tuščia: išseko eismo srautai, parduotuvės buvo tuščios, gatvėse matėsi vos vienas kitas praeivis. Visi sėdėjo prie televizorių ir žiūrėjo, kas darosi Vilniaus sporto rūmuose ir aplink juos. Žiūrėjo, klausėsi ir iš džiaugsmo verkė. Tai buvo visuotinis dvasinis sukrėtimas - apvalantis ir įkvepiantis.

Pirmoji diena buvo numatyta programiniams pranešimams ir rajonų Sąjūdžio grupių atstovų kalboms.

Pagrindinis pranešimas buvo pavestas man, valstybės ir teisės aspektus referavo A.Juozaitis, Z.Vaišvila kalbėjo apie ekologiją, K.Prunskienė - apie ekonomiką, V.Landsbergis - apie kultūrą, V.Čepaitis - apie nacionalinius santykius, B.Genzelis - apie LKP problemas ir A.Buračas - apie naują LTSR Konstituciją.

Buvo numatyta keletas posėdžių, kuriems turėjo pirmininkauti vis kiti Iniciatyvinės grupės nariai. Pirmąjį vesti buvo patikėta Justinui Marcinkevičiui ir Meilei Lukšienei. Just.Marcinkevičius pasakė gražią įvadinę kalbelę, o M.Lukšienė suteikė žodį kalbėti nenumatytam Vytautui Landsbergiui-Žemkalniui. Jis pakilo į salę, vedamas Vytauto Landsbergio, pasisakė esąs Sąjūdžio įgaliotas šauktis į visų širdis darbui nepriklausomai Lietuvai atkurti. Jo padriką kalbėjimą ir stovėjimą kartu su sūnum buvo galima aiškinti senatve, tačiau įgaliojimų pasisavinimas kėlė nuostabą.

Po šio incidento darbas vyko numatyta tvarka: pakalbėjo Latvijos tautos fronto, Estijos liaudies fronto atstovai, tiesa, M.Lukšienė vėl praleido nenumatytą „Caritas“ sveikintoją, o po to žodis buvo suteiktas naujajam LKP CK pirmajam sekretoriui Algirdui Brazauskui. Jis perdavė sveikinimus nuo Lietuvos valdžios institucijų, pasakė kalbėjęs su TSKP CK generaliniu sekretoriumi Michailu Gorbačiovu, kuris siunčiąs nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus darbščiai ir kūrybingai Lietuvos liaudžiai, kurią jis labai vertinąs ir gerbiąs. Pats A.Brazauskas išvardijo tiek spręstinų problemų ir nuveiktinų darbų, kad negalėjo nekelti susižavėjimo, ir V.Landsbergio prieš suvažiavimą žurnalistams išsakyta mintis apie visišką Sąjūdžio ir valdžios tarpusavio pasitikėjimą kaip viso persitvarkymo Lietuvoje sėkmės laidą, atrodė, yra ne tik teisinga, bet ir tampanti tikrove. Persitvarkymas vyko čia pat, visų akyse.

Programiniai pranešimai tą vienybės ir tikslų bendrumo vaizdą sujaukė ir apniaukė. Visai išplovė spalvas žmonių iš Lietuvos gilumų kalbos: partijos planai - anaiptol ne liaudies planai, pasakė jie.

Kad iniciatyvą išlaikytų savo rankose, senas LKP ideologijos vilkas Lionginas Šepetys pasiūlė A.Brazauskui „grąžinti tikintiesiems Katedrą“. Raštelį su pasiūlymu perskaitė A.Buračas. Tauta apsalo. Tik kardinolas Vincentas Sladkevičius neprarado budrumo: kol Katedra negrąžinta oficialiai ir neatšventinta, šventas mišias galima laikyti tiktai prie įėjimo į Šventovę. Jo balsas buvo išgirstas, tačiau nesukliudė miniai nuo Sporto rūmų iki Katedros su LKP CK vadovais priešaky, Iniciatyvinės narius stumdant ir grumdant patiems sąjūdiečiams. Pirmieji laisvės žingsniai tapo pirmaisiais tikrovės maišymo veiksmais.

Sąjūdyje buvo daug blaivių protų, tačiau blaivumu kartu su drąsa buvo apdovanoti nedaugelis. Ir vis dėlto antrąją jau išsikvepiančių kalbų dieną vienas balsas pasakė: „Klausimas iš tikrųjų tėra tik vienas ir labai paprastas: ar mes Sąjungoje, ar ne? (Plojimai.) Sąjūdis, turėdamas didelį autoritetą ir darydamas šiandien lemiamą įtaką tautos sprendimams, iki šiol pasisakė už Lietuvos buvimą Sąjungoje. Čia ir slypi pagrindinė pergalingo žygiavimo priežastis. Matyt, tikimasi su Sąjūdžio pagalba suvaldyti kylantį politinį žmonių aktyvumą.“ Tai buvo kauniečio Rolando Paulausko balsas. Kas prasidėjo! Į sceną įpuolė Vytautas Petkevičius ir, griaudėdamas visa savo stovyla, išvadino kalbėtoją provokatorium, nepasiduoti provokacijoms pakvietė pridurmais į sceną iššokęs Vaclovas Daunoras. Incidentas pirmininkaujančiųjų R.Pakalnio ir A.Šaltenio buvo užglostytas, tačiau neužmirštas. Kaip pasirodė daug vėliau, jis pataikė į dešimtuką ir pradūrė didelį balioną.

Svarbiausias antros dienos darbas buvo rezoliucijos, kurių iš dar didesnio pluošto buvo priimta trisdešimt. Sunkiausią darbą - Bendrosios programos svarstymą ir balsavimą - atlikau aš. Valdyti tokią salę, kurioje, be bendro teigiamo nusiteikimo, būta aibė vertingų minčių ir pasiūlymų, buvo tikras arimas. Kai kur paspausdamas, kai kur atleisdamas, kai kur nuolankiai paprašydamas, darbą padariau palyginti greitai ir sėkmingai.

Dalinumai rūpėjo mažiau. Supratau, kad suvažiavimas praėjo sėkmingai.

Sąjūdžio Seimo rinkimai neužtruko. Balsuota Sporto rūmų fojė buvo pakankamai greitai, paskaičiuota irgi nedelsiant, visi Seimo nariai suėjo į sceną ir kartu su suvažiavimo delegatais padžiūgavo.

Tačiau Seimo Tarybos rinkimai užtruko. Balsai buvo skaičiuojami ir perskaičiuojami, kol galų gale, salėje kai kam ir snūduriuojant, o prie mikrofono vis dar kažkam kalbant ar dainuojant, paprašyta rinktis. Žinai, kas gavo daugiausia balsų? - sušnabždėjo man kažkas. - Tu. Iš tiesų, surinkau 139 balsus, K.Prunskienė - 138, V.Landsbergis - 137.

Po to jau skirstėmės.

Švietė ryškios žvaigždės. Žmona pasakė: „Tavo žvaigždžių valanda.“

Ji buvo teisi: kitos tokios nebuvo.


Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (27)

 • Rasa 2017 gegužės mėn. 19 d. 23:34:35

  Nuostabus, tikras Žmogus. esu laiminga, paminėta jo "Dienoraščiuose,
  esu laiminga, kai vežėme jį į mitingą...Buvo nuostabu bendrauti

 • Dainius 2017 balandžio mėn. 09 d. 20:58:01

  Prašalietis teisus: Lietuva su savo nepriklausomybės atkūrimu naujų
  politinių veikėjų neįgijo: tas pas komjaunimo ir komunistų raugas ir
  pakėlė tą tešlą,kurioje visa paprasta lietuvių liaudis dabar
  makaluojasi,per kuriuos buvo sunaikinta nacionalinė valiuta,įleista
  svetima armija ir net ne viena,pinigai skolinami kad juos
  pasivogtų,smulkūs ir vidutiniai verslininkai žlugdomi,kad stambieji
  galėtų supirkimo ir pardavimo kainas didinti ir prie viso to,liaudis
  verčiama masiškai emigruoti,nes pagal sutartį su Briuseliu,pas mus turi
  atsirasti kasmet vergų,kurie laisvu noru išvyktų dirbti turtingiesiems
  europiečiams.Visa įvykių eigą nesunku atsekti,jei renki
  laikraščius,stebi TV kai kurias laidas ir dar domiesi ką rašo
  rusai,anglai,vokiečiai.To užtenka,visas kita susidėlioja į vietas
  automatiškai.O kad lietuviai yra parsidavėliai,prisitaikėliai ir
  visiškai nenuovokūs-tai faktas.

 • senis 2017 balandžio mėn. 08 d. 19:34:09

  tai ziurim, ka turim. 2016 m. Lietuvos gyventojo vidutines pajamos sudare
  tik 74% nuo turetu 1989. Ivertinus soc.atskirti eilinio gyventojo pajamos
  sudare tik 30% nuo turetu 1989 m. elito isaugo 1000%. Kas islose? Tik
  Lietuva iki siol islika LTSR. Sava Valstybe net nebuvo pradeta kurti. Liko
  tas pats teritorijos administracinis aparatas is kurio JAV ateme uzsienio
  politika ir salies gynybos strategija. Nuo 2004 metu LTSR vel kolonija, tik
  jau ne TSRS bet ES. Kaip valde, taip ir valdo Lietuvos vieninga Komunistu
  Partija-LKP. 1992 m. Lansbergiui prastumus antikonstitucini rinkimu
  istatyma, LKP susiskirste i konservatoriu, socdemu, lyberastu frakcijas, i
  rinkimus eina pateikdama frakciju sarasus kaip atskiru partiju, nesvarbu uz
  ka zmones balsuoja, LKP turi puse seimo ir obsoliucia valdzia. Paskutinis
  akordas buvo 2015 metais, Kremliaus nurodymu, Seimo ivykdytas 2 000 kgbistu
  uzslaptinimas dar 75 metams. Lansbergis suzlugde Lietuva kaip Valstybe,
  Grybauskaite dabaigs kaip sali.

 • Prašalietis-smalsuoliui 2017 balandžio mėn. 08 d. 15:03:55

  Bičiuli,būdamas jau pilnai suaugęs ir subrendęs,daugiau kaip 40 metų
  skaitau laikraščius,klausiau radiją ir ne tik tarybinę,bet Amerikos
  balsą ir laisvą europą ir žiūriu televiziją.Mačiau kaip viskas
  prasidėjo ir viskas vyko"šauniaisiais"Gorbačiovinės perestroijkos ir
  vėlesniais laikais,prisimenu ką kas ir kada kalbėjo ir ką darė,ką
  vieni apie kitus rašinėjo ir kalbėjo buvę
  vadovaujantys"revoliucinių"kovų bendražygiai,visokių valdžių ir
  lovių organizatoriai ir prichvatizuotojai.Todėl man būti"žinovu"pakako
  dirbti gamyboje vidurinės ir aukštesnės grandies statybininku.Kadangi
  nebuvau ir nesu didelis alkoholio gerbėjas,tai prisiminti ką mačiau ir
  ką girdėjau,ką atatinkamais laikais trioskė lenininiai
  revoliucionieriai, nėra sunku.

 • Prašaliečiui 2017 balandžio mėn. 08 d. 14:17:51

  O kur gi tarybiniais laikais darbavosi prašalietis? Negali vadintis
  prašaliečiu, kai taip "puikiai" žinai šmeižiamų asmenų turėtus
  "laipsnius".

 • valdas 2017 balandžio mėn. 08 d. 11:38:50

  Gimstam visi panašiai,ateinam is ten pat panašiai- tampam žmonėmis,o
  jais išlieka nedaugelis,nes kai kas patapo makaka,kas žiurke,kas ožiu ar
  musmire,o Ozuolas tai šviesulys,Juozaitis ir daugelis kitų - žmonės iš
  didžiosios raidės

 • Prašalietis 2017 balandžio mėn. 08 d. 10:57:25

  P.S.Beje straipsnelio autorius šiandieninis ponas V.Radžvilas,kaip ir
  šiandieniniai ponai a.a. Ozolas ir Juozaitis tai buvę neeiliniai
  draugai,draugai turintys mokslinį kandidatų marksistinės -lenininės
  filosofijos laipsnį,dirbusieji atatinkamą Komunistų Partijai ir
  Tarybinei Viriausybei darbą,ir,kai tik prireikė,SUGEBĖJUSIEJI
  PERSIKVALIFIKUOTI"Šauniųjų 1990"metų,Rusijos Komunistų partijos
  vadovaujančios viršūnės suorganizuotos TSRS teritorijoje kriminalinės
  revoliucijos,skirtos komunistams ir KGB-istams pasidalyti valstybinį
  turtą,laikais.

 • Prašalietis 2017 balandžio mėn. 08 d. 10:40:53

  Paminėti straipsnelyje Lietuvos"garsūs išlaisvintojai":Ozolas,Juozaitis
  buvo mokslinius laipsnius turintys marksistinės-lenininės filosofijos
  profesionalai,V.Lansbergis-konservatorijos mokslinio komunizmo
  dėstytojas,V.Čepaitis-KGB kapitonas,Prunskienė,Vaišvila-vienu metu
  pačių sąjūdiečių buvo demaskuojami kaip KGB informatoriai
  atatinkamais"Šatrijos raganos" ir"Studento"slapyvardžiais.Kiti
  paminėti"Šauniojo"1990-ųjų Rusijos kriminalinės revoliucijos
  laikotarpio"tautiniai veikėjai"buvo profesionalūs komunistinių ir
  tarybinių valstybinių struktūrų darbuotojai.Todėl nieko nuostabaus,kad
  KGB-sąjūdinei perestroijkai ir Gorbačiovui
  remti"politinei"chebrai,susimetus su Komunistų partijos lietuvos skyriaus
  proamerikine Brazauskine"politine"chebra,iš Lietuvos sukūrė skurde
  merdintį,eurokolūkinį,pseudovalstybinį,išsibėgiojantį,kaip teisingai
  prieš mirtį pasakė a.a.V.Petkevičius,"DURNIŲ LAIVĄ".Su kuom
  visi"išlaisvinimo"vadai ir šiandieniniai visokio plauko runkeliai gali
  save ir pasisveikinti.

 • O 2017 balandžio mėn. 08 d. 10:37:27

  Labai laukiame knygos. Kada ji pasirodys knygynuose. Labai jau norisi
  tikros tiesos .

 • .. 2017 balandžio mėn. 08 d. 09:29:02

  O dabar Landsbergį pakeis anūkėlis, to paties medžio vaisiukas. Jaunoji
  karta, pažanga, teip sakant.

 • Šviesus atminimas gerb.R.Ožolui. 2017 balandžio mėn. 07 d. 23:05:46

  Tai papunis pasisavino sau aukščiausią vietą, nustumdamas gerb.Ožolą
  ir gerb.Prunskienę.Na ir padla.Tikras pusžydis.Šlykštu,kaip tokį
  žemė nešioja.

 • To Bleka 2017 balandžio mėn. 07 d. 22:45:47

  Žmogau, pirmiau išmok rašyti ir mintis dėstyti, o paskui rašyk...

 • Kitokie pamąstymai 2017 balandžio mėn. 07 d. 20:50:31

  Kaip sakydavo mano bobutė:"Gera duona užpakalį drasko".Mūsų buvo 3,7
  milijonai.Visi "pavergtoj" Lietuvoj turėjo darbą ir
  stabilumą.Žodžiu,"išsilaisvinome" nuo darbo ir
  "priespaudos'.Viską,ką sugebėjome,sunaikinome.Ir pagaliau dabar, po
  tokio revoliucinio perversmo, tenka svetur ieškotis darbo,kad
  nenumirti.Liko mūsų vos apie 2,9 milijono.Kai kam tas žodis
  Sąjūdis"gal skamba kaip prakeiksmas.O ir patys beveik visi šie
  išvardyti veikėjai politinių intrigų "suėsti".

 • KODĖL 2017 balandžio mėn. 07 d. 17:21:16

  mėginama iš tautos atminties ištrinti visus, kurie visu savo gyvenimu,
  mintimis ir širdimi kūrė Lietuvą?

 • S 2017 balandžio mėn. 07 d. 16:57:57

  Pagarba Ozuolui. Gaila tik, kad užleido savo postą Landzbergiui, taip
  pasmerkdamas tautą kančioms.

 • Šakių rajone mero 2017 balandžio mėn. 07 d. 16:14:33

  rinkimuose balsuosim už Cikaną.sąjūdžio laikų žmogus.Programa
  rimčiausia.

 • Atminimas 2017 balandžio mėn. 07 d. 14:21:08

  Kaip meistriškai nomenklatūra išaukština patogius donskius ir kaip
  trina aptminimą apie gebiamą Ozolą. Nei universiteto bibliotekos, nei
  atminimo lentos neišstena.

 • vanas, neklydau 2017 balandžio mėn. 07 d. 13:04:16

  "...V.Landsbergis treniravosi žaisti dvigubus žaidimus, jau tada gana
  ciniškai, nors kai kuriems atrodė, kad išmintingai, manipuliuodavo
  viskuo, imtinai iki pačios Nepriklausomybės sąvokos. Tokia, beje,
  pasirodė (jau Europos Sąjungos laikais) esanti jo „generalinė
  linija“. ..."

 • Padorus buvo A.A. R.Ozolas 2017 balandžio mėn. 07 d. 11:57:51

  Daugiau negu keista ! Į Sąjūdžio pirmininko pareigas
  surinko DAUGIAUSIA balsų R.Ozolas ,o pirmininku tapo V.Landsbergis.Nieko
  nesupratau !
  Neseniai Londone buvo spausdinti Gorbačiovo prisiminimai,
  "Kaip jis norėjo pertvarkyti TSRS".tai jam talkino Jakovlevas,kuris tuo
  metu mokėsi JAV.

 • neidomu 2017 balandžio mėn. 07 d. 11:27:42

  raso ATA siuo metu tikrai nesamones,kokia jis atkure "nepriklausomybe",kur
  ji?ir kada buvo?nei buvo nei bus,nes mes per mazi,o dar su tokiu
  mentalitetu tai tik vergauti ir sukurti,zodziu baudziauniku vaikai,arba
  klumpiai,na dabar galima vadinti vyzociai,nes klumpiu nera,o vizu kinija
  pridare

 • Bleka 2017 balandžio mėn. 07 d. 10:47:21

  Neverkit:"Sajudis"zydu projektas ir igyvendintas zydu KGB,CZV...Irina tapo
  Valdemaro (Seimo Precedatelio)pavaduotoja!Mykolo Burokeviciaus "sajudzio
  "isdavoko ,tiuriagos dizertacijos vadovo-aukletine !Lietuva ir jos tikrieji
  kovotojai apipilti sudu....Ir tai naujoji Karbovskio politika!?Baisu ir
  tragedija!

 • O jeigu... 2017 balandžio mėn. 07 d. 10:37:54

  O jeigu jis būtų žinojęs ir numatęs, kas toliau dėsis...

 • Tadas 2017 balandžio mėn. 07 d. 10:28:38

  Tai kaip kuprotas mefistofelis Sąjūdžio vadu tapo? Pats , kaip visada,
  save išsirinko?

 • A.A. 2017 balandžio mėn. 06 d. 22:13:12

  Gerų žmonių ir Dievui reikia, o prisiplakėlio papunio ir velnias nenori

 • valdas 2017 balandžio mėn. 06 d. 20:08:59

  Tikejo zmones siuom zmogum, ir centro partija, ir Lietuva kol buvo
  pirmininkas jos,deja jis mate, kas dejosi, kiek prisiplakeliu, brudu
  gvelbesi salia ir ka siandien kokius atmatas turim,sviesia atminti mielam
  Lietuvos sviesuoliui ...

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • TRIUMFAS: sekmadienį Graikijos vyrų krepšinio čempionate triumfavo Atėnų „Panathinaikos Superfoods“ ekipa su lietuviu Luku Lekavičiumi: finalo rungtynėse 84:70 nugalėjo Pirėjo „Olympiacos“ ekipą ir laimėjo seriją iki trijų pergalių 3-2.
 • BOKSAS: Eimantas Stanionis pratęsė pergalių seriją profesionalų ringe - šeštadienį Teksase (JAV) vykusiame bokso kovų vakare nugalėjo 27-erių meksikietį Eriką Martinesą; profesionalų ringe lietuvis laimėjo visas šešias kovas, iš jų penkias - nokautais.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar reikia tęsti politinės korupcijos tyrimą Seime?

balsuoti rezultatai

Ar pietų metu einate valgyti į šalia esančius restoranus, kavines?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +9   +13 C

   +13  +15 C

 

   +13  +14 C

  +24   +26 C

   +22  +26 C

 

   +22   +24 C

    4-6 m/s

    6-9 m/s

 

     7-10 m/s

 

reklama
Sveikata Grožis