respublika.lt

2018 liepos 22, sekmadienis

Mirties nuosprendis Lietuvainuotraukos (70)

2017 kovo mėn. 05 d. 11:02:45
Rimvydas STANKEVIČIUS, „Respublikos“ žurnalistas

Regis, dar visuotinai ir aiškiai prisimename tą laiką, kai žmonės didžiuodamiesi segėdavo lietuvišką trispalvę prie krūtinių. O dabar apie taip neseniai visuotinai svarbiausiąja mums buvusią savarankiškos, nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimo idėją garsiai jau nė užsiminti nedrįstame. Apie tai, kada, kaip ir kodėl įvyko ši metamorfozė, kalbamės su žinomu lietuvių poetu, aštriu visuomenės kritiku Liudviku Jakimavičiumi.

 

- Noriu jūsų paklausti, ką šiandien reiškia žodis „Lietuva“? Visuomet atsakymą tvirtai žinojome, tačiau šiais „eurotolerancijos“ laikais jo prasmė, matyt, pasikeitusi, jeigu net nedrįstame jo garsiai tarti?

- Nuo tų laikų, kai lietuviai išėjo į gatves su trispalvėm atlapuose, daug vandens nutekėjo. Ir tekėdamas daug ką nuplovė, išblukino, o po to užpylė ir naujų spalvų ant mūsų tikrovės ekrano. Labai daug žmonių, kurie gyveno „Dievo ir Tėvynės“ pasakojime, nukeliavo pas protėvius. Baigia išmirti tremtinių ir rezistentų karta, buvusi to pasakojimo saugotoja. Tai kartai garbės ir Lietuvos valstybės idėja buvo šventa ne žodžiais.

Jei be jokių užuolankų būtum paklausęs, kaip aš suprantu Lietuvos mintį, idėją, aš tau taip atsakyčiau: ant krikščioniškų pamatų pastatyta Valstybė Lietuva, priklausanti lietuvių tautai. Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios Aktai būtent tą siekiamybę ir reiškia. Testamentiškai.

Tik tokia tauta ir valstybė gali pretenduoti vadintis Dievo mintimi. Bet tiems, kurie nepripažįsta Dievo, garbės ir šventumo sąvokos yra „ne šio pasaulio dimensija“, o jų turinys yra anachronizmas ir nesusipratimas modernėjančiame mūsų durnanamyje.

Prieš ketvirtį amžiaus gimė visai nauja karta, neragavusi ir neuosčiusi sovietizmo tvaiko. Ji gimė į Lietuvą, kurioje valstybės išsilaisvinimo idėja, didieji įvykiai jau buvo praeitis. Valstybė jiems jau egzistavo kaip savaiminė duotybė... Įsivaizduok pats save, jei būtum gimęs, tarkim, 1993 metais nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje. Kai toks Rimvydukas pradės eiti mokslus, ką jis ten gaus nuo pat mažumės iki bakalauro? Projektinį intelektualinį paketą, kaip projektuoti save į didįjį kosmopolitų sukurtą naratyvą. O tame didžiajame projekte nėra nei trispalvės, nei Švenčiausiosios Mergelės Marijos. Už tai yra daug kitų mielų dalykėlių, kurių smagu siekti ir pasiekti.

Krikščionybė ir tautinė tradicija apeliuoja į tikėjimą išganymu, saiką, sąžinę, ištikimybę dorybėms ir vertybėms, kurios asmenį sergsti nuo sugyvulėjimo. Didžiojo naratyvo kūrėjams tokias vertybes išpažįstantis asmuo yra kaip gerklėje įstrigusi ašaka, nes jis ne tik neprisideda prie bendrojo pelno, bet jį dar ir mažina, agituodamas prieš vartotojišką filosofiją.

Vartotojiškos filosofijos apologetai, konstruodami naują socialinį subjektą, atlieka vieną esminę manipuliaciją - bendrojo gėrio sąvoką pakeičia bendruoju pelnu, BVP ir kitais simuliakrais. Jie dedasi dideliais geradariais, žadėdami išvaduoti žmogų iš „slegiančios“ metafizikos. Paprasčiau sakant, tai šėtoniška pastanga iš žmogaus egzistencijos ištrinti garbės, sąžinės, nuodėmės, išdavystės sąvokas. Žaidimas labai pavojingas, jei galima tokį eksperimentą žaidimu pavadinti.

- Pats išsakei savąją nuomonę apie vietoje trispalvės į mūsų šventes implantuoti bandomą „neužmirštuolės“ simbolį ir buvai piktai užsipultas kolegų rašytojų. O liūdniausia, kad tarp puolančiųjų - atrodytų - ne patys kvailiausi ir lietuvybei abejingiausi žmonės. Deja, man ir pačiam teko matyti tikrai pagarbos vertų, Lietuvos patriotais save laikančių, tačiau „neužmirštuolę“ Sausio 13-ąją vis dėlto seginčių žmonių. Ar tai reiškia, kad nacionalinių skirtybių niveliavimo darbai jau sunokino pirmuosius vaisius?

- Ne visi žmonės suprato, ką iš tikrųjų reiškia „Neužmirštuolės“ akcija ir į ką ji taiko. Tie, kurie ją organizavo ir darė spaudimą į atlapą segtis neužmirštuolę, suprato puikiai, ką daro, ir žinojo, ko siekia.

„Neužmirštuolės“ akcija buvo dar vienas agresyvus žingsnis konstruojant naują asmens tapatybę ir pastanga išblokšti žmogų iš „Dievo ir Tėvynės“ pasakojimo, siekiant įkurdinti jį profaniškoje kosmopolitinėje tikrovėje. „Neužmirštuolės“ akcija buvo ir viešas testas Lietuvai, siekiant viena budria akimi suskaičiuoti, kokią armiją gali suburti naujai įsūdytas kosmopolitinis simuliakras.

Mėginau perspėti tautiečius, kad akcijos sumanytojai, prie kurių prisidėjo ir mūsų prezidentė, kėsinasi į kiekvienam lietuviui šventą, simbolinę Lietuvos erdvę. Žmonės, kurie jau gyvena naujojoje kosmopolitinėje paradigmoje, nebesupranta manipuliacijos prasmės. Jie stebisi: „O kodėl Sausio 13-ąją turėtume segtis trispalvę? Gyvename laisvoje šalyje, esame laisvi žmonės, ką norim, tą ir segamės.“ Taip mąstantieji nutyli vieną dalyką, kad taip susiklosčiusioje mūsų politinėje konjunktūroje pati naudingiausia laikysena ir elgsena yra tiesiog padiktuota folklorinio žaidimo: „O jūs, vaikai, taip darykit, kaip Jurgelis daro.“ Jei taip nedarai, kodėl taip nedarai? Lietuviai šiandien turbūt patys didžiausi konformistai, konjunktūrininkai ir prisitaikėliai Europoje. Jie pasižymi puikia politine uosle, kuri ir diktuoja prisitaikėliškas elgsenas. Papūtus kitiems vėjams ir pasikeitus apšvietimui, chameleonai akimoju keis savo spalvą ir ženkliukus skvernuose. Jie juk niekam nėra prisiekę.

- Kaip manai, kas yra šio spartaus, brutalaus ir taip skausmingo Lietuvos išvalstybinimo ir ištautinimo „projekto“ užsakovas - Rytai, Vakarai, ar tai vietinė „naujosios sąmonės“ ir „naujosios moralės“ propaguotojų iniciatyva? Juk, žvelgiant į valstybės vystymo strategijas, švietimo ir kultūrinimo programas, šaliai ir jos turiniui atstovaujančius projektus, netgi ir į tai, ką lietuviai apie save transliuoja „Eurovizijoje“, galima būtų manyti, kad Lietuva - vienvaldė ir nepavejama globalizacijos, tolerancijos, naujosios eurosąmonės ir euromoralės lyderė visoje ES?

- Mūsų šiandieninė laisvė yra iliuzija. Jei laisvė nėra iš Dievo, ji yra pati tikriausia vergija.

Kartu su okupacijų patirtimi lietuvis išsiugdė ir porą labai atgrasių bruožų - dar Vinco Kudirkos aprašytą „kinkų drebinimą“, prisitaikymą ir padlaižystę, net kai niekas to neprašo. Galima nujausti, kad yra kažkoks užsakovas, siekiantis naikinti tautų ir valstybių tapatybes. Sovietinės okupacijos sąlygomis tas užsakovas visiems buvo žinomas. Visi jautėme nutautinimo grėsmę, o tapatybės naikinimui kaip galėdama priešinosi kultūrinė, etnokultūrinė ir religinė nesukomunistėjusių bendruomenė. Buvo ir didžiausias netikėtas akibrokštas sistemai - Romo Kalantos gyvas fakelas, kai tikėtis, atrodė, nebėra ko. R.Kalanta, kaip ir Sausio 13-oji, yra kur kas daugiau nei istorinės mizanscenos Lietuvos išsilaisvinimo byloje. Okupacijos sąlygomis tautos ir valstybės simboliai ir malda padėjo ištverti.

Tai siužetai, patenkantys į simbolinę erdvę, kur sukaupti esminiai mūsų tapatybės simboliai nuo karaliaus Mindaugo laikų. Ten yra ir mūsų trispalvė, bet neužmirštuolės ir „Eurovizijos“ ten nėra, nebent paskutinėje vietoje likęs A.Smilgevičiūtės „Strazdas“, kai dar lietuviai turėjo drąsos nesigėdyti savo tapatybės.

Užmojis sukurti komunistinį žmogų - monstrą, aprašytą E.Mieželaičio poemoje „Žmogus“, buvo apdovanotas Lenino premija. Fasadinė kvislingų Lietuva tokiu įvertinimu veidmainiškai didžiavosi, ir mes visi dėl to turėtume jausti nenuplaunamą gėdą.

Kai stojome į Europos Sąjungą, atrodė, kad visiems laikams atsisveikiname su sovietizmo ideologijos diegtais išsigimėliškais fantomais ir komunistinėmis mitologemomis. Tenka šiandien pripažinti, kad buvome labai naivūs ir neapdairūs. Krikščioniškoji Europos tautų idėja, kuri skendėjo mūsų romantiniuose vaizdiniuose, pačiai Europai jau buvo tapusi tik blausiais prisiminimais.

1968 metais per Europą nusiritusi seksualinė revoliucija griovė senosios Europos moralinius tabu ir ėmėsi konstruoti naują euroindividą. Už komunistinį „Žmogų“ šis naujadaras buvo modernesnis tik tuo, kad buvo pasistengta išlaisvinti ir legalizuoti jo seksualinius instinktus. Euražmogis savo esme yra tas pats komunistinis monstras su atsegtu klynu. Tai žmogus be Dievo. Vietoj E.Mieželaičio komunisto, euroliberali pasaulėžiūra mums pasiūlė tobulesnę perversiją - Končitą. Lietuvos provincialiam isteblišmentui nesimiega, kad nesiseka panašaus lietuviško atitikmens sukurti ir Europai „nušluostyti nosį“. Matyt, iš čia ir visi nevisavertiškumo kompleksai, kuriems nugalėti reikia didesnio uolumo ir drąsos dar labiau sugyvulėti.

- Dėl nuožmaus tolerancijos ir politkorekcijos muštro, padlaižūniško noro įsiteikti Briuseliui ir visuotinio neatsparumo „naujiems vėjams“, ypač jeigu jie dvelkia iš Vakarų, vėl pamažu grimztame į pseudorealybę, kurioje deklaruojame tai, ko širdimi neišpažįstame, rodomės tokie, kokie nesame, garsiai kalbame ne tai, ką tyliai galvojame... Ar neišvirs tai į paranojišką būvį, kurį savaisiais kailiais jau esame patyrę sovietmečiu, - baimę garsiai reikšti savąją nuomonę? Jau ir dabar pastebiu ryškėjančių visuotinės paranojos ženklų - pavyzdžiui, dažnas lietuvis jau nedrįsta garsiai tarti žodžio „žydas“, tarsi jau pats šios tautos įvardijimas grėstų teismais. Argi tai normalu?

- Pagal diegiamą ES vertybių sistemą visai normalu. Visų pirma mes ir turime būti neatsparūs, kad viską, ką mums labai techniškai kiša į gerkles kartu su naujosiomis vertybėmis, prarytume nesiraukydami. Sujaukus vertybių lauką, mūsų kolektyvinė sąmonė tapo šizofreniška, suskilusi, išbarstyta lauke, lyg sudužusio lėktuvo dalys po aviakatastrofos. ES „vertybių sistema“ be vertikalės yra akių dūmimas ir nusikaltimas Dievui ir jo kūrinijai - gamtai, žmogui, bendruomenei (atleisk už tokią pompastišką tiradą, bet seka būtent tokia ir yra). Pagal naująjį vertybių projektą „be vertikalės“ žmogaus gyvenimas yra viso labo socialinis projektas, narstomas pagal valentingumą „naudinga - nenaudinga“.

Klausi apie baimę reikšti savo mintis, liudyti save ir tiesą. Naujasis projektas „naudinga - nenaudinga“ nuo tos baimės išgydo, kaip ir nuo gėdos jausmo. Kai žmogus suvoks, kad savo mintis ir nuogąstavimus reikšti yra nepolitkorektiška ir nenaudinga, jis arba geriau patylės, arba kalbės dalykus, kuriais netiki, bet kalbėti apie juos naudinga. Šitai jau vyksta. Tai savižudiška filosofija.

Politkorektiškumas su mandagumu turi labai mažai ką bendro. Tai pats tikriausias simuliakras. Politkorektiškumas su savo pageidavimais ir reikalavimais yra politinio lauko naujadaras (svetimžodis), norintis perredaguoti tikrovę. Turime gerą pavyzdėlį - užkliuvo Užgavėnių karnavalas ir jo personažas „žydas“. Nepolitkorektiškas, pasirodo, yra mūsų folkloras, paveldėtas iš seniausių laikų. Naujųjų vertybių apologetai nesuvokia, kad kėsinasi į visą karnavalinę kultūrą, o tai jau kvepia nusikaltimu civilizacijai.

Visai kaip sovietiniais laikais mums siūloma perrašinėti savo istorinę ir kultūrinę atmintį į tokią, kuri Briuselio klubui patiktų. Ir jie pageidautų karnavalą nuo galvos pastatyti ant kojų, kad jis atrodytų politkorektiškai, o toks noras reiškia ne ką kita, kaip sunaikinti pačią karnavalo esmę. Pagal šių klubo ponų veido išraiškas mes supratome, kokia pavojinga lietuviams yra žydų tema ir žodis „žydas“, nes lietuvio ištartas, savaime tarytum turi kažkokią dar papildomą prasminę konotaciją. Tai įvarytas ir įsivarytas kompleksas, trukdantis ir patiems žydams su mumis visavertiškai bendrauti. Įdomu, ką „politkorektikai“ parekomenduotų pasauliui daryti su žydiškais anekdotais, nepralenkiamu žydų tautos smulkiosios tautosakos klodu? Gal tų anekdotų nebepasakoti, nes nepolitkorektiška? O gal paprašyti pačių žydų, kad suspenduotų savo anekdotus, uždarytų juos į kokius nors spec. fondus? Kaip visa tai nejuokingai skamba...

- Ar nebus taip, kad ES (kuri juk tebėra besiformuojantis, dar tebeieškantis savojo veido ir turinio darinys), pamačiusi pražūtingus globalizacijos padarinius (juk neturintis nieko švento žmogus nieko ir ginti nepanorės - nei Lietuvos, nei ES, - juk jei nėra nei tikėjimo, nei šeimos, nei nacionalinės kultūros, nei iš protėvių paveldėtos žemės, nei kalbos, nei valstybingumo, ką gi tuomet ginti, už ką sutikti aukoti gyvybę?), atsibus ir sugrįš prie tautų ir savarankiškų valstybių Europos darinio, tačiau tokioms išsitautinusių entuziastų valstybėlėms kaip Lietuva atsibusti bus pernelyg vėlu - jau būsime virtę tiesiog amorfiška „laisosios rinkos“ erdve?

- Būtent. Mes kaip valstybė stovime ties labiausiai pavojinga riba, kur kas pavojingesne, nei stovėjome Sausio 13-ąją. Lietuva, atrodo, praranda valią ir paskutines galias ginti savo valstybingumą. Ne tankais nuo galimo agresoriaus, ne fizinę, o mentalinę teritoriją, kurioje vyksta didieji mūšiai. Jei Lietuva pasirašys siūlomą glaudesnės integracijos sutartį, pasakysiu tiesiai, ji pasirašys sau mirties nuosprendį, kurį Valstybės šimtmečio proga visi galėsim gražiai atšvęsti. Pasirašiusi Lietuva kaip valstybė gyvens paliatyviniu režimu, gal ir gražiai įrengtoje modernioje palatoje, įrengtoje iš ES klubo malonės. Už tai ir būsim dėkingi iki savo dienų pabaigos.

- Ką daryti? Kokių politinių ar visuomeninių sprendimų reikėtų, idant Lietuva išliktų, o mes netaptume euromankurtais?


- Nors esu pesimistas, paskutinių vilčių niekados nelaidoju. Jei Dievas visą šitą cirką iš savo aukštybių stebi, jis neturėtų leisti savo kūriniui pražūti. Sodoma ir Gomora buvo nušluotos nuo žemės, kad būsimos kartos suprastų ir pasimokytų. Bibliniai siužetai nėra pasakėlės vaikams prieš miegą. Juose užkoduota dieviškoji logika, kuri neišvengiama. Lietuva, jei nori išlikti, privalo sugrįžti į savo „Dievo ir Tėvynės“ pasakojimą, iš kurio buvo gundoma išsukti ir jau buvo išsukusi į šunkelį. Kiek lietuvių, kad ir kur jie būtų, apsispręs likti šiame pasakojime, tiek ir liks Lietuvos. Visa kita nunyks, ištirps, asimiliuosis ir išsisklaidys kaip dūmas.

Ką daryti? Yra labai greitų darbų, kuriuos diktuoja išlikimo instinktas. Visų pirma turime būti labai budrūs, kad mūsų valdžia neįvykdytų valstybės išdavystės mūsų neatsiklaususi. Dėl Lietuvos ateities ir likimo turėtume reikalauti referendumo, nes Tauta nėra įgaliojusi valdžios pasirašyti valstybei mirties nuosprendį. Jei Lietuva to nereikalaus, galėsime konstatuoti, kad de facto tokios Lietuvos ir nėra. O jei nėra, vadinas, nebuvom verti. Apie tai liūdnai kalbėjo Oskaras Milašius: „Lietuva yra šalis, neturinti liūdnos prabangos subręsti.“ Regis, labai aiškiai pasakyta, tai kodėl nemokam suprasti? Lietuvos žmonės turi valstybės likimą perimti į savo rankas ir vėl pradėti bręsti iš naujo. Kitos išeities nėra.


Parengta pagal savaitraštį „Respublika"


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (70)

 • juliau 2017 kovo mėn. 12 d. 13:29:17

  tu dartik puspuris, o jau padlaižys.

 • kovo 11 2017 kovo mėn. 06 d. 23:25:02

  Pries 13 metu Madride teroristai susprogdino keleivini traukini, zuvo virs
  200 nekaltu zmoniu! tai buvo kovo 11d.

 • Julius Puras 2017 kovo mėn. 06 d. 18:20:05

  " Julius Puras 2017-03-6 17:16
  ” garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį” žiūriu į gerbema
  Teofiliu Matulioni ir į išpurtusiu veidu Jakimavičiu. Tai kaip dvasinė
  stiprybė prieš visiškai ištižusi lepši.
  Beja nemačiau “Karbauskis puolamas” isterijos. Tai kaip suprasti? Ar
  jau atslūgo"puolimas”?"
  Jakimavičius yra apsimetėlis o "tiesose" vyrauja despotizmas ir cenzūra.

 • Iseivis 2017 kovo mėn. 06 d. 17:43:39

  Lietuvos valstybe atimineja is Lietuvos isvykusiems lietuviams Lietuvos
  pilietybes --- ketvirtis amziaus savo rankomis zudo lietuviakalbius
  piliecius. Kodel? Kokiuo tikslu? Isvada paprasta: Lietuvos valdzia yra
  ispareigojusi briuslio valdovams isnakinti tautine LIetuva ir sukurti
  "pilietine" visuomene, kurioje lietuviakalbiu bus mazuma. Jie pardave,
  isdave tautine Lietuva uz pinigus. O Lietuva be lietuviu, tai kuo ji
  skirsis nuo bet kurios briuselio periferijos plotu? Kuo? Liudna ir
  pikta....

 • 2 Vilta 2017 kovo mėn. 06 d. 16:07:18

  nebera ko sviesti... kur sis ponas buvo anksciau?
  dabar saukstai po pietu!
  jis kaltas kaip ir visi kiti akli ":sviesuoliai".

 • Autorius yra 2017 kovo mėn. 06 d. 16:02:57

  teisus - lietuviai nusišalino nuo Dievo.Kodėl? O gi todėl,kad dangaus
  gyventojai atsilieka nuo mados.Žemėje vyrai jau seniausiai vaikšto su
  kelnėmis,o dangaus gyventojai apsireikšdami retkarčiais žemėje vis dar
  apsirengę marškiniais. Negi danguje nėra nei vieno gero siuvėjo
  šventojo,kuris Dievo sūnų aprengtu madingai?

 • Vertingiausia ką Jakimavičius 2017 kovo mėn. 06 d. 15:55:33

  prisiminė tai Sodoma ir Gomora.Bet pasakė ne viską.Dievas sugriovė
  šiuos miestus todėl,kad norėjo žmones aprūpinti druska.Juk vieno
  teisuolio,bėgančio nuo Dievo bausmės,žmona nepakluso Dievo įsakymui
  nežiūrėti į degantį miestą buvo paversta druskos stulpu.Kiek
  žinoma,apylinkių gyventojai daug amžių laižė tą druskos stulpą kol
  sulaižė.Dabar Dievas vėl ieško priežasties,kad padegtų kokį
  miestą,o neklusnią moterį paverstu druskos stulpu.Druskos gautų ir
  Jakimavičius.

 • Liudnos Misios 2017 kovo mėn. 06 d. 15:43:44

  Banditu valdoma Lietuva : vagystes, korupcija, EU lesu pasisavinimas, jauni
  ir darbingi zmones isvaryti vergauti i vakarus...

 • Homeris Simsonas 2017 kovo mėn. 06 d. 14:20:06

  O dabar paziurekit i premjera skverneli. Norit zinoti kokia bus lietuvos
  politika? Ziurekit seriala.

 • Asmeninė nuomonė 2017 kovo mėn. 06 d. 11:34:32

  Manęs niekas nebuvo okupavęs ir tarybinius laikus prisimenu be pykčio.
  Dabar vyksta pasaulinis karas: Amerikos žydai kariauja su Rusijos žydais,
  o Lietuva palikta suėsti KGB pianisto ir jo pasubinokų gaujos valiai.
  Kas yra Lietuvis? Gyvulys! Paėdė,permiegojo, pabirbino žmoną, išėjo
  darban, grįžęs apžaukė vaikus, išgėrė alaus, pamūkė prieš
  teliką už Žalgirį ... ir vėl ratu. Daugiau jokių teisių jis neturi,
  kaip ir karvė tvarte...
  Šiaudiniai katalikai, subinlaižiai patriotai, prisitaikėliai - ką jūs
  kursite, kai jaunimas dės į tankus ir bus sudegintas juose? Amerikonai
  trins rankas, o lietuvių kaulai pus miškuose...
  Pabaigai tautinio idiotiškumo pavyzdys: krašto apsaugos savanoriams
  mokamoa alga...

 • O2 2017 kovo mėn. 06 d. 08:02:02

  Pyktis, kad vyksta kitimas yra pyktis, kad egzistuoji. Tai rinkis
  kitą kelią.

 • Pritariu autoriui 2017 kovo mėn. 06 d. 03:43:58

  Skaiciau ir verkiau.

 • skorpe 2017 kovo mėn. 06 d. 02:08:38

  Киев теряет Украину. Воскресный вечер с
  Владимиром Соловьевым от 05.03.17 /// PIRMIAUSIA -
  tai nera TEISINGUMO !!! POLITIKO - VAGIES NESODINA !!! nes jis priklauso
  kokiai nors partijai , net fondus turi ne savo, o pasisavines, bankus
  apvagia, pensininkus apvagia...ir kas ??? ir nieko :(

 • Sygas 2017 kovo mėn. 06 d. 01:03:01


  Visas šitas šurmulys dėl taip vadinamų pavaduotojų pasirinkimo primena
  tik vaikų žaidimą smėlio dėžėje. Galima pasirinkti nors 20
  pavaduotojų, partijai nuo to nė kiek ne lengviau. Partija natūraliai
  nyksta, dauguma jos narių yra taip vadinami "popieriniai". Daugumos narių
  nesudomino net paties pirmininko rinkimai, dalyvavimas buvo labai menkas.
  Taigi, galima vaizduoti didelį strategą, pūsti krūtinę, bet kaip
  sakoma "Yra daug ambicijų, maža amunicijos". Iš tikrųjų vienintelė
  konservatorių partijoje svarbi figūra - tai Vygaudas Ušackas. Šis ponas
  praėjęs "mokymus", dirbdamas diplomatinėje tarnyboje tiek JAV, tiek ir
  D.Britanijoje. Dabar "stažuojasi" Rusijoje, rimtas veikėjas. Bus,
  matomai, lietuviukų prezidentu.

 • Karbauski 2017 kovo mėn. 06 d. 00:32:18

  ką vergai veiks išblaivinti, jei jie neturi smegenų sugalvoti ką
  dirbti?

 • ZMONES ! 2017 kovo mėn. 05 d. 22:22:00

  Oi, ar tai tie kuriuos aprase Miezelaitis savo poemoje ,,ZMOGUS,, . Juk
  dabartine naujoji karta is to pacio Miezelaicio ,,ZMOGAUS,, . Nera Vakaru
  ES taip baisu , kaip dabar Lietuvoje . Kodel negalima vaiku musti , uzmusti
  , prievartauti ? Niekaip negali musu Lietuvos zmones subresti .

 • Vilta 2017 kovo mėn. 05 d. 20:43:10

  Telaimina Dievas tokius Lietuvos sviesuolius, kaip gerb. Liudvikas.
  Viespatie, apsviesk musu tautieciu protus, gelbek Lietuva!

 • širšė 2017 kovo mėn. 05 d. 19:16:34

  labai teisingos mintys,tikrai ritamės link visiškos globalizacijos,jau
  esame praradę dalį valstybingumo. Pasipriešinti nesugebame,nes
  dabartinė valdžia yra visiškai abejinga tautos likimui,o
  'elitas'-prisitaikėliškas,suliberalėjęs.Tai ypač jaučiasi tarp
  jaunųjų konservatorių ,liberalų. Kai paskaitai jų mintis,matai,kad
  Lietuvos vizijos jų sąmonėje nėra-jie ES piliečiai.Jie - prieš
  tautiškumą,religiją.Va,dabar jau konservatoriai atsisako krikščionių
  demokratų.Ką tai reiškia? Visišką posūkį liberalizmo,globalizacijos
  ,antilietuviškumo link?. Ar sugebėsime toms tendencijoms pasipriešinti?
  Manau,kad sunkiai,nes,kai susikūrė Sąjūdis jame dalyvavo ir daug
  prisidėjo anos valdžios žmonės,nesvarbu,kad dalis jų buvo
  komunistai.Bet jie norėjo laisvos Lieuvos.O dabartinė
  valdžia,neišskiriant prezidentės,vadovaujasi neoliberaliom idėjom,kur
  tautiškumui,suverenumui,kalbos išlaikymui, tradicijoms,praeities
  išsaugojimui,nėra vietos.Įstatymai sukurti tokie,kad neleidžia
  surengti referendumo.

 • packe 2017 kovo mėn. 05 d. 17:35:31

  Valio!!! Suspesiu sudalyvauti, bet kovo 21 isskrendu.

 • 2 Vytas 2017 kovo mėn. 05 d. 16:56:55

  Gal galima anksciau? kovo 10 isskrendu.

 • Taikliai autorius priminė 2017 kovo mėn. 05 d. 16:55:49

  sausio 13 masonines žydrasias popierines nezabudkas,kuriomis pasipuošė
  valstybės vadovai.

 • Vytas 2017 kovo mėn. 05 d. 16:22:40

  Kovo 11-ąją VISI, kas gali, į Tautos eiseną Vilniuje - tai paskutinė
  viltis!!!

 • Klierikui 2017 kovo mėn. 05 d. 16:08:46

  Panašu, kad pats Švento Rašto neskaitei, jei Dievą rašai mažąja.

 • Klierikas 2017 kovo mėn. 05 d. 16:03:03

  Bravo Jakimavičiui. Bet, deja, su dievu Jakimavičiui blogai. Bibliją
  būtina skaityti tol, kol ją suprasi. Teisingiau, kol suprasi tikrąjį
  dievą. Jakimavičius biblijos neskaitė. Arba skaitė, bet ne tiek kartų,
  kiek reikia.

 • ir as 2017 kovo mėn. 05 d. 15:42:01

  nesuprantu ko jis nesupranta pries kara tiek buvo lenkinama
  lietuva,nemaziau kaip ruskiu.vienas seimo artistas uzsimane karaliauciaus
  tai ko jam neuzsimanyti is slektu atimti dar 3ju ketvirtadaliu prusijos.
  kazkaip internete negirdejau,kad rusams reiktu vilniaus.slektu naciai ir
  veliavas degina ir kas tylim vienoj valtyj stipresni dar ismes.trampui
  atejus gal tripalve nepavirs i vaivorykste,nes jau ir koncita nori buti
  paprastu vokietuku.svarbu neleist liberal konservams neleist prievairo,nes
  dauguma vaiksto atlapom prakirptem, prijaucia p...s.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • IŠGELBĖJO: Izraelis naktį JAV ir Europos šalių prašymu evakavo iš Sirijos į Jordaniją 800 organizacijos „Baltieji šalmai“ gelbėtojų ir jų šeimų narius; tai pirmas kartas septynerius metus trunkančiame Sirijos pilietiniame kare, kai Izraelis leido sirams išsigelbėti nuo karo per savo teritoriją.
 • PASIRODYMAS: „Vilniaus festivaliai“ pristato pirmą kartą Lietuvoje koncertuosiantį pasaulinę muzikos garsenybę Philippe Jaroussky; prancūzų baroko scenos superžvaigždė savo pasirodymą sekmadienio vakarą surengs Vilniaus universiteto Didžiajame kieme.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar dalyvaujantys rinkimuose politikai turėtų nurodyti, ar nebuvo pripažinti sumaišę interesus?

balsuoti rezultatai

Ar pritariate, kad nuo kitų metų parduotuvėse įvedinėtų nedarbo sekmadienius?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +16   +19 C

   +15  +16 C

 

   +16 +18 C

  +25  +28 C

   +22  +24 C

 

   +22  +25 C

    2-4 m/s

  2-5 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1670 PLN - 4.3229
RUB - 74.0532 CHF - 1.1633
GBP - 0.8945 NOK - 9.5905
reklama
Sveikata Grožis