respublika.lt

2018 gegužės 24, ketvirtadienis

Keisis darbdavių ir darbuotojų darbiniai santykiainuotraukos (6)

2017 birželio mėn. 06 d. 15:01:57
Jadvyga BIELIAVSKA, Elta

Artimiausiu metu, jau nuo liepos 1 d., turėtų keistis darbdavių ir darbuotojų darbiniai santykiai.

 

Antradienį Seimas priėmė pagrindinį tai reglamentuojantį dokumentą - Darbo kodekso pakeitimus.

Už juos balsavo 84 Seimo nariai, 10 buvo prieš, 29 parlamentarai susilaikė.

Tokiu būdu padėtas taškas ilgai užtrukusioje diskusijoje, kurioje dalyvavo politikai, Trišalė taryba, darbdavių organizacijų ir profsąjungų atstovai.

Antradienį Seimas priėmė ir naują Darbo kodeksą lydinčius dokumentus.

Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad naujas Darbo kodeksas - visiškai kitos kokybės teisės aktas nei tas, kuris buvo priimtas praėjusios Seimo kadencijos pabaigoje.

„Dėl beveik visų naujų pakeitimų darbuotojų ir darbdavių atstovai vienbalsiai sutarė Trišalėje taryboje vykusiose derybose. Jos nebuvo lengvos, tačiau galutinis rezultatas akivaizdus: naujasis Darbo kodeksas daugeliu atvejų gerina darbuotojų padėtį, įveda daugiau aiškumo, suteikia daugiau galimybių bendrauti su darbdaviu kaip su lygiaverčiu partneriu“, - sako Premjeras S. Skvernelis.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas Karbauskis džiaugiasi, kad Vyriausybei pavyko pasiekti balansą ir suderinti abiejų pusių interesus, kas iki šiol atrodė neįmanoma.

„Ankstesni bandymai rasti bendrą sutarimą Trišalėje taryboje tradiciškai būdavo nesėkmingi. Tuomet iniciatyvos imdavosi politikai ir viena arba kita pusė likdavo nuskriaustųjų vietoje. Šįkart nugalėtojų ir pralaimėjusiųjų nėra. Abi pusės ėjo į kompromisus, tačiau dėl prioritetinių nuostatų laikėsi tvirtai ir pasiekė savo“, - teigia LVŽS frakcijos seniūnas R. Karbauskis.

Pasak R. Karbauskio, frakcijai svarbiausia, kad naujasis Darbo kodeksas užtikrins daugiau galimybių derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kelti kvalifikaciją neprarandant pajamų, o kvalifikuoti darbuotojai galės gauti didesnius atlyginimus.

„Primenu, kad darbdaviai privalės investuoti į darbuotojų kvalifikaciją, įvedama daugiau galimybių tartis dėl palankesnių darbo sąlygų. Labai svarbu tai, kad stiprinama profesinių sąjungos bei kolektyvinių derybų galia. Nereikėtų pamiršti ir naujai atsiradusių galimybių bausti darbdavį piniginėmis baudomis už darbuotojų teisių pažeidimus“, - akcentuoja R. Karbauskis.

Jis pažymėjo, kad įstatymų paketas Seimui buvo pateiktas dar 2015 metų vasarį, o dabar jau yra 2017 metų birželis.

Naujajame Darbo kodekse Seimas patikslino 45 straipsnių nuostatas.

Priimtais pakeitimais nutarta įtvirtinti darbuotojo ir darbdavio darbinį teisnumą ir veiksnumą, siekiant, kad darbo rinkoje galėtų dalyvauti visi asmenys, t. y. ir turintys negalią.

Kodekse nustatyta darbdavio pareiga teikti informaciją apie darbo užmokestį, taip pat dėl terminuotų sutarčių, dėl nuotolinio darbo, neviso darbo laiko ir laikinųjų darbuotojų. Ši informacija bus teikiama Darbo tarybai, o jeigu jos nėra, darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai pareikalavus.

Seimas dalinį darbą leido nustatyti, jei dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir tokiomis pripažintų Vyriausybės, darbdavys negalės suteikti darbuotojams darbo ir yra grupės darbuotojų atleidimo iš darbo prielaidos.

Siekiant teisėkūros ekonomiškumo principo dalis funkcijų pavesta ne Vyriausybei, o socialinės apsaugos ir darbo ministrui, pavyzdžiui, tvirtinti darbo sutarties pavyzdinę formą, darbo sutarties nutraukimo tvarką, kai neįmanoma nustatyti darbdavio buvimo vietos, pranešimo apie grupės darbuotojų atleidimo tvarką ir kt.

Priimtomis pataisomis nuspręsta patikslinti nuostatą dėl laikinojo darbo sutarties ir nustatyti, kad šios sutarties šalis, kaip darbdavė, galės būti tik Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką ir nustatytus kriterijus atitinkanti laikinojo įdarbinimo įmonė.

Naujais pakeitimais taip pat įtvirtintas reikalavimas konsultuotis su darbuotojų atstovais įvedant suminę darbo laiko apskaitą. Darbo (pamainų) grafikai turės būti pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki jų įsigaliojimo. Suminės darbo laiko apskaitos atveju maksimalus darbo laikas bus 52 val. be papildomo darbo ir netaikant šio maksimalaus darbo laiko budėjimui.

Nakties darbo laiko apskaitinį laikotarpį nuspręsta ilginti nuo 1 iki 3 mėnesių, jeigu aukštesnio negu darbdavio lygmens kolektyvinėse sutartyse nesusitarta kitaip, o darbo laiko apskaitos tvarkymas bus nustatomas visiems darbuotojams, išskyrus darbuotojams, kurie dirba nekintančiu darbo dienos grafiku.

Pataisomis Seimas nustatė, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimais, bus kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negalės viršyti 50 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos bus mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos.

Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, darbdavys privalės mokėti netesybas, kurių dydis - darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudarys darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

Priėmimo metu pritarta pasiūlymui, kad darbo sutartis su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis negalės būti nutraukta tol, kol vyksta darbo ginčas. Per 10 darbo dienų nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos raštu turės pateikti valdymo organų narių, kuriems taikomos šios dalies garantijos, sąrašus darbdaviui, o naujai įsteigtos - ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įsteigimo dienos.

Pagal pakeitimus, jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip trečdalis visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nebus sudaroma, o profesinė sąjunga įgis visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdys visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Seimas patikslino nuostatas dėl Trišalės tarybos sudarymo. Ji bus sudaroma ketverių metų kadencijai iš 21 nario - po 7 iš nacionaliniu lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės deleguotų atstovų. Trišalės tarybos sudėtis bus įforminama Vyriausybės nutarimu.

Priėmimo metu Seimas pritarė naujoms nuostatoms dėl draudimų streiko metu. Pagal jas priėmus sprendimą dėl streiko ir jo metu darbdaviui bus draudžiama: priimti bet kokį vienašališką sprendimą visiškai arba iš dalies nutraukti įmonės, įstaigos, organizacijos ar struktūrinio padalinio darbą (veiklą); trukdyti darbuotojams ateiti į darbo vietas, atsisakyti suteikti darbuotojams darbą ar darbo įrankius; sudaryti kitas sąlygas ar sprendimus, kurie visiškai ar iš dalies gali sustabdyti visos įmonės, įstaigos, organizacijos ar atskirų jos grandžių darbą (veiklą).

Streiko metu darbdaviui bus draudžiama į streikuotojų vietas priimti naujus darbuotojus, išskyrus atvejus, kai būtina užtikrinti minimalių paslaugų vykdymą, bet nėra galimybės to padaryti šio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis, tačiau šis ribojimas nebus taikomas, jeigu šio kodekso nustatyta tvarka paskelbiamas lokautas.

Jeigu Prezidentė Dalia Grybauskaitė nevetuos, naujas darbo santykių reguliavimas įsigalios jau nuo liepos 1 d.


Bedarbių išmokos bus mokamos ilgiau - 9 mėnesius

Nedarbo draudimo išmokos asmenims, įgijusiems reikalaujamą nedarbo draudimo stažą, bus mokamos ilgiau - 9 mėnesius, šios išmokos mokėjimo trukmės nediferencijuojant pagal nedarbo draudimo stažą, įgytą iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

Seimas, 76 parlamentarams balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir 22 susilaikius, pritarė tokioms Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisoms. Jomis užtikrinama didesnė bedarbių apsauga netekus darbo, didinamas apdraustųjų, turinčių teisę gauti nedarbo draudimo išmokas, skaičius ir ilginama šios išmokos mokėjimo trukmė.

Nustatyta, kad teisei į nedarbo draudimo išmoką reikalaujamas 12 mėnesių nedarbo draudimo stažas bus įgyjamas per 30, o ne per 24 mėnesius. Tokiu būdu daugiau žmonių įgis teisę gauti nedarbo išmoką.

Seimas taip pat priėmė Užimtumo įstatymo pataisas, kuriomis užtikrinama efektyvesnė bedarbių integracija į darbo rinką ir suvienodinamos Užimtumo įstatymo nuostatos su Administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis.

Įstatyme įtvirtintas neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo reglamentavimas.

Nustatyta galimybė įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugas teikti ne tik bedarbiams, bet ir kitiems darbo ieškantiems asmenims. Taip pat įtvirtinta galimybė paramos judumui priemonėje dalyvauti ir darbdaviui, įdarbinusiam teritorinės darbo biržos siunčiamą bedarbį ir patiriančiam bedarbio vežimo į darbo vietą išlaidas, bei asmenims, dalyvaujantiems stažuotėje.

Kartu patikslintos kitos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės bei darbo rinkos paslaugos. Nustatyta galimybė asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, ir asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, priskirti papildomai remiamo darbo rinkoje asmens požymį, o siekiant užtikrinti jų integraciją į darbo rinką, galės būti taikoma įdarbinimo subsidijuojant priemonė. Seimas taip pat sumažino sankcijų naštą bedarbio statusą praradusiems asmenims, paliekant juos registruotus teritorinėje darbo biržoje.

Pataisos priimtos už balsavus 78 Seimo nariams, nė vienam nebuvus prieš, 25 - susilaikius.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (6)

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • APGAULĖ: keli tūkstančiai žmonių įsigijo bilietus į šeštadienį numatytą susitikimą su savo mylimu aktoriumi Sylvesteriu Stallone, nors jis pats net nesiruošia skristi į Prahą; pats aktorius socialiniame tinkle pareiškė, kad renginys Prahoje neturi jokio juridinio pagrindo, o jis pats neketina vykti į Čekijos sostinę.
  • SUDUŽO: JAV karinių oro pajėgų viršgarsinis mokomasis naikintuvas „T-38 Talon“ trečiadienį sudužo per treniruojamąjį skrydį netoli Kolumbuso aviacijos bazės; abu lakūnai katapultavosi ir išsigelbėjo
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar pasitikite šalies prokuratūra?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +7   +9 C

   +12  +13 C

 

   +11  +12 C

  +21   +23 C

   +25  +26 C

 

   +25   +26 C

     6-12 m/s

    6-9 m/s

 

     5-9 m/s

 

reklama
Vėlykė 2018