respublika.lt

2018 liepos 21, šeštadienis

Akademikas A.Gaižutis: Susidaro vaizdas, kad liberalizmas eina prieš tautąnuotraukos (37)

2017 liepos mėn. 17 d. 08:00:06
Danutė ŠEPETYTĖ, „Respublikos“ žurnalistė

Jei sutiktume, kad valstybės sėkmę ir jos piliečių gerovę didžia dalimi sąlygoja elitas, galėtume pajuokauti: Lietuva ims klestėti tada, kai užsiaugins kritinę elito masę. „To nebus niekada“, - stabdo filosofas, menotyrininkas, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius Algirdas GAIŽUTIS, prieš kelerius metus išleidęs knygą „Daugiaveidis elitas“.

 

- Kodėl, profesoriau?

- Nebus tos dienos niekada. Šiuo atveju negalima fiksuoti tikslo: nuo - iki. Tačiau aš laikausi nuomonės, kad visuomenė neišvengiamai turi elitą, - ji be jo negalėtų egzistuoti. Atrodo, kad be elito visuomenė iš viso nepajėgtų turėti ateities. Žinoma, jeigu jis silpnas, praradęs tradicijas, nevienijantis ir nesuvienijantis savo pastangų, visuomenės raida faktiškai esti klampi, sulėtėjusi. Visuomenė gyvybinga tol, kol joje saugomi, nenuskursta ir neišnyksta elito židiniai.

- Vis dėlto ėmęsis elito temos prisipažįstate galįs įgyti priešų, nes dažnam galit pasirodyti pretenduojantis į išskirtinę visuomenės dalį.

- Dabartiniame XXI amžiuje yra ne tik populiaru, bet neišvengiama tyrinėti tarpdisciplinines sritis, tarp jų ir elitologiją, įeinančią tiek į filosofijos, tiek į kultūrologijos, religijotyros, politologijos, sociologijos lauką. Daugelyje garsių pasaulio universitetų, ypač tuose, kurie turi tokias gilias aristokratines tradicijas (Sorbonos, Kembridžo, Oksfordo, Harvardo, Jeilio, Stanfordo), skaitomi solidūs elitologijos kursai. Mokslininkų grupės ir filosofai įvairiais pjūviais nagrinėja šią svarbią problematiką, nes ji itin aktuali siekiant sukurti tikrąja to žodžio prasme demokratinę visuomenę, kuri tenkintų individo ir bendruomenės, piliečio ir valstybės, atskirų socialinių sluoksnių interesus.

- Prasmių nykimo ir kaitos laikais bent Lietuvoje vadintis elitu pretenduoja kiekvienas garsiau rėkiantis ar dažniau matomas per televiziją. Ar jie neklysta?

- Elitas - tai tam tikras žmonių tipas, sutinkamas įvairiuose visuomenės sluoksniuose, bet toli gražu ne visuose. Man labai patrauklus Konfucijaus raštuose aptinkamas žodinis kilnaus žmogaus portretas: valdyti valstybę, daryti įtaką bendruomenei, visuomenei gali ne bet kas, - tam reikalingas gilus, esminis išsimokslinimas, išsilavinimas ir tam tikros charakterio, dorybinio elgesio savybės, ritualo kaip normų ir įsipareigojimų savo šeimos, valstybės, visuomenės atžvilgiu laikymasis... Kilnaus žmogaus, žmogaus, einančio šviesos link, priešybės yra nemokša, niekšas, vagis, palaidūnas, žmogus be sąžinės, be įsipareigojimų ir atsakomybės, nesilaikantis duoto žodžio, ir daugybė kitų dalykų, kuriuos Konfucijus savo svarstymuose aiškiai, nedviprasmiškai išdėsto. Valdyti valstybę, būti arčiausiai vadovo, atlikti aukštų valdininkų pareigas, pagal Konfucijų, - tai tik linkstančių į šviesą priedermė. Jeigu prieitume prie europietiškų ištakų, mūsų civilizacijos pamatuose (senovės graikų, romėnų ir vėlesnių) rastume daug fundamentalių veikalų, kur ne tik rašoma apie elitą, bet ir apie valstybės santvarkas, ir apie aristokratiją, kuri ir turi šitą pareigą valdyti visuomenę. Platonas, ieškantis idealiosios valstybės modelio, ar Aristotelis, lyginantis įvairiausias jos formas, prieina prie išvados, kad vis dėlto visuomenę geriausiai gali valdyti aristokratinis elitas, kur kilmė dera su ypatinga gyvenimo patirtimi, išmintimi, įsipareigojimais bendruomenei, valstybei ir turtu, suteikiančiu galimybę žmogui būti tikru geradariu. Ir šiandien turtingi žmonės daugelio žmonių gyvenimą gali esmingai pagerinti.

- Galbūt su sąlyga - jei tasai žmogus yra dvasios aristokratas?

- Dvasingumas ir elitiškumas gan sinonimiškos sąvokos. Na, o viena didžiausių dorovinių vertybių yra žmogaus teisingumas. Galima sakyti, būtent teisingumo pagrindu atsiranda ir gyvuoja kitos svarbiausios vertybės žmonių santykių „aš ir tu“, „aš ir kitas“, „aš ir kiti“ erdvėje. Man pačiam tie dalykai, skaitant ir mąstant apie juos, daro didelį įspūdį - kaip išugdyti, išlavinti ir išlaikyti žmogaus teisingumo jauseną, teisingo elgesio variacijų supratimą. Tas yra svarbu ir visoms politinėms partijoms, kovojant tarpusavyje dėl valdžios galios. Joms gyvybiškai būtina turėti brandų politinį elitą, atitinkantį kilnaus žmogaus modelį, kuris būtų ne tik atrama, bet ir savotiškas garantas, kad partijos per tam tikrą laiką galės tesėti savo pačių įsipareigojimus, garsiomis kategorijomis kalbant, tautos, visuomenės, žmonijos (anaiptol ne abstrakcijos) labui.

- Deja, deja. Jūs pabrėžiate elito žmogaus atsakomybę už bendruomenę, tautą, valstybę, tačiau Lietuvoje partinio „elito“ įsipareigojimai tautai ir visuomenei dažniausiai baigiasi sulig rinkimais.


- Be šito aspekto apskritai neįmanoma kalbėti apie elitizmo prasmę politikų ir politikierių margumyne, o ėmę kalbėti, ko gero, nukryptume teorijų, priskiriančių elitizmą biologinei prigimčiai, link; trumpai tariant, teigiančių, jog elitas neva esąs determinuotas genetiškai.

- Kita vertus, juk naivu būtų manyti, kad žmonės gimsta su vienodais protiniais sugebėjimais?


- Neurofiziologijos pasiekimai mus priverčia labai rimtai, ypač švietimo sistemoje, apie tuos dalykus susimąstyti. Pavyzdžiui, Harvardo universiteto profesoriai, kuriuos buvome pasikvietę į universitetą, remdamiesi jų modelio pritaikymo Suomijoje ir kai kuriose kitose šalyse patirtimi įrodinėja, kad dabartinėje mokykloje mokymo charakterį reikia keisti atsižvelgiant į naujausius mokslo duomenis. Jų siūlomas individualus inkliuzinis mokymas (universalusis dizainas) prisitaiko prie kiekvieno mokinio galių ir galimybių, kurios esti nulemtos ir genetiškai. Kitaip sakant, jei mokymo programose reikalausi iš visų moksleivių vienodų rezultatų, neatsižvelgsi į jų sugebėjimų lygmenį ir jam netalkinsi, tai prarasi ne tik atskiro moksleivio rusenančią individualybę, bet ir jo norą siekti mokslo.

- Ši tema itin jautri, ypač jums, profesoriau, bet grįžkime prie lietuviško elito.

- Lietuviško elito tyrinėjimai dar tik prasidėję (ypač didžiųjų giminių tyrinėjimas) ir teikia gerų vilčių. Nors jo istorija yra visavertė ir nepakartojama, sovietmečiu dėl suprantamų priežasčių ši tema buvo apeinama ir, matyt, dėl to lig šiol tebėra gaji nuomonė, neva Lietuvoje tikro elito nė nebuvo, o jei buvo, tai jis buvęs garbėtroškos, turto, galios valdyti susaistytas, toksai menkas, nutautėjęs ir sulenkėjęs, žodžiu, buržuazinės klasės vedlys.

- 1918 metais Lietuvos valstybę juk atkūrė elitas...

- ...į kurį įsiliejo paskui ne vien elitui pagal kilmę priklausantys žmonės... Lietuvos istorijoje elitas egzistavo visada, tik jo istorija - tarsi sutrūkinėjusi upės vaga, labai sudėtinga ir dramatiška. Jeigu paimtume kitas tautas, kurios nebuvo užkariautos, jų elito istorija ritminga, be didelių pertrūkių, pavyzdžiui, italų, prancūzų, anglų, ispanų ir kt. Lietuvos elito istorijai būdingi dramos, netgi tikro tragizmo aspektai. Juk kartu su rašmenimis, paminklais, istorine atmintimi užkariautojai visuomet pirmiausia stengiasi fiziškai sunaikinti elitą. Atgavus nepriklausomybę XX a. pradžioje, elitas sunkiai, bet pradėjo atgimti kaip tas feniksas iš pelenų. Nors nepasakysi, jog per tokį trumpą laikotarpį daugelis jaunuolių išvyko studijuoti į Vokietiją, Prancūziją, kitas Europos valstybes, bet nors nedideliu mastu šis procesas iš tikrųjų vyko sparčiai ir pastebimai. Elitas tiesiog pradėjo kvėpuoti, derindamas savas nacionalines ir kitų šalių perimtas patirtis, formuotis profesiniu pagrindu, pvz., karininkijos, diplomatijos ir kitose srityse...

- Turbūt tektų pavargti ieškant šviesuomenės pagal jūsų charakteristiką - kilnių, teisingų, atsakingų už Tautos likimą žmonių. Kaip pagausinti tą išskirtinę visuomenės dalį?

- Elitizmo židiniai nuo seno - šeima ir mokykla, ir jau minėti universitetai, suteikiantys elitizmui pilnatvės pagrindą. Tą silpną elitizmą mūsuose nustelbia švietimo mėšlungiški trūkčiojimai mūsų valstybėje, už ką atsakingi ne vien universitetai, bet ir Vyriausybės bei motininė ministerija. Natūralu, kad valstybės pastangos turi būti skirtos visų švietimui ir skurstančiųjų sluoksnio mažinimui. Elito atsakomybė neturi apsiriboti viduriniąja klase. Skurdas yra reali ir, galima sakyti, baisi kategorija, nes skurdo valdomą žmogų daug lengviau įvelti į įvairiausias nusikalstamas veikas. Pasirodo, dabartinėmis sąlygomis bet kurioje technikos ir technologijų, ekonomikos ir kultūros aukštų rodiklių valstybėje, ar tai būtų Vokietija, Anglija, Prancūzija, ar kitos, žemutinis visuomenės sluoksnis, kartais vadinamas „liumpenu“, susijęs su narkotikų bizniu, prostitucija, prekyba žmonėmis ir jų organais, kriminaliniais nusikaltimais ir kt., yra gana didelis, - kai kur siekia net 3 procentus. Įsivaizduojate, kiek daug žmonių, balansuojančių tarp laisvės ir kalėjimo...

- Ką tartumėt apie elito ir autoritetų sunykimą europinėje erdvėje? Galbūt ši tendencija tiesiog užprogramuota liberaliųjų nuostatų, kuriomis kliedi Europa?

- Liberalizmas itin dažnai pervertina kiekvieno individo reikšmę, nejučiomis sumenkindamas tautos, etnoso svarbą, ir netgi susidaro vaizdas, kad jis eina prieš tautą. Tačiau yra liberalizmas bei jo atmainos ir libertinizmas, juos dera skirti. Kad ir kaip būtų keista, kai kuriomis nuostatomis dabartiniai laikai susišaukia su praeities istoriniais laikotarpiais. Sakysim, po klasikinės Graikijos atsiranda labai įdomūs kinikų, sofistų ir kitų mišrių filosofinių tėkmių pasvarstymai. Pagal juos, pati valstybė, autoritetų gelmės ir valdžios ne tiek ir svarbu, nes viską lemianti sąlyga - žmogaus ryšys su gamta. Teigiama, kad žmonės iš prigimties visi lygūs, kad aukšti išvedžiojimai apie ypatingą kultūros galią esą bereikšmiai, kad Prometėjas, Odisėjas ir kiti dievai, didvyriai, išaukštinti Homero ir garsiųjų tragedijos kūrėjų bei filosofų, tėra elitizmo atgyvenos... Įdomu, kad Lietuvos postmoderno stilistikoje irgi gali sutikti neįprastą ir podažniai tik žaidžiančią, šokiruojančią, patirtį, kuri, mano manymu, gerai atspindi lūžį europinėje kultūroje, dabar išgyvenančioje ne vien atradimų, pakylėtumų, bet ir sąmonės krizės apraiškų nelygumus.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (37)

 • Uždaryk savo pedagoškę 2017 liepos mėn. 25 d. 13:53:35

  Ką veikia beveik 1000 darbuotojų Šiaulių Universitete? Pedagoškėje
  dar daugiau-visus perdylas į gatvę pomidorų sode auginti.Stovėjot
  Baltijos kelyje dabartiniai pensininkai?-štai jums 200 eurų pensijos kad
  iš bado nenumirtumėt.O kai toks rektorius senatviniam marazme tokia ir jo
  aukštoji mokykla.

 • Vytis 2017 liepos mėn. 22 d. 17:22:20

  Daug gražių žodžių,bėda,elito nėr.Subinlaižių baudžiauninkų
  išperos,marksizmo leninizmo patobulinti ir Mamonos
  valdomi.Pavyzdžiai:Vasiliauskas(moralė ne šio pasaulio
  vertybė)Grybauskaitė(Rusija-teroristinė valstybė)Man gėda kad mane
  valdo glušai.

 • teip 2017 liepos mėn. 22 d. 16:47:41

  viskas pabrango tris kartus,elitas įvedė eurą ir Lietuvą sulygino su
  Afrika,kuri kai kuriais kriterijais pranašesnė.

 • profesoriau, 2017 liepos mėn. 22 d. 16:44:19

  o kaip garbė? Bajoro šūkis; ,,geriau mirtis negu negarbė,,. va čia ir
  yra viskas; garbė ,sąžinė,orumas. o teisingumas? kas čia per sąvoka?
  Lietuvoje dabar teisingumas tai pinigas,didelis didelis.

 • Piksius 2017 liepos mėn. 20 d. 03:52:44

  Nuo užklausimo filosofine prasme, iki paaiškinimo, kad elitas tie kurie
  mirguliuoja ekrane, į kurį spokso beveik visi. Kad taip jau daug to elito
  tai gal reikia išrūšiuoti. Socialinis ar ekonominis? Tai labai
  skirtingas elitas. O šiaip per kartas tai labai įprasta, visuomenė
  sloksniuojasi. Tame nėra nieko blogo kol visuomenė sveika.

 • Klausiu brudų konservatorių 2017 liepos mėn. 19 d. 01:11:37

  Gal kas iš protingų komentatorių man, senai durnei, malonėtumėte
  paaiškinti, kuo ruošiamas jūsų kandidatas į prezidentus V.Ušackas
  skiriasi nuo D.Grybauskaitės, L.Linkevičiaus, M.Laurinavičiaus,
  L.Kasčiūno, Ž.Pavilionio, G.Landsbergio, V.Mazuronio ir kitų
  amerikinės propagandos ir dolerių įtakojamų politinių veikėjų,
  kuriuos kasdien rusas puola ?

 • 2 sekmes 2017 liepos mėn. 19 d. 00:20:09

  gaila, bet bus tuscios Lietuvos prezidentas...

 • Klausimas 2017 liepos mėn. 18 d. 20:56:47

  Kada lietuviai prades myleti savo Tevyne Lietuva, kada prades puoseleti ir
  branginti savo gimtaja kalba, kada savo Tevyneje Lietuvoje matysime ir
  girdesime lietuviskus pavadinimus ir vardus? Sovietmeciu buvome jega
  rusinami, dabar, patys savo noru, suanglejome (tiesiogine ir perkeltine
  prasme)

 • nu 2017 liepos mėn. 18 d. 20:07:05

  Elitas elitui nelygu. Buna tikras elitas ir buna save laikantis elitu. Apie
  kuri kalbat?

 • Pilietė SS 2017 liepos mėn. 18 d. 18:15:57

  Liberalizmas ir tautiškumas - du priešingi poliai. Tai kaip, gerb.
  akademike, liberalizmas gali eiti kartu su tauta? Jų idealogijos -
  absoliučiai priešingos.

 • Prosenelis 2017 liepos mėn. 18 d. 14:57:12

  Kol negrįš teisybie į policija prokuratūra teismus. Kol. Bus tas.
  Didžiulis. bardelis sukurtas per26 metus. tol. tautiečiai emigruos iš
  tos melo nelaimių tamsos. Žmogus nesijajaus žmogumi tik niekšai vagis
  toliau. toje terpieja gyvens laimingi. Iki garbingu sąžiningu teisingu
  dar. daug. vandens. turi ES nubiekti upiese. kol. visas. Įslaptintas
  komunistinis. miestas paliks. šie šalį užaugs garbinga tauta dabar.
  gyvena sukčiai vagis grobuonis žmoniškai nuo jų biega senelės badauja
  ir iskeleuja

 • Prašalietis 2017 liepos mėn. 18 d. 11:59:14

  Hmmmm.Senais laikais Elitas rašėsi iš didžiosios raidės ir asociavosi
  su neeiliniu protingumu,išmintimi,kilmingumu,dorovingumu,neeiliniais
  sugebėjimais ir t.t.Na o psichologiniais fintais ir visokių technologijų
  ir pinigų,užsienio šeimininkų padaryti" elitais"tautiniai
  parsidavėliai,liumpenai,demagogai,chalujai dirbantys šeimininkui už
  sotesnį duonos kasnį nieko bendra neturi ir negali turėti su normalios
  visuomenės tikru elitu,padedančiu šiai visuomeniai išgyventi ir turėti
  ateitį.

 • AZ 2017 liepos mėn. 17 d. 21:29:22

  Lietuvos elitas?Kas tai?Ar tas,kas storas,veidas netelpa į ekraną,ar koks
  nupiepęs ožys,ar jų palikuonys?Ar tas ,kas sugebėjo daugiausiai
  prisivogti,per kitų lavonus iškilti?Tikriausiai,turi lietuvių tauta tą
  elitą,bet jis taip nustumtas,kad nėra galimybės jam iškilti.Ir kol
  valdys tie vakarykščiai liumpenai,tol bus tamsa.

 • Lietuvos elitas suvėžėjo 2017 liepos mėn. 17 d. 21:09:30

  Nieks jo nebeišgydys.Amen

 • MIRKA 2017 liepos mėn. 17 d. 20:41:12

  Iš ko atskirsi Lietuvos elito atstovą jei ne iš akiplėšiškai
  tendencingo melo?
  Lietuva visais laikais laikėsi ant kaimo, paprastų lietuvių varguomenės
  (runkelių), o ne miesčioniško išlepusio ir savimi patenkinto elito.

 • Taigi 2017 liepos mėn. 17 d. 20:37:28

  yra vagių elitas, korupcių elitas, elitinės karvės ir vištos,
  elitiniai grūdai, vertelgų elitas, politikierių elitas ir taip be galo,
  be krašto. Terminas elitas (pranc. elite) kalboje iš tikro reiškia
  "geriausias", tik vertybiniai jis yra beskirtis. Tikro dėstomo dalyko kaip
  ELITOLOGIJA nebuvo ir nėra niekur, nebent jo rastum "chaltūriniuose"
  universitetuose ir akademijose, kurių privisę beribė. Mil pardon.

 • muachacha 2017 liepos mėn. 17 d. 20:31:35

  Pu - tatattata - ti - tatatatatta - nai -tattatatata - tė

 • Studėntas. 2017 liepos mėn. 17 d. 18:36:15

  Pražudys Valstiečiai Lietuvą su butelių skaičiavimu reikia darbo
  vietas kurti jaunimui baigus mokslus o ne varyti iš Lietuvos.

 • senis 2017 liepos mėn. 17 d. 18:26:01

  Žymus Lietuvos elito atstovas E. Masiulis. Budamas ministru, triskart
  pabrangino spaudos pristatyma kaimui-ateme spauda is kaimo. Uz sita
  zygdarbi, kai veliau sitas masiulis apsivoge, prezidente neleido jo
  pasodinti. Dirba vienu frontu abu gosdepo elitiniai patriotai.

 • sekmes 2017 liepos mėn. 17 d. 16:31:25

  pilosopa i prezidentus

 • taigi 2017 liepos mėn. 17 d. 16:25:58

  galima sakyti, elitą pakeitė lovio karta.

 • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2017 liepos mėn. 17 d. 12:59:20

  Antilietuvišką neliustruotąją cccp komunist/kgb’istinę
  lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaują galima nukenksminti, kai žinom, kad
  “Lietuvos Respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar
  nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo.”
  (dr. Jonas Ramanauskas)
  Daugiau apie tai
  (panaudojus tokias nuorodas)
  Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo
  Rinkimų kodekso projekto aferizmai
  Okupuota nepriklasomybė
  Okupanto žiurkės
  _______________
  neteisėtas = kaltas

 • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2017 liepos mėn. 17 d. 12:57:30

  Lietuviai, kur bebūtumėm,
  Tautos SĄJŪDIS arba Tautos mirtis. Kas žino išeitį iš Tautai mirtino
  pavojaus, v_a_d_o_v_a_u_j_a.

 • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2017 liepos mėn. 17 d. 12:57:06

  Lietuviškame ES pakraštyje maisto ir daiktų kainos yra bemaž tokios pat
  kaip vakariniame ES pakraštyje, o algos ir pensijos yra apie keturis
  kartus mažesnės nei vakariniame ES pakraštyje.
  ________________________________________________
  Tokiu būdu Tauta varoma iš Lietuvos. Daug ženklų rodo, kad Ramūno
  Karbauskio vadovaujamai grupuotei tokios Tautos marinimo sąlygos yra
  tinkamos. _

 • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2017 liepos mėn. 17 d. 12:56:30

  Okupanto sukurtos cccp imperijos laikmetyje ir iki dabar, Lietuvoje
  gyvenimo sąlygos – klaikios. Lietuva – netinkama žmonėms gyventi.
  Kad atsikratyti m_i_r_t_i_n_o pavojaus Lietuvai, reikalingas
  v_i_s_u_o_t_i_n_i_s darbas, galingos jėgos telkiamas. Ramūno Karbauskio
  vadovaujama grupuotė įgavo visas Tautos telkimuisi reikalingas priemones,
  tad padaryti dar vieną sąjūdį Lietuvoje b_ū_t_ų l_a_b_a_i lengva, kai
  yra net užrašytas šios grupuotės štai šis noras.
  ****************************************************
  “T_e_l_k_s_i_m_e darbo santykių dalyvius, valstybės pareigūnus,
  nevyriausybines organizacijas ir profesines sąjungas bendram tikslui –
  sukurti mūsų šalyje patrauklias darbo ir gyvenimo sąlygas žmonėms,
  galimybes derinti darbą ir asmeninį gyvenimą.” (Lietuvos valstiečių
  ir žaliųjų sąjungos 2016 m. LR Seimo rinkimų programa)
  ********************
  Dabar galima teigti, kad nieko panašaus nevyksta. Ramūno Karbauskio
  grupuotės rinkiminis pažadas nevykdomas. L. blogai

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • PRALAIMĖJO: Kanadoje vykstančio Teniso profesionalų asociacijos „Challenger“ serijos turnyro „Banqueqe Nationale de Gatineu“ dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį lietuvis Laurynas Grigelis ir Edanas Leshemas iš Izraelio 4:6, 5:7 pralaimėjo amerikiečiams Robertu Galloway'ui ir Bradley Klahnui.
 • ČEMPIONATAS: Trakuose prasidėjo tris dienas vyksiantis Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas; jame kovojama ne tik dėl Lietuvos čempionų titulų, bet ir dėl kelialapių į pasaulio čempionatą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar dalyvaujantys rinkimuose politikai turėtų nurodyti, ar nebuvo pripažinti sumaišę interesus?

balsuoti rezultatai

Ar pritariate, kad nuo kitų metų parduotuvėse įvedinėtų nedarbo sekmadienius?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +16   +19 C

   +15  +18 C

 

   +16 +17 C

  +23  +27 C

   +22  +26 C

 

   +22  +27 C

    0-3 m/s

  0-4 m/s

 

    0-3 m/s

 

USD - 1.1670 PLN - 4.3229
RUB - 74.0532 CHF - 1.1633
GBP - 0.8945 NOK - 9.5905
reklama
Sveikata Grožis