respublika.lt

2018 gegužės 27, sekmadienis

Rašytojas V.Bubnys: Laisvė - vandenynas, kuriame skęstamenuotraukos (18)

2017 rugsėjo mėn. 09 d. 08:00:03
Rimvydas STANKEVIČIUS, „Respublikos“ žurnalistas

Visuotinai žinomas ir pripažintas Lietuvos rašytojas, jau neretai ir lietuvių literatūros klasiku pavadinamas prozininkas, šešiolikos romanų autorius Vytautas Bubnys rugsėjo devintąją švenčia solidžią aštuoniasdešimt penkerių metų sukaktį. Jubiliejaus dieną kalbamės apie tai, kas rašytojui visą gyvenimą buvo svarbiausia, - apie žmogų, Dievą ir Lietuvą.

 

- Aštuoniasdešimt penkeri - geras pretekstas atsigręžti atgal, įvertinti prabėgusius metus, savo kūrybinį kelią... Nesigailit savąjį gyvenimą atidavęs literatūrai? Juk kiek per naktis prasėdėta, kiek popieriaus prirašyta, nervų ir akių prigadinta, kaip šiandien jums visa tai atrodo - ar ne veltui?

- Veltui visa tai ar ne veltui - ne man spręsti. Manosios kartos žmonės dar kitaip auklėti, dar kitokie jų prioritetai - tarp jų nėra įprasta pirmiausia klausti: „O kas man iš to?“ Literatūrą rinkausi ir jai didesniąją savo gyvenimo dalį atidaviau juk ne kokių nors išskaičiavimų turėdamas, ne apie karjerą, sotesnį ir lepesnį gyvenimą svajodamas, o tik dėl to, kad jaučiau vidinį imperatyvą, pareigą ir būtinybę kalbėti žmogui, kalbėtis su žmogumi - su savaisiais dalintis patirtimis, jausmais ir išgyvenimais, atliepti jų lūkesčius, paliesti jiems sopančias temas, drauge su jais ieškoti atsakymų į amžinuosius klausimus, drauge ieškoti priimtiniausios pozicijos istorinių virsmų atžvilgiu...

Esama čia, be abejo, ir Dievo dovanos - nuo ankstyvos vaikystės buvau imlus, jautrus kalbai, literatūrai, labai mėgau atmintinai deklamuoti eilėraščius, taip pat ir savo paties sukurtuosius, o iš suaugusiųjų - paprastų kaimo žmonių pagyrimų ir nusistebėjimų gan anksti supratau, kad literatūriniai, kūrybiniai reikalai man sekasi geriau nei daugeliui.

Štai taip palengva, pats to nė nepastebėdamas, parašiau trisdešimt keturias knygas, iš kurių šešiolika - romanai.

Be abejo, būti rašytoju sovietiniais laikais nebuvo itin lengvas ir palankus darbas, tačiau man pavyko neparašyti nė vienos tokios knygos, kurios šiandien gėdyčiausi ar norėčiau išsižadėti. Ko gero, labiausiai čia pagelbėjo iš tėvų paveldėtas griežtas pasiryžimas visada, nepaisant aplinkybių, kalbėti tik tiesą. Tad net ir ankstyvojoje kūryboje, kur rašiau apie Lietuvos kolūkių bendruomenes, iš tiesų kalbėjau ne apie politinius, buitinius, o apie būties dalykus. Nebuvau pernelyg giriamas - nuolat buvo priekaištaujama, kad mano kūryboje socialistinio realizmo, kolūkinės tiesos yra pernelyg mažai, tačiau šiandien didžiuojuosi, kad anuometinių kritikų pastaboms nebuvau itin dėmesingas.

- Žinoma, rašytojas kalba kiekvienos savo knygos siužetu, išsisako kiekvieno savo herojaus lūpomis, tačiau tikras rašytojas (tas, kuris savo knygas laiko kūriniais, o ne projektais) kaži ką skaitytojui dar stengiasi pasakyti ir tarp eilučių arba savo kūrybos visuma. Kokią svarbiausiąją žinią, ataidinčią per visas jūsų knygas, skaitytojui nešate jūs?

- Manoji pagrindinė, per visą kūrybą vingiuojanti, nuolat įvairiais būdais kartojama ir nuolat tarp eilučių skambanti mintis būtų: „Žmogau - Dievas yra. Niekada nepamiršk to. Gyvendamas savąjį paprasto, neturtingo, dažnai neišmintingo, dažnai skriaudžiamo žmogaus gyvenimą, neturi teisės to pamiršti. Žinau, kad nelengva, žinau, kad kartais norisi manyti priešingai, tačiau vis tiek nepamiršk.“

Būtent šią savo, kaip rašytojo, misiją laikiau ir tebelaikau svarbiausia, besitęsiančia per visą mano kūrybą - net ir sovietmečio kūrinius, kai apie Dievą ir santykio su juo paiešką tiesiogiai kalbėti nebuvo įmanoma. Ryškiausiai ji, ko gero, atsispindi mano romane „Teatsiveria tavo akys“, kur kalbu apie menininką - medžio drožėją, gyvenantį kultūrinio lūžio laiku, kai Lietuva nuo pagonybės kaip tik žengė į krikščionybę. Dievo dekoracijos keičiasi, bet jo esmė visuose kraštuose, visais laikais ir visose kultūrinėse tradicijose išlieka ta pati - ne taip svarbu, kokiu vardu Dievą pavadinsi, kokia tradicija kliaudamasis jį garbinsi, bet tikėk - jis tavajame gyvenime yra, jis - aukštesnioji tavo gyvenimo jėga, aukštesnioji dimensija, be kurios tavasis gyvenimas, nesvarbu, ką bedarytum, stokos prasmės ir gelmės.

Dėl to ir pavadinimas toks: „Teatsiveria tavo akys“, juk žmogaus akys visada turi būti atviros ir nukreiptos į aukštesniąją tiesą - į tą, kurią tau perdavė tėvai, jiems - jų tėvai, kurią tau byloja tavo tautos istorija, jos nueitas kelias, tiesą, kuri turi gyventi kiekvieno mūsų širdyse ir protuose, nes vos ją užmiršę, vos nuo jos nusigręžę ir vėl tampame akli, nustojame žinojimo, kas patys esame, iš kur ateiname ir kur privalome nueiti.

Beje, buvau iš tų sovietmečio rašytojų, kurie niekada nevengdavo lankytis bažnyčioje - net ir tuo laiku, kai iš to buvo viešai šaipomasi, kai tai galėjo pakenkti ir mano, kaip rašytojo, karjerai, kūrybos sklaidai... Bet juk nepakenkė...

- Apie žmogaus dvasinę brandą, žilo plauko išmintį, nušvitimą visi esame perskaitę gausybę knygų. Noriu jūsų - aštuoniasdešimt penkerių metų amžiaus sulaukusio žmogaus - paklausti, ar tas brandos amžius tikrai egzistuoja, ar tai tik paguodos žodžiai, skirti senatvės paveikslui sutaurinti.

- Tikslaus amžiaus, kuriame žmogų ištiktų branda ar nušvitimas, be abejo, nėra. Viskas priklauso nuo žmogaus patirčių. Ilgas gyvenimas, žinoma, reikalingas, kad žmogus tų patirčių spėtų prikaupti, bet jei žmogus nuo jaunystės negyveno sąmoningo, atsakingo ir kryptingo gyvenimo, net per šimtą metų jų nesurankios.

Laisvė, žinoma, yra labai gerai - tai neginčytina vertybė, tačiau nereikia pamiršti, kad laisvė yra neaprėpiamas vandenynas, kuriame nemokančiam plaukti labai lengva nuskęsti. Todėl žmogus turi išlikti sąmoningas, todėl ir turi gyventi atsakingai, privalo save apsibrėžti - idant tos laisvės neatsikąstų daugiau, nei gali apžioti. Juk ne iš kur kitur, o būtent iš neapžiojamos laisvės tie stulbinantys emigrantų skaičiai, visuotinis nutautėjimas, susvetimėjimas vienas kito atžvilgiu... Tai laisvė - neturinti savo ribų ir, svarbiausia, neturinti tikslo. Ir skaudžiausia, kad šiandien dažniau emigruojama iš Lietuvos jau ne todėl, jog esama priežasties iš čia išvažiuoti, o todėl, kad nebelieka priežasčių pasilikti.

- O kas šiame pasaulyje, kas žmogaus gyvenime yra svarbiausia?

- Svarbiausia - visur, visose situacijose iki paskutinės savo akimirkos išlikti žmogumi. O tai reiškia: nepamiršk nei savo tėvų, nei savo istorijos - to, už ką jie ėjo ir galvas paguldė, ko jie siekė, kuo jie tikėjo... Būk su jais, jausk juos ir, svarbiausia, niekada neprarask sąžinės. Nemanyk, kad vienintelis esi teisus, kad gali kitus tik mokyti ir kritikuoti... Privalai sekti save ir analizuoti savąsias klaidas, o ne kito. Privalai išmokti pajusti savo neteisumą, savo kaltę, privalai patirti, kas tai yra atgaila, nes be jos nebūna nuodėmių atleidimo. O dar tai reiškia neprarasti vidinio pasaulio, pokalbio su savimi ir atsakingumo - savo veiksmų įvertinimo moraliniu požiūriu.

Šiandien, deja, taip jau yra nutikę, kad Lietuva virtusi ne pačiu draugiškiausiu kraštu senam žmogui gyventi... Kaip tik nuo žmonių sąmoningumo, nuo sąžinės ir moralinės atsakomybės visa tai priklauso. Dabartinis jaunimas, besiveržiantis vadovauti ir valdyti, deja, nė akimirkai nesusimąsto, kad juk ir jie kada nors bus seni - kada nors patys bus priversti gyventi toje terpėje, kurią šalies senjorams sukūrė.

„Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi“ - tai juk šimtmečiais žinoma tiesa, tai pagrindinė moralinė nuostata, kurios žmonės kiekvienoje epochoje laikėsi ir privalo laikytis.

Senimą nūdienos Lietuvos „elitas“, deja, mato labai ciniškai. O mes juk ne išmaldos, labdaros ir lengvatų iš visuomenės norime, o pagarbos - paprastos, nuoširdžios, žmogiškos pagarbos.

Nenoriu būti blogų naujienų pranašu, bet akivaizdu, kad ateityje nemeilė mūsų visuomenės širdyse tik dar labiau išsikeros. O ko gi dar laukti, kai nūdienos auklėjimo modelis toks, kad bausti vaikų negalima, barti negalima, drausti jiems ką nors taip pat, šiukštu, negalima... O štai vaikams galima viskas. Vaikai nuo vaikystės jaučiasi savo tėvų viršininkais ir valdovais, tad kodėl ši nuostata turėtų pasikeisti vaikams užaugus? Vaikai juk išauklėti negimsta - juos išauklėti jautriais, dorais, sąžiningais ir mylinčiais žmonėmis - mūsų, suaugusiųjų, pareiga. Kad ir kokie šiuolaikiški, europietiški ir liberalūs būtume, mūsų valstybei nederėtų užmiršti šių kertinių tiesų. Antraip greitai apskritai nebeliks tokio darinio, kurį galėtume vadinti Lietuvos visuomene, - teliks pavienių, nei meilės, nei atsakomybės kits kitam nejaučiančių, laisvai migruojančių individų minia, vietoj amžinųjų klausimų tekartojanti vienintelį: „O kas man iš to?“

- Matėt šiek tiek „smetoninių“ Lietuvos laikų, visą sovietmetį... Kokius dalykus, jei tam būtų jūsų valia, iš anų laikų išsaugotumėte ir perneštumėte į dabartinę Lietuvą?..

- „Smetoninių“ laikų nedaug temačiau, bet ką jau ką, o ano meto švietimo sistemą tikrai mielai perkelčiau į šiuos laikus. Tautiškumą perkelčiau, žmonių bendrystę, jei įmanoma, - norėčiau, kad grįžtų anuomet turėtas žmonių tikėjimas bendru tikslu, bendro darbo prasmės ir kiekvieno žmogaus reikalingumo valstybei pojūtis... Daug ką iš anų laikų verta būtų išsaugoti - tik štai nelygybė tarp žmonių, socialinė atskirtis tarp turtuolių ir vargšų anuomet, deja, buvo tokia pat ryški, jei tik ne dar ryškesnė nei šiandien.

Na, sovietinių laikų negirsiu - pats juos atsimenate, tad žinote, kad džiaugsmo ir gėrio ten buvo nedaug, tačiau pasakysiu viena - sovietmečio nusikaltėliai milicijos vis dėlto prisibijojo, o nūdienos nusikaltėliai policijos nebijo visai.

- Gal ką norėtumėte palinkėti savo solidaus jubiliejaus proga sau ir Lietuvai?

- Ir sau, ir Lietuvai linkiu neprarasti vilties, kad išliksime - kad po šimto, po tūkstančio metų dar bus Lietuva, o jos žmonės tebekalbės lietuviškai ir tebedainuos senąsias lietuvių liaudies dainas. Gyvenkim šia viltimi ir gyvenkim taip, kad ji išsipildytų.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (18)

 • >K 2017 rugsėjo mėn. 09 d. 14:58:57

  Teisingos jūsų mintys.
  Pats straipsnis puikus.Dvasingo žmogaus pamąstymai.
  Užkliuvo žodis "sovietiniai".Chm.

 • Bus... 2017 rugsėjo mėn. 09 d. 14:44:14

  Tai berželiai svyruonėliai,budriai stebintys iš kurios pusės vėjai
  pučia.Bažnyčias galėjo lankyti ne komunistai,bet ir ne komunistai ne-
  galėjo būti sovietmečio valdžios popinami.Jiems buvo statomi specia-
  lūs gyvenami namai,jie be jokių eilių ilsėdavosi sanatorijose,poilsio
  namuose.Jiems buvo pastatyti,atrodo,Nidoje specialūs "Rašytojų namai",
  kad jie ten ištisas vasaras gyvendavo ir "kurdavo" savo "šedevrus",
  kuriais visaip liaupsino sovietinę valdžią ir sovietinį-kolchozinį
  rojų.Buvo išlaikomi iš valstybės biudžeto.
  Dabar gi,esu įsitikinusi,užkabins medalį,duos tūkstantinę "valstybės
  premiją"(argi kam gaila svetimų sunkiai uždirbtų pinigų)???

 • K 2017 rugsėjo mėn. 09 d. 10:39:01

  Gerbiamas V. Bubnys kritikuoja ,,sovietinius'' laikus, tuo tarpu tik dėka
  tarybinių laikų V. Bubnys tapo žymus, nes jis gilus ir mastantis
  rašytojas. Šiais laikais tokie rašytojai kaip V. Bubnys nereikalingi,
  nes dabar viešpatauja pigi JAV holivudinė komercinė produkcija. Taip pat
  neišgirdau kritikos dabartinei komunistinei Lietuvos valdžiai, kuri
  persisotinusi melu, vagystėmis ir karo kurstymu.

 • valdas 2017 rugsėjo mėn. 09 d. 10:19:19

  Skestame ???
  Samoningai naikinami gaujos bolseviku,oziu,pyd...
  "ja nevinovataja,on sam prisol...".
  Diktatura su dvasiomis,be teises,-su teise isnykt...
  Gal atgimsim kada, kaip zydai,juk kariu tauta esam,ne oziu...

 • Taigi 2017 rugsėjo mėn. 09 d. 09:32:36

  Kokie išmintingi žodžiai:"Laisvė-vandenynas,kuriame skęstame."

 • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2017 rugsėjo mėn. 09 d. 08:21:23

  25-mečio visi įtakingiausieji politikai yra verti didžiausios bausmės,
  už l. sunkius padarinius Tautai ir Lietuvai.

 • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2017 rugsėjo mėn. 09 d. 08:20:56

  Mes būsim ramūs saugūs ir klestėsim, kai:
  Putino vadovaujama okupantų gauja pasitrauks iš Karaliaučiaus;
  Putino vadovaujama okupantų gauja uždarys (iš lietuviško biudžeto
  pinigų išlaikomas) rusiškas mokyklas Lietuvoje;
  Putino vadovaujama okupantų gauja pasitrauks iš lietuviško eterio, su
  rusiškos kultūros brukimu (visur);
  Putino vadovaujamos bei Lietuvoje pasilikusiųjų okupantų gaujos v_i_s_i
  veikėjai bus paviešinti ir nušalinti iš v_i_s_ų įstaigų;
  Putino vadovaujama okupantų gauja paliks ramybėje Ukrainą Krymą.
  Putino ir Lukašenkos vadovaujama okupantų gauja paliks ramybėje Gudijos
  (Baltarusijos) gyventojus.

 • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2017 rugsėjo mėn. 09 d. 08:20:15


  Pasilikusįjį cccp komunist-kgb’istinį okupantą,
  klastingai sugužėjusįjį į Seimą lsdp_ts-lkd_darbo_liberalų gaujos
  pavidalu,
  l. lengva nukenksminti kai žinom, kad
  “Lietuvos Respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar
  nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo.”
  (dr. Jonas Ramanauskas)
  Daugiau apie tai
  (panaudojus tokias nuorodas)
  Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo
  Rinkimų kodekso projekto aferizmai
  Okupuota nepriklasomybė
  ___________________________________________
  Tautos SĄJŪDIS arba Tautos mirtis

 • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2017 rugsėjo mėn. 09 d. 08:19:49

  Citata
  “Šiandien daugybė žmonių piktinasi, kad kažkada Sąjūdis nuvyto.
  Šventa tiesa. Sąjūdžio programa iš esmės liko neįgyvendinta, …

  Vytautas Radžvilas
  ________________________
  Patartina susipažinti su visu kalbos tekstu kuris yra
  va čia
  propatria.lt/2017/06/vytautas-radzvilas-lietuva-dabartizmo.html
  ________________________
  Sąjūdžio programa iš esmės liko neįgyvendinta, nes okupantas išėjo
  pasilikdamas.

 • Dainius V. Vilnius 2017 rugsėjo mėn. 08 d. 09:20:29

  Gerb.rašytojau. Noriu pasitikslinti pas patį : tai ar patys skęstame ar
  esame sąmoningai skandinami?!

 • Mociute 2017 rugsėjo mėn. 08 d. 08:37:57

  Pagarba rasytojui, bet visa tai daro neismaneliai, nesavarankiski tariami
  politikai, kurie bet kokia kaina pataikauja ES del vaiku auklejimo.
  Svietimo, kulturos, sporto sritys paliekamos uzribyje, nemazinama
  bedarbyste, kuri gimdo pasalpiniu skaiciu ir pragyvenima is vaiku pasalpu.
  Tai daugiau esama REGIONUOSE i kuriuos visos valdzios numoja ranka ir
  palieka savivaldybems, kurios susikoncentravusios i aiksciu
  rekonstrukcijas.

 • Na taip,kai valdžios 2017 rugsėjo mėn. 08 d. 08:15:56

  propagandistai nuo mažų dienų diegia vaikams,kad jų tėvai nieko
  neišmano,yra nepozityvūs,yra sovietiniai ,jiems nereikia medicinos
  paslaugų,nes jie atgyvenę ir geriau tyliai išmirtų?O kas atsiprašys
  tautos už nepriklausomybės labui padarytą
  auką,nuskurdinimą,kančias...

 • kvietkauskui iš alytaus 2017 rugsėjo mėn. 08 d. 08:11:26

  tamsta Kvietkauskas,turbūt esi iš tų,kuris nepatekai į seimą,nes
  nežinau tokio dar seimo per tiek kadencijų,kad butų ką nors tobulai
  padarę dėl liaudies gerovės.Eskaluojama tema,verčiama kaltė,kad ne
  tuos išrenkame į seimą yra absoliuti demagogija.Pasakysiu kodėl,ogi
  todėl,kad pastoviai kas antra kadencija šalį valdo tie patys,tik ši
  kadencija yra nauja.Tad kodėl nieks nesikeičia,ogi todėl,kad teismai
  užvaldyti,kad seimas renkamas ,kaip katė maiše.Juk sulenda
  sąrašiniai,kurių liaudis tikrai nerinktų.Pakol taip bus,nors patį
  velnią rink,eisim tik blogyn.

 • Safyras 2017 rugsėjo mėn. 08 d. 07:51:16

  Kai vaikai, mokiniai, studentai gyvena geriau už savo mokytojus,
  dėstytojus ir tuo labai didžiuojasi,nors tai ne jų nuopelnas, kai galima
  pinigais užglaistyti bet kokią situaciją, tai ir auga karta, kuriai
  nieko švento nėra... Parašo vieną knygą ar pastato vieną filmą ir
  jau segasi žvaigždės medalį, nes reklamai išleidžiami dideli pinigai,
  kurie dažnai neatsiperka...

 • A.Kvietkauskas(Alytus) 2017 rugsėjo mėn. 08 d. 06:51:19

  Kokia tauta -tokia valdžia. Jei estai atsakingai renkas valdžias ir jas
  kontroliuojas Lietuvoj priešingai. Patys pirmi save apgaudinėja tokių
  pat ir į valdžią prisirenka. Anie taip pat elgias atitinkamai... Na ir
  dabar pririnkę patys ir kenčia nuo jų.. Pažiūrėkit teismų
  sprendimus. Vyrauja kaip oligarchų-monopolininkų naudai su baudom
  mokesčius paimt iš nesugebančių susimokėt. Šeimų skyrybos ir
  bankrotai. Reiškia silpniausi, kuriems padėt reikia, patys gniuždo. Ir
  sugeba stebėtis didėjančia emigracija bei tarsi skaito, kad gerai.
  Valdžioje nėr pas ką klaust. Kur rimtos valstybės vystymo strategijos,
  kad Lietuva patys gerai vystytųs ir paskolas atiduotų. Kad per jas
  priklausomais neliktų. Nes Estai mažai turi paskolų ir tas atiduot gali
  panorėję, nes sėkmingai vysto savo valstybę. Lietuvoj tik kalba ir nei
  piršto nekrutina situacijai gerinti.

 • Skęstame ir vaikus paskandiname. 2017 rugsėjo mėn. 07 d. 20:56:21

  Nesu girdėjęs,kad Lietuvoje yra buvusi tokia valdžia,kaip dabar,kuri iš
  biudžeto,jau nuo pirmos klasės leidžia vaikus mokyti vogti,meluoti,
  teismus apgaudinėti,žmones terorizuoti.Netikiu,kad yra tokių
  valstybių,kaip Lietuva,kur taip neatsakingai dirbtu valdžia.

 • Pritariu 2017 rugsėjo mėn. 07 d. 18:32:11

  Skaudi tiesa pasakyta.

 • Pensininkas 2017 rugsėjo mėn. 07 d. 18:17:11

  Yra dar protingu zmoniu Lietuvoje. Pagarba, gerb. Rasytojau !

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • GAISRINGUMAS: šiuo metu dėl kritulių stokos miškuose labai sausa, o dėl šiltėjančių ir vėjuotų orų miškų gaisringumo rodiklis kasdien didėja vis sparčiau; Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, savaitgalį vyraus antros ir trečios, o vietomis, daugiausia pietiniuose rajonuose, ketvirtos, kai kur penktos klasės miškų gaisringumas.
 • NBA: Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos Rytų konferencijos finalo šeštosiose rungtynėse penktadienį „Cleveland Cavaliers“ komanda namuose 109:99 įveikė „Boston Celtics“ ekipą ir išlygino serijos iki keturių pergalių rezultatą 3-3.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ką manote apie miestuose kertamus medžius?

balsuoti rezultatai

Kur šiais metais atostogausite?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +10   +11 C

   +12  +14 C

 

   +12  +13 C

  +24   +25 C

   +25  +26 C

 

   +25   +27 C

     6-12 m/s

    4-9 m/s

 

     4-8 m/s

 

reklama
Ukis 2018