respublika.lt

Lietuviškas kraštas svetimose rankose (3) - straipsnio komentarai:

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 23:01:00

  Taip pat mums – lietuviams – visada būtina atsiminti, kad Punskas, Seinai,
  Suvalkai, Rytų Liūdnoji Lietuva, Mažoji Lietuva (pietinė dalis – Rusijos
  imperijos okupuota ir aneksuota Karaliaučiaus (Tvankstos) sritis) ir Stalino
  Lenkijai padovanotos Prūsijos žemės – tai kraujuojančios mūsų Tautos
  žaizdos, kurios neužgis, kol nebus atkurta istorinė teisybė.
  Mūsų priešai yra ne lenkai, rusai ir baltarusiai (tiksliau, toli gražu ne visi, o
  tik aršūs šovinistai), o Pilsudskinės Lenkijos "įpėdinė", vis "persidažanti"
  Rusijos imperija ir neseniai susikūrusi Baltarusija, kurioje "litvinizmo teoretikai"
  jau seniai aiškina, kad lietuviai yra tik "žmudinai".
  Šias valstybes valdančių asmenų tarpe pakanka tokių, kurie svajoja kaip
  galutinai sunaikinti Lietuvos Valstybę ir užgrobti Lietuvių Tautai dar likusias
  žemes, kurių jiems nepavyko užgrobti ir aneksuoti, kaip jau užgrobė daugiau kaip
  pusę etninių-istorinių Lietuvių Tautos žemių.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:58:49

  Objektyvi realybė – gyvename pasaulyje, kuriame reali karinė galia lemia viską.
  Tas, kas jau dabar negalvoja, ką darys rytoj – kaip, su kuo bei kieno padedamas
  (nes sutampa interesai) – tam rytojui atėjus, sėdės apsižliumbęs, laukdamas
  “malonių bei nurodymų iš aukščiau”… :)
  Įvairius konkrečius geostrateginius planus turime būti paruošę jau dabar – ir
  kai tik bus tinkama proga, tuoj pat imtis labai ryžtingai juos įgyvendinti.
  O tie, kas miegos, liks prie sulūžusios geldos.
  Todėl Lietuvai jau seniai laikas įsigyti tokių veiksmingų ginklų, kurie
  garantuotų mūsų geopolitinių siekių besąlyginį įgyvendinimą – ir niekada
  to neturime pamiršti.
  Kaip tik todėl strateginiu ir ilgaamžiu Lietuvos Valstybės sąjungininku yra ir
  bus Ukraina, kai tik šioje valstybėje į valdžią ateis tautinės ukrainiečių
  jėgos.
  Priežastis labai paprasta – mūsų geostrateginiai interesai absoliučiai sutampa
  (ir atžvilgiu Rusijos imperijos galutinės likvidacijos, ir atžvilgiu Lenkijos bei
  Gudijos sutramdymo).

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:55:05

  Įdomus dėsningumas:
  Įvairūs "separatizmo priešai" pastoviai aiškina, kad dabar:
  l) Lenkija "susigrąžins" Vilnių
  2) Klaipėdą "atsiims" Rusija
  3) Žemaitija (Dzūkija, Suvalkija, ...) atsiskirs nuo Lietuvos ...
  Tačiau nei vienas jų neparašė, kad dabar:
  1) Lietuva susigrąžins Mažąją Lietuvą (pietinę dalį - Tilžę, Ragainę,
  Įsrutį, Gumbinę, Piliavą, Vėluvą, Pilkalnį, Stalupėnus, Darkiemį, Geldupę,
  Pakalnę (Gastus), Tvankstą (Karaliaučių), Aistmares, Vištyčio ežerą, ...)
  (aš jau nekalbu apie tikrąją Prūsiją)
  2) Lietuva susigrąžins Rytų Lietuvą (Ašmeną, Krėvą, Lydą, Alšėnus,
  Gardiną, Naugarduką, Breslaują, Drūkšių ežerą, Vydžius, Pastovį, Rodūnę,
  Drują, Dysną, Narutį ir Naručio ežerą, Svyrius, Zietelą, Gervėčius,
  Geranainius, Iviją ...)
  3) Lietuva susigrąžins Pietų Lietuvą (Punską, Seinus, Suvalkus, Raigardą,
  Vygrius, Baltstogę, Augustavą ...)
  Išvadas "kas yra kas" darykite patys.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:53:36

  Buvo susitarta iki galutinio sprendimo "būsimojoje taikos konferencijoje"
  Karaliaučiaus miestą ir gretimas apylinkes perduoti Sovietų Sąjungai.
  Likusi, gerokai didesnė, Rytprūsių dalis buvo paskirta Lenkijai (britų ir
  amerikiečių įsitikinimu - už lenkų prarastas Lvovo ir Vilniaus sritis).
  1946 m. balandžio 7d. Sovietų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo
  pirmininko Michailo Kalinino pasirašytu Įsaku vietoj Ypatingos Kenigsbergo karinės
  apygardos buvo įkurta Kenigsbergo sritis ir įjungta į RSFSR sudėtį.
  Karo komendantai savo teritorijų ir ūkių administravimą perdavė netrukus
  įkurtų Civilinių reikalų valdybų viršininkams. Tačiau srities priskyrimo
  slaptoms (uždaroms) SSRS zonoms režimas išliko iki 1961 metų.
  1946 m. liepos 4 d . SSRS AT Prezidiumo įsaku Kenigsbergo (Karaliaučiaus)
  miestas buvo pervadintas neseniai mirusio M.Kalinino garbei Kaliningradu, o sritis -
  Kaliningrado sritimi.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:51:20

  1945 m. rugpjūčio 2 d. Antihitlerinės koalicijos lyderiai SSRS Generalisimas
  Josifas Stalinas, naujasis JAV Prezidentas Haris Trumenas ir Didžiosios Britanijos
  Premjeras Klementas Etlis pasirašė Pranešimą spaudai apie Potsdame pasiektus
  susitarimus. Vienas jų - apie tai, kad "išeities tašku būsimųjų Vokietijos
  sienų nustatymui yra laikomos 1937 m. gruodžio mėnesio Vokietijos sienos".
  1945 m. rugpjūčio 2 d. Potsdamo konferencijos komunikatas užfiksavo Rytų
  Prūsijos padalijimą tarp TSRS ir Lenkijos. Po 14 dienų šį pasidalijimą
  patikslino - patvirtino TSRS ir Lenkijos sutartis, kuria ir Geldapės sritis buvo
  priskirta Lenkijai.
  1951 m. Žydkiemis ir jo apylinkės taip pat perduotos Lenkijai.
  Taip buvo panaikinta nacistinė 1939 m. Klaipėdos krašto aneksija ir
  Klaipėdos klausimas tapo tik istorikų duona. Kitais Potsdamo konferencijos
  nutarimais buvo pasidalinta Rytų Prūsijos teritorija.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:49:50

  Prieš Rytų Prūsijos operaciją raudonosios armijos daliniuose buvo aiškinama, kad
  reikės išvaduoti senąsias lietuvių žemes, kurias vokiečių grobikai 700 metų
  engė, ir jos bus grąžintos Lietuvai. Tačiau likus 3 dienoms iki puolimo, apie tai
  jau nebebuvo kalbama.
  Be to, 1944 m. spalio mėn. iš Maskvos buvo gauta telegrama su žinia, kad
  Karaliaučiaus kraštas bus perduotas Lietuvai. Vilniaus universiteto vadovybė
  pavedė specialistų grupei (geografams K.Bieliukui, V.Gudeliui ir kitiems) per du
  mėnesius parengti žemėlapį su lietuviškais vietovardžiais ir vandenvardžiais.
  Buvo skubiai nubraižyti 1:400 000 ir 1:200 000 mastelių žemėlapiai, bet
  prieš Klaipėdos puolimą (puolimas vyko 1945 sausio 27-28 d.) grupė sužinojo, kad
  jų darbo jau nereikia.
  Tokia yra reali informaciją apie vėliau paskelbtą pasaką, kad Stalinas siūlė
  Sniečkui pasiimti Mažąją Lietuvą, bet šis nesutiko. :)

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:46:40

  1930 m. Mažojoje Lietuvoje buvo 450 000, arba ¾, lietuvių kilmės asmenų.
  1944 m. spalio mėn. iš Maskvos NKVD buvo duotas nurodymas surinkti archyvuose
  dokumentus, patvirtinančius Mažosios Lietuvos ir Rytprūsių lietuviškumą. Tai,
  žinoma, buvo kruopščiai atlikta. Remiantis šia medžiaga buvo parengta speciali
  pažyma SSSR derybų delegacijai. Vėliau dalis tos medžiagos buvo panaudota
  Kušnerio knygoje:
  Кушнер (Кнышев) П.И. Этнические территории и
  этнические границы // Труды института
  этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. АН СССР. Т. XV.
  М., 1951.
  КУШНЕР (Кнышев), Павел Иванович (р. 1889) — сов.
  социолог, этнограф и этногеограф. Проф., доктор
  история, наук (с 1947). Осн. работы: «Очерк
  развития общественных форм» (1924, 7 изд., 1929);
  «Горная Киргизия» (1929); «Этнические территории
  и этнические границы» (1951). 4—432 пр.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:44:46

  Tilžės Aktas
  Mažosios Lietuvos tautinė taryba 1918 m. lapkričio 30 d. paskelbė Aktą
  apie Mažosios Lietuvos ryžtą atsiskirti nuo Vokietijos ir įsijungti į atstatomą
  Lietuvos Valstybę.
  1923 metais lietuviai surengė "sukilimą" ir atgavo šiaurinę Mažosios
  Lietuvos dalį. Tačiau pietinė Mažosios Lietuvos dalis liko Vokietijos valdžioje,
  o 1945 m. ją okupavo SSSR (1992 m. jau Rusija).

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:42:15

  MAŽOJI LIETUVA – MŪSŲ KULTŪROS LOPŠYS
  Mažosios Lietuvos lietuviai per 300 metų (nuo XVI iki XIX a. vidurio)
  labiausiai išugdė savo kultūrą, kuri turėjo lemiamą įtaką mūsų tautos
  raidai.
  Mažojoje Lietuvoje lietuvių kalba išėjo pirmoji knyga (1547 m.), gramatika
  (1653 m.), giesmynas (1666 m.), poema (1818 m.), laikraštis (1823 m.), dainynas
  (1825 m.).
  Rusijoje uždraudus lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis, Mažojoje
  Lietuvoje išleista 1840 lietuviškų leidinių 5,5 milijono egzempliorių tiražu
  (visa tai padėjo lietuviams pasirinkti tokią bendrinę kalbą, kokią dabar
  turime).
  Prūsijos valdžia buvo vienintelė iš svetimųjų, net valstybinius raštus
  leidusi (be vokiečių) ir lietuvių kalba: vien 1578 – 1831 m. tokių raštų
  paskelbta mažiausiai 108.
  O Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštvedyboje ir teismuose nuo 1697 m.
  vartota tik lenkų kalba.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:39:39

  Įdomus faktas, kad savo pretenzijas į Prūsą ir Klaipėdos kraštą kryžiuočiai
  grindė Mindaugo dovanojimais (o ne tuo, kad tas teritorijas jie užkariavo - kaip
  buvo realiai). Tai yra kryžiuočiai tuo pačiu oficialiai pripažino, kad tos
  žemės iš tikro buvo Mindaugo valdomos (iki padovanojimo kryžiuočiams - kaip
  "mokestis" už krikštą).
  Tai yra labai aiškus patvirtinimas, kad to meto oficiali kaimyninė valstybė
  (Kryžiuočių Ordinas) oficialiai pripažino buvus Lietuvos Valstybės sienas iki
  Prūsos ir Klaipėdos imtinai.
  XV a. lenkų istorikas Jonas Dlugošas, bendraudamas su į Krokuvą atvykstančiais
  lietuviais, susidarė pakankamai aiškią nuomonę: „Pripažįstama, jog prūsai,
  jotvingiai, lietuviai ir žemaičiai turi tuos pačius papročius, vieną kalbą ir
  yra gentainiai“.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:37:39

  Lygiai taip pat atrodė ir Vytauto bajorams, 1412 m. liepą susirinkusiems Veliuonos
  pilyje. Ragainės komtūro vertėjas čia išgirdo, kaip kažkoks Nigaila pilyje
  susirinkusiems kariams garsiai skelbė, kad jų viešpats kunigaikštis Vytautas
  Veliuonos ir Paštuvos pilis pastatęs prieš vokiečių ponus, su kuriais turi daug
  reikalų – greitai žygiuos į Ragainę, o paskui – į Karaliaučių, nes tos
  žemės anksčiau priklausė Lietuvai ir jas reikia susigrąžinti.
  Vytauto bajorai tiesiai pareiškė: „Mūsų kunigaikštis turi atsiimti
  Karaliaučių, nes tai jo tėvonija“.
  1413 01 28 į derybas atvykusiam Vokiečių ordino maršalui M. Kuchmeisteriui
  Vytautas Didysis į kryžiuočių pretenzijas, kad Klaipėdos pajūris ir Nemuno
  žemupys privalo likti Vokiečių ordino valdžioje (remtasi Mindaugo dovanojimais)
  taip atrėžė: “ Prūsa taip pat yra mano protėvių žemė, ir aš reikalausiu
  jos iki Osos, nes ji yra mano tėvų palikimas ”. Po to ironiškai pridūrė: “O
  kur yra Ordino tėvų palikimas?”

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:35:52

  Livonijos kronikos autorius Hermanas iš Vartbergo patikslino:
  “Lietuviai pareikalavo žemiau nurodytų sienų: pradedant Mazovija iki Alnos
  upės ištakų toliau leidžiantis Alna (Alna (Alle) yra kairysis Priegliaus intakas)
  iki įtekėjimo į Priegliaus upę ir toliau iki pat jūros (Aistmarių); toliau iki
  sūriosios jūros [...] Be to, jie reikalavo, kad Ordinas išsikeltų į dykrą tarp
  totorių ir rusų ir saugotų juos nuo totorių puolimų...”
  Šiaurinė Lietuvos siena su Livonija turėjusi eiti Dauguvos upe iki
  Aiviekstės, toliau – Aiviekste iki Lubano ež.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:35:08

  Istorija:
  Kunigaikščių Algirdo ir Kęstučio valdoma Lietuva XIV a. viduryje tapo
  galinga valstybe su kuria teko skaitytis ne tik kaimynams. Šv. Romos imperatorius
  Karolis IV panoro ją įtraukti į savo įtakos sferą ir 1358 04 18 pakvietė
  “garbinguosius ir didinguosius kunigaikščius” Algirdą ir Kęstutį
  apsikrikštyti.
  Šio įvykio amžininkas vokiečių metraštininkas Heirichas iš Rebdorfo savo
  “Analuose” parašė:
  “Liepos mėnesį vietinis Lietuvos karalius Kęstutis pasiuntė savo brolį
  pas viešpatį imperatorių Karolį [...] Tas karalius pažadėjo apsikrikštyti, jei
  jam bus grąžinta žemė, kurią iš jo ir jo pirmtakų nukariavo Teutonų namų
  Prūsijoje broliai ”.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:33:09

  Lietuva privalo susigrąžinti Mažąją Lietuvą (jos pietinę dalį - Tilžę,
  Ragainę, Įsrutį, Gumbinę, Piliavą, Vėluvą, Pilkalnį, Stalupėnus, Darkiemį,
  Geldupę, Pakalnę (Gastus), Tvankstą (Karaliaučių), Aistmares, Vištyčio
  ežerą, ...) (aš jau nekalbu apie tikrąją Prūsiją).

  Slaviškų "učiebnikų" apdurnintiems
  Pasiskaitykite pačių vokiečių 15-16-17-18-19 amžiais rašytus dokumentus.
  Visa ta teritorija buvo vadinama arba Prūsų Lietuva arba Mažąją Lietuva,
  nes absoliučią gyventojų dalį sudarė Lietuviai.
  Tikroji, tai yra etninė Prūsija - buvo Stalino 1945 m prijungta prie Lenkijos
  (beje, kartu su Lietuviškąją Gumbinės apskritimi).

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:30:55

  Pats Karaliaučius (tiksliau Tvanksta) yra ant ribos tarp prūsiškai šnekėjusių
  genčių ir genčių, šnekėjusių lietuviškai (tiksliau, lietuvių kalbos tarmėm)
  - tai aiškiai matyti iš vietovardžių (juos kryžiuočiai pakankamai tiksliai yra
  užrašę).
  Ir nereikia painioti vardo "prūsai", kuris buvo taikomas įvairiais
  laikotarpiais labai įvairioms gentims pavadinti. Lygiai kaip lyvių vardu vokiečiai
  pavadino visą šiuolaikinę Latviją ir Estiją - Livonija. Tačiau mes juk
  nevadiname latvių bei estų "livonais".
  Beje, patys prūsai save taip niekada nevadino - kiekviena gentis turėjo savo
  atskirą vardą. Prūsais savo kaimynus, gyvenusius prie Vyslos žiočių, pavadino
  lenkai. O iš jų perėmė ir vokiečiai.
  ---------------------------------------------
  Mažoji Lietuva - tai visas Karaliaučiaus kraštas, buvęs Klaipėdos
  kraštas ir Lenkijai perduotos Geldapės-Žydkiemio apylinkės.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:29:55

  Pietinė Mažosios Lietuvos dalis yra Lietuvių Tautos etninių žemių
  dalis, okupuota SSSR 1945 metais ir šiuo metu neteisėtai valdoma Rusijos
  (neteisėtai netgi pagal vadinamąją "tarptautinę teisę", sukurtą 1945-46 metais
  valstybių-nugalėtojų).
  Mažoji Lietuva - tai visai ne etninė Prūsija. Daug kas dėl savo menko
  išsilavinimo šiame klausime maišo "politinę" Prūsiją (tai yra vokišką
  Prūsijos valstybę) su etnine Prūsija.
  "Etninės" Prūsijos žemės praktiškai visos buvo prijungtos prie Lenkijos
  1945 metais. Nors ką bendro turi slavai lenkai su baltais prūsais irgi niekas
  neaiškino, ir lietuvių nuomonės neklausė.
  Prūsų gentys gyveno piečiau Karaliaučiaus (Tvankstos), ir linija, kuria
  buvo padalinta Prūsija 1945 metais, iš esmės sutampa su lietuvių ir prūsų
  genčių gyventomis istorinėmis ribomis (nors reikia pasakyti, kad dvi lietuviškos
  apskritys (Geldapės (1945 m.) ir Žydkiemio (1951 m.)

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:25:58

  Kryžiuočių pilis pastatyta 1255 m., buvusios prūsų gyvenvietės Tvankstos (arba
  Tvangystės) vietoje.
  Šalia pilies susikūrė dar trys miestai, turintys savivaldą – Altstadt,
  Löbenicht ir Kneiphof, kurie į vieną miestą sujungti tik 1701 m.
  Nuo 1255 m. iki 1946 m. balandžio 7 d. oficialus buvo vokiškas miesto
  pavadinimas Königsberg.
  Dabartinis miesto pavadinimas - Kaliningradas - suteiktas Sovietų Sąjungai
  aneksavus dabartinę Kaliningrado sritį stalinistinio funkcionieriaus Michailo
  Ivanovičiaus Kalinino garbei.

 • Kęstutis Čeponis 2018 lapkričio mėn. 22 d. 22:24:24

  Tvangsta (Tvanksta) - Kenigsberg (Koenigsberg, Königsberg) - Karaliaučius
  Tvangsta (arba Tvanksta) - senasis prūsiškas (ir, matyt, lietuviškas) pilies
  pavadinimas, kol ją neužgrobė kryžiuočiai ir nepavadino Kenigsbergu. Senąjį
  pavadinimą Tvangsta patys kryžiuočiai įvardijo savo kronikose.
  Dėl Kionigsbergo vardo kilmės
  Kryžiuočiams užgrobus prūsų pilį Tvangstą (Tvankstą, Tvangystę),
  Bohemijos karaliaus Otokaro III garbei, pilis ir miestas pavadinti Kionigsbergu.
  Miestas įkurtas 1255 metais Bohemijos karaliaus Otokaro III, atvykusio padėti
  Teutonų ordinui kovoti su pagonimis prūsais.
  Kryžiuočių pilis pastatyta 1255 m., buvusios

 • Vienintelė teisinga išeitis 2018 lapkričio mėn. 13 d. 10:25:03

  Man patinka tokie strategai-dantų donorai kurie patys raunasi. Ir dantys prarasti,
  ir pats kaltas. Todėl nestebina ir tokių buka pozicija tikintis viską
  pramušinėti kaktą. Tokie avinai, gardus kąsnelis stambiems plėšriems
  paukščiams. Galiu pradžiuginti tavo kaktą, - prūsiškai nekalbama jau virš
  trijų šimtmečių.

 • aitvaras 2018 lapkričio mėn. 13 d. 04:16:29

  Vis atsiranda kvaileliu,kurie aiskina,kad Karaliauciaus krastas,tai prusu
  zeme.Skaitykite istorija ziopliai.19 amziuje prusu ten jau nebuvo,o lietuviai sudare
  70 procentu gyventoju.Net patys vokieciai si krasta vadino prusu-lietuva,ir buvo
  aiskiai nuzymeje linija,iki kurios buvo vartojama lietuviu kalba.Ne kokiu prusu,o
  lietuviu.Prusais save tada skaite vokieciai.Dar islenda koks kvailas zemaitis ir
  aiskina,kad Lietuvos valdovai uzrase zemaitija ir prusija kryziuociams.Jei butu
  neuzrase,tai ir pacios Lietuvos butu nelike,nes po 150 metu karo su visa
  Europa,Lietuva buvo nusilpus ir galejo tapti kitatauciu grobiu.O tie butu ja
  nutautine visai,kaip atsitiko su Karaliauciumi,Suvalkais ir gudijos zememis.

 • aitvaras 2018 lapkričio mėn. 13 d. 04:06:43

  Atsiimsim mes ta Karaliauciaus krasta,neverkite.Ruslandijoje bresta nauja revoliucija
  ir chaosas po jos.O tada ir atsiimsime.Kol blogio imperija stipri,nera jokiu
  sansu,bet ta blogio imperija laiks nuo laiko istyzta,tada reikia griebti
  nesnaudziant.O tiems visiems durneliams,kurie aiskina,kad Karaliaucius nebuvo
  lietuviskas,reikia ziebti i dantis,kad kojas uzverstu.Jei jau mus rusai vadina
  nacistais,tai ir reikia buti nacistu,o ne verkslenti,ir vaizduoti demokrata
  nusususi.Lenkai spausdina zemelapius su savo buvusiom zemem,rusai,ukrainieciai ir
  netgi baltarusiai,o Lietuvos ***** politikai bijo net savo seselio.Sekmadieni
  Varsuvoje zygiavo 250000 tuks.patriotu,o Lietuvos politikai tyli ,kaip vandens i
  burna prisiseme.Ot jei butu zygiave penki lietuviai,su sukiu Lietuva-lietuviams,tai
  butu menesi kritikave.Tai parodo iki kokio lygio mes jau nutautinti,todel per 300
  metu praradome tiek zemiu,nes buvome ziopliai,vergaujantis kitatauciams.

 • Vienintelė teisinga išeitis 2018 lapkričio mėn. 12 d. 22:30:09

  Atgaivinti prūsus Prūsoj. Nemažai tiek Karaliaučiaus, tiek Rusijos žmonių
  žavisi šio krašto praeitimi. Jei lietuviai padėtų-grąžintų skolą prūsams ir
  praplėstų draugijos aplinkos ratą. Na o pretenzijų reiškimo politikos pasekmė
  gali tapti Vilniau ir Klaipėdos praradimu. Sakysite nesąmonės. O tai lietuvių
  padėtis prieš šimtmetį buvo nedaug ir geresnė.

 • Algirdas Gustaitis JK(UK) 2018 lapkričio mėn. 12 d. 21:03:50

  Puikiai cenzuruojate. Aciu

 • Kremliaus troliams 2018 lapkričio mėn. 12 d. 18:56:16

  Nežinodami istorijos jūs taip ir neišaugsite iš vaikų lygio, o jei kažkiek ją
  žinote. bet varote demagogiją, tai esate niekšeliai.

 • To Lietuviškos Jungtinės Pajėgos 2018 lapkričio mėn. 12 d. 16:54:31

  Nuo tavo rašliavų vemti tik norisi. Žemas lygis, nes nacizmas yra žmonijos
  išsigimimas.

 • G 2018 lapkričio mėn. 12 d. 16:20:01

  Pasaulyje taika ir ramybė įsiviešpataus tada, kai žmones nustos kiršinti tokių
  rašinių autoriai kaip šis.

 • to lt pajegos 2018 lapkričio mėn. 12 d. 15:42:09

  ir nepamirskit isinesdint is ZEMAITIJOS!!!

 • gal nereikia? 2018 lapkričio mėn. 12 d. 14:57:57

  Manau tai Vokietijos kraštas buvo, yra ir bus.

 • tam Lietuviškos jungtinės pajėgos 2018 lapkričio mėn. 12 d. 14:48:46

  Asilėli, klestėjimui pinigų reikia, o ne blevyzgų. Iš ko žadi klestėti, kas
  tave finansuos?:)

 • LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS 2018 lapkričio mėn. 12 d. 14:46:12

  Mes būsim saugūs ir klestėsim, kai:
  Putino vadovaujama okupantų gauja pasitrauks iš Karaliaučiaus;
  Putino vadovaujama okupantų gauja uždarys (iš lietuviško biudžeto pinigų
  išlaikomas) rusiškas mokyklas Lietuvoje;
  Putino vadovaujama okupantų gauja pasitrauks iš lietuviško eterio, su rusiškos
  kultūros brukimu (visur);
  (Putino okupantų naudai) lkp budelius dangstanti
  (lsdp_lsddp_ts-lkd_darbo_liberalų_valstiečių) gauja bus nukenksminta;
  Putino vadovaujama okupantų gauja paliks ramybėje Ukrainą Krymą;
  Putino ir Lukašenkos vadovaujama okupantų gauja paliks ramybėje Gudijos
  (Baltarusijos) gyventojus.

Parašykite savo komentarą:
  Grįžti į straipsnį
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • BAUSMĖ: sekmadienį Irake trys prancūzai nuteisti mirties bausme už priklausymą teroristinei „Islamo valstybės“ grupuotei.
 • KETVIRTA VIETA: Poznanėje (Lenkija) vykstančio pirmojo pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo taurės etapo vyrų dviviečių baidarių 1000 m distancijos finale sekmadienį Lietuvos atstovai Ričardas Nekriošius ir Andrejus Olijnikas užėmė ketvirtąją vietą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar reikia įteisinti nelietuviškų raidžių rašybą pasuose?

balsuoti rezultatai

Ar bijote skraidyti lėktuvais?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

 +9 +11 C

  +11 +13 C

 

 +9 +11 C

+15 +17 C

 +20 +23 C

 

+19  +22 C

4-5 m/s

 4-5 m/s

 

 2-4 m/s

 

USD - 1.1187 PLN - 4.2974
RUB - 72.1352 CHF - 1.1215
GBP - 0.8832 NOK - 9.7558
reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis