respublika.lt

Kas atsakys už išbarstytą Tautą? (15)

2016 vasario mėn. 21 d. 15:09:29
Vladas Vaicekauskas, „Respublikos“ apžvalgininkas

„Respublikos“ apžvalgininkas Vladas Vaicekauskas kalbasi su išmintingu žmogumi, Alytaus rajono Miroslavo miestelio gyventoju, buvusiu ilgamečiu seniūnu, Alytaus rajono tarybos nariu, aktyviu Žemdirbių sąjūdžio kūrėju Jonu Jurevičiumi.

 

- Seniai matėmės. Kaip jaučiatės?

- Kaip šventas Barnabas per atlaidus - akis džiaugiasi išsipusčiusiomis moteriškaitėmis, o Dievulis sako - liaukis... Turiu bėdą: niekaip nesugebu proto išleisti atostogų. Tai kenkia sveikatai.

- Ką porą savaičių veikei Čikagoje?

- Agitavau sūnų Raimondą greičiau grįžti namo. Dešimt metų gyvena Amerikoje, nusipirko namą, įsirengė automobilių remonto dirbtuves, laikas grįžti...

- Juokauji ar mažumėlę išprotėjai?

- Žmona su dviem vaikais jau grįžo.

- Pernai džiaugeisi, kad anūkas VyTautas Čikagoje anglų kalba baigė pirmą klasę...

- Dabar mokosi Alytuje, Benedikto katalikiškojoje mokykloje, anūkėlė Ievutė lanko vaikų darželio parengiamąją klasę. Sutvarkęs verslo reikalus vėliau sugrįš ir sūnus. Dabar svetur gali verslauti ir gyvendamas Lietuvoje. Verslą gali persikelti, namus gali turėti ten ir čia. Laisvė, brolau, laisvė...

- Ko sūnaus šeimai trūko Čikagoje?


- Visko užteko. Gyveno geriau nei Lietuvoje.

- Ką kalbėjai sūnui?

- Svarstėme: negrįš - išnyks sena Juravičių giminė. Raimondo brolis Egidijus tapo kunigu, šeimos nekurs. Vaikai nuTautės. Ar verta sotesnį gyvenimą išmainyti į nuTautintus, išlietuvintus vaikus?

- Nesijauti padaręs blogą darbą? Šiandien kone visi tėvai veja vaikus iš Lietuvos.

- Abu sūnūs augo tarp retų, senų knygų ir relikvijų, lietuvybės pilnuose namuose. Marti - tikra dzūkė, ji labiausiai sielojosi dėl vaikų... Tad daug agituoti nereikėjo. Tik truputį stumtelėjau. Visi padorūs lietuviai paamerikonavę sugrįždavo namo... Nenorėjau, kad pusė mūsų giminės kapų būtų Lietuvoje, kita pusė - svetimoj žemėj.

- Dabar madinga pelenus parsigabenti į Tėvynę ir iškilmingai palaidoti.

- Tokio patriotizmo nepripažįstu. Labai džiaugiuosi sūnaus ir marčios apsisprendimu. Vaikai turi mokytis, bręsti Tėvynėje, čia turi sutvirtėti jų lietuviškos šaknys.

- Kitiems galvos dėl tų šaknų nesopa.

- Nesopa. Jie save laiko ne Lietuvos, o pasaulio lietuviais. Jiems svarbiau lietuvybę išsaugoti ne širdyje, o pase. Tai pasiniai dvigubi lietuviai, naujos kartos internacionalistai leniniečiai... Kai iš savęs išgini lietuvybės dvasią, tai tą bedvasį biologinį kūną gali gabentis, kur nori, - jis be vargo visur prigis, pritaps ir prašneks bet kokia kalba.

- Girdėjau, kad į tavo Miroslavą sugrįžo jauna šeima iš Norvegijos.

- Grįžo dėl vaikų, bijojo, kad nuTautės. Norvegijoje gyveno 10 metų. Pargrįžo, pasistatė naujus namus, įsirengė dirbtuves. Verslaus. Iš valdžios nieko neprašė. Sugrįš visi, kuriems rūpi, kad nenuTautėtų vaikai. Visi kiti išnyks kaip dūmas ar, kaip sakai, parkeliaus urnose.

- Kaip jaunas namo grįžtančias šeimas turėtų priglausti valdžia?

- Jauna šeima valdžia privalo rūpintis, kol ji dar gyvena Lietuvoje!

- Privalo rūpintis - tai kaip?

- Penkerius šešerius metus atleisti nuo visų pradėto verslo, ūkininkavimo mokesčių. Valstybė, o ne plėšikaujantys užsienio bankų filialai jaunai šeimai turėtų suteikti ilgalaikį beprocentį kreditą būstui, trobesiui, verslo pradžiai, panorusiems ūkininkauti nemokamai paskirti valdiškos žemės - dirvonuoja 200 tūkst. hektarų. Tokias pat lengvatas skirti ir grįžtančioms jaunoms šeimoms. Nemaža dalis jaunų šeimų investuotų svetur uždirbtus pinigus, jei matytų tikrą valdžios susirūpinimą jų likimu.

- Kalbi vien apie jaunas šeimas.

- Iš jaunų gali susilaukti vaikelių. Mūsų kunigas pranešė, kad jau palaidojo 60 parapijiečių, o sutuokė tik tris jaunas poras.

- Prezidentė, premjeras, Seimo pirmininkė labiau susirūpinę valstybės saugumu - gyvename neprognozuojamo kaimyno pašonėje!


- Ką prezidentė, premjeras, Seimo pirmininkė žada saugoti? Sienas? Teritoriją? Moderniomis tanketėmis, haubicomis apstatys gardą, iš kurio baigia išbėgti visos avys?

- Žadama pertvarkyti, atgaivinti, sustiprinti emigracijos reikalų įstaigą.

- Sustiprinti įstaigėlę, kurioje dirbtų penketas darbuotojų? Prezidentė nedelsdama turi susikviesti iškiliausius meno, kultūros, mokslo žmones ir paprašyti parengti finansiškai stiprią valstybinę jaunų šeimų įtvirtinimo ir susigrąžinimo programą. Jau dabar 15-24 metų mūsų piliečių užsieniuose gyvena du kartus daugiau nei Lietuvoje, 25-34 metų - tris kartus daugiau. Šią kraupią žinią pagarsino Seimo Migracijos komisijos vicepirmininkas Zasčiurinskas, bet prezidentūroje, Seime, Vyriausybėje niekas nenualpo. Jie ir toliau riejasi tarpusavyje.

- Tikrai jų veiduose nemačiau liūdesio ženklų.

- Atrodo, įsipareigojimus NA TO, ES įvykdėme, vykdome, dujinį laivą išsinuomojome, elektros tiltus į Lenkiją, Švediją nutiesėme, Rasytės nugyventą kariuomenę atgaivinome, tad pats laikas atsidėti rimtiems Tautos atkūrimo darbams. Bet ne! Prezidentė šokdina Šalaševičiūtę, kam ta kadaise gydytojui į kišenę įbruko keletą centų, nuolat peikia ministrą pirmininką Butkevičių, lipa ant tanketės ir iš kulkosvaidžio į kažką taikosi (moteris!), egzaminuoja ministrus, šoka su vaikučiais ratelius, o jos vadovaujamoje valstybėje Tauta tirpsta it pavasarinis sniegas. Tirpsta sparčiausiai Europoje!

- Šalyje galioja europinis laisvo judėjimo principas.


- O, Dieve, manai, kad Tautiečiai iš Lietuvos skrenda nusitvėrę šio principo? Bėga dėl prezidentės prastai valdomos valstybės! Mus aplenkė latviai, estai, nutolo lenkai. Po 25 Nepriklausomybės metų prezidentė, premjeras, Seimo pirmininkė, Seimo partijos prie maltiečių sriubos lėkščių kone kasdien susodina 500 tūkst. varguolių. Pen-kis šim-tus tūks-tan-čių!

- Geriau pasakyk, ko su sūnumi Egidijumi, Vilkaviškio vyskupijos tribunolo oficiolu praeitą vasarą keliavote į Baltarusiją? Beje, ką reiškia toks aukštas sūnaus titulas?

- Reiškia, kad sūnus vadovauja tribunolui, kuris sprendžia bažnytinės ištuokos reikalus... Ko keliavome į Baltarusiją? Vartydami senus žemėlapius aptikome, kad maždaug 60 kilometrų iki Černobylio gyvuoja... Juravičių kaimas! Pamanėme, gal ten reikia ieškoti Juravičių giminės pradžių pradžios. Penkias paras laukėme Baltarusijos vizų, sūnus turėjo užpildyti deklaraciją, kad ten pamokslų nesakys ir neatliks kitų dvasininko pareigų. Ir kai automobiliu po ilgos kelionės pasiekėme Juravičių kaimą, netekome žado - mus pasitiko tuščias kaimas, visos trobos - užkaltais langais. Žmonės išbėgo, buvo evakuoti po siaubingos Černobylio atominės elektrinės katastrofos... Grįždami namo pakeliui užsukome į mokyklą, kur mus maloniai priėmė, aprodė muziejų ir lyg tarp kitko pasakė: visi išlikusieji laukia signalo, kada galės grįžti į gimtus namus, nors gerai įsikūrę kitur. Kokia galinga gimtų namų trauka.

- Kultūros, meno, mokslo žmonės vis dar pusiau lietuviškuose kaimuose, ilgiau stovyklavę, galėtų kruopščiai surinkti, užrašyti, nufilmuoti, kas dar likę, kas dar rusena.


- Kultūros, švietimo tvarkytojai po kopūsto lapu tupi susigūžę. Tik pamėgink pažvelgti Baltarusijos pusėn - sunkus kopūsto lapas bematant nukris ant galvų... Visi bijo Lukašenkos kaip velnias kryžiaus, nors jo dėka gan padoriai tvarkomas, saugomas Lietuvos didikų, Lietuvos galingųjų palikimas... Parodęs iniciatyvą gali akimirksniu tapti antipatriotu.

- Ilgokai viešėjai Čikagoje, šimtus kartų lankeisi lietuviškuose Lenkijos pakraščiuose, važinėji į Baltarusiją. Pasakyk: kurioje iš šių valstybių lietuvybė ilgiausiai išsilaikys? Amerikoje?

- Ne, Lenkijoje, lietuviškuose Lenkijos pakraščiuose. Lietuvybė sparčiausiai išnyks Baltarusijoje, po to Amerikoje.

- Turi rimtų argumentų?


- Lenkijoje, Punsko, Seinų valsčiuose, lietuviai savo rankose turi vietos valdžią. Lietuviai, daugiausia lietuviai, renka ir kontroliuoja, tarkime, Punsko valsčiaus tarybą ir viršaitį. Punsko valsčius turi savarankišką, įstatymu įtvirtintą biudžetą, kita tiek užsidirba laimėdamas europinius projektus. Valsčius skiria gimnazijos, licėjaus, kultūros, sveikatos, komunalinių įstaigų vadovus, moka jiems atlyginimus. Valsčius valdo visą teritorijoje esantį biudžetinį turtą, įskaitant eksploatuojamą karjerą, prižiūrimus vidaus kelius. Punsko valsčius savo dydžiu ir gyventojų skaičiumi prilygsta mūsų Miroslavo seniūnijai, kur viso to nėra.

Nieko panašaus nėra nei Lietuvoje, nei Baltarusijoje. Lietuvos seniūnijos, kaip ir Baltarusijos apylinkės, viso labo tėra rajonų centrų administraciniai padaliniai. Lietuvos seniūnų, kaip ir Baltarusijos apylinkių sekretorių, žmonės nerenka. Rinkimų teisė rinkti ir kontroliuoti vietos valdžią atimta.

- Lenkijoje tikra vietos valdžia prasideda valsčiuose ir administraciniais laipteliais kyla iki pat viršaus. Apačios valdo viršų?

- Lietuvoje, kaip ir Baltarusijoje, valdžia prasideda Centre ir administraciniais laipteliais leidžiasi iki savivaldybių. Apačios vykdo Centro valią! Taip yra visose centralizuoto valdymo šalyse. Demokratija čia nekvepia.

- Bet mūsų Centro sauja leido apačioms tiesiogiai rinkti merus. Baltarusijoje to nėra.


- Leido, bet išsyk patupdė į partinių sąrašinių tarybos narių, kurių mums neleido rinkti, narvelį. Čiulbėk, gali net skristi, bet tik narvelio nurodyta ir kontroliuojama kryptimi. Pajacai. Lietuva, kaip ir Baltarusija, valdoma Mygtuko principu.

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (15)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • GAISRAS: trečiadienį, apie 16.30 val., dėl gaisro Baltarusijos pusėje buvo visiškai sustabdytas transporto ir asmenų praleidimas per Raigardo punktą, esantį Druskininkų savivaldybėje, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
  • V.PUTINAS: Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pasirašė dekretą, kuris suteikia galimybę Ukrainos separatistinėse rytinėse teritorijose gyvenantiems žmonėms gauti Rusijos pilietybę pagal supaprastintą procedūrą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
https://www.tiketa.lt/LT/Purchase/21041/101884

Kaip vertinate, jog pilietybės išsaugojimo referendumo viešinimui skirta apie 230 tūkst. eurų?

balsuoti rezultatai

Ar po teroro aktų Šri Lankoje planuojate atostogas egzotinėse šalyse?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

 +7  +11 C

   +10   +14 C

 

 +11   +12 C

+20 +22 C

 +20  +24 C

 

+21   +23 C

2-7 m/s

 1-5 m/s

 

 0-4 m/s

 

reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis