respublika.lt

2018 rugpjūčio 18, šeštadienis

Kai ginti Tėvynę šaukė tik širdisnuotraukos (11)

2018 liepos mėn. 22 d. 09:57:11
Dalia BYČIENĖ

To meto, kai dužo Lietuva, apsisiautusi gedulo skara, kai klupo, nebesuprasdama, kas svetimas, kas savas, jaunoji jos karta nepažįsta. Nepažįsta to siaubo, kai krūpčiojo pirkelės pamišky, naktį besiplėšant kudliui. Kai niekas nežinojo, ką atneš iš kelio dulkių išnirusi „polutarka“ - į kieno keliuką įsuks, ką išveš, ką išneš. Gal privažiavusi bažnyčios šventorių, miestelio aikštę išvilks kažkieno negyvą sūnų, brolį. Kad eitum, kristum, raudotum. Paskui iš tavo kiemo tas pats klerkiantis sunkvežimis išvežtų kitą sūnų, kitą brolį. Kur kvostų ir laužytų jiems rankas iki apalpimo. Ar visi ąžuolai jau pasodinti, kryžiai jau pastatyti tiems, kurie žuvo, nežinantiems už ką, bet žinantiems dėl ko - dėl LIETUVOS?

 

Tą metą gerai prisimena senieji Mardasavo gyventojai, kurių prisiminimus žadina žinia, jog pagaliau rasti ir bus deramai palaidoti jų krašte kovojusio partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago palaikai.

„Ta Lietuva...“, - kartu su geriausiais šeimos daiktais dėdamas Trispalvę, Vytį į sandarų bidoną ir rengdamasis jį užkasti už kluono sakė mardasaviškis Rokas Jakavonis. Tai, artėjant sovietiniams tankams, matė tada dar paauglė buvusi jo duktė Julė. Julė Jakavonytė-Bulotienė dabar bevaikšto remdamasi į lazdelę. Gyvenimas, prasidėjęs Dzūkijoje, prie Merkio, nugyventas Suvalkijoje, bet atmintis, gyva ir aiški, vis veda į jaunystę, į pradžią, į gimtinę. Į tas dienas, kurių liudininke tapo nelabai žinodama jų prasmės.

Vestuves pagerbė partizanai

„Gerai prisimenu Adolfą Ramanauską-Vanagą, žinau Strazdą, bet tik jo vardą - Bronius (Bronius Čaplikas, g. 1918 m. - nušautas 1946 m. - red. past.), kitus partizanus. Buvau tada vos 12 metų. Visi gražūs, aukšti, uniformomis apsirengę, kaip nulieti“, - prisimena J.Bulotienė. Pirmą kartą visą būrį tų vyrų ji pamatė 1946 metais, per dešimčia metų jaunesnės sesers Onutės vestuves su Marcinkonių urėdu Kęstučiu Bieliausku (Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininko Vytauto Bieliausko brolis - red. past.). Atėjo jie į vestuves pasveikinti jaunavedžius. Dainavo, vaišinosi. Julė tuomet nesuvokė, ko tėvas naktį, nuėjęs į giliausią namo kambarį, prie šventų paveikslų suklupęs poteriauja. Buvusi nuostaba, kad tėvas maldos nepamiršta net per dukters vestuves. Vėliau tik supratusi, kad tėvas šventųjų meldė ne vien laimės jauniesiems, o kad niekas iš pašalinių ausų bei akių nepraneštų stribams, kad vestuves aplankė patys aukščiausi partizanų vadai. Kad vestuvės netaptų laidotuvėmis. Nieko nenutiko, rytas išaušo gražus, niekas nieko nepaskundė tą naktį, nors vėliau, kaip prisimena Julė, kalbos apie gausaus partizanų būrio viešnagę pasveikinti jaunųjų paėjo toliau. Svainį Kęstutį pradėjo tardyti. Saugodamas šeimą, jis skubiai persikėlė į Prienų urėdiją. Susekė. Teko bėgti dar toliau. Išvažiavo į užkampį, į girininkiją prie Palių. Tik tada paliko jį ramybėje.

Vanagui padovanojo uniformą

„Atsimenu aiškiai, kai vyriausias brolis Vladas Vanagui padovanojo savo šaulių uniformą. Sėdėjo Vanagas prie stalo pas mus su kitais vyrais. Kalbėjosi. Brolis kažkur nuėjo, o grįžo nešinas dailiai sulankstyta savo šaulio uniforma, kuria labai didžiavosi. Atnešė tą dovaną, priėjo prie kėdės, kur sėdėjo Vanagas, atsiklaupė, persižegnojo ir padėjo Vanagui ant kelių. Aš, vaikas, stovėjau atokiau, tarp durų, bet tai gerai mačiau ir galvon įsidėjau. Ne visiškai supratau, kas čia vyksta. Tik žinojau, kad tas Vanagas - partizanų vadas“, - prisiminė J.Bulotienė.

Ar Vanagas tą uniformą dėvėjo, ar ne, pasakyti negalinti. Gal kitiems vyrams atidavė. Būry vyrų buvę daug, ne visi uniformas turėjo. Julės manymu, Vanagui brolio uniforma galėjusi tikti. Buvę vyrai abu panašaus ūgio, aukšti, liekni. Gyvenęs Mardasave siuvėjas Bingelis. Auksinių rankų kriaučius. Kostiumus kaip nulietus vyrams siūdavęs. Daugelį partizanais tapusių vyrų šaulio uniformomis aprengė. Siūdavo jis uniformas, o per ranką padėti seni kailiniai. Jų taisymo griebdavosi gavęs žinią, kad po kaimą slankioja stribai. Kai tik toks vaikas į langą pabeldžia ir surinka „stribai“, siuvėjas kostiumą tuoj sulanksto, skiautes surankioja, ir į podėliuką, po lova. Pasideda kailinius, krapštinėjasi su jais, ado, dursto. Ateina stribai: „Tu čia tik kailinius siuvi ir siuvi“. „Tai kad kito nesugebu“, - guodžiasi siuvėjas. O po grindimis guli siuvamos uniformos. Anot Julės, daug uniformų jis pasiuvo. Jei kas žinojo, niekam nepasakojo.

Tarp dviejų ugnių

Bendravęs su partizanais visas Mardasavo kaimas. Šelpė, kaip galėjo. Labai bijojo, bet nieko neišdavė. Išduoti gal ir buvo progų, jei būtų norėta. Kaime stribai gana dažnai lankydavęsi. Gal ką įtarė, gal šiaip norėjo pasirodyti, o gal kad nuo jų būstinės Merkinėje Mardasavas buvo vos už 12 kilometrų. Stribų žmonės bijodavo. Pasakodavo, kad Panaros kaime vienoje sodyboje apsilankius partizanams ar atsitiktinai, ar kam pašnabždėjus, atslinko ir stribai. Partizanai į kluoną slėptis, bet degios kulkos juos pasivijo. Sudegė kluonas, niekas neišsigelbėjo. Tos kalbos gyventojus skatino būti labai atsargius. Mardasavui buvę kiek lengviau. Aplink miškas, bet to neužteko. Kiekvienas buvo numatęs variantą, „jei staiga“. Bet kaimas turėjęs savo ausis ir akis. Vienas kitą perspėdavę.

„Užsuka stribai pas tokius Kvaraciejus, ten daug berniukų augo, tada vienas jų sėda ant dviračio, perlekia kaime tuos, pas kuriuos, žinodavo, partizanai lankos ir pravėręs duris surikdavo: „Yra pas jus partizanų! Pas mus jau stribai!“. Prisimenu, pas mus kartą partizanai valgė, kai stribai į kaimą užsuko. Tėtė atnešė kopėčias, o jie sulipo ant tvarto į šiaudus. Tėtė kopėčias nunešė atgal į tvartą ir dirba savo darbus kaip dirbęs. Stribai pas mus iškrėtė stalčius, spintas, bet į šalinę lįsti nepagalvojo. Man tik juokas - ką jie tuose stalčiuose ras?Turbūt manė rasią ginklų, šovinių, gal kokių dokumentų“, - mena J.Bulotienė.

Taip ir gyveno kaimas. Partizanai naktį - dieną stribai. Atvažiuodavo sunkvežimiais. Versdavo spintas, krėtė podėlius. Nevengdavo pasiimti patikusio.

„Ir guli mūs Strazdas...“


J.Bulotienės sesuo Onutė pradžioje draugavusi su Strazdu. „Jie buvo vienas kitą įsižiūrėję, tą mūsų šeimoje visi žinojo. Matydavau, kaip Stazdui užsukus pas mus, Onutė visa atgydavo“, - šypsosi Julė.

Aplankyti į akį kritusią dailią merginą Strazdui progų netrūkdavę, neva užsuka pas brolį Vladą, kuris buvo jų ryšininku. Julė mena, kad pas juos yra lankiusis ir Strazdo mama. Net ilgokai yra pabuvusi. Kai jie kalbėdavęsi, tėvas visada langines uždarydavęs. Išaugti į rimtesnius santykius Onutės ir Strazdo draugystei nebuvo lemta. Strazdą nušovė prie Purplių kaimo. Ėjo jis į plentą iš kažkokio gyventojo, o stribai tuo metu kaip tik važiavo prošal... Brolis Vladas toje Strazdo žūties vietoje pasodino ąžuoliuką.

Nušautą Strazdą paguldė Merkinėje ant šventoriaus. „Visus nušautus partizanus ten guldydavo, o patys stebėdavo, kas jų verks. „Neatpažintus“ kūnus užkasdavo kur papuolė, kitus į Nemuną išmesdavo. Vaikai gulėdavo, o tėvai neišsiduodavo. Baisu būdavo. Kur pasidėjo Strazdo kūnas, gerai nežinau. Žmonės kalbėjo, kad jį lyg tai kažkas išvežė į kaimą, kur jis gyveno“, - pasakojo J.Bulotienė.

Ji prisimena, kad po Strazdo mirties, Mardasavo kaimo gyventojai net sukūrė dainą, kurią netikėtai uždainavo:

„Ir vėl apsiniaukė žydroji padangė,/ Perkūnas jau mėto žaibus/ Ir guli mūs Strazdas ramus, užmerkęs akis/ Ir guli Strazdelis, užmerkęs blakstienas,/ Dabar jau jo veidas ramus./ Prie ko priglaus galvą senieji tėveliai,/ Kad žuvo vienturtis sūnus“.

Dalijosi duona ir... gyvybe

J.Bulotienė prisimena, koks didelis sujudimas anksti be mamos likusioje šeimoje buvo duonos kepimas. Duonos kuo toliau, tuo daugiau reikėjo. Ne todėl, kad vaikai užaugo, o kad duona dalydavosi su partizanais.

„Prisimenu tėtį, einantį pamiškin su talpiu iš kadugio šaknų pintu krepšiu ant pečių. Diržais tą pintinę prisitvirtina. Kad nekristų į akis, tėvas būdavo apgalvojęs planą. Tai su jauniausiąja dukterimi eina grybauti, tai tolėliau nuo namų sklype grikių rauti. Išėjome kartą abu. Jis su kuprine, kurioje duona, lašiniai. Prie ežero, kur augo mūsų grikiai, tėtė mane paliko. Tu čia padirbėk, o aš sulakstysiu pas Katriukę, netoli dirba, maisto nunešiu. Ne Katriukei jis maistą nešė, partizanams“.

Jakavonių namuose svečių netrūkdavę. Kurį laiką gyveno du jauni vyrai. Juliukė tada nesuprato, kas jie, tik vėliau sužinojusi, juos buvus gydytojais. Atvažiavę iš Vilniaus. Pabūdavo jie, išeidavo. Kai pareidavo, matydavusi, kad švirkštus virinasi. Druskininkuose gyvenusi ir vienoje sanatorijoje agronome dirbusi mamos sesuo Julė vėliau pasakojo, kad tie patys daktarai karpydavo linines paklodes į bintus, virindavo ir susuktus į ritinėlius nešdavo į mišką. Parneštus nešvarius bintus naktimis virindavo ir vėl jie keliaudavo į mišką. Jei eidavo dieną, susikraudavo „kašes“, ant viršaus - vaikų surinktų grybų, ir keliauja. Turėjo sukūrę pasiaiškinimą, jei sustabdytų: „Mes - prašalaičiai, kaime apsistojome, atvažiavome grybauti“.

Jakavonių miške - keturi bunkeriai


Ramanausko ir kitų partizanų Roko Jakavonio miške buvę keturi bunkeriai. Kažkuriuose gyveno Vanagas ir Strazdas. Anot J.Bulotienės, Mardasavas partizanams buvo labai patogi vieta. Miškas ateidavo vos ne į kiemą. Kitas dalykas - Mardasavo kaime gyveno nepaprastai vieningi žmonės. Visi labai šelpė partizanus.

„Buvo 29 sodybos, o dabar liko tik 3. Ir ta gimtoji sodyba, kurioje gyventi liko vyriausiojo brolio Vlado sūnus Vladas. Liko Algis Kvaraciejus, tas, kuris su dviračiu važiuodavo per kaimą ir pranešinėjo apie kaime pasirodžiusius stribus. Visi gyventojai daugmaž lygūs buvo, neturtingi. Nes nebuvo žemių, aplink tik miškai“, - pasakojo J.Bulotienė.

Draugiškoje trijų brolių ir dviejų seserų šeimoje užaugusi Julė sako, kad tuo metu jos niekas nesistengė įtraukti į įvykius, virusius aplink. Mirus mamai, vos metukų likusią Julytę šeima labai globojo. Tėvas, netekęs žmonos, penkis vaikus užaugino vienas. Mažąją ypač mylėjęs. Sakydavo, kad Juzė mirdama paliko jam savo gyvą paveikslą - Julytę.

„Kas ir kaip buvo, susivokiau jau gerokai vėliau. Žinau, kad vyriausias brolis Vladas bendraudavo su partizanais, ypač su Vanagu, su Strazdu, su Merkinės kunigu, kuris pats globojo partizanus. Vladas labai daug žinojo, daug galėtų papasakoti, bet jis mirė vos prasidėjus Nepriklausomybei. Girdėjau, kad Vlado sūnus miške atkasė bidoną su dokumentais. Sutrūnijusiais, nelabai įskaitomais. Negalvojęs, kad reikšmingi, todėl niekam neparodė. Esu girdėjusi, kad ir tėtės miške partizanai yra paslėpę ginklų. Nežinia, tik kuriame „kvadrate“ jie liko“, - apgailestauja J.Bulotienė.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (11)

 • nuomonė 2018 liepos mėn. 26 d. 16:53:16

  Visi, kurie žudė kitus žmones, yra blogi žmones. Nesvarbu, dėl kokių
  priežasčių ar kokių idėjų. Ir juos užtat visais laikais negražiai
  vadina : žudikai, banditai ir t.t.

 • Manau, 2018 liepos mėn. 23 d. 07:30:39

  Ona - stribų palikuonė... Man taip pat buvo 11 metų ir atmintyje išliko
  tas pokario laikotarpis, gyvenant nežinioje kas nutiks. Taip pat teko
  matyti puikiai nuaugusius vyrus, o kai užtraukdavo dainą
  troboje, nes gyvenome vienkemyje, man apsaldavo širdelė... Netoli buvo
  miškas, o ir tėvukui priklausė jau iš kitos pusės mažesni plotai.
  Tarp jų vingiavo vieškelis...Nors tą lakmetį nugulė dulkės, bet po
  jomis tarsi sarkofage guli gudi praeitis. O jaunajai kartai
  to nesuprast.

 • svečias 2018 liepos mėn. 22 d. 22:52:19

  nesuprantu to noro iki baltumo išskalbti partizanų (banditų)
  marškinius. Juk visko buvo, visko. Arba skalbti pradėjote per anksti,
  palaukit, kol išmirs daug ką matę ir girdėję

 • << tam pastebėjimui 2018 liepos mėn. 22 d. 18:16:36

  Ar nebūsi tik is koncervų dėzutes ? Ten daugiausia kalaborantų ?
  Toks tokio nekencia - suprantama !

 • pastebėjimas 2018 liepos mėn. 22 d. 17:52:10

  ...stribų,kolaborantų palikuonys nepatenkinti komentaruose nepriklausomos
  Lietuvos kovotojais ir jų rėmėjais.

 • Ona 2018 liepos mėn. 22 d. 17:44:19

  Bobutės,kartu su Anušausku perrašinėja istoriją.Kruvinus "išbaltina"
  ir padaro didvyriais....

 • Patarimas 2018 liepos mėn. 22 d. 17:09:36

  Nepergyvenkite,kad nežinote ,kur palaidotas tas jūsų gerasis Strazdas
  ? Prašykit Vyriausybės duos 50 tūkst €, ar daugiau ,pasamdys
  Burauskaitės centrą ir suras to Strazdo kaulus ,galėsite pasilaidoti
  ,kur norėsite ,gal sostineje prie bunkerio
  Ir nereikės senam žmogui sukti galvos ,kur tas kapas .

 • zm 2018 liepos mėn. 22 d. 16:37:48

  Niekas neišnaikins iš žmonių atminties nužudytų žmonių už
  įstojimą į kolchozą, arba mestos granatos per langą į komsomolcų
  šokius, ar bombelės. Neišsibaltinsit kruvinų rankų.

 • Nuomonė 2018 liepos mėn. 22 d. 16:22:10

  "Esu girdėjusi ,kad tėtės miške partizanai yra paslėpę ginklų " -
  sako senutė .O kam senei šie parizanų ,kai kurių ir banditais vadinamų
  , ginklai reikalingi ?
  Jei turite laiko ,paskaitykite apie dar vieną didvyrį ,ne vanagą ,o
  vėtrą ,kurio vardu vadinamos gatvės, mokyklos .Apie jį rašo anūkė.

 • Marke 2018 liepos mėn. 22 d. 14:33:54

  Tai kir dabar ts vinyba? Visi buvo kieti Huieni bet nei vieno nebesimato

 • o stai 2018 liepos mėn. 22 d. 10:22:56

  apie kita ''dailu''kovotoja visai kitaip atsiliepia jo paties vaikaite.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • NELAIMĖ: mažiausiai 12 žmonių nukentėjo, kai smarkus vėjas sugriovė didelę palapinę Alabamos valstijos Heideno miesto parke.
 • VERTĖ: metinė infliacija euro zonoje 2018 metų liepą sudarė 2,1 proc. ir paspartėjo nuo 2,0 proc. 2018 metų birželį, praneša Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūra „Eurostat“.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar jums trukdo viešai vaikus žindančios moterys?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate naująją Vilniaus miesto reklamą "G taškas"?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +11   +16 C

   +15  +17 C

 

   +15 +17 C

  +23  +25 C

   +24  +27 C

 

   +21  +24 C

   3-8 m/s

  1-2 m/s

 

    1-3 m/s

 

reklama
Ukis 2018