respublika.lt

2018 rugsėjo 22, šeštadienis

Filosofas Krescencijus Stoškus: Ar emigracija jau tampa nuopelnu?nuotraukos (21)

2018 liepos mėn. 16 d. 06:50:14
Irena BABKAUSKIENĖ

Lietuvos pilietybė kitos valstybės piliečiui iki šiol buvo suteikiama išimties tvarka - už nuopelnus Lietuvai. Dabar politikai pasiryžę keisti padėtį - Seimas, baigdamas pavasario sesiją, pasiskubino palengvinti kelią dvigubos pilietybės idėjos įgyvendinimui. Pirmiausia balsavo už Referendumo įstatymo pakeitimą, kuriuo sumažinama kartelė referendumui dėl dvigubos pilietybės - dabar sprendimui priimti nebereikėtų pusės visų piliečių balsų, o užtektų tik pusės iš tų, kurie atėjo. Antra, pasiūlė tokią datą, kai tikimasi didesnio balsuojančiųjų aktyvumo - referendumas vyktų kartu su prezidento rinkimais 2019 metų gegužės 12 ir 26 dienomis. Prezidentei vetavus Referendumo įstatymo pataisas, valdantieji pareiškė nesitaikstysiantys su šiuo veto.


Apie dvigubos pilietybės idėją, mėginimus pergudrauti Konstituciją „Respublika“ pokalbiui pakvietė filosofą dr. Krescencijų STOŠKŲ.

- Ką manote apie brukamą dvigubos pilietybės idėją ir pastangas palengvinti jos įgyvendinimo kelią?

- Matau tą patį mėginimą pažeisti Konstituciją, kaip ir daugeliu kitų, bet gana įprastų, atvejų. Politikų galvose tebėra išlikęs kažkoks pirmykštis, barbariškas požiūris į įstatymus ir kitus visuomeninius susitarimus. „Pasakei - patiešijai , netęsėjai - negriešijai.“ Atviresni užsieniečiai mus irgi bado pirštais: „Lietuviai nesilaiko duoto žodžio.“ Ypač prastai, kai tokie lietuviai susitelkia parlamente arba tampa premjerais, ministrais. Čia nematyti elementaraus supratimo, kad Konstituciją privalu gerbti. O geriausias ženklas, kad ji gerbiama - ištikimybė jos reikalavimams. Mūsų politikai - pavėlavę postmodernistai. Jie labiau linkę pridėti prie Konstitucijos savo norus negu aiškintis, ką ji skelbia. Taip jie supranta teisinių sprendimų laisvę. Juolab kad ir mes patys jau seniai esame pripratinti prie to, kad politikai nepaiso pažadų, laisvai duodamų prieš rinkimus. Ne taip seniai Anglija nubalsavo išstoti iš Europos Sąjungos. Kitą dieną Lietuvos politikai ir konjunktūriniai apžvalgininkai ėmė patarinėti britams rinkimus pakartoti. Lietuva taip ir būtų padariusi. Vienas kitas balsas pasigirdo ir Didžiojoje Britanijoje. Bet britai pareiškė: „Tai neįmanoma. Piliečiai pareiškė savo valią. O jų valia - šventa.“ Kas jau kas, bet jie geriausiai supranta, ką reiškia šimtmečiais tikrintas ir diegtas romėniškosios teisės principas: Vox populi - vox dei“ (Liaudies balsas - Dievo balsas).

Lietuvoje yra sutrikusi moralinė ir juridinė klausa, todėl Tautos balsą mažai kas tegirdi. Net pačios viršūnės. Gal dėl to, kad Lietuvoje laisvė neatskiriama nuo savivalės? O gal todėl, kad ji per daug ateistiška? Kitaip sakant, čia yra lengvai pateisinami visi gudravimai ir sukčiavimai. Jie net yra tapę savotiška gudrumo norma. Todėl nėra pagarbos įstatymui. Mąstysena čia tokia: „Jei ko nors labai norime, įstatymai nesutrukdys.“ Prisimenate, kai piliečiai referendume, surinkę daugiau negu 300 tūkst. parašų, nusprendė sustabdyti žemės pardavimą užsieniečiams, Seimas nutarė, kad šis sprendimas jų neįpareigoja. Kažin ar daug atsirastų Europoje šalių, kur taip arogantiškai ir ciniškai būtų žiūrima į piliečių valią. O galų gale ir į pačius save kaip šalies piliečius.

Dabar irgi mėginama pergudrauti Konstituciją, kuri turėtų būti valstybinio gyvenimo pagrindas. Tik ten užteko Seimo valios pareiškimo, o čia veliamasi į konfliktą su opozicija, Konstituciniu teismu, prezidentūra. Galima suprasti mūsų emigrantų norą turėti daugiau laisvių negu numato Konstitucija. Todėl jie ir grumiasi už dvigubą pilietybę. Bet Seimas privalo budėti teisingumo tarnyboje, o ne pataikauti atskiroms poveikio grupėms. Tuo tarpu jis griebiasi veiksmų, prieš kuriuos nublanksta visa klasikinė komedija.

Vos tik įsisąmoninęs, kad pagal bendras sąlygas bus sunku pasiekti emigrantų pageidaujamo rezultato, Seimas ėmė gudrauti, kombinuoti. Pradėjo išradinėti visą aibę tik šiam referendumui pritaikytų išimčių. Pirmiausia buvo pamėginta paskelbti išimtį tai emigrantų kategorijai, kuri išvyko po 1990 metų. Bet Konstitucinis teismas paaiškino, kad Konstitucijos 12 str. reikia skaityti taip, kaip parašyta: „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ Nors šio straipsnio pakeitimui Konstitucija nustato pačius griežčiausius reikalavimus, tačiau šis Seimas eina nesiceremonindamas. Jis nusprendžia kaip tik sumažinti referendumo dalyvių skaičių iki tokio laipsnio, kad pakaktų „daugiau kaip pusės“ jame dalyvaujančių ir trečdalio balso teisę turinčių piliečių. Be to, numatoma organizuoti dvigubą balsavimą, skirtą tam pačiam referendumui. Užsienio reikalų ministras prasitarė, kad nepavykus referendumui pirmą kartą, jį bus galima kartoti. Be to, ketinama prijungti referendumą prie prezidento rinkimų, kadangi į juos ateina daugiausia rinkėjų.

Akivaizdu, kad tai yra piktnaudžiavimas tomis galiomis, kurias Seimui yra suteikusi Konstitucija. Kaip įmanoma būti teisingam, jeigu iki pietų leidi visiems privalomus įstatymus, o po pietų kuri kitus įstatymus, kad apeitum pirmuosius, norėdamas įtikti tam tikro rato žmonėms. Dėl to turėtų būti gėda ir įstatymų leidėjams, ir, žinoma, mums. Jiems - kad mindžiojami teisingumo principai, o mums - kad nesugebame tokiems veiksmams deramai pasipriešinti. O keisčiausia, kad tuo politikai kasa duobę ir sau patiems. Kai tokia prasta Seimo reputacija, kai tebesitęsia bylos teismuose ir dar nespėjo nutilti prekybos įtakomis atgarsiai, vėl veliamasi į tokius tendencingus gudravimus. Teisingai sako Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas: „Negali grupė žmonių pakeisti to, už ką pasisakė visa Tauta.“ Tai bus šiurkšti neteisybė ir patyčios ne tik iš Konstitucijos, bet ir pačios visuomenės. Nepriimtinomis tokias pataisas laiko ir prezidentės vyriausioji patarėja Lina Antanavičienė: „tikrai negalima daryti to, kad dabar pradėtume išiminėti gabaliukais iš Konstitucijos vieną ar kitą nuostatą ir bandyti ją pakeisti pritaikant kitokius reikalavimus“.

- Ar dviguba pilietybė neįteisina dviejų rūšių piliečių, kai vieni turi teises ir pareigas, kiti - tik teises?

- Tikrai taip. Tas antros pilietybės troškimas toli gražu nėra toks patriotiškas, kaip norima pavaizduoti. Patriotai neemigruoja. O jei tenka emigruoti, skuba sugrįžti namo, į savo Tėvynę, kad šiandien galėtų kuo daugiau prisidėti prie jos išlikimo. O jeigu negrįžta, nesistengia sugrįžti ir iš esmės nesirūpina savo Tėvynės išlikimu, yra paprasti duoneliautojai, kuriems dviguba pilietybė yra tik papildoma užkanda prie svetimo vaišių stalo.

- Kaip „dvigubas“ pilietis galėtų atlikti pareigas Tėvynei, pavyzdžiui, ją ginti? Ar perrašysime ir teises bei pareigas?

- Nežinau. Čia turėtų duoti paaiškinimus tie, kurie tokius įstatymus rengia. Aš irgi nesuprantu, kaip toks pilietis gali iš viso atlikti pareigas savo kraštui, kurį jis paliko su neapykanta lūpose arba prisimena tik didžiųjų švenčių proga. Juk jie gana greitai įauga į svetimas kultūras. Vieni įauga per šeimą, kiti - per profesinę aplinką (per mokslą, religiją, techninę veiklą, verslą ir pan.), treti pasirenka bastūnišką gyvenimo būdą. Ir visiems ten pareigų užtenka per akis. Juolab kad visa šiuolaikinė kultūra labiau orientuoja Vakarų pasaulį ne į pareigas, o į pramogas. Šios kultūros žmonės tik džiaugiasi, kad galima nuo pareigų išsisukti. Juk ir iš tų tautiečių, kurie pabėgo nuo sovietinės invazijos, gana nedaug tesugrįžo. Net Vakarų Europos valstybių emigrantai retai tesugrįžta namo (bene tik apie 14 proc.). Žinoma, pasitaiko ir išimčių. Bet jos pernelyg retos. Todėl ir Konstitucija blaiviai numato jiems dvigubos pilietybės dovaną.

- Dvigubos pilietybės šalininkai sako, jog taip stabdys emigraciją, suteiks galimybę išvykusiems grįžti - taip sudarys galimybę išsaugoti ryšį su Lietuva. Ką atsakytumėte į šiuos argumentus?

- Švelniai tariant, tai pats naiviausias ir kartu klastingiausias teiginys, kuriuo mėginama grįsti dvigubos pilietybės reikalingumą. Antroji pilietybė yra privilegija (taip ją traktuoja ir Konstitucijos 12 str.), kuri suteikiama žmonėms už išskirtinius nuopelnus Lietuvos valstybei (iki šiol ji daugiausia teikiama užsienio piliečiams). O emigracija jokiu būdu negali būti priskirta prie piliečių nuopelnų. Pirma, ji tik mažina gyventojų skaičių ir silpnina visos valstybės galią (gynybinę ir ūkinę jėgą, intelektualinį ir kultūrinį pajėgumą), gilina demografinę krizę, mažina tautos išlikimo galimybes ir pan. Todėl dvigubos pilietybės pripažinimas emigrantams reikštų visai ne emigracijos stabdymą, o kaip tik jos skatinimą (spartinimą ir didinimą). Antra, tokie veiksmai tiesiogiai tęstų iki šiol visomis valstybės priemonėmis vykdytą emigracijos skatinimo praktiką, kuri jau ir taip vienu milijonu padidino globaliąją Lietuvą lokaliosios Lietuvos ir nepaprastai išaugusios demografinės krizės sąskaita. Kad būtų išsaugoti ir sustiprinti emigrantų ryšiai su Lietuva reikalingos visai kitos priemonės, abipusiškai palankus nusiteikimas ir tokie susitarimai, kurių būtų šventai laikomasi. Viena iš jų gal galėtų būti ir vadinamasis Lietuvio pasas.

- Kodėl, jūsų manymu, Lietuvio paso įstatymo projektas net nebuvo svarstomas Seime, nors įregistruotas dar pernai?

- To aš negaliu žinoti. Galėčiau tik spėti, kad dėl tos pačios priežasties, dėl kurios iki šių metų Dainų šventės mūsų politika ir oficialioji žiniasklaida stengėsi nepaliaujamai deklaruoti savo globalizmą. Jie dar nelabai drįso ištarti žodžių „lietuvių Tauta“ ir „mūsų Tėvynė“. Visas šalies patriotizmas sutilpo retkarčiais transliuojamose Maironio, Bradūno ir Brazdžionio eilėse ir krepšinio sirgalių šūkiuose. Juk galėjo kilti klausimų, o kur tautinių mažumų pasai.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (21)

 • pastebėjimas 2018 liepos mėn. 17 d. 00:48:38

  Su ta keliaguba "pilietybe",tai Lietuvos duobkasiai.

 • Gintautas 2018 liepos mėn. 16 d. 21:12:03

  p.Karbiratoriui tu ir tavo žasinai išskrys ir nebegriš. Sakau net aš
  kuris balsavau už tavo gulbinus ir vištas.

 • //////// 2018 liepos mėn. 16 d. 20:19:28

  o kodel liberakonservines gaujos ir dar visokiu nieksu salia ju visaip buvo
  zlugdomas lietuvos zmoniu organizuotas referendumas del zemes pardavimo
  uzsieniui ta referenduma valdzia niekino o del pilietybes pritaria zinant
  kad valdanti is tikro gauja nedirba lietuvai sis referendumas nereikalingas
  dirbantiems lietuviams

 • Pala, pala - 2018 liepos mėn. 16 d. 18:37:14

  jie sugiedojo himną 9 val.? Sugiedojo! Tai atlikėjui atlygis priklauso,
  ar ne?! Dėl ant bačkos dviveidę pilietybę!

 • Vladas 2018 liepos mėn. 16 d. 16:55:33

  Kam reikalingi Lietuvai tokie "patriotai"? O gi tik valdžiažmogiams ir
  "patriotams". Tikriems lietuviams jie tik atskalūnai.

 • Eugenijus G. 2018 liepos mėn. 16 d. 15:27:12

  Taip,Stoškau.Emigracija tapo valdžiažmogių nuopelnu.

 • Gads 2018 liepos mėn. 16 d. 15:21:20

  Jokiu antru pilietybiu,gal baikit komedijas daryt. Tarkim turiu dvi
  pilietybes,abi salys pradeda kariauti,ka ginsiu????

 • pastabėlė 2018 liepos mėn. 16 d. 14:05:38

  mes iš savo mokesčių tiesim kelius, statysim namus, išlaikysim
  valdžią ir t.t., o dvigubi piliečiai atvažiuos įvertini - pakeiksnoti
  ar pasidžiaugti, pamokyti gyventi, išrinks mums valdžia ir pan

 • senis 2018 liepos mėn. 16 d. 12:44:56

  Lietuvos nelaime, kad jos elitas yra iz griazi, v kniazi. Kai JAV buvo
  atsisakoma vergijos, vyko gyventoju apklausa: vergu buvo klausiama, ka jus
  darysite pirmiausia, kai tapsite laisvais zmonemis. Dazniausias atsakymas
  buvo, pirksiu tris vergus. Vergas, patekes i Lietuvos seima, tampa ponu,
  kiti Lietuvos gyventojai jam lieka vergai. Idomu, kiek uzsienio lietuviai,
  sumokejo seimui uz toki Konstitucijos paniekinima? Uz dyka seimas jokiu
  istatymu nepriima.

 • Nuomonė 2018 liepos mėn. 16 d. 11:47:00

  Reiškiu pagarbą gerbiamam filosofui,dr.Stoškui:iš kiekvieno žodžio
  sklinda išmintis.Bet kodėl nė vieno šviesuolio,autoritetingo
  Konstitucijos žinovo nėra Seime?Nematau nė vieno,kuris dar tik
  begimstančias kvailose galvose ''idėjas''sugebėtų
  nugesinti,išaiškinti kolegoms jų paistalų absurdiškumą,kol jos dar
  netapo kūnu,kol dar nespėta iššvaistyti biudžeto referendumams,kurie
  iš anksto jau yra pasmerkti žlugti?Seime daugumas tik sugeba laiku
  paspausti mygtuką ''už'' ar ''prieš'' ir laiku atsiimti
  atlyginimą...Kodėl į Seimą nekandidatuoja kad ir gerb.dr.K.Stoškus ?

 • antanas 2018 liepos mėn. 16 d. 11:19:58

  Reikalinga, aiški tikrai patriotiška nuomonė Nei pridėti nei atimti.
  Šaunuolis. Tikras Lietuvos patriotas - daugiau tokių nuomonių!!!
  Sėkmės Jums profesoriau.

 • zm 2018 liepos mėn. 16 d. 10:25:53

  Prezidentė nagalėjo vetuoti to, kas priklauso tik KT kompetencijai.
  Yra užklausimas, ar galima tą kartelę nuleisti. Žaidimas be
  pralaimėjimo - ir emigrantai patiešyti (stengėmės juk), bet žinant,
  kad KT tiesiog privalo atmesti tokią iniciatyvą, arba pats susidirbs sau
  reputaciją, o ir prezikė patrolinta.
  Ką aš manau apie dvipiliečius, geriau nesakysiu, nes be keikiamųjų
  žodžių apsieita nebus.

 • pilietis Lietuvos 2018 liepos mėn. 16 d. 10:20:42

  Viską galima nusakyti vienu žodžiu "kolaborantai". Šita politikų
  veislė užplūdo Lietuvos politikos padangę. Jų sukurta Sistema traiško
  ir žmonių valią, ir teisę. Kaip sunku tai Sistemai pasipriešinti ir
  vėl atkurti teisinę valstybę. Sugriauti buvo lengva, tą JIE ir padarė.

 • o as manau 2018 liepos mėn. 16 d. 09:46:03

  kad musu "tautos" individu savojo as svarba ir meile tik pinigams neleis
  kitaip nubalsuoti kaip tik uz dviguba pilietybe.lietuviui jau tevyne tapo
  tusciu zodziu. savas kailis daug svarbiau.Juk baudziauninkas kitaip ir
  nesugeba mastyti.

 • patriaršas 2018 liepos mėn. 16 d. 08:54:25

  taigi referendūūūūūmas che che che

 • zeka 2018 liepos mėn. 16 d. 08:50:06

  Atėjus madai įsivežti gerai dirbančių ir pigių darbuotojų iš svetur
  vietoj to , kad mokėti normalų atlygį saviems ar nereikėtų Lietuviams
  pasieškoti nors už tą pačią kainą gerai mokančių demokratijos
  principais valdyti šalį užsieniečių?Optimizuotų biurokratų skaičių
  , laikytusi įstatymų ir dirbtų už algą.Pilietybės galima būtų
  neduoti , nes jos ir nereikėtų...

 • Safyras 2018 liepos mėn. 16 d. 08:24:15

  Kai politikų viena ausis klauso, ką Briuselis pasakys, o kita-ką
  vietiniai turtuoliai, tai ir gaunasi, nei šuo , nei uodega... Ar Amerikoje
  , Australijoje gyvendamas žmogus gali staigiai grįžti ginti savo
  šalies, jei ją kas nors užpultų? O ar norėtų? Kiek stovi apleistų,
  nebaigtų statyti , bet privatizuotų objektų miesto centruose, kurių
  savininkai gyvena net neaišku kur. Dabar lengviausia kurti "patriotinius"
  filmus, kur melas sumaišomas su tiesa ir idealizuojama tolima praeitis,
  nes daugelis jau negali papasakoti, kaip viskas buvo per I ar II pasaulinį
  karą ar po jo... Todėl taip puolami poetai, rašytojai , kurių knygos
  mielai skaitomos visame pasaulyje, atskiriant žmogų nuo jo asmeninio
  gyvenimo, nes visi pamatė, kad apjuodinti ar išbalinti galima labai
  lengvai, tik reikia turėti pinigų ir reikalingų pažinčių...

 • Druskinininkuose tarp 2018 liepos mėn. 16 d. 08:06:50

  poilsiautojų lietuvio jau reikia ieškoti su mikroskopu.

 • Prosenelis 2018 liepos mėn. 16 d. 07:45:02

  Labai teisyngas straipsnis dviguba pilietybie reikalynga tik tokieme kaip
  Karbauskas Skvernelis ir darkitiems kurie svetimos day valstybiese turi
  savo nekilnojama turta ir susidarius sunkesnei padieciai nusispaus I
  LIETUVA ir isnes savo kudasius I TA valstybe kurioja ju turta s as manau
  kad tikri lietuvei turi tarti savo zodi ir tokius pseudo lietuvius vyti
  vuon is valstybies valdimo kurie SUKURIE Lietuvoje baisesnis saligas
  vazioja ilsietis i svetimas valstybies PONAI su dvigubomis skuromis
  lietuvospatrijuotais nepavadynsi tai ne savo tautos vaikai tai TAUTOS
  naikyntojai savo tievynies isdavikai davedieLietuva iki to kad usenio
  pasaulio spauda raso kad Lietuvava visu iskrypeliu prie glops ‘tis noriu
  paklausti KUR jus brangus Lietuvos vaikai

 • Nu jo 2018 liepos mėn. 16 d. 07:42:08

  Kiek tu referendumu berengtu musu valdziagyviai, tauta nubalsuos PRIES. Gal
  jiems pas LORa ir okulista apsilankyt priverstine tvarka reiktu, kad musu
  pinigu nemetytu?

 • LinksmosMišios 2018 liepos mėn. 16 d. 07:19:35

  Valdžiakiauliai bujoja.

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • APMAUDAS: Rusijos futbolo čempionato aštuntojo turo rungtynėse šeštadienį Maskvos „Dinamo“ klubas, kuriam atstovauja Fiodoras Černychas, namuose 0:1 (0:0) pralaimėjo Machačkalos „Anži“ ekipai.
 • SVEIKINIMAI: Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Bulgarijos Respublikos prezidentą Rumeną Radevą šalies 110-ųjų nepriklausomybės metinių proga.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
DARBAS ADMIN

Ar jums yra tekę gauti padirbtų pinigų?

balsuoti rezultatai

Ar pažįstate šimtamečių žmonių?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +13 +16 C

   +12  +14 C

 

   +8  +11 C

  +24  +27 C

   +15  +17 C

 

   +14  +15 C

  8-12 m/s

 2-5 m/s

 

    3-6 m/s

 

reklama
Sveikata Grožis