respublika.lt

Disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė: Abu popiežiai suprato mūsų kančią (14)

2018 rugsėjo mėn. 22 d. 07:39:50
Irena BABKAUSKIENĖ

Šiandien Lietuvoje apaštališkąjį vizitą pradedantis popiežius Pranciškus yra antrasis pontifikas, aplankęs mūsų šalį po Nepriklausomybės atkūrimo. Prieš 25 metus Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Dviejų popiežių apsilankymas mūsų šalyje - išskirtinio dėmesio ženklas, įsitikinusi sesė Nijolė Sadūnaitė. Išskirtiniu dėmesiu buvo pagerbta ir pati N.Sadūnaitė - jos prieš 29 metus ieškojo ir pakvietė į susitikimą pats popiežius Jonas Paulius II. Tąkart N.Sadūnaitę suradęs kardinolas stebėjosi: „Kas tu per žmogus, kad tavęs popiežius ieško? Dvidešimt metų Vatikane dirbu, visi nori Šventąjį Tėvą pamatyti, o jis man sako: surask ir atvežk Sadūnaitę.“

 

- Ar planuojate susitikti ir su popiežiumi Pranciškumi? - paklausėme sesės Nijolės Sadūnaitės.

- Kaipgi aš su juo susikalbėčiau? Itališkai nekalbu, angliškai nekalbu. Su popiežiumi Jonu Pauliumi II kalbėjau lenkiškai, ta vietine mūsų „tuteišų“ kalba. Jis suprato tą lenkų-rusų kalbos mišinį. Asmeninis susitikimas su popiežiumi Pranciškumi nenumatytas. Su sesėmis sekmadienį važiuosime į Kauną - 10 valandą dalyvausiu šventose Mišiose Santakos parke. Labai noriu pasimelsti su Šventuoju Tėvu. Kad nebūtų grūsties, į Santakos parką visi turi atvažiuoti nurodytu laiku. Mums skirtoje vietoje, tame kvadratėlyje, sekmadienį reikia būti pusę šešių ryto, todėl iš Vilniaus planuojame išvažiuoti apie 4 valandą. 5 valandą ryto ten jau prasidės programa. Mane į mums skirtą vietą su ratukais nuveš, nes jau negaliu taip ilgai stovėti.

Vėliau, 15 valandą, mes - vienuolės, vienuoliai, kunigai, seminaristai - susitiksime su Šventuoju Tėvu Kauno arkikatedroje bazilikoje.

- Ko iš popiežiaus vizito tikitės jūs, ko galėtų tikėtis Lietuva?


- Aš popiežių Pranciškų myliu, kaip mylėjau ir Joną Paulių II. Jo Šventenybė Pranciškus toks savas, jis gal dar net arčiau nei Jonas Paulius II, ta prasme, kad jis ypatingą dėmesį skiria mažiausiems, vargingiausiems. Tai lyg mano širdies balsas, todėl popiežius Pranciškus man kaip sielos dvynys. Aš taip pat pirmiausia atsisuku į vargingiausius. Ir Jėzus mus to mokė. Nebūtinai žmogus turi būti vargšas materialiai, jis gali būti moraliai vargšas. Mes nežinome jo kūdikystės, ką jis turėjo, ką gavo iš aplinkinių. Todėl tam vargšui nusidėjėliui reikia meilės, gerumo, užuojautos ar pagalbos, kad jis pakiltų, pajustų, kad kažkas jį myli. Ir nesvarbu, kaip jis būtų „nusiritęs“ ar ko pridaręs. Aš visiems prašau Dievo gailestingumo. Mes turime padėti jiems - nuklydusiems. Ir malda, ir geru žodžiu - kuo galime. Nes kiekvienas yra Dievo vaikas.

Turėtume melstis už dvasinį Lietuvos atgimimą. Kad mes vieni kitiems būtume jautresni, kad išmoktume pasidalinti, užjausti. Ne sau milijardus krauti. Kam jie reikalingi? Nebent ką nors gera padaryti žmonėms, šalies švietimui, kultūrai. Dabar mus užvaldęs toks godumas, egoizmas. Tas egocentrizmas yra dvasinė savižudybė. Norėčiau, kad tos mūsų širdelės prasiplėstų, to ir Šventasis Tėvas nori, apie tai kalba. Kad mes nebūtume užsidarę savyje, kad nebūtume egoistai, kad matytume ne tik save, bet ir kitus. Popiežius Pranciškus visą laiką ėjo į tuos visuomenės pakraščius, paribius, nuo pat kunigystės pradžios, vyskupystės. Važiuodavo paprastu autobusu ne dėl pasirodymo, bet kad tokia jo širdis. Tai taip evangeliška. Jėzus yra sakęs - stenkimės ne dėl teisiųjų, bet dėl nusidėjėlių, ne sveikiems reikia gydytojo, o ligoniams, ne tik fiziniams ligoniams, bet labiausiai dvasiniams - jie visų nelaimingiausi.

Tikiu, kad šis popiežiaus Pranciškaus apsilankymas bus padrąsinimas Lietuvai. Kurioje dar tiek daug skurdo, susipriešinimo, neteisybės ir socialinės atskirties. Žmonės labai sutrikę. Todėl reikia, kad jiems kas nors suteiktų vilties.

- Popiežius Pranciškus su apaštališkomis kelionėmis beveik nesilankė Europoje, išskyrus kelis trumpalaikius vizitus, bet Baltijos šalys pateko į jo kelionių pasirinkimą. Kaip manote, ar Lietuva yra kažkuo išskirtinė, kad sulaukiame jau antro popiežiaus?

- Taip. Ne į visas šalis Šventasis Tėvas važiuoja. Tikiu, kad abiejų popiežių vizitai į Lietuvą yra begalinė Dievo dovana mums, ištvėrusiems sovietų terorą.

Lietuva kaip jokia kita tauta turi daug kankinių. Žmonės, kurie žuvo gindami savo Tėvynės laisvę, yra ne tik tautos didvyriai, bet ir šventieji kankiniai, nes jie mylėjo Tėvynę didžiausia meile - atidavė gyvybę. Amžiną atilsį Adolfas Damušis (pasipriešinimo sovietiniam ir nacistiniam režimui dalyvis - red. past.) su istorikais yra paskelbęs, kad Lietuvoje žuvo 36 tūkstančiai partizanų - ir mirė jie baisiose kančiose. Jie ištvėrė kankinimus, neišdavė kitų. Žinoma, buvo ir tokių, kurie palūžo. Ir aš juos pateisinu, nes kankinimai buvo tiesiog šėtoniški - ne viską žmogus gali pakelti. Daug kankinių turime, o kiek dar tų, kuriuos sušaudė - mūsų ministrus, inteligentiją. Prieš sušaudant dar kankino. Ministras Juozas Urbšys 9 metus buvo kalintas vienutėje. Pabuvęs KGB vienutėje, po metų žmogus išprotėdavo, o jis - net 9 metus išbuvo. Jo klausė, kaip ištvėrė tuos metus vienutėje, o jo atsakymas: meldžiausi. Tai yra tas stebuklas, kuris įrodo, ką gali dvasinė jėga. Dvasinė stiprybė yra stipresnė už fizinę jėgą.

- Pagerbti tos dvasinės stiprybės ir kančios sekmadienio vakarą popiežius Pranciškus lankysis Okupacijos ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje, kur KGB rūsiuose, tarp kitų kalinių, nukankinta ir daug dvasininkų. Šiame pastate sušaudytas vyskupas Vincentas Borisevičius. Bus palaiminti kenčiantys ir kentėję?

- Taip. Ši vieta yra tapusi mūsų kančių liudijimu. O popiežius Pranciškus visada atsisuka į kenčiančius. Jis keliauja ten, kur žmonėms labiausiai reikia.

- Jus, Lietuvos disidentę, 1989 m. rugpjūtį atvykusią į Pasaulio jaunimo dienas Ispanijoje, kur buvote pakviesta papasakoti apie padėtį Lietuvoje, susirado vienas kardinolas ir pakvietė pas popiežių Joną Paulių II. Nustebote ne tik jūs, bet ir aplinkiniai. Papasakokite apie tą susitikimą su šviesaus atminimo popiežiumi Jonu Pauliumi II.

- Tais metais liepos pabaigoje pirmiausia buvau pakviesta į Prancūziją. Šiaip ne taip gavau vizą, Dievulis, matyt, palaimino. Buvau kviečiama papasakoti apie padėtį Lietuvoje. Mat į daugelį kalbų jau buvo išversta mano knyga „KGB akiratyje“ ir kitos, šiek tiek Vakarams nušvietusios kagėbistų metodus. Iš Prancūzijos autobusais važiavome į Ispaniją, Santjago de Kompostelą, kur rugpjūčio 21-22 dienomis vyko Pasaulio jaunimo dienos. Jose, kaip įprasta, su jaunimu atvyksta susitikti ir Šventasis Tėvas.

Kai mes ten nuvykome, buvo vakaras. Mus nukreipė į palapines kalnuose. Nežinau, kokio aukščio tie kalnai, bet mūsų palapinės, tokios didelės kareiviškos, stovėjo „debesy“. Maistas - sausas davinys dėžutėse. Ryte sustojome prie palapinių ir pradėjome melstis - meldžiausi su 6 rusaitėmis provoslavėmis, su kuriomis važiavau viename autobuse. Mums besimeldžiant, girdžiu, kažkas ieško Sadūnaitės. Vaikšto ir klausinėja. Viešpatie, galvoju, kodėl manęs ieško. Mane radęs kardinolas, paklausė:

„Kas tu per žmogus, kad popiežius tavęs ieško? Aš 20 metų Vatikane dirbu, visi nori Šventąjį Tėvą pamatyti, o jis man sako: surask ir atvežk Sadūnaitę.“ Sakau tam kardinolui, gerai, važiuojame, bet su manimi yra 6 rusaitės ortodoksės atvažiavusios, jos irgi Šventąjį Tėvą nori pamatyti. Atvažiavome visi į Santjago de Kompostelos Šventojo Jokūbo apaštalo katedrą. Nuvedė mus į kuriją šalia Katedros. Sustojome prie didžiulių laiptų, tokie balti, labai gražūs, viršuje - baltos durys. Jos prasidaro ir išeina balta sutana vilkintis Jonas Paulius II, šalia jo du kardinolai. Lipa jie žemyn, pas mus, Jonas Paulius II žiūri į mane ir sako: „O, Sadūnaitis.“ Jis vienu laipteliu aukščiau, aš vienu žemiau. Apkabino mano pečius, po to galvą už pakaušio apglėbė abiem rankomis.

Jis lenkiškai paklausė, kaip ten Sibire buvo. Pasirodo, buvo mano knygą, išverstą į italų kalbą, skaitęs. Sakau: „Romantika, Šventasis Tėve.“ Jis dar sakė, jog myli Lietuvą ir labai nori mūsų šalį aplankyti, bet Maskva neįleidžia. Pasakojo, jog už mus, lietuvius, už Lietuvą kiekvieną vakarą karštai meldžiasi. Sakiau, kad mes jo labai laukiame Lietuvoje, labai mylime. Jo Šventenybė Jonas Paulius II sakė tikįs, kad gerasis Dievas leis ir jis dar aplankys mūsų šalį. Davė man rožantėlį, palaimino.

- Tą rožantėlį turbūt dar turite?


- Kur aš turėsiu, aš labai džiaugiuosi, kai kitą galiu pradžiuginti - viską atiduodu. Bet ir be to rožantėlio prisimenu tą mielą susitikimą su popiežiumi. Jonas Paulius II tikrai mylėjo Lietuvą, jis yra sakęs, jog pusę širdies yra atidavęs Lietuvai, ir, jei būtų jo mamytė gyva (ji mirė, kai jam buvo 7), jis būtų ir lietuviškai kalbėjęs. Lietuvių kilmės jo mamytė buvo.

Dabar Jonas Paulius II danguje. Kai meldžiuosi, tai sakau jam: „Jonai Pauliau, tu dabar ne popiežius, turi laiko, nes nereikia važinėti, susitikėti nuo ryto iki vakaro, tai būk geras, už Lietuvą 3 kartus melskis - rytą, dieną, vakare, - kad mes prisikeltume dvasiškai, kad mes būtume geresni ir vieni kitus labiau mylėtume. To mums labiausia reikia.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (14)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • PARAMA: Jungtinės Valstijos paskelbė apie 250 mln. dolerių vertės pagalbos paketą Ukrainos kariuomenei.
  • A.A.AVIŽIENIS: antradienį Kauno miesto tarybos posėdyje pritarta siūlymui suteikti prof. Algirdui Antanui Avižieniui Kauno miesto garbės piliečio vardą.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
 Folk Band

Ar garbingo amžiaus tėvus globojantiems vaikams turėtų būti skiriama išeiginė diena?

balsuoti rezultatai

Ar reikalinga nedarbo diena per Jonines?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+14 +15 C

 +19 +21 C

 

 +19  +20 C

+28 +30 C

 +29 +31 C

 

 +21  +24 C

 0-3 m/s

 0-4 m/s

 

 0-3 m/s

 

reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis