respublika.lt

Diplomatui dr. Vladui Natkevičiui - 125

2018 gegužės mėn. 07 d. 07:07:11
Joana Viga ČIPLYTĖ, istorikė

Minint atkurtos Lietuvos 100-metį, apmąstome įvykius ir prisimename kovotojus už Lietuvos laisvę. Vienas iš šio didelio būrio žmonių - karininkas, Seimo narys, diplomatas, teisės mokslų daktaras Vladas Natkevičius (Ladas Natkevičius).

 

Jo gyvenimas ir darbas buvo daugiašakis ir prasmingas. Pradėjęs nuo eilinio kario, Lietuvos savanorio, raitelių ,,Geležinis Vilkas“ šimtinės įkūrėjo, pelnęs kapitono laipsnį, tapęs Steigiamojo Seimo nariu, sulaukė dar vieno aukščiausio įvertinimo - baigė Sorbonos universitetą ir gavo teisės mokslų daktaro laipsnį.

1928 metais, minint Lietuvos Nepriklausomybės 10-metį, V.Natkevičiui buvo įteiktas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas. Sunkiausiais Lietuvos Nepriklausomybės metais (1939-1940) dirbo atsakingose pareigose - nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Lietuvos atstovybėje Maskvoje. Visą savo gyvenimą (52) paskyrė tarnystei Lietuvai.

Vladas gimė 1893 metų sausio 19 d. Marijampolės apskr. Mokolų valsčiaus Balsupių kaime turtingo ūkininko šeimoje. Liko užrašytas pasakojimas, kad jo būsimas tėvas Juozas Natkevičius XIX a. pab. grįžo iš JAV į Lietuvą, į savo gimtinę. Už sukauptą ir parsivežtą didelę lėšų sumą Balsupių kaime įkūrė didelį ūkį. Ūkininkavo sėkmingai. Turėjo tuo metu jau modernią žemės ūkio techniką - šienapjovę, javų kertamąją, kuliamąją mašinas, turėjo net malūną ir kt. Augino mėsinius bekonus, kurių mėsą siuntė į Angliją. Tad pasiturinti Juozo ir Marijos Natkevičių šeima galėjo deramai išauklėti ir išleisti į mokslus savo gausų vaikų (augo 6 vaikai) būrį.

1913 metais Vladas baigė Marijampolės gimnaziją.

Įsigijęs vidurinį išsilavinimą, tėvų remiamas išvyko tęsti studijas į Peterburgą.

1913-1915 metais studijavo Peterburgo universiteto Gamtos ir matematikos fakultete.

1915 metais buvo mobilizuotas į Rusijos imperijos karinius dalinius. Kovojo su vokiečiais Pirmojo pasaulinio karo fronte ties Ryga. Buvo patekęs į nelaisvę, tačiau laimingai pabėgo.

Vladas - karys

1917 metų gegužės 29 d. Natkevičius dalyvavo XII lietuvių karių suvažiavime, buvo išrinktas vicepirmininku. Suvažiavimo metu buvo įsteigta Lietuvių karių sąjunga, patvirtinti įstatai. 1919 metais JAV buvo išleistas jo pirmasis lietuviškas vadovėlis ,,Lietuvos kariuomenė“. Natkevičius džiaugėsi, kad JAV pripažino Lietuvą de jure, ir kad 1924 metais Amerikos lietuviai surinko 1100 dolerių lėšų Vilniaus universitetui paremti ir jas atsiuntė rektoriaus Šimkausko vardu.

Vladas Natkevičius atstovavo lietuvių kariams Rusijos lietuvių seime Peterburge. 1917-1918 metais tapo Lietuvių karių sąjungos Centro vykdomojo komiteto savaitraščio ,,Laisvas žodis“ bendradarbiu. Laikraštis buvo leidžiamas Rygoje 1000 egz. tiražu. Vokiečiams užėmus Rygą - 1918 02 16 laikraštis nustojo eiti. Bolševikai likvidavo Lietuvių karių sąjungą, konfiskavo turtą.

1918 metais V.Natkevičius sugrįžo į Lietuvą. Dirbo Žemės ūkio ministerijoje. Buvo įgaliotinis Vilkaviškio apskričiai.

1918 metų rudenį įstojo į Lietuvos savanorių kariuomenę. Tapo Krašto apsaugos ministerijos Literatūros skyriaus savanoriu korespondentu, rašė straipsnius karių tema bei prisidėjo steigiant Pirmąjį artilerijos pulką. V.Natkevičius buvo paskirtas šio pulko adjutantu. Telkė karininkus ir karius, rūpinosi ginkluote, karių apmokymu, dislokacija ir kt. Siekė įkurti raitelių ,,Geležinio Vilko“ šimtinės pulką. Tuo tikslu Steigiamojo Seimo narys V.Natkevičius kreipėsi su prašymu į Vyriausiąją kariuomenės vadovybę, prašydamas jam leisti organizuoti savanorių raitelių šimtines ir pavadinti ,,Geležinio Vilko“ šimtinės pulku. 1920 10 01 pradėta formuoti pirmoji raitelių šimtinė Panemunėje, vėliau Raudondvaryje. Vadovu tapo kpt. V.Natkevičius.

1919 rugpjūčio mėn. Vladas buvo pakviestas dirbti į Generalinį štabą. 1919-1920 metais buvo Lietuvos kariuomenės karo atašė Latvijoje ir Estijoje.

Seimo narys

1920-1922 metais buvo Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, išrinktas II Kauno rinkimų apygardoje, nuo Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos.

1922-1923 metais - pirmojo Lietuvos Seimo narys, išrinktas pagal LSLD partijos sąrašą VI rinkiminėje Utenos apygardoje.

1923 06 02-10 30 - II Seimo narys, išrinktas Panevėžio rinkimų apygardoje pagal Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos sąrašą, buvo Krašto apsaugos, mandatų patikrinimo, sąmatos svarstymo komisijų narys.

V.Natkevičius buvo aktyvus posėdžių dalyvis. Pavyzdžiui, 1921 kovo mėn. pareiškė, kad Lietuva turi stiprinti ryšius su Švedija, turi formuoti teigiamą įvaizdį šalyje, turi neleisti, kad sklistų klaidinga informacija apie Lietuvą ir kt. Svarbiausia ir tai, kad ryšiai su Švedija yra būtini ir dėl vienos svarbios priežasties: atgavus Klaipėdos uostą, teks palaikyti prekybinius ryšius su Švedijos verslo partneriais.

Be tiesioginiu pareigų Seime, Vladas Natkevičius dalyvavo diplomatinėse išvykose.

Paryžiuje ir Lietuvoje

1923 metais Vladas Natkevičius išėjo į atsargą ir išvyko į Prancūziją. Drauge į Sorbonos universitetą išvyko Stasys Graužinis, D.Steponaitis, Kazimieras Šumauskas, Eduardas Turauskas. Visi studentai gavo stipendijas mėnesiui po 66 dolerius.

1923-1930 m. dirbo Lietuvos Spaudos atašė pareigose Paryžiuje, buvo ELTA korespondentas akredituotas prie Tautų Sąjungos.

1930 metais Vladui Natkevičiui buvo suteiktas Teisės mokslų daktaro laipsnis už parašytą disertaciją ,,Aspect politque et Juridique du Diffirend Polono-Lithuanien“ (,,Lietuvių-lenkų administracijos linija tarptautinės teisės požiūriu“).

1930 metais dr. V.Natkevičius baigęs studijas grįžo į Kauną ir pradėjo dirbti URM sekretoriaus, vėliau referento pareigose, dalyvavo tarptautiniuose forumuose, skaitė paskaitas.

1931 metais įsteigus Kaune karininkų aukštuosius kursus, buvo sutelkti geriausi to meto lektoriai su aukštuoju išsilavinimu. Antrųjų metų studijų kursų studentai klausė teisės ir visuomenės mokslų pagrindus. Pavyzdžiui, valstybės teisę - dėstė prof. Jurgutis, tarptautinę teisę - prof. Jaščenka, diplomatijos istorijos kursą skaitė URM referentas, dr. Ladas Natkevičius. Šias paskaitas turėjo teisę klausyti ir karinių dalių bei įstaigų karininkai. 1934 metais Respublikos prezidento A.Smetonos generalinio štabo pirmos laidos karininkų kursus baigė 20 asmenų.

Sugrįžimas į Paryžių

1934-1939 dr. Vladas Natkevičius dirbo Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje patarėju, sekretoriumi.

Pasiuntinybėje iki 1940-ųjų metų darbavosi Juozas Urbšys, Ladas Natkevičius, Jurgis Baltrušaitis ir jo sūnus Jurgis, Stasys Girdvainis.

1934 metų rugsėjo 12 d. dr. Vladas Natkevičius su grupe delegatų - UR ministru S.Lozoraičiu, K.B.Balučiu, P.Klimu, T. Petkevičiumi dalyvavo Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų susitikime Ženevoje. 1935 metais dr. Natkevičius drauge su LUR ministru S.Lozoraičiu, P.Klimu ir K.B.Balučiu dalyvavo Tautų Sąjungos asamblėjoje Ženevoje.

Dr. Vladas su žmona Gražina Paryžiuje domėjosi kultūriniu gyvenimu, lankė teatrą, parodų sales. Ir štai vienoje parodoje netikėtai išvydo dail. Jano Stykos paveikslą ,,Vytauto priesaika“. Paveikslas taip patiko, kad žaibiškai sumetė, kad būtų gerai, jei šis kūrinys būtų naujai įsteigtame Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje (direktorius gen. Vladas Nagevičius). Surado dail. Stykos žmoną. Sužinojo, kad paveikslas įkainotas per 60 000 litų. Didelė suma? Ir čia L.Natkevičius sugalvojo neįprastą pirkimo būdą - mąstė, o gal galima už tą sumą Prancūzijai teikti lietuviškus maisto produktus - kumpius, dešras, juk Lietuvoje jie palyginus pigūs? Nepasiteisino. Tada Vladas nutarė pirkti Prancūzijos valstybinius loterijos bilietus. Tikėjo išlošti didesnę sumą ir tuo būdu paremti Karo muziejų - t. y. įsigyti paveikslą. Nepavyko loterijoje, ir šį žaidimą metė. Visus metus vyko derybos dėl paveikslo įsigijimo. Pagaliau 1937 metų vasario mėn. buvo nupirktas paveikslas už 12 000 litų ir dovanotas Vytauto Didžiojo Karo muziejui.

1939 metų balandžio mėn. dr. V.Natkevičius buvo paskirtas atlikti diplomatinę misiją Maskvoje, pakeičiant diplomatą Jurgį Baltrušaitį.

Paskutinieji darbo ir gyvenimo metai Lietuvoje

1939-1940 metais dr. Vladas Natkevičius dirbo labai atsakingose pareigose Maskvoje. Buvo suteiktas ambasadoriaus, Lietuvos nepaprastojo ir įgaliotojo ministro titulas.

Apie pastarųjų metų politinius įvykius labai plačiai rašoma istorikų darbuose.

1941 06 15 Lietuva buvo okupuota. Diplomatas dr. Ladas Natkevičius buvo suimtas ir kalintas kalėjime, tačiau greit paleistas. 1940-1941 metais dirbo juriskonsultu, vėliau advokatu ir dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universitete teisės mokslus. Įsijungė į LAF veiklą, buvo Politinės komisijos narys.

1944 metais pasitraukė į Austriją. Gyveno Vienoje.

1945 metų gegužės 25 d. mirė Schrunso miestelyje.

Dr. Vlado Natkevičiaus asmenybė patraukli ir spalvinga.

Tikiu, kad po metų kitų visuomenė sulauks pirmojo leidinio, monografijos apie dr. Vlado Natkevičiaus gyvenimą, diplomatinį darbą, visuomeninę veiklą.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • SPROGIMAS: penktadienio vakarą pėsčiųjų gatvėje Liono centre nugriaudėjo sprogimas.
  • PAJAMOS: išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, sausį-balandį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 22,7 proc. (607,2 mln. eurų) daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar reikia įteisinti nelietuviškų raidžių rašybą pasuose?

balsuoti rezultatai

Ar bijote skraidyti lėktuvais?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

 +14 +16 C

  +14 +15 C

 

 +10 +12 C

+25 +27 C

 +20 +24 C

 

+19  +21 C

0-3 m/s

 0-4 m/s

 

 1-6 m/s

 

reklama
Ūkis
reklama
Sveikata ir grožis