respublika.lt
 

Paminklo Tautos laisvei nebus, bet karių kapai – liekanuotraukos (4)

2019 birželio mėn. 12 d. 14:09:52
Živilė KAVALIAUSKAITĖ, Šiaulių kraštas

Pa­mink­lo Tau­tos lais­vei kon­kur­sas Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je neį­vy­ko. Ko­mi­si­ja priė­jo iš­va­dą, kad nė vie­nas dar­bas ne­su­rin­ko dau­giau nu­sta­ty­to kri­ti­nio ba­lų skai­čiaus. Aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to au­to­rius, eks­per­tų ko­mi­si­jos na­rys Vy­te­nis Ru­do­kas ka­te­go­riš­kas: nė vie­nas iš pa­siū­ly­tų pa­mink­lų ne­ga­li sto­vė­ti aikš­tė­je.

×
nuotr. 5 nuotr.
Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je ruo­šia­ma vie­ta bū­si­mam pa­mink­lui. Ka­da jis bus pa­sta­ty­tas, ne­beaiš­ku. Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

 

Rei­kės nau­jo kon­kur­so

Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kon­kur­so re­zul­ta­tus pri­sta­tė Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to au­to­rius, ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rys ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir kon­kur­so ad­mi­nist­ra­to­rė Lai­ma Ind­ra­šai­tė-La­maus­kie­nė.

Eks­per­tų ko­mi­si­ja kon­kur­sui pa­teik­tus dar­bus ver­ti­no penk­ta­die­nį.

Iš pra­džių kon­kur­sui bu­vo pa­teik­ti pen­ki dar­bai, bet, pa­sak A. Bar­tu­lio, jo va­do­vau­ja­ma vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja vie­ną pa­siū­ly­mą at­me­tė dėl ne­si­lai­ky­tų kon­kur­so są­ly­gų: pa­siū­ly­mų vo­ke ne­tu­rė­jo bū­ti ma­to­mi au­to­riai.

Eks­per­tų ko­mi­si­jai va­do­va­vo Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius, jo pa­va­duo­to­jas – Ry­tis Mi­ku­lio­nis. Ko­mi­si­jos na­riai – Al­gir­das Žeb­raus­kas, Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis, Iri­na Ving­rie­nė, Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, Vy­te­nis Ru­do­kas, Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis, Al­gi­man­tas Juk­na, re­cen­zen­tai – ar­chi­tek­tas Aud­rys Ka­ra­lius, skulp­to­rius Leo­nas Pi­vo­riū­nas.

Ko­mi­si­jos iš­va­da: nė vie­nas dar­bas ne­su­rin­ko dau­giau nu­sta­ty­to kri­ti­nio ba­lų skai­čiaus, to­dėl kon­kur­sas lai­ko­mas neį­vy­ku­siu.

"Kon­kur­sas neap­si­vai­ni­ka­vo re­zul­ta­tu, – va­kar sa­kė A. Bar­tu­lis. – Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­me yra pa­ra­šy­ta, kad pre­mi­jos yra ski­ria­mos už pir­mą­sias tris vie­tas: 3 000, 2 000, 1 000 eu­rų. De­ja, ne­tu­ri­me to re­zul­ta­to, dėl ku­rio ga­lė­tu­me ati­da­ry­ti pi­ni­gi­nę pre­mi­ja­vi­mui."

Kas to­liau? Pa­sak A. Bar­tu­lio, pla­nuo­ja­ma ki­tais me­tais kreip­tis į Ta­ry­bą dėl lė­šų sky­ri­mo: "gal­būt rea­lu" iki 2020 me­tų me­tų pa­bai­gos "pa­si­da­ry­ti" dar vie­ną kon­kur­są.

"Aiš­ku, bū­tų blo­ga tra­di­ci­ja kiek­vie­nais me­tais po vie­ną kon­kur­są ir vis ne­tu­ri­me nu­ga­lė­to­jų. Bet ma­nau, Ta­ry­ba pri­tar­tų kar­tą per me­tus iš­dis­ku­tuo­ti, su­rink­ti pa­siū­ly­mus, juos įver­tin­ti. Ga­lė­tų bū­ti nu­ma­ty­tas kaž­koks pe­rio­diš­ku­mas. Nu bet ne kas mė­ne­sį kon­kur­sai – tik­rai neor­ga­ni­zuo­si­me."

A. Bar­tu­lio nuo­mo­ne, prie bū­si­mo pa­mink­lo "tu­ri bū­ti ma­lo­nu ir sve­čius at­si­ves­ti, ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti".

Ne­ra­do idė­jos

V. Ru­do­ko po­žiū­ris aiš­kus ir ka­te­go­riš­kas: nė vie­nas iš siū­ly­tų pa­mink­lų ne­bu­vo tin­ka­mas sta­ty­ti aikš­tė­je.

"Dar­bus sun­ku api­bū­din­ti. Du dar­bai bu­vo, apie ku­riuos iš­kart pa­sa­kė­me: juos kaž­kur ma­tė­me, tie­siai švie­siai – pla­gia­tas, ga­li­me ir taip pa­va­din­ti. Tai kar­to­ji­mas to, kas su­kur­ta."

Vie­nas iš pa­siū­ly­mų bu­vo verps­tė, ki­tas – Vy­tis.

Pa­sak V. Ru­do­ko, Vil­niaus Vin­gio par­ke jau sto­vi Ta­do Gu­taus­ko su­kur­ta verps­tė, o Vy­čio – he­ral­di­nio ženk­lo – per­kė­li­mas į erd­vi­nį mo­de­lį yra pro­ble­ma iki šian­dien. Me­ni­ne iš­raiš­ka Vy­tis ar­chi­tek­tui pa­si­ro­dė "gar­ba­no­tas" – la­bai įmant­rus.

"Per­fo­ruo­tos ko­lo­nos" idė­ją V. Ru­do­kas įvar­di­jo int­ri­guo­jan­čia, bet ne iki ga­lo įti­ki­nan­čia ir neat­sa­kan­čia į iš­kel­tus klau­si­mus: įpa­mink­li­ni­mo idė­jos, tech­ni­nio rea­li­za­vi­mo. Dar vie­ną kū­ri­nį V. Ru­do­kas pa­va­di­no mo­ra­liai pa­se­nu­siu.

"Kar­to­ji­mas kli­šių, rin­ki­nu­kas to pa­ties, kas kaž­kur sto­vi. Ne­ra­do­me tik­ros idė­jos. No­rė­jo­si šva­ru­mo ir aiš­ku­mo", – api­bend­ri­no ar­chi­tek­tas.

Ar tu­rė­jo kon­kur­sui įta­kos la­bai trum­pas lai­kas? Ar­chi­tek­to nuo­mo­ne, įta­kos tu­rė­jo daug fak­to­rių, lai­kas – vie­nas iš jų.

Pa­sak V. Ru­do­ko, vie­nas da­ly­kas jau aiš­kus: pa­mink­lo pri­duo­dant aikš­tę ne­bus.

"Yra min­čių gal pa­da­ry­ti ką nors lai­ki­no, jei ma­ty­si­me, kad pro­ce­sas il­gai tę­sis. Iš ki­tos pu­sės, ne­ma­ny­čiau, kad la­bai reik­tų sku­bė­ti. Ge­riau ne­sta­ty­ti nie­ko, ne­gu sta­ty­ti blo­gai."

V. Ru­do­kas pa­brė­žė, kad pa­mink­lo kon­kur­su spren­džia­mas ne tik me­ni­nis už­da­vi­nys, tai yra ir aikš­tės an­samb­lio už­bai­gi­mo klau­si­mas.

Jei vis­kas vyk­tų sklan­džiai, ge­riau­siu at­ve­ju pa­mink­las Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je at­si­ras­tų 2021 me­tais.

Vie­ny­bės ne­bus

Pa­sak L. Ind­ra­šai­tės-La­maus­kie­nės, iki pa­skel­biant kon­kur­są, vy­ko trys su­si­ti­ki­mai su mies­to pi­lie­čiais, ar­chi­tek­tais, skulp­to­riais.

Pir­ma­ja­me su­si­ti­ki­me svars­ty­ta, kas yra lais­vė, ko­kios yra jos se­man­ti­nės pra­smės ir iš­raiš­kos prie­mo­nės, ant­ra­ja­me ap­tar­tos įpa­mink­li­ni­mo tra­di­ci­jos Eu­ro­po­je ir Lie­tu­vo­je, tre­čia­ja­me pri­sta­ty­tos pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gos, už­duo­tys, dis­ku­tuo­ta apie šiuo­lai­ki­nį kon­teks­tą.

Ji ap­gai­les­ta­vo, kad kon­kur­se ne­da­ly­va­vo skulp­to­riai mo­nu­men­ta­lis­tai, ku­rie "vis dar neat­si­gau­na po Vil­niaus Lu­kiš­kių aikš­tės, ne­no­ri da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se, ku­rie yra slap­ti".

Kon­kur­so ad­mi­nist­ra­to­rė siū­lė ki­tą­met kon­kur­są reng­ti at­vi­rą, kad bū­tų ren­ka­mos ko­man­dos, joms ke­lia­mos už­duo­tys ir per 2–3 eta­pus įvyk­do­mi pro­jek­tai, ku­rių pa­gei­dau­ja mies­to žmo­nės ir kū­ry­bi­nė bend­ruo­me­nė.

L. Ind­ra­šai­tė-La­maus­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad dis­ku­si­jo­se žmo­nės da­ly­va­vo van­giai – ap­si­ri­bo­ja­ma šiurkščiais ko­men­ta­rais feis­bu­ke.

"Vie­ša dis­ku­si­ja, pa­ti­kė­ki­te, tu­rės ir daug mi­nu­sų. Jau šian­dien tu­riu 3–4 va­rian­tus pa­mink­lų, ku­riuos man ki­šo per jė­gą ir aiš­ki­no: tik ši­taip, ne ki­taip ga­li bū­ti. Žmo­nės ma­to la­bai siau­rai, jie nea­pi­ma kon­teks­to, vi­su­mos. Dis­ku­si­ja tu­ri bū­ti kom­pe­te­ntin­ga", – sa­kė V. Ru­do­kas.

Ar­chi­tek­tui jau ne kar­tą te­ko įsi­ti­kin­ti, kad žmo­nės "daug ge­riau ži­no" už jį, kaip tu­ri bū­ti su­pro­jek­tuo­ta. To­dėl iš pra­kti­kos tei­gia: vie­ny­bės nie­ka­da ne­bus, vi­suo­me­nė vi­sa­da pa­si­da­lins.

Nors Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je bai­gia­ma įreng­ti vie­ta bū­si­mam pa­mink­lui, pir­ma­die­nio va­ka­rą Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je iš­kė­lė klau­si­mą: ar rei­kia pa­mink­lo skve­re­ly­je prieš Sa­vi­val­dy­bę? Dis­ku­si­jo­je me­ras vis grį­ži­nė­jo į 2006 me­tus – kad sta­ty­ti pa­mink­lą nu­spręs­ta "kon­ser­va­to­rių pa­stan­go­mis".

"Da­bar 2019 me­tai, tu­rit vi­sas ga­lias ran­ko­se, nė­ra rei­ka­lo kaž­ką že­min­ti pri­si­me­nant, kas vy­ko 2006 me­tais. 200 mies­tie­čių su ko­men­ta­rais mies­to vi­zi­jos ne­su­kurs. Tam esat iš­rink­ti jūs, tad ne­bė­ki­te nuo at­sa­ko­my­bės ir pir­myn", – me­rui at­sa­kė vie­nas iš ko­men­ta­to­rių.

Kas lie­ka?

Vie­ta bū­si­mam pa­mink­lui ren­gia­ma bu­vu­sio fon­ta­no vie­to­je. Ne vie­nam šiau­lie­čiui šio fon­ta­no bu­vo gai­la, kaip ir jau pri­jau­kin­tos bei su­tvar­ky­tos erd­vės. Įgy­ven­di­nant Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tą ne kar­tą bu­vo ke­lia­mas klau­si­mas, kaip bus tvar­ko­mos (ar iš­ke­lia­mos) čia esan­čios so­vie­ti­nių ka­rių ka­pi­nės. Jos aikš­tės priei­go­se liks, o pa­mink­lo Tau­tos lais­vei pa­sta­ty­ti ne­pa­vyks­ta?

"Mes jų ne­tu­rė­si­me, su re­konst­ruk­ci­ja bus su­tvar­ky­ta lai­do­ji­mo vie­ta. Jos ne­bus iš­kel­tos, bet jo­kių obe­lis­kų, jo­kių šlo­vi­nan­čių ak­cen­tų ne­be­bus to­je vie­to­je. To­dėl ir no­ri­me, kad ak­cen­tas bū­tų ši­čia", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Pasidalink: Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (4)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • ATIDARĖ: baldų gamybos bendrovė „IKEA Industry Lietuva“ ketvirtadienį atidarė atnaujintą baldų gamyklą Kazlų Rūdoje; investicijos į ją siekė 63 mln. eurų.
  • STATISTIKA: praėjusią parą, trečiadienį, Lietuvos kelių policijos tarnybos pirminiais duomenimis, mūsų šalies keliuose užregistruoti 79 eismo įvykiai, iš jų 7 eismo įvykių metu buvo sužeisti 7 žmonės; tarp sužeistųjų - nepilnametė.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
Tobago Anthony Joseph.

Ar visuomenė turi žinoti apie Seimo narius, kuriems negalima dirbti su slapta informacija?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate tai, kad Vilniuje stadionas „statomas“ jau 30 metų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+5 +7 C

 +3 +5 C

 

 +1 +2 C

+11 +12 C

+8 +10 C

 

 +11 +13 C

3 m/s

 4 m/s

 

3-5 m/s

 

USD - 1.1053 PLN - 4.3370
RUB - 70.9405 CHF - 1.0999
GBP - 0.8872 NOK - 9.8905
reklama
Ūkis