respublika.lt

2018 liepos 23, pirmadienis

Mūsų namus kažkas kasnakt apkraustonuotraukos (17)

2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 07:55:56
Danutė ŠEPETYTĖ, „Respublikos“ žurnalistė

Kita Lietuva, sakom pavažiavę toliau didmiesčių ir akis akin susidūrę su skurdu ir neviltim alsuojančia buitimi. Kita Lietuva, tariame, kai visuotinės laisvamanybės ir laisvaesybės kakofonijoje išgirstame tvinksint sąvokas „Lietuva“, „Tauta“... Rašytojas Eugenijus Ignatavičius būtent yra iš šitos Lietuvos - būdamas penkiolikos su bendraminčiais audė mintį įkurti slaptą organizaciją „Trispalvė“, o septyniolikos jau buvo teisiamas kaip buržuazinis nacionalistas - iš dešimties metų lagerio, kiek atsileidus represiniam režimui, atbuvo dvejus. Visą gyvenimą priklausomybę Lietuvai liudijo tiek savo kūryba, tiek laikysena. Ne per drąsu būtų teigti, kad jo sūnus liudija priklausomumą pasauliui?

 

- Norėčiau pacituoti jūsų sūnaus, talentingo režisieriaus Pauliaus Ignatavičiaus, dabar Šiaulių dramos teatro vadovo, frazę: „Mano tėvo kartos noras saugoti papročius, žinoma, gražus, bet turime būti tolerantiški...“ Galbūt jūs esate netolerantiškas kitaminčiams, svetimtaučiams juodaodžiams, musulmonams ir panašiai?

- (Juokiasi.) Lagery, tarp dviejų tūkstančių politinių kalinių, buvo ir žydų, rusų, ukrainiečių, - sugyvenom su visais. Žinoma, pasitaikydavo ir eibių: bernai įmesdavo musulmonams į verdamus ryžius lašinių, paskui tie katilus išdegindavo ugnimi, kad neliktų kiaulės kvapo, žinoma, kaime kartais pasišaipydavo ir iš apsukraus, siūlančio savo prekes žydelio Maušos, įkišdami jam pagalį į ratus, bet pasišaipydavo juk ir iš savų, juk kiekvienas kaimas turėjo savo galvočių ir savo kvailį... O kartą su tėvu einant iš turgaus pamatyto vaizdo nepamirštu iki šiol: ir ne dėl to, kad jis būtų kuo nors ypatingas, ne, - ant šaligatvio stoviniavo didelis nusiminusių žmonių su terbutėmis būrys, kuris, kaip paaugęs sužinojau, buvo sušaudytas netoliese gimtinės, - baisus dalykas, ką žydų tautai teko išgyventi...

- Istorinių virsmų periodu keitėsi valdžios, ideologijos, - kas jums padėjo susigaudyt, kur tiesa, kas padėjo, su kuo broliautis, pasirinkt?

- Nieko nereikėjo gaudytis, tiesiog gyvenimas vedė savo vaga. Tokia buvo vaikystė: karo metu pas kaimynus buvo vokiečių komendantūra, o mūsų kieme apsistodavo jų kareiviai (nuo Kalnujų fronto iki mūsų - penki kilometrai). Mes, vaikai, pirmąkart gyvenime pamatėm geležines virtuves, kur iš karvių, nesvarbu, kad atimtų iš žmonių, buvo verdamos skaniausios sriubos su prieskoniais, kokių mes niekad nebuvome užuodę, mūsų krosnyje kas kelintą dieną kepdavo pyragus, tokius skanius (aš lig šiol tokių nesu ragavęs). Savaitę kareivukams pailsėjus, atburgzdavo mėlyna mašina ir juos visus liūdnais veidais išveždavo į frontą. Iš vokietukų tokio žiaurumo, kaip iš rusų kareivių, nepatyrėme, man jie patiko labiau, nors esesininkai buvo išties žiaurūs. Kai tėvas, pamatęs juodmarškinį iš ganyklos tempiant paskutinį arklį, pasivijęs ėmė maldauti, kad paliktų, šis išsitraukė pistoletą. Išgelbėjo vokiškai mokėjusi giminaitė. Na, o artėjant fronto persilaužimui, prisimenu, naktį pabundu, langinės uždarytos, tėvas su dėde sėdi ant suolo, priešais juos rusų kareivis su pistoletu kažką kerta grėsmingu tonu; tėvas sako dėdei, čia nebe juokai, šitie puodukai bus pripildyti mūsų kraujo, jei neduosime, ko jam reikia, gražiuoju. Atėmė laikrodžius, susikrovė maistą, audeklus ir išvažiavo, o kaimynui ranką peršovė, nes jis nenorėjo skirtis su užgyventu geru... Tokia buvo pirma „išvadavimo“ naktis... Į mišką su draugais norėjau išeit, nes „miškas“ mums buvo valdžia, partizanai mums buvo jėga. Savaime suprantama, buvau nusistatęs prieš komjaunimą ir net eilėraštukus rašiau iš jo pasišaipydamas...

- Prieš kelerius metus vaidinote Tėvą sūnaus režisuotame spektaklyje pagal F.Kafką „Nuosprendis - metamorfozė“, kurio viltis užauginti sūnų tokį, kokio jis norėjo, nepasiteisino. Spektaklyje „Nusišypsok mums, Viešpatie“ pagal G.Kanovičių girdime skaudžią išmintį: mes visą gyvenimą einame į susitikimą su vaikais, bet niekada su jais nesusitiksime, - jie tik tols nuo mūsų...


- Vaidmuo, kurį man pasiūlė sūnus, buvo labai sunkus. Iš pradžių atrodė toks tolimas, negi aš galiu būti toks žiaurus, galvojau, bet pamažu įsivaidinau...

- ...ir, regis, gana sėkmingai...


- Tai buvo grįžimas į mano specialybę (E.Ignatavičius yra baigęs Irenos Vaišytės kursą tuometinėje Lietuvos konservatorijoje - red. past.). Aš net pajutau, kad tikriau jaučiuosi kaip aktorius, o ne rašytojas. Žmonės mane įkvepia, prieš juos pasijuntu veiksmingas, dirba ir smegenys, ir emocijos... Po vieno spektaklio gatvėje užklupo mergaitės su gėlėmis: „Jūs šįvakar geriausiai vaidinot...“ Literato niekada taip nepasveikins.

- Kiek teko patirti, kai kurios jūsų sūnaus pažiūros yra kardinaliai priešingos jūsiškėms. Pavyzdžiui, jis teigia, kad tabu laužymas neva skatina visuomenės išlaisvėjimą, kad ieškoti prasmės beprasmiška ir kad reikia „baigti su patriotizmais“... Kodėl mums nepavyksta įdiegti vaikams savo nuostatų?


- Epocha daug ką reiškia, atmosfera, tvyranti ore. Juk mūsų irgi niekas neauklėjo nacionalistais. Tėvai, ginkdie, niekada neagitavo, tik nesikišt ragino į politiką, bet mes vis tiek savo darėm. Dabar aš jau esu praeities žmogus, sūnus - dabarties ir ateities. Dabarties ir ateities žmonių požiūris kitas. Aš su sūnum kartais pasišneku, na, ginčytis nenoriu, sakau, kaip čia bus su Lietuva: išvažiuojat, išvažiuojat visi. Na, čia taip turi būt, čia visai normalu, čia neliks sienų - ir kas čia tokio. Sakau, gaila savo kalbos, kultūros. Juk ir tautų pasaulis įdomesnis, spalvingesnis savo įvairove: gruzinai kalba vienaip, ir nors nesuprantam jų kalbos, bet įdomu stebėti jų šokius, klausytis jų dainų... „Tegul žydi visos pasaulio gėlės“ - Aleksandro Solženicyno mintis kadaise man įstrigo į galvą.

- Girdėjote, kad Švedijos piliečiams leista keisti pavardes tiek kartų, kiek jie užsimanys ir kaip užsimanys, nes, įstatymo leidėjų nuomone, prisirišimas prie pavardės varžo individo laisvę?


- Tai yra žmogaus kaip asmenybės nuvertinimas. Kad neliktų jos pėdsakų nei archyvuose, nei kokiuose kituose dokumentuose? Į ką panašus žmogus, nežinantis savo šaknų, žmogus be istorijos, be namų?.. Gal matėt N.Erdmano „Savižudį“ Vilniaus mažajame teatre, režisuotą Gabrielės Tuminaitės? Ten yra toks dialogas: vienas veikėjas klausia, ateity tautos bus ar ne, - ne, nebus, jam sako, o partijos, komunistų partija bus, - ne, nebus ir jų. Tai kas tada bus, klausia veikėjas. Masė. Labai gražus atsakymas - minia. Jeigu jau užkliūva šeima, jei ją norima sulyginti su partneryste, man susidaro toks įspūdis, kad einama į prigimtinį instinktų, keturkojų pasaulį. Žmogus yra labai trapus, lankstus, jį nesunku patraukti į vieną ar kitą pusę, valdyti ar imtis gelbėti.

- Pagunda pacituoti Česlovą Milošą, kuris, tarsi nujausdamas pasauliui gresiantį pavojų, rašė: „Žmogus - plastiška būtybė, tad galima įsivaizduoti ateisiant tokią dieną, kai vaikščiojimas keturiomis su spalvotų plunksnų kuokštu ant užpakalio bus visų gerbiamo piliečio bruožas.“ Koks dramaturgijos žanras, jūsų nuomone, tiktų dabarčiai apibūdinti?

- Komedija. Žaidimas. Žmonės žaidžia gyvenimą, mėgaujasi, kas turi, kiek turi ir kiek gali. Jie mėgsta užsimiršti, kad gyvena. Jie nenori vargintis, nori visko lengvai ir greitai... Gali pavydėt to laiko, kai pats tikėjai ir kiti tikėjo, kad Dievas yra, kad tavo lovos gale stovi angelas, kad jis nuolat už nugaros lydi per miškus ir saugo nuo piktos dvasios ar vilkų... Šviesaus atminimo universiteto profesorius, geriausias mano draugas Juozas Girdzijauskas vienam savo straipsny labai gražiai rašė apie mirtį: visąlaik, rašė, dirbau mokslui ir tikėjau mokslu, kuris yra prieš tikėjimą ir prieš visagalybę, prieš tai, ko mes nežinom ir niekada nesužinosime, bet vis tiek aš, stovintis ant saulėlydžio slenksčio, renkuosi tikėjimą. Tikintis žmogus, net būdamas vienas, nėra vienas. Yra tokios jėgos, kurios ir kūną tvarko, ir ligas tvarko, jos paslaptingos ir žmogui nepažinios; L.Tolstojus sako: nenorėkit pamatyti savo sielos.

- Kartu su apleidžiančiu tikėjimu kiek daug dalykų išsprūsta iš žmogaus gyvenimo!.. Gal ne ta intencija, bet labai prasmingos jūsų poezijos eilutės: „Mūsų namus kažkas nuolat apkrausto, / Nors įtaisėme plieno duris keturgubais užraktais, / Ir įstatėme langus dvigubo stiklo / Su išsiurbtu oru ir stebėjimo kamerom, / Jie vis tiek, nežinia kokiu būdu, / Į namus vidun prasibrauna / Įsitaiso tylom, tarsi pelės / Grūdų pripilto aruodo dugne, / Ir vienas po kito dingsta daiktai; / Išnyksta ir dyla lėtai, nejučia. / Nepastebimai, lyg mėnulio delčia.“

- Didžiausia netektis - meilės praradimas. Meilė artimui, žmogui, gamtai pririša žmones prie gyvenimo, tokie žmonės nesižudo, jie myli ne tik žmogų, bet ir visas žvaigždes, jaučia amžinybę ir žinodami, kad viskas praeis, myli dar stipriau. Pavyzdžiui, aš gyvenimo pilnatvę galiu pajusti tik tėviškėje, kai su tavim susikalba kiekvienas krūmas ar sužibusi žvaigždė ta pačia tavo tėvus ir protėvius, buvusius, esančius ir būsimus, vienijančia amžinybės kalba. Kartą suskaičiavau: Užraguvio kaime, kuriame gyvenau iki kalėjimo, pažinojau maždaug 200 sodybų žmones; vieni buvo draugiški, kiti nelabai, bet bendruomenė buvo nusistovėjusi.

- Kaip tas, anot jūsų, meilės praradimas persiduoda šiuolaikiniam menui?

- Aš nusivyliau daugeliu mūsų genijų. Daugumą spektaklių, kuriuos mačiau, lyg ir įdomu žiūrėti, bet išėjęs po spektaklio supranti, kad efektinga forma daugiau norima priblokšt, pridaužyt žiūrovą, paguldyti jį ant menčių, nei ką pasakyt. Mano akimis, anksčiau teatras buvo daug įdomesnis, jame būta psichologizmo, vidinio išgyvenimo, prasmės.

- O kaip toji visuotinė nemeilė pasireiškia valstybiniu mastu?


- Vienas didžiausių pavojų mūsų tautai - išnykimas. Man labai liūdna dėl to, daug ko šiandien nesuprantu. Nesuprantu, kodėl mūsų valdžia tvarkosi taip, tarsi šitos akivaizdžios grėsmės nebūtų. Nesuprantu, kodėl skatinamas pragmatizmas ir prabangaus gyvenimo propaganda per visas televizijas, kodėl Lietuvoje toks didelis skurdas. Gal dėl to, kad atrodome neturtinga šalis, bet turime tiek ir tiek milijonierių? Ar visi jie tokie tapo iš algelės? Nieko panašaus. Atsimenu, kai prasidėjo privatizacija, vieni giesmes giedojo, ėjo į mitingus, o kiti patyliukais šmirinėjo, dairėsi objektų, kuriuos būtų galima lengvai nugvelbti. Galima sakyti, lietuvių tauta taip ir nebuvo kaip reikiant susiformavusi. Smetonos laikai užaugino patriotų kartą, bet ji buvo sumedžiota ir sunaikinta.

Paskui mes strimgalviais įpuolėm į Europos Sąjungą, neatlikę būtiniausių namų darbų, - neturėdami įstatymu pagrįstos programos arba bent jau ruošinio, kaip toje bendrijoje apsaugot lietuvių kalbą, kultūrą, paveldą, kaip neleisti jiems sunykt, kaip išlaikyt nacionalines vertybes. Nors iki šiol nėra tokio dokumento, tokio įstatymo, o jau galvojama įsileist dvigubą pilietybę. Kadaise žiūrėjau tokį filmą apie lietuvių emigrantų bendruomenę Los Andžele: kokie kultūrininkai susirinkę, kokie chorai, mokyklėlės, tautiniai šokiai, kokie patriotai, tada galvojau, tik kur jie šiandien, klausiu. Kiek jų atvyko į Lietuvą padėti ją atkurti, atstatyt, kiek investavo čia savo kapitalo? Dabartiniai mūsų emigrantai sako: na, kai Lietuvoje bus taip, kaip Airijoje ar Anglijoje, mes sugrįšime. Tai atvažiuokite ir sukurkite tokią gėrybę kaip svetur! Kodėl jūs sakote „žinokitės“?!

Parengta pagal savaitraštį „Respublika“


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook Pasidalink: Frype
Straipsnio komentarai
 
  Skaityti komentarus (17)

 • Pensininkas 2017 rugpjūčio mėn. 08 d. 00:16:42

  Pagarba, pritariu komentatoriui -pritariu- !!!

 • 2 Likom skurdžiais 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 23:56:13

  GERAS KLAUSIMAS!
  ATSAKYMAS: ...
  Geda net prisipazinti. Aisku tik, kad basta! Liko wilno ir Kowno... Visur
  kitur - graudu net paveizet.

 • Likom skurdžiais. 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 22:50:17

  Valdžia nuvarė Lietuvą o dabar ieško kaltų tai ką jus kurėt tuos 26
  metus.

 • Likom skurdžiais. 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 22:49:55

  Valdžia nuvarė Lietuvą o dabar ieško kaltų tai ką jus kurėt tuos 26
  metus.

 • Likom skurdžiais. 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 22:49:36

  Valdžia nuvarė Lietuvą o dabar ieško kaltų tai ką jus kurėt tuos 26
  metus.

 • pritariu 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 22:34:50

  Linksmiausia buvo baigiantis karui, kai kraujo klane paskendę
  galvažudžiai lietuviai kartu su naciais nešė kailį į Vokietiją ir į
  miškus, po to pasikeitę pavardes saugiai apsigyveno nacių prieglaudoje
  JAV. Tik apie tai dabar privaloma tylėti, nes lietuviai ,,padorūs ir
  sąžiningi'' žmonės ir visada tik ,,kentėjo nuo okupantų''.

 • mama 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 22:20:23

  pasakojo,kai uzejo vokieciai,tai jie pirmiausiai puole prie sulinio ir
  prausesi, kiti net maudesi saltame vandenyje,o po to paliko du sokoladus ir
  isejo toliau,o kai sugryzo rusai tai atstate automatus pareikalavo ,,salo
  i chleb,, paskui pagrasino,kad cia nebutu jokiu pasipriesinimu,o kai gavo
  lasiniu tai likusius patys nusikabino.O kokia ju paziura i zmones tai
  labai greitai pasirode ir bent kiek mastanciam nera ko toliau aiskinti.

 • Nukrikščionino 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 21:30:03

  mus taip,kad net bažnyčia tam nesipriešino.Nukrikščioninta ir
  bažnyčia.Liberali.

 • visiems 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 18:37:41

  Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:
  plus.google.com/104930148289526971655/posts
  gražių paveiksliukų galerija:
  plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437

 • klierikas 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 16:52:36

  Kaip, Eugenijau, būdamas toks disidentas, įstojai į konservatoriją
  aktorinio meno krimsti?.. Ir dar... Atleiskite, jei klystu... Ar kultūros
  ministerijoje nedirbote?..

 • chmm 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 16:51:32

  Tas jo sūnus ne toks ir jaunas, kad galėtų būti euromankurtas.

 • Onai 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 15:49:10

  Dar neaišku kas buvo tie, kurie buvo nukreipę į tėvą ginklą...
  Pritariu, smerkime žudikus, o ne kareivius. kurių tarpe buvo įvairių.
  Prisimenu,kaip mama aprengė užsilikusius rusų kareivėlius tėvuko
  drabužiais ir jie iškeliavo į rytus... Ar jie pasiekė tikslą ar ne
  niekas nežino. O kada vokiečiai bėgo tas pat buvo pakartota, tik šie
  jau buvo perrengti, o pas mus slėpėsi keletą dienų. Po karo dieną
  ateidavo stribai ir reikalaudavo degtinės ir lašinių, o naktį
  partizanai, bet jie prašydavo leisti pamiegoti ir sušilti. Gyvenome
  tarp miškų. Ir niekas tėvuko nelietė, nes jis buvo paprastas ūkininkas
  ir nieko nelietė savo kalbomis. Tai buvo gynybinė pozicija. O mes augom 4
  vaikai, todėl tėvukas stengėsi apsaugoti šeimą.

 • Ona 3-am 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 15:24:38

  Tik visiški chamai tujina žmones.Be tamstos patarimo,skaitau visus
  Radžvilo straipsnius.Prisimenu,kaip mes,penki maži vaikai,verkėme
  apsikabinę tėvo kojas ir prašėme,kad trys Lietuvos"
  partizanai",laikantys į jį nukreiptus ginklus,nenušautų jo.Tada man
  buvo penkeri metai.Taigi,žinau ne iš kažkieno pasakojimų,o iš savo
  gyvenimo.Tėvas buvo muzikantas,o ne koks nors veikėjas.

 • Patyrimas 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 13:55:09

  Patyriau visus karo ir pokario baisumus. Smerkime žudikus, jų vadus ir
  fiurerius, bet nesmerkime niekuo dėtų rusų ir vokiečių kareivių,
  kurių kauleliais nukloti buvo mūsų laukai.

 • >Ona 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 11:01:59

  Gal geriau paskaityk prof. V.Radžvilo straipsnį "Mankurtizmo spąstai",
  o tik tuomet smerk žmogų, kad jis myli savo tėvų žemę ir kalbą.
  Kaip rašai, kad jis giria vokiečius, o smerkia rusų kareivius -
  tai tikrų tikriausia tiesa. Buvau dar vaikas bet viską prisimenu kas
  vyko, o ir tėvų pasakojimai išliko iki šių dienų...

 • Monika 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 10:30:53

  Koks teisingas ir skaudus interviu. Jis priminė vaikystę, pokarį. Tai
  bendraamžininko kalba ir aš jam pritariu... Tik deja, žmonės taip
  atitolę nuo kultūros, o jei ji žmėžuoja, tai tik svetima -
  skoliniai... Kiekvienas gyvena tik savą gyvenimą uždaram rate, o godumas
  peržengė bet kokias ribas. Skurdas kaip šešėlis slenka šalia...
  Niekas nesistengia jo nuguiti, tad geriau lai viskas skendi tamsoje,
  kurioje dingsta ir šešėliai...
  Tokia žmonijos ateitis - pilka masė, kur susilies juoda ir balta rasė
  ir kultūros. Bet mūsų karta ir dar po mūsų, gal dar neregės šio
  kraupaus vaizdo...Nors Senoji Europa jau atskiesta...

 • Ona 2017 rugpjūčio mėn. 07 d. 10:26:10

  Nenusipelnė komentaro.Negalėjo neapdergti rusų ir pagirti vokiečių
  kareivių.Įtiko dabartinei politikai ir nomenklatūrai!Rašytojo
  fantazija?

Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
 • VIETNAMAS: šiaurės ir Vidurio Vietname praūžęs taifūnas Son Tinh nusinešė 22 gyvybes, dar 12 gyventojų dingo be žinios.
 • IRAKAS: du ginkluoti užpuolikai pirmadienį įsiveržė į Šiaurės Irako kurdų mieste Erbilyje esantį vietos valdžios pastatą ir sužeidė kelis policininkus.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Ar Seimo nariams turi būti įteisintos oficialios atostogos?

balsuoti rezultatai

Ar pritariate Europos Komisijos siūlymui, kad tėvai privalomai dalintųsi vaiko priežiūros atostogas?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +16   +19 C

   +15  +19 C

 

   +15 +18 C

  +25  +26 C

   +21  +26 C

 

   +22  +26 C

    2-4 m/s

  2-3 m/s

 

    1-3 m/s

 

USD - 1.1670 PLN - 4.3229
RUB - 74.0532 CHF - 1.1633
GBP - 0.8945 NOK - 9.5905
reklama
Sveikata Grožis